HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12 lần 2, năm 2013

16 1,152 7
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 15:48

Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học, cao đẳng giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt! TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KSCL LỚP 12LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm) ThS. Quách Văn Long - GV Trường THPT Chuyên - ĐH Vinh Họ và tên Số báo danh đề thi 133 Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Al = 27; N = 14; Ca = 40; Ba = 137; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Zn = 65; K = 39; Ag = 108; Br = 80; Be = 9; P = 31; Se = 79. A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Với công thức phân tử C 3 H 6 Cl 2 thì có bao nhiêu chất khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, cho sản phẩm có phản ứng với Cu(OH) 2 ở điều kiện thích hợp? A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. 1. Chọn C Bao gồm: CH 3 -CHCl-CH 2 Cl; CH 3 -CH 2 -CHCl 2 . Câu 2: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 0,8 mol hỗn hợp khí X gồm CO, CO 2 và H 2 . Cho toàn bộ X phản ứng hết với CuO dư, đun nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hết Y bằng dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được 0,4 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tỉ khối của X so với H 2 là A. 7,875. B. 10,0. C. 3,9375. D. 8,0. 2. Chọn A C + H 2 O 0 t ⎯⎯→ CO + H 2 x x C + H 2 O 0 t ⎯⎯→ CO 2 + 2H 2 y → 2y ⇒ n X = 2x + 3y = 0,8 (1) C +2 → C +4 + 2e x → 2x H 2 → 2H +1 + 2e (x + 2y) → 2(x + 2y) N +5 + 3e → N +2 1,2 ← 0,4 ⇒ 4x + 4y = 1,2 ⇒ x + y = 0,3 (2) Giải hệ (1)(2) ta được: x01mol y02mol , , ⎧ = ⎨ = ⎩ ⇒ m X = 28.0,1 + 44.0,2 + 2.(0,1 + 2.0,2) = 12,6 gam ⇒ X 12 6 M1575gammol 08 , ,/ , == ⇒ d(X/H 2 ) = 15 75 7 875 2 , , = gam/mol Câu 3: Trong các chất sau: cumen, vinylbenzen, vinylaxetilen, axit fomic, phenol, axit acrylic, isopren. Có bao nhiêu hiđrocacbon có thể làm mất màu nước brom? A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. 3. Chọn D Bao gồm: vinylbenzen, vinylaxetilen, isopren. Câu 4: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C 6 H 9 O 4 Cl. Biết rằng: X + NaOH dư ⎯⎯→ Muối của axit X 1 + X 2 + X 3 + NaCl (X 2 , X 3 là các ancol có cùng số nguyên tử C). Khối lượng phân tử (đvC) của X 1 là A. 134. B. 90. C. 143. D. 112. 4. Chọn B C 2 H 5 OOC-COOCH 2 -CH 2 Cl + 3NaOH dư 0 t ⎯⎯→ C 2 H 5 OH + (COONa) 2 + CH 2 OH-CH 2 OH + NaCl X 2 , X 3 là một trong hai ancol: C 2 H 5 OH; C 2 H 4 (OH) 2 . Muối của axit X 1 : (COONa) 2 ⇒ X 1 : (COOH) 2 (M = 90). Câu 5: Cho cân bằng sau xảy ra trong bình kín có dung tích không đổi: 2SO 2 (k) + O 2 (k) t n v v ⎯⎯→ ←⎯⎯ 2SO 3 (k) ; H0Δ < Yếu tố nào sau đây làm cho cân bằng trên dịch chuyển theo chiều nghịch và tốc độ phản ứng thuận tăng? A. Giảm nhiệt độ của hệ phản ứng. B. Thêm chất xúc tác phản ứng. C. Thêm SO 3 vào hệ phản ứng. D. Tăng áp suất. 5. Chọn C 2SO 2 (k) + O 2 (k) t n v v ⎯⎯→ ←⎯⎯ 2SO 3 (k) - Thêm SO 3 vào thì cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch vì làm giảm nồng độ SO 3 . Khi đó nồng độ SO 2 và O 2 tăng lên nên tốc độ phản ứng thuận 2 tt2 2 vkSO O[][].= tăng lên. Câu 6: Cho 18,75 gam Al 2 S 3 vào 600 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng kết thúc, không có khí thoát ra thì số mol của NaOH còn lại là A. 0,20. B. 0,05. C. 0,75. D. 0,45. 6. Chọn A 23 Al S 18 75 n 0 125mol 150 , ,== ; n NaOH = 1,2 mol Al 2 S 3 + H 2 O → 2Al(OH) 3 ↓ + 3H 2 S 0,125 → 0,25 → 0,375 Al(OH) 3 + NaOH → Na[Al(OH) 4 ] 0,25 → 0,25 H 2 S + 2NaOH → Na 2 S + H 2 O 0,375 → 0,75 ⇒ n NaOH = 0,25 + 0,75 = 1 mol ⇒ n NaOH còn = 1,2 - 1 = 0,2 mol Câu 7: Thủy phân một loại chất béo thu được axit panmitic, axit linoleic và axit oleic. Chỉ số iot (số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100 gam chất béo) của loại chất béo trên là A. 89,0. B. 54,0. C. 44,5. D. 53,3. 7. Chọn A C 17 H 33 COO C 17 H 31 COO C 15 H 31 COO C 3 H 5 + 3NaOH t 0 C 17 H 33 COONa + C 17 H 31 COONa + C 15 H 31 COONa + C 3 H 5 (OH) 3 100 856 → 100 856 → 100 856 C 17 H 33 COONa + I 2 → C 17 H 33 I 2 COONa 100 856 → 100 856 C 17 H 31 COONa + 2I 2 → C 17 H 33 I 4 COONa 100 856 → 200 856 ⇒ 2 I m = 127.2. 300 856 = 89 gam Câu 8: Cho các thí nghiệm sau: (1) Sục O 3 vào dung dịch KI. (2) Nhiệt phân KMnO 4 . (3) Nhiệt phân NaHCO 3 . (4) Cho H 2 O 2 vào dung dịch KMnO 4 trong H 2 SO 4 loãng. (5) Điện phân NaOH nóng chảy. (6) Nhiệt phân KClO 3 có xúc tác MnO 2 . Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra sản phẩm có O 2 ? A. 4. B. 3. C. 5. D. 6. 8. Chn C (1) 2KI + O 3 + H 2 O I 2 + 2KOH + O 2 (2) 2KMnO 4 0 t K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (3) 2NaHCO 3 0 t Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O (4) 5H 2 O 2 + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 5O 2 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O (5) 4NaOH ủieọn phaõnnoựngchaỷy 4Na + O 2 + 2H 2 O (6) 2KClO 3 2 0 MnO t 2KCl + 3O 2 Cõu 9: Thc hin phn ng nhit nhụm (trong iu kin khụng cú khụng khớ) hn hp X gm Al v Fe 3 O 4 sau mt thi gian thu c m gam hn hp Y. Chia Y thnh hai phn bng nhau. Phn 1 tỏc dng va vi 100 ml dung dch NaOH 0,5M. Phn 2 tỏc dng ht vi dung dch HNO 3 c núng, d thu c 3,696 lớt khớ NO 2 ( ktc, sn phm kh duy nht). Giỏ tr ca m l A. 4,83. B. 8,46. C. 9,66. D. 19,32. 9. Chn C 8Al + 3Fe 3 O 4 0 t 4Al 2 O 3 + 9Fe Ban u: x y Phn ng: 8x 1 3x 1 4x 1 9x 1 Cũn: x - 8x 1 y - 3x 1 Cht rn Y ti a gm: Al d, Fe 3 O 4 d, Al 2 O 3 v Fe. Phn 1: 2NaOH + 2Al + 6H 2 O 2Na[Al(OH) 4 ] + 3H 2 (0,5x - 4x 1 ) (0,5x - 4x 1 ) Al 2 O 3 + 2NaOH + 3H 2 O 2Na[Al(OH) 4 ] 2x 1 4x 1 n NaOH = 0,5x = 0,05 x = 0,1 mol Phn 2: Al Al 3+ + 3e (0,05 - 4x 1 ) (0,15 - 12x 1 ) Fe 3 O 4 + 8H + 3Fe 3+ + 4H 2 O + 1e (0,5y - 1,5x 1 ) (0,5y - 1,5x 1 ) Fe Fe 3+ + 3e 4,5x 1 13,5x 1 N +5 + 1e N +4 0,165 0,165 (0,15 - 12x 1 ) + (0,5y - 1,5x 1 ) + 13,5x 1 = 0,165 y = 0,03 mol m = 27.0,1 + 232.0,03 = 9,66 gam Cõu 10: Hũa tan Fe 3 O 4 trong dung dch H 2 SO 4 loóng, d thu c dung dch X. Dung dch X tỏc dng c vi bao nhiờu cht trong cỏc cht sau: Br 2 , H 2 S, K 2 Cr 2 O 7 , NaNO 3 , BaCl 2 , NaOH, KI? A. 6. B. 7. C. 5. D. 4. 10. Chn B Fe 3 O 4 + 4H 2 SO 4 FeSO 4 + Fe 2 (SO 4 ) 3 + 4H 2 O Dung dch X cha: FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 v H 2 SO 4 d. 2Fe 2+ + Br 2 2Fe 3+ + 2Br 2Fe 3+ + H 2 S 2Fe 2+ + S + 2H + 6Fe 2+ + Cr 2 O 2 7 + 14H + 6Fe 3+ + 2Cr 3+ + 7H 2 O 3Fe 2+ + NO 3 + 4H + 3Fe 3+ + NO + 2H 2 O Ba 2+ + SO 2 4 BaSO 4 H + + OH H 2 O Fe 2+ + 2OH Fe(OH) 2 Fe 3+ + 3OH Fe(OH) 3 2Fe 3+ + 2I − → 2Fe 2+ + I 2 Câu 11: Cho (x + 1,5y) mol Ba(OH) 2 vào dung dịch chứa x mol 4 NH + , y mol 2 Ba + và z mol 3 HCO − . Sau khi các phản ứng kết thúc, đun nóng nhẹ thì dung dịch thu được chứa A. Ba(HCO 3 ) 2 và NH 4 HCO 3 . B. (NH 4 ) 2 CO 3 . C. Ba(HCO 3 ) 2 . D. Ba(OH) 2 . 11. Chọn D Theo định luật bảo toàn điện tích: 4 NH n + + 2 Ba 2n + = 3 HCO n − ⇒ z = x + 2y NH 4 + + OH − 0 t ⎯⎯→ NH 3 ↑ + H 2 O x → x ⇒ OH n − còn = x + 3y = z + y; 2 Ba n x 25y z 05y ,, + =+ =+ Ba 2+ + OH − + HCO 3 − → BaCO 3 ↓ + H 2 O z ← z ← z Vậy dung dịch thu được là dung dịch Ba(OH) 2 : 0,5y mol Câu 12: Oxi hóa 26,6 gam hỗn hợp X gồm một ancol đơn chức và một anđehit đơn chức, thu được một axit hữu cơ duy nhất (hiệu suất phản ứng là 100%). Cho toàn bộ lượng axit này tác dụng với 100 gam dung dịch chứa NaOH 4% và Na 2 CO 3 26,5% thì thu được dung dịch chỉ chứa một muối của axit hữu cơ. Phần trăm khối lượng của ancol trong X là A. 13,53%. B. 86,47%. C. 82,71%. D. 17,29%. 12. Chọn D RCH 2 OH [O] ⎯⎯→ RCOOH 23 NaOH Na CO + ⎯⎯⎯⎯⎯→ RCOONa x x x RCHO [O] ⎯⎯→ RCOOH 23 NaOH Na CO + ⎯⎯⎯⎯⎯→ RCOONa y y y Theo BTNT ta có: x + y = 23 NaOH Na CO n2n+ = 0,6 (1) ⇒ X 26 6 M4433 06 , , , == ⇒ R + 29 < 44,33 < R + 31 ⇒ 13,33 < R < 15,33 ⇒ R = 15 (CH 3 -) ⇒ m X = 46x + 44y = 26,6 (2) Giải hệ (1)(2) ta được: x = 0,1 mol và y = 0,5 mol ⇒ 25 CHOH 0 1 46100 m1729 26 6 ,. . % %,% , == Câu 13: Cho các loại tơ sau: nilon-6, enang, visco, lapsan, olon, nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit? A. 5. B. 3. C. 4. D. 2. 13. Chọn B Bao gồm: nilon-6, enang, nilon-6,6 Câu 14: Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi của nguyên tố R gấp 3 lần hóa trị của nó trong hợp chất khí với hiđro. Phần trăm khối lượng của R trong hợp chất khí với hiđro nhiều hơn trong hợp chất có hóa trị cao nhất với oxi là 54,11%. Nguyên tố R là A. Se. B. P. C. Cl. D. S. 14. Chọn D Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi của nguyên tố R gấp 3 lần hóa trị của nó trong hợp chất khí với hiđro ⇒ R thuộc nhóm VIA. Công thức oxit cao nhất của R là RO 3 . Công thức hợp chất khí với hiđro là RH 2 . R R 54 11 R2 R48 100 , −= ++ ⇒ R = 32 (S) Câu 15: Cho sơ đồ phản ứng: P + NH 4 ClO 4 → H 3 PO 4 + Cl 2 + N 2 + H 2 O Sau khi lập phương trình hóa học, ta có tổng số nguyên tử bị oxi hóa và tổng số nguyên tử bị khử lần lượt là A. 8 và 5. B. 10 và 18. C. 18 và 10. D. 5 và 8. 15. Chọn C 0 -3 +7 +5 0 0 8P + 10NH 4 ClO 4 → 8H 3 PO 4 + 5Cl 2 + 5N 2 + 8H 2 O ⇒ tổng số nguyên tử bị oxi hóa = 8 + 10 = 18 và tổng số nguyên tử bị khử = 10 Câu 16: Thủy phân hoàn toàn m gam tetrapeptit X mạch hở thu được hỗn hợp Y gồm 2 amino axit (no, phân tử chứa 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH 2 ) là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần vừa đủ 4,5 mol không khí (chứa 20% O 2 về thể tích, còn lại là N 2 ) thu được CO 2 , H 2 O và 82,88 lít khí N 2 (ở đktc). Số công thức cấu tạo thỏa mãn của X là A. 8. B. 4. C. 12. D. 6. 16. Chọn D 0 5 22 ON 1 n = .4,5= ,9mol;n (khoâng khí)= 4.0,9 =0,36mol Y 0 + khoângkhí,t ⎯⎯⎯⎯⎯→ 3,7 mol N 2 ⇒ 2 N n (sinh ra khiñoát Y)=3,7-3,6 = 0,1mol ⇒ n Y = 0,2 mol Đặt công thức chung của hai amino axit là 2 n2n1 CH ON + 2 n2n1 CH ON + + 2 3 4 3n (-)O 2 → 2 nCO + 2 1 (n + )H O 2 + 2 1 N 2 0,2 → 3 4 3n (-).0,2 2 ⇒ 2 O 3n 3 n =( - ).0,2 = 0,9 24 ⇒ n = 3,5 ⇒ n 1 = 3 (C 3 H 7 O 2 N) < n = 3,5 < n 2 = 4 (C 4 H 9 O 2 N) Do 12 nn n 2 + = nên hai amino axit có số mol bằng nhau ⇒ X có hai cặp amino axit trùng nhau ⇒ Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện của X là 2 4! 2 = 6 Câu 17: Ở trạng thái cơ bản: - Phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là np 2n+1 . - Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 7. - Số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố Z nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố X là 20 hạt. Nhận xét nào sau đây là sai ? A. Nguyên tố X và Y thuộc 2 chu kì kế tiếp. B. Số oxi hóa cao nhất của X trong hợp chất là +7. C. Oxit và hiđroxit của Y có tính lưỡng tính. D. Độ âm điện giảm dần theo thứ tự X, Y, Z. 17. Chọn B • Xác định X: 2n + 1 < 6 ⇒ n < 2,5 ⇒ n = 2 (loại n = 1 vì lớp K (n = 1) không có phân lớp p) ⇒ Cấu hình electron đầy đủ của X: 1s 2 2s 2 2p 5 ⇒ Z X = 9 (F) • Xác định Y: Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 7 ⇒ Cấu hình electron của Y: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 ⇒ Z Y = 13 (Al) • Xác định Z: 2Z Z - 2Z X = 20 ⇒ Z Z - Z X = 10 ⇒ Z Z = 10 + Z X = 19 (K) Vậy: - X, Y thuộc hai chu kì liên tiếp (A đúng). - Trong các hợp chất thì X chỉ có duy nhất số oxi hóa là - 1 (B sai) - Al 2 O 3 và Al(OH) 3 đều có tính lưỡng tính (C đúng). - Độ âm điện giảm giảm theo thứ tự: F, Al, K (D đúng). Cõu 18: Tin hnh in phõn (vi in cc tr, hiu sut l 100%) dung dch X cha 0,02 mol CuCl 2 ; 0,02 mol CuSO 4 v 0,005 mol H 2 SO 4 trong thi gian 32 phỳt 10 giõy vi cng dũng in khụng i l 2,5 ampe thỡ thu c 200 ml dung dch Y. Giỏ tr pH ca dung dch Y l A. 1,08. B. 1,00. C. 0,70. D. 1,78. 18. Chn B 2 Cu n + = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol; H n + = 2.0,005 = 0,01 mol; Cl n = 2.0,02 = 0,04 mol 2 51930 005mol 96500 ee It n (catot phoựng ra)= n (anot nhaọn vaứo)= = F ,. , = 2 Cu 2n 008mol 005mol ,, + => catot Cu 2+ cũn, H + cha b in phõn Cl 1n 004mol 005mol ., , =< anot Cl - ht, H 2 O b in phõn 2Cl - Cl 2 + 2e 0,04 0,04 2H 2 O O 2 + 4H + + 4e 0,01 0,01 H n + = 0,01 + 0,01 = 0,02 mol [H + ] = 002 01M 02 , , , = pH = 1 Cõu 19: Cho m gam hn hp kim loi gm Al, Mg, Zn phn ng ht vi dung dch H 2 SO 4 loóng, d thỡ thu c dung dch X cha 61,4 gam mui sunfat v 5m/67 gam khớ H 2 . Giỏ tr ca m l A. 20,10. B. 13,40. C. 10,72. D. 17,42. 19. Chn B 2 24 2 4 HSO H SO 5m nnn mol 134 == = 2 4 kl muoỏi SO m+m =m m + 96 5m 134 . = 61,4 m = 13,4 gam Cõu 20: Amin X khi tỏc dng vi dung dch HCl d thu c mui dng C n H m (NH 3 Cl) 2 . t chỏy 0,1 mol X bng mt lng oxi d, ri cho hn hp sau phn ng (gm CO 2 , H 2 O, N 2 v O 2 d) li chm qua nc vụi trong d thy khi lng dung dch sau phn ng gim 7,8 gam so vi khi lng nc vụi trong ban u v thu c 30 gam kt ta. S cụng thc cu to tha món iu kin trờn ca X l A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. 20. Chn A X + HCl C n H m (NH 3 Cl) 2 X cú dng C n H m (NH 2 ) 2 CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O 0,3 0,3 2 HO 30 7 8 44 0 3 n05mol 18 ,., , == n = 2 CO X n 3 n = ; m + 4 = 2 HO 2n 10 a = m = 6 X l C 3 H 6 (NH 2 ) 2 Cụng thc cu to ca X: CH 2 NH 2 CH NH 2 CH 3 CH 2 NH 2 CH 2 CH 2 ; NH 2 ; CH 3 C NH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CH ; NH 2 NH 2 NH 2 Cõu 21: Khi cho cựng mt lng hp cht hu c X tỏc dng vi Na d v vi NaHCO 3 d thỡ s mol khớ H 2 thu c nhiu gp 2 ln s mol CO 2 . Cụng thc no sau õy l cụng thc phõn t ca X? A. C 8 H 16 O 4 . B. C 7 H 16 O 4 . C. C 8 H 16 O 5 . D. C 6 H 14 O 5 . 21. Chn C - OH Na 1 2 H 2 4x 2x -COOH 3 NaHCO ⎯⎯⎯⎯→ CO 2 x ← x ⇒ X có chứa 3 nhóm OH và 1 nhóm COOH ⇒ X có tối thiểu 5 nguyên tử O trong phân tử và ∆ ≥ 1 Kết hợp đáp án ⇒ X là C 8 H 16 O 5 . Câu 22: Cho 39,6 gam hỗn hợp gồm K 2 CO 3 và KHSO 3 vào 147 gam dung dịch H 2 SO 4 20%, đun nóng đến khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan là A. K 2 SO 4 , KHSO 3 . B. K 2 SO 4 , KHSO 3 , KHSO 4 . C. K 2 SO 4 . D. K 2 SO 4 và H 2 SO 4 . 22. Chọn D 24 HSO n = 147 20 03mol 98100 . , . = Giả sử hỗn hợp hai muối phản ứng hết và axit vừa hết. Ta có: K 2 CO 3 + H 2 SO 4 → K 2 SO 4 + CO 2 ↑ + H 2 O x → x 2KHSO 3 + H 2 SO 4 → K 2 SO 4 + SO 2 ↑ + 2H 2 O y → 0,5y Ta có hệ: 138x 120y 39 6 x05y03 , ,, ⎧ += ⎨ += ⎩ ⇒ Hệ vô nghiệm (loại C) Loại B vì không tồn tại KHSO 3 và KHSO 4 trong cùng một dung dịch. KHSO 3 + KHSO 4 → K 2 SO 4 + SO 2 ↑ + H 2 O Nếu KHSO 3 còn, H 2 SO 4 hết thì 138x + 120y 1 < 39,6 Do x + 0,5y 1 = 0,3 ⇒ 138x + 69y 1 = 41,4 (vô lí) ⇒ KHSO 3 hết (loại A) Câu 23: Cho các phát biểu sau: (1) Đốt cháy hoàn toàn este X thu được số mol CO 2 bằng số mol H 2 O thì X là este no, mạch hở, đơn chức. (2) Glucozơ, mantozơ, saccarozơ đều có cả cấu tạo dạng mạch hở và dạng mạch vòng. (3) Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp đều không tạo kết tủa với nước cứng. (4) Phenol và anilin đều dễ phản ứng với nước brom do ảnh hưởng của gốc hiđrocacbon đến nhóm chức. Số phát biểu đúng là A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. 23. Chọn B Đó là phát biểu (1). Câu 24: Cho 3,834 gam một kim loại M vào 360 ml dung dịch HCl, làm khô hỗn hợp sau phản ứng thu được 16,614 gam chất rắn khan. Thêm tiếp 240 ml dung dịch HCl trên vào rồi làm khô hỗn hợp sau phản ứng thì thu được 18,957 gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, bỏ qua sự thủy phân của các ion trong dung dịch. Kim loại M là A. Mg. B. Be. C. Al. D. Ca. 24. Chọn C M + nHCl → MCl n + n 2 H 2 ↑ (*) Vì khi thêm HCl vào thì khối lượng chất rắn tăng ⇒ Trong thí nghiệm 1 HCl hết, M còn 16 614 3 834 036mol 35 5 HCl n (thínghieäm1) = ,, , , − =⇒ C M HCl = 036 1M 036 , , = 18 957 16 614 2 0 066 mol 0 24 mol 35 5 HCl n (thí nghieäm ) = ,, ,, , − =< ⇒ M hết, HCl còn ⇒ Σn HCl = 0,36 + 0,066 = 0,426 mol (*) ⇒ n M = 0 426 n , = 3834 M , ⇒ M = 9n ⇒ n = 3 và M = 27 (Al) Câu 25: Chia m gam hỗn hợp X gồm một ancol và một axit thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với Na dư thu được 0,15 mol H 2 . Đốt cháy hoàn toàn phần 2 thu được 0,9 mol CO 2 . Đun phần 3 với dung dịch H 2 SO 4 đặc thì thu được este Y có công thức phân tử C 5 H 10 O 2 không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Giá trị của m là A. 62,4. B. 72,0. C. 58,2 D. 20,8. 25. Chọn A C 5 H 10 O 2 Δ = 1 ⇒ Ancol và axit ban đầu đều no, đơn chức, mạch hở. • Phần 1: n X = 2 H 2n = 0,3 mol • Phần 2: xyz CHO 2 O+ ⎯⎯⎯→ 2 xCO 0,3 → 03x, ⇒ 2 CO n03x09x3,, ==⇒= ⇒ Phải có 1 chất có 4C trong phân tử, chất còn lại có 1C trong phân tử. Do Y không tham gia phản ứng nên axit không thể là HCOOH ⇒ Phân tử axit có 4 nguyên tử C (C 3 H 7 COOH) ⇒ Ancol còn lại CH 3 OH. Gọi a, b lần lượt là số mol C 3 H 7 COOH và CH 3 OH trong mỗi phần. Ta có: ab03 a02mol 4a b 0 9 b 0 1mol ,, ,, ⎧⎧ += = ⇒ ⎨⎨ += = ⎩⎩ ⇒ m = 3(88.0,2 + 32.0,1) = 62,4 gam Câu 26: Hỗn hợp X gồm SO 2 và O 2 có tỉ khối so với H 2 bằng 28. Nung nóng hỗn hợp X một thời gian (có xúc tác V 2 O 5 ) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với X bằng 16/13. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp SO 3 là A. 60,0%. B. 50,0%. C. 62,5%. D. 75,0%. 26. Chọn D Cho n X = 1 mol ⇒ m X = m Y = 56 gam Đặt: 22 SO O n=a(mol);n=b(mol) . Ta có hệ: SO 2 (M = 64) O 2 (M =32) 56 24 8 ⇒ 2 2 SO O n 3 n1 = ⇒ 2 SO n075mol ,= ; 2 O n = 0,25 mol 2SO 2 (k) + O 2 (k) ⎯⎯→ ←⎯⎯ 2SO 3 (k) bđ: 0,75 0,25 pư: 2x x 2x còn: (0,75 - 2x) (0,25 - x) ⇒ n Y = (0,75 - 2x) + (0,25 - x) + 2x = 1 - x ⇒ d(Y/X) = Y X X Y n M n M = ⇒ 16 1 13 1 x = − ⇒ x = 0,1875 mol ⇒ H = 0 1875100 75 025 ,.% % , = Câu 27: Cho hỗn hợp hai axit cacboxylic hai chức tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ lượng muối thu được tác dụng hết với NaOH dư có mặt CaO đun nóng thu được chất rắn X và hỗn hợp hiđrocacbon Y có tỉ khối so với H 2 bằng 18,5. Cho toàn bộ chất rắn X tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng, dư thu được 0,4 mol CO 2 . Giá trị m là A. 33,8. B. 61,8. C. 25,0. D. 32,4. 27. Chọn A 2 R(COOH) + 2NaOH → 2 R(COONa) + 2H 2 O x → 2x → x 2 R(COONa) + 2NaOH 0 t ⎯⎯→ 2 RH + 2Na 2 CO 3 x → x → 2x Na 2 CO 3 + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + CO 2 ↑ + H 2 O 2x → 2x ⇒ 2 CO n2x04 ,== ⇒ x = 0,2 mol ⇒ Y MR21852R35 ,. =+= ⇒= ⇒ m = 134 0 2 33 8gam 2 R(COONa) m (R + 134).0,2 =(35 ). , ,=+= Câu 28: Cho các hỗn hợp bột, mỗi hỗn hợp gồm hai chất có số mol bằng nhau: Ba và Al 2 O 3 ; Cu và Fe 3 O 4 ; NaCl và KHSO 4 ; Fe(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . Số hỗn hợp khi hòa tan vào nước rất dư chỉ thu được dung dịch là A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. 28. Chọn D • Hỗn hợp Ba và Al 2 O 3 : Tan hết trong nước Ba + Al 2 O 3 + 5H 2 O → Ba[Al(OH) 4 ] 2 + H 2 ↑ • Hỗn hợp Cu và Fe 3 O 4 : Không tan trong nước • Hỗn hợp NaCl và KHSO 4 : Tan hoàn toàn trong nước. • Hỗn hợp Fe(NO 3 ) 2 và AgNO 3 : Có kết tủa bạc xuất hiện Fe(NO 3 ) 2 + AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag ↓ Câu 29: Cho các chất sau: Cr 2 O 3 , Al, CH 3 COONH 4 , (NH 4 ) 2 CO 3 , Na 2 HPO 3 , H 2 NCH 2 COOH, KHCO 3 , Pb(OH) 2 . Có bao nhiêu chất là chất lưỡng tính? A. 8. B. 6. C. 7. D. 5. 29. Chọn B Bao gồm: Cr 2 O 3 , CH 3 COONH 4 , (NH 4 ) 2 CO 3 , H 2 NCH 2 COOH, KHCO 3 , Pb(OH) 2 . Câu 30: Cho các phát biểu sau: (1) Với công thức phân tử C 2 H 2 O 3 có hai hợp chất hữu cơ mạch hở có thể tham gia phản ứng tráng bạc. (2) Công thức phân tử C 3 H 5 Cl có 4 đồng phân cấu tạo. (3) Với công thức phân tử C 4 H 10 O 2 có 3 ancol đồng phân có thể hòa tan Cu(OH) 2 . (4) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 30. Chọn A (1) Với công thức phân tử C 2 H 2 O 3 có hai hợp chất hữu cơ mạch hở có thể tham gia phản ứng tráng bạc. OHC-COOH; (HCO) 2 O (2) Công thức phân tử C 3 H 5 Cl có 4 đồng phân cấu tạo. CH 2 =CH-CH 2 Cl; CH 3 -CH=CHCl; CH 2 =CCl-CH 3 ; CHCl=CH-CH 3 (3) Với công thức phân tử C 4 H 10 O 2 có 3 ancol đồng phân có thể hòa tan Cu(OH) 2 . CH 3 -CH 2 -CH(OH)-CH 2 OH; CH 3 -CH(OH)-CH(OH)-CH 3 ; (CH 3 )C(OH)-CH 2 OH (4) Tinh bột và xenlulozơ không thể là đồng phân của nhau vì công thức phân tử khác nhau do n có giá trị khác nhau. Câu 31: Trong các chất sau: CuSO 4 , S, SO 2 , H 2 S, Fe 2 (SO 4 ) 3 , SO 3 . Có bao nhiêu chất có thể tạo ra H 2 SO 4 bằng một phản ứng? A. 2. B. 5. C. 6. D. 4. 31. Chọn C CuSO 4 + H 2 S → CuS ↓ + H 2 SO 4 S + 6HNO 3 đặc 0 t ⎯⎯→ H 2 SO 4 + 6NO 2 ↑ + 2H 2 O SO 2 + Cl 2 + 2H 2 O → H 2 SO 4 + 2HCl H 2 S + 4Cl 2 + 4H 2 O → H 2 SO 4 + 8HCl Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + 2H 2 O → 2FeSO 4 + 2H 2 SO 4 SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T gồm 3 ancol thu được x mol CO 2 và y mol H 2 O. Mặt khác cho m/2 gam hỗn hợp T tác dụng với Na dư thu được z mol H 2 . Mối liên hệ giữa m, x, y, z là A. m = 12x + y + 64z. B. m = 24x + 2y + 64z. C. m = 12x + 2y +32z. D. m = 12x + 2y + 64z. 32. Chọn D -OH + Na → -ONa + 1 2 H 2 ↑ 2z ← z ⇒ m O (T) = 16.2.2z = 64z ⇒ m = 22 CH O CO HOO m m m 12n 2n m ++ = + + = 12x + 2y + 64z Câu 33: Cho các chất: ancol etylic, axit axetic, phenol, etylamin, trimetylamin, tristearin. Có bao nhiêu chất có thể tạo liên kết hiđro giữa các phân tử của nó? A. 4. B. 6. C. 3. D. 5. 33. Chọn A Bao gồm: ancol etylic, axit axetic, phenol, etylamin. Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn m gam quặng pirit sắt (chứa 80% FeS 2 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) bằng một lượng oxi dư. Lấy toàn bộ lượng SO 2 thu được cho hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 1,5M và NaOH 1M thì thu được 26,04 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là A. 13,44. B. 18,00. C. 16,80. D. 21,00. 34. Chọn D Vì giá trị lớn nhất của m nên chỉ xét trường hợp OH − phản ứng hết. SO 2 + OH − → HSO 3 − x → x SO 2 + 2OH − → SO 2 3 − + H 2 O 0,12 ← 0,24 ← 0,12 Ba 2+ + SO 2 3 − → BaSO 3 ↓ 0,12 ← 0,12 ⇒ NaOH OH nx0242n n 04 2 Ba(OH) ,, − =+ = + = ⇒ x = 0,16 mol ⇒ Σ 2 SO n = 0,16 + 0,12 = 0,28 mol 4FeS 2 + 11O 2 0 t ⎯⎯→ 2Fe 2 O 3 + 8SO 2 0,14 ← 0,28 ⇒ m = 0 14120100 21gam 80 ,. . = Câu 35: Cho 28,8 gam hỗn hợp X gồm propinal, glucozơ, fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 thì thu được 103,6 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của propinal trong X là A. 37,5%. B. 40,0%. C. 42,5%. D. 85,6%. 35. Chọn A CH ≡ C-CHO + 3[Ag(NH 3 ) 2 ]OH → CAg ≡ C-COONH 4 ↓ + 2Ag ↓ + 5NH 3 + 2H 2 O x → x → 2x C 6 H 12 O 6 + 2[Ag(NH 3 ) 2 ]OH → C 6 H 15 O 7 N + 3NH 3 + 2Ag ↓ + H 2 O y → 2y Ta có hệ: 54x 180y 28 8 x 0 2 mol 410x 216y 103 6 y 0 1mol ,, ,, ⎧⎧ += = ⇒ ⎨⎨ += = ⎩⎩ Phần trăm khối lượng của propinal trong X là %CH ≡ C-CHO = 54 0 2100 37 5 28 8 ., . % ,% , = Câu 36: Thực hiện phản ứng tách 15,9 gam hỗn hợp gồm butan và pentan (có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2) ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp X gồm các hiđrocacbon mạch hở và hiđro có tỉ khối so với H 2 bằng 15. X phản ứng tối đa với bao nhiêu gam brom trong CCl 4 ? A. 40,0 gam. B. 44,8 gam. C. 56,0 gam. D. 84,8 gam. 36. Chọn B 410 CH 315 9 n015mol 358 272 ., , == + ; 512 CH n01mol,=⇒ n hh ban đầu = 0,15 + 0,1 = 0,25 mol ⇒ m X = m hh ban đầu = 15,9 gam ⇒ n X = 15 9 053mol 215 , , . = C n H 2n+2 0 xt t , ⎯⎯⎯→ C m H 2m + C (n - m) H 2(n - m) + 2 (m ≥ 2; n - m ≥ 0) ⇒ Khi thực hiện phản ứng tách thì số mol hỗn hợp tăng lên là số mol mol anken sinh ra. . TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KSCL LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút;. 2 O 0 ,12 ← 0,24 ← 0 ,12 Ba 2+ + SO 2 3 − → BaSO 3 ↓ 0 ,12 ← 0 ,12 ⇒ NaOH OH nx0242n n 04 2 Ba(OH) ,, − =+ = + = ⇒ x = 0,16 mol ⇒ Σ 2 SO n = 0,16 + 0 ,12 = 0,28
- Xem thêm -

Xem thêm: HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12 lần 2, năm 2013 , HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12 lần 2, năm 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn