Building Skills for the New TOEIC Test (2nd edition)

356 749 3
  • Loading ...
1/356 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 15:00

Sách giúp hoàn thiện kỹ năng toeic rất dễ hiểu,hiệu quả.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     [...]... standing in the ( 6) station The train is (7) _ _ _ _ _, and they have been waiting for it for a long time They bought their tickets from a machine They used to pay for the tickets because the machine doesn't take credit cards bills and (8) They are having an interesting (9) about business They often talk about their business as they ride the train to work As soon as the train arrives, they will (1... detail statements Compare them to the main idea statements • The woman is holding a pen • There are newspapers on the table • The men are wearing ties • There is a large window Both the main idea statements and the detail statements are true and fit the photo, but the main idea statements tell us important information about the photo For practice, look at other photos in the book and describe each... hour Skill 4 I hour Skill 5 I hour Practice I hour Practice TOEIC Test I 2 hours Practice TOEIC Test 2 2 hours Practice TOEIC Speaking Test l 2 hours Practice TOEIC Speaking Test 2 2 hours Practice TOEIC Writing Test 1 2 hours Practice TOEIC Writing Test 2 2 hours 80 hours xii To the Teacher To the Student: Using t.he Book for Self-Study There are many ways to use this book, depending on how much time... the skills sections carefully Learn to focus on each part • Take a practice test • Note those parts where you made the most errors • Review those parts in the book • Take another practice test Method B • Take a practice test • Note those parts where you made the most errors • Study those parts in the book • Take another practice test Please note that this book focuses on specific areas of the new TOEIC. .. English, read newspapers and magazines in English, correspond by e-mail with English speakers around the globe T he more you use English, the better your score on the TOEIC test will be To the Student xiii I Listening Co111prehension The Listening Comprehension section of the new TOEIC ® test is a paper­ and-pencil, multiple-choice assessment There are four different listening sections that give you the chance... like it before Skill 2: Analyzing the Photo Some TOEIC test questions ask for information about the photo You will need to analyze the photo and practice describing what is happening in the photo Sample TOEIC Test Question You will hear: (A) (B) (C) (D) They're Looking al some papers Tltey're slandi11g 0111side They're Looliing ow the window 171ey're deliveri11g newspapers Answer Choice (A), Tltey're... statements, look at the photo in your test book Choose the sratement that best describes the photo Then, on your answer sheet, find the number of the question and mark your answer You will have five seconds to answer each question Sample TOEIC Test Question You will hear: (A) (B) (C) (D) The/ re working on computers They're having a meecing They're eating in a restaurant They�re inoving thefurnicure Answer... about to give them change, best describes what you see in the photo The waiter has served them and could be looking for change Therefore, the waiter is probably about to give the customers their change Choice (A) is incorrect because it con.fuses change (money) with changing his clothes Choice (C) is incorrect because you may see a car and a sidewalk, but the sentence doesn't make sense for the photo Choice... know whether she'll go Answer Choice (B) , I think it's going to rain, is the best response to the question The W'h- question is asking for a weather forecast Choice (A) is incorrect because it confuses the similar-sounding will the weather be with He'll be Choice (C) is incorrect because it confuses the homophones whether and weather Skil l Focus Homophones can always be distinguished by their meanings,... inferences about the photos When you make an inference, you think ahead or predict what might happen next You may not SEE the action, but you can make a guess about the action Determine the facts presented in the photo and make inferences accordingly Sample TOEIC Test Question You will hear: (A) The waiter is changing his clothes (B) He's about to give them change (C) They're parking their car on the sidewalk
- Xem thêm -

Xem thêm: Building Skills for the New TOEIC Test (2nd edition), Building Skills for the New TOEIC Test (2nd edition), Building Skills for the New TOEIC Test (2nd edition)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay