NGHIÊN cứu CHẨN đoán xử TRÍ nội SOI DO DÍNH BUỒNG tử CUNG TRONG điều TRỊ vô SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG từ THÁNG 7 năm 2017 đến THÁNG 6 năm 2018

61 71 1
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2019, 21:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÒ QUỐC ANH NGHI£N CøU CHẩN ĐOáN Xử TRí NộI SOI DO DíNH BUồNG Tử CUNG TRONG ĐIềU TRị VÔ SINH TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG Từ THáNG NĂM 2017 ĐếN THáNG N¡M 2018 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Lề QUC ANH NGHIÊN CứU CHẩN ĐOáN Xử TRí NộI SOI DO DíNH BUồNG Tử CUNG TRONG ĐIềU TRị VÔ SINH TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG Từ THáNG NĂM 2017 ĐếN THáNG NĂM 2018 Chuyờn ngnh: Sản phụ khoa Mã số: 60720131 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: Ts: Nguyễn Quảng Bắc HÀ NỘI - 2017 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC : Buồng tử cung CTC : Cổ tử cung TC : Tử cung VS : Vô sinh VSI : Vô sinh nguyên phát VSII : Vô sinh thứ phát VTC : Vòi tử cung MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Vô sinh .3 1.1.1 Đại cương 1.1.2 Điều kiện cần phải có để thụ thai 1.1.3 Nguyên nhân vô sinh 1.1.4 Các thăm dò cặp vợ chồng vô sinh .5 1.1.5 Điều trị cho cặp vợ chồng vô sinh .6 1.2 Soi buồng tử cung 1.2.1 Chỉ định của soi buồng tử cung 1.2.2 Chống định soi buồng tử cung 1.2.3 Kỹ thuật soi buồng tử cung .8 1.24 Các chất làm căng phồng buồng tử cung 1.2.5 Nguyên tắc dụng cụ 1.2.6 Biến chứng soi buồng tử cung 10 1.2.7 Soi buồng tử cung phẫu thuật 10 1.3 Các phương pháp thăm dò buồng tử cung khác .12 1.3.1 Siêu âm 12 1.3.2 Đo buồng tử cung 15 1.3.3 Chụp X quang buồng tử cung - vòi tử cung 15 1.4 Một số nghiên cứu soi buồng tử cung .17 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Đối tượng nghiên cứu 20 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 20 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 20 2.2 Phương pháp nghiên cứu .20 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 20 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 21 2.3 Tiêu chuẩn chẩn đoán .21 2.3.1 Triệu chứng lâm sàng 21 2.3.2 Tiêu chuẩn chẩn đốn hình ảnh dính BTC X quang buồng tử cung 21 2.3.3 Tiêu chuẩn chẩn đốn hình ảnh dính BTC soi buồng tử cung .22 2.3.4 Tiêu chuẩn khỏi dính BTC sau soi buồng tử cung 22 2.4 Kỹ thuật áp dụng 22 2.5 Các biến số .24 2.6 Quy trình tiến hành nghiên cứu .27 2.7 Xử lý số liệu 27 2.8 Đạo đức nghiên cứu .27 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .29 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân phẫu thuật soi buồng tử cung vơ sinh dính BTC 29 3.1.1 Tình trạng vơ sinh đối tượng nghiên cứu 29 3.1.2 Tuổi tình trạng vô sinh 29 3.1.3 Phân bố bệnh nhân theo địa dư .30 3.1.4 Tiền sử sản khoa đối tượng nghiên cứu 30 3.1.5 Tiền sử phụ khoa 31 3.1.6 Tình trạng kinh nguyệt 31 3.1.7 Triệu chứng lâm sàng 32 3.1.8 Siêu âm niêm mạc tử cung 33 3.2 Kết xử trí soi buồng tử cung gỡ dính điều trị vơ sinh 33 3.2.1 Hình ảnh CTC soi BTC .33 3.2.2 Hình ảnh niêm mạc tử cung soi buồng tử cung 34 3.2.3 Hình ảnh buồng tử cung soi buồng tử cung 34 3.2.4 Hình ảnh lỗ vòi tử cung soi buồng tử cung .35 3.2.5 Kết soi buồng tử cung .35 3.2.6 Xử trí dính buồng tử cung .36 3.2.7 Tai biến soi buồng tử cung 36 3.2.8 Cách dùng kháng sinh .37 3.2.9 Thời gian nằm viện 37 3.2.10 Tình trạng kinh nguyệt bệnh nhân sau nội soi BTC .37 3.2.11 Hình ảnh XQ buồng tử cung sau tháng nội soi buồng tử cung 38 3.2.12 Tình trạng có thai sau soi buồng tử cung 38 CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 39 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tuổi tình trạng vơ sinh .29 Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân theo địa dư .30 Bảng 3.3 Triệu chứng lâm sàng 32 Bảng 3.4 Hình ảnh niêm mạc tử cung soi buồng tử cung 34 Bảng 3.5 Xử trí dính buồng tử cung .36 Bảng 3.6 Cách dùng kháng sinh 37 35 3.2.4 Hình ảnh lỗ vòi tử cung soi buồng tử cung Nhìn rõ lỗ vòi tử cung Nhìn rõ lỗ vòi tử cung Khơng nhìn rõ lỗ vòi tử cung Biểu đồ 3.8 Hình ảnh lỗ vòi tử cung soi buồng tử cung Nhận xét: 3.2.5 Kết soi buồng tử cung Soi chẩn đoán Soi can thiệp Biểu đồ 3.9 Kết soi buồng tử cung Nhận xét: 36 3.2.6 Xử trí dính buồng tử cung Bảng 3.5 Xử trí dính buồng tử cung Xử trí dính BTC n % Gỡ dính nong BTC Gỡ dính dụng cụ nội soi Tổng số Nhận xét: 3.2.7 Tai biến soi buồng tử cung 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Không tai biến chảy máu Nhiễm khuẩn Biểu đồ 3.10 Tai biến soi buồng tử cung Nhận xét: Thủng 37 3.2.8 Cách dùng kháng sinh Bảng 3.6 Cách dùng kháng sinh Dùng kháng sinh Kháng sinh dự phòng Kháng sinh điều trị Tổng số Nhận xét: 3.2.9 Thời gian nằm viện n % < ngày > ngày Biểu đồ 3.11 Thời gian nằm viện Nhận xét: 3.2.10 Tình trạng kinh nguyệt bệnh nhân sau nội soi BTC 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bình thường Thống kinh Vơ kinh Rong kinh Biểu đồ 3.12 Tình trạng kinh nguyệt bệnh nhân sau nội soi Nhận xét: 3.2.11 Hình ảnh XQ buồng tử cung sau tháng nội soi buồng tử cung 38 Bình thường Có hình khuyết Biểu đồ 3.13 Hình ảnh buồng tử cung sau tháng nội soi buồng tử cung Nhận xét: 3.2.12 Tình trạng có thai sau soi buồng tử cung Có Khơng Biểu đồ 3.14 Tình trạng có thai sau soi buồng tử cung Nhận xét: CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN - Dự kiến bàn luận theo kết nghiên cứu - So sánh kết với tác giả nước, nước DỰ KIẾN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Darryl J., Maxwell (2004), "Surgical Techniques in Obstetrics and Gynaecology", Churchill Livingstone, chapter 10, pp 135 - 164 Sản phụ khoa tập (2000), "Vơ sinh", Nhà xuất TP Hồ Chí Minh, tr 1027 - 1040 Nguyễn Khắc Liêu (2002), "Vô sinh: Chẩn đoán điều trị", Nhà xuất Y học Dương Thị Cương (2003), "Chẩn đoán điều trị vô sinh", Nhà xuất Y học Govan A.D.T., Dodge C., Callander R (1993), "Vô sinh", Phụ khoa hình minh họa, Nhà xuất Y học, tr 369 - 390 Dương Thị Cương, Nguyễn Đức Hinh (1999), "Vô sinh", Phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành, Nhà xuất Y học, tr 263 - 273 Endoscopie Utérine (1996), Edition Pradel Paris, pp 133- 146 Patrick J., Taylor and Rajat K., Goswamy (1989), "Hysteroscopy in infertility and habitual abortion", Hum Reprod Jan 4, pp 13 - 16 Donnez J., and Nosolle M (2003), "Instrumentation for hysteroscopy", Atlas of operative laparoscopy andhysteroscopy, pp 391 - 395 10 Gimpelson., Richard J (1992), "Office hysteroscopy", Clinical Obs & Gyn, pp 270 - 281 11 Lamorte A., De Cherney A.H (1993), "History of operative hysteroscopy", Endometrial ablation Churchill, Livingstone, London, pp - 12 Barbot J., Parent B (1984), "Hystéroscopie", EMC Gynécologies 72, A 10, pp - 16 13 Gilks CB., Clement PB., Hart WR., Young RH (2000),"Uterine adenomyomas excluding atypical polypeoid adenomyomas and adenomyomas of endocervical type: a clinicopathologic study of 30 cases of an underemphasized lesion that may cause diagnostic problems with brief consideration of adenomyomas of other female genital tract sites", Int J Gynecol Pathol, 19, pp 195 - 205 14 Hamou J., Luca (2000), "Manul d'hystéroscopie", Maternités Tenon Prort Royal et Antoine Béclère Paris 15 Baggish., Michael S (1992), "Operative hyteroscopy", Te Linde's operative gynecology, pp 385 - 409 16 Garry Ray (1996), "Distention media and fluid systems", Endoscopic surgery for Gynecologist", pp 282 - 290 17 Balmaceda JP., Ciuffardi I (1995), "Hysteroscopy and assisted reproductive technology", Obstet Gynecol Clin North Am, 22, pp 507 - 518 18 Franklin D., Loffer M.D (1995), "Complications of hysteroscopy", The journal of the American Association of Gynecologic laparoscopists, pp 11 - 26 19 Bassil S (1996), "Complications mescaniques", Endoscopie Utérine, Edition Praded, Paris, pp 63 - 67 20 Mergui J.L (1989), "L'hystéroscopie opératoire en 1989 instrumentation, technique, indications et résultats", Fertil Contracep Sexual, pp 1059 1078 21 Scottish hysteroscopy audit group (1995), "A scottish audit of hysteroscopic surgery for menorrhagia: Complication and follow up", British J of Obs & Gyn, (54), pp 239 - 254 22 Buttram UC (1996), "Complications infectieuses", Endoscopie Utérine, Edition Pradel, Paris, pp 71 -75 23 Boldul LR (1996), Complications métaboliques de l'hystéroscopie opératoire", Endoscopie Utérine, Edition Pradel, Paris, pp 77 - 80 24 Barney JB (1996), "Complications liées a la distension gazeuse", Endoscopie Utérine, Edotion Pradel, Paris, pp 75 - 77 25 Rudigoz R.C (1994), "Complications de l'hystéroscopie", Journal de Gyn et Obs Reprod, pp 503 - 510 26 Fedor Kow D (1991), "Is diagnotic hysteroscopy adhesiogenic?", BA 41 Inter J Fertil, (36), pp 21- 22 27 Brooks., Philip G (1992), "Complication of operative hysteroscopy, How safe is it?", Clinical Obs & Gyn, (35), pp 256 - 261 28 HillN.C.W (1993), "Preoperative diagnostihysteroscopy", Endometrial ablation Churchill, Livingstone London, pp 27 - 39 29 Charles M March and Robert Israe (1976), "Intrauterine Adhesions Secondary to Elective Abortion: Hysteroscopic Diagnosis and Management", Obstet Gynecol., Oct, 48, pp 422 - 424 30 Alan H (1992), "Treatment of irregula menstrual bleeding by hysteroscopic resction of submucous myomas and polypes", Hyteroscopy principles and practice, JB Lippcotte, Philadelphia, pp 138 - 139 31 Levis B.V (1988), Review: "Hysteroscopy in clinical practice", J of Obs & Gyn, (9), pp 47 - 55 32 Perman Seth G (1991), "The long term effectiveness of hysteroscopic treatment on menorrhagies and leiomyomas", Obs and gyn, (77), pp 591 - 594 33 Bouton JM (1996), "Les polypes de l'endomètre", Endoscopie Utérine, Edition Pradel Paris, pp 125 - 132 34 Ghaoui A.El., et al (1999), "Intéret de l'hýtéroscopie opérative dán le traitement des pathologies besnignes intra - utérines A propos de 256 cas", Rev Fr de Gyn Et d'Obst, pp 431 - 438 35 Brooks., Philip G (1992), "Hysteroscopic surgery using the resectoscope myomas, ablation septae & synechiae Does preoperative medication help?", Clinical Obs & Gyn, (35), pp 249 - 255 36 Whitelaw Naomi (1996), "Hysteroscopic metroplasty", Endoscopic surgery for Gynaecologist, pp 291 - 293 37 Bauman R (1996), "Petite chirurgie hystéroscopique", Endoscopie Utérine, Edition Pradel, Paris, pp 189 - 192 38 Boubli L (1996), "Les utérus cloisonnés", Endoscopie Utérine, Edition Pradel Paris, pp 193 - 207 39 Davanajan V (2003), "Endometrial laser intrauterine thermotherapy", Atlas of operative laparoscopy and hysteroscopy, pp 357 - 462 40 David G (1996), "Endometrial hyperplasia: diagnosis and management", Sciarra Gyn and Obs, Vol 4, Chap 12 41 Goldrath., Milton H., Ray Garry (1996), "Nd YAG laser ablation of the endometrium", Endoscopic surgery for Gynecologist, pp 317 - 326 42 Basch M (1996), "Endométrectomie", Endoscopie Utérine, Edition Pradel, Pari, pp 91 - 104 43 Boubli L (1996), "Resection endo - utérine", Endoscopie Utérine, Edition Pradel, Paris, pp 85 - 90 44 Kurman and Norris (1982), "Evaluation of criteria for distinguishing a typical endometrial hyperplasia from well differentiated carcinoma", Cancer, (49), pp 2547 45 Downing B (1992), "Complications of operative hysteroscopy", Gynecological Endoscopy, (1), pp 185 - 189 46 Fulsher RW (2003), "Hysteroscopic myomectomy", Atlas of operative laparoscopy and hysteroscopy, pp 483 - 493 47 Brocq Feyel (1996), "Les fibromes utérins", Endoscopie Utérine, Edition Pradel, Paris, p 105 - 124 48 Lansac et al (1984), "Comment explorer les ménométrorragies la période ménopausique", Rev Fr Gyn Obst, pp 537 - 577 49 Oluwakemi O., Ola-Ojo (2005), "Obstetrics and Gynaecology Ultrasound", Elsevier Chirchill Livingstone, A7, pp 390 - 412 50 Siêu âm phụ khoa thực hành (2008), "Cơ thể học quan vùng chậu nữ", Nhà xuất Y học, tr 22 - 31 51 Oluwakemi O., Ola-Ojo (2005), "Obstetrics and Gynaecology Ultrasound", Elsevier Chirchill Livingstone, A3,pp 242 - 268 52 Phan Trường Duyệt (1999), "Kỹ thuật siêu âm ứng dụng sản phụ khoa", Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội 53 Govan A.D.T., Dodge C., Callander R (1993), "Các bệnh TC", Phụ khoa hình minh họa, Nhà xuất y học, tr 227 - 244 54 Dương Thị Cương, Nguyễn Đức Hinh (1999), "Dị dạng quan sinh dục", Phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành, Nhà xuất Y học, tr 249 - 260 55 Rochet Y., Verbaere S (1985), "Malformations gesnitales féminines généralites", EMC, 112 A 10, pp - 56 Dương Thị Cương, Nguyễn Đức Hinh (1999), "Các thăm dò phụ khoa", Phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành, Nhà xuất Y học, tr 21 - 28 57 Wang C.W., Lee C.L., Lai Y.M., et al (1996), "Comparison of hysterosalpingoraphy and hysteroscopy in female infertility", J Am Assoc Gynecol Laparosc., 3, pp 581 - 584 58 Prevedourakis C., Loutradis D., Kalianidis C., Makris N., Aravantinos D (1994), "Surgery: Hysterosalpingoraphy and hysteroscopy in female infertility", Hum Reprod Dec, 9, pp 2353 - 2355 59 Gaglione R., Valentini A., Pistilli E., Nuzzi NP A (1996), "Comparison of hysteroscopy and hysterosalopingography", Int J Gynaecol Obstet, 52, pp 151 - 153 60 Jacques Barbot (1995), "Hysteroscopy and hysterography", Hum Reprod Dec, 9, pp 2353 - 2355 61 Bouton JM (1996), "Les polypes de l'endomètre", Endoscopie Utérine Editon Pradel Paris, pp 125 - 132 62 Preutthipan S., Linasmita V.A (2003), "Prospective comparative study between hysterosalpingography and hysteroscopy in the detection of intrauterine pathology in patient with infertiliry", J Obstet Gynaecol Res, 29, pp 33 - 37 63 Rochet Y., Verbaere S (1985), Les malformations utérines", EMC 123, A.10, pp - 16 64 Vi Huyền Trác (1998), "Bệnh thân TC", Giải phẫu bệnh học, Nhà xuất Y học, tr 135 - 145 65 Brown SE., Coddington CC., Schnorr J., Toner J., Gibbons W., Oehninger S (2000), "Evaluation of uotpatient hysteroscopy, saline infusion hysterosonography, and hysterosalpingoraphy in infertile women: a prospective, randomized study", Fertil Steril, 74, pp 1029 - 1034 66 Barbot J., Dubuisson JB., Parent (1984), "Hystéroscopie", EMC 72 A10, pp - 16 67 Grigoris F., Grimbzis et al (2001), "Clinical implications of uterin malformations and hysteroscopic treatment rusults", Human Reproduction Update, Vol 7, No 1, pp 161 - 174 68 Rudi Campol., Carlos Roger Molinas., Luk Rombauts., et al (2004), "Prospective multicentre randomized controlled trial to evaluate factors influencing the success rate of office diagnostic hysteroscopy", Human Reproduction, Vol 20, No 1, pp 258 - 263, 2005 69 Salim R., Lee C., Davies A., Jolaoso B., Ofuasia E., and Jurkovic D (2004), "A comparative study of three-dimensional saline fusionsonohysterogryphy and diagnostic hysteroscopy for the classification of submucous fibroids", Human Reproduction, Vol 20, No 1, pp 253 - 257 PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU SOI BUỒNG TỬ CUNG Ở BỆNH NHÂN VƠ SINH DO DÍNH TẠI KHOA YÊU CẦU BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG 1, Số thứ tự:……………………………… 2, Ngày vào viện:………………………… 3, Số bệnh án:……………………………… 4, Họ tên bệnh nhân:……………………………… 5, Số điện thoại: 6, Địa liên hệ: 1= Hà nội 2= Khác 7, Tuổi: 1=< 20 tuổi 2= 20 – 24 tuổi 3= 25 – 29 tuổi 4= 30- 34 tuổi 5=> 35 tuổi 8, Lý vào viện: Para: 1= Tổng số đẻ( đủ non tháng) 2= Tổng số sảy, nạo, hút 3= Tổng số thai lưu 10 TSSK: ( Số lần ) Đẻ thường Mổ đẻ Sảy thai Nạo hút thai Thai lưu 11 TSPK: ( Có, khơng ) Viêm nhiễm Đặt dụng cụ tử cung 3,Dùng thuốc tránh thai 4, Nạo buồng tử cung 5, Phẫu thuật buồng tử cung 6, Phẫu thuật tử cung 12 Kinh nguyệt: 1, Bình thường 2, Thống kinh 3, Vơ kinh 4, Rong kinh 13 Tư tử cung: ( Khám , SA) 1, Ngả trước 2, Trung gian 3, Ngả sau 14 Kích thước TC: 1, Bình thường 2, To bình thường 3, Nhỏ bình thường 15 Mật độ TC: 1, Bình thường 2, Khơng bình thường 16 Di động tử cung: Bình thường 2, Khơng bình thường 17 NMTC : 1=< mm 2= 4- mm 3=> 8mm 18 Hình ảnh BTC soi BTC: 1= Bình thường 2= U xơ niêm mạc 3= Polype niêm mạc TC 4= Dị dạng 5= Dính BTC 19 Hình ảnh buồng CTC soi BTC: 1= Bình thường 2= Bất thường 3= Khác 20 Hình ảnh NM TC soi BTC: 1= Bình thườn 2= Mỏng 3= Quá sản 4= Khác ( cụ thể ) 21 Hình ảnh BTC soi BTC 1= Bình thường 2= Dính 3= Polype 4= U xơ niêm mạc 5= Dị dạng 22 Hình ảnh VTC soi BTC : 1= Nhìn rõ lỗ vòi 2= Nhìn rõ lỗ vòi 3= Khơng nhìn rõ ( lý ) 4= Khác ( Cụ thể ) 23 Xử trí Soi buồng tử cung chẩn đốn Gỡ dính nong BTC gỡ dính dụng cụ nội soi Khơng xử trí 24 Tai biến : 1= Thủng TC 2= Chảy máu 3= Nhiễm khuẩn 4= Không tai biến 25 sủ dụng kháng sinh: 26 Thời gian nằm viện Có Khơng =< Ngày 4- ngày > ngày 27 Hình ảnh XQ BTC chụp lại sau tháng nội soi BTC 1= Bình thường 2= Có hình khuyết ( vị trí ) 28 Tình trạng bệnh nhân có thai sau nội soi BTC: 1.Có Khơng Ngày …… tháng ……… năm…… Người thu thập ... hình soi BTC, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu chẩn đoán xử trí nội soi dính buồng tử cung điều trị vô sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 20 17 - 2018 Với mục tiêu nghiên cứu: ...HÀ NỘI - 20 17 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÒ QUC ANH NGHIÊN CứU CHẩN ĐOáN Xử TRí NộI SOI DO DíNH BUồNG Tử CUNG TRONG ĐIềU TRị VÔ SINH TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG... tử cung soi buồng tử cung .35 3.2.5 Kết soi buồng tử cung .35 3.2 .6 Xử trí dính buồng tử cung . 36 3.2 .7 Tai biến soi buồng tử cung 36 3.2.8 Cách dùng kháng sinh .37
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu CHẨN đoán xử TRÍ nội SOI DO DÍNH BUỒNG tử CUNG TRONG điều TRỊ vô SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG từ THÁNG 7 năm 2017 đến THÁNG 6 năm 2018 , NGHIÊN cứu CHẨN đoán xử TRÍ nội SOI DO DÍNH BUỒNG tử CUNG TRONG điều TRỊ vô SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG từ THÁNG 7 năm 2017 đến THÁNG 6 năm 2018 , Mô tả các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của các bệnh nhân có chỉ định soi buồng tử cung do dính trong điều trị vô sinh., Kinh ít hơn bình thường, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Biều đồ 3.4 Tình trạng kinh nguyệt, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn