ứng dụng trắc địa phần 1

173 40 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2019, 21:56

Phần 1 cuốn sách trình bày những kiến thức trắc địa cơ bản, các công tác và kỹ thuật đo đạc cơ bản, lưới khống chế trắc địa, đo vẽ bản đồ và mặt cắt địa hình, công tác trắc địa trong xây dựng, cơ sở công nghệ bản đồ số. Chưưng ĐO VẼ ĐỊA HÌNH BANG m y t o n đ c đ i ệ n t Trước đây, công tác thành lập đồ tý lệ lớn phần đo vẽ ngoại nghiệp khâu vất vá khó khăn Ngày nhờ phát triển công nghệ khoa học, tiến kỹ thuật điện tử - tin học, thực trạng khơng Cơng nghệ đồ số ứng dụng lộng rãi công tác đo vẽ thành lập đồ địa đồ địa hình Muốn làm chử công nghệ đồ sô, hãng sản xuất máy đo đạc nghiên cứu chê tạo thiết bị đo đạc điện tử, thí dụ TOTAL STATION, ELECTRIONIC PIELDBOOK CARDREADER) để giải khâu tự động đo vẽ thực địa nhằm nâng cao chất lượng đạt đến quy trình cơng nghệ tự động hóa khép kín kể từ đo vẽ ngồi trời đến xử lý số liệu vẽ đồ ò nội nghiệp TOTAL STATION (Máy tồn đạc điện tử), v ề ngúyên tắc chung máy máy kinh vĩ + máy đo khoảng cách, sử dụng thiết bị điện tử nên có nhiều tính ưu việt ELECTRONIC FỈELDBOOK (Sổ ghi điện tử) CARDREADER (Thẻ điện tử) hai thiết bị diện tử cài đặt inơt sơ clìưíTng trình nhỏ dựa toán trắc địa để ghi chép số liệu, thực phép đo nối với máy TOTAL STATION 7.1 SỬ D Ụ N G MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬVÀ s ổ ĐO ĐIỆN TỬ 7.1.1 Máy toàn đạc điện tử Giới thiệu chung vé loại máy toàn đạc điện tử I Các máy toàn đạc điện tử sử dụng nước ta có nhiều loại hãng khác sản xuất Wild, Topcon, Sokkia, Geotronics, Nicon, Leica, v.v (Bảng 7-1) Các máy có khác vị trí tên phím, 219 nhưnu caiốnỉỉ [ý hoạt độim troimc clurưnsìcr nàyJ C- \’ề nguyên J J o Vì •J trình bày loại máy dược coi đặc tru nu cho loại máy toàn đạc điện tử máy Set hãns Sokkia Bang 7-1 Một số máv toàn đạc điện tú (Total Stiition) Số TT Tên máy Hãng sán xuất Độ Độ xác xác góc cạnh Khoản£> cách gương gươns ,3 C - II Set 4B.4C SOKKIA 5mm+3DIOf’ 2,lkm GPS701 Topcon (Nhật) 2mm+2D10'6 2,4km 3.1 km CiPS 702 Topcon (Nhật) 12mm+2D10'6 2,2km 2,9km TC 500 Wilcỉ TC 1010 3" 5mm+5D10f’ 3300111 5mm+5D106 700m 1100ni Wild 3" 2mm+3D10'6 2,0km 10 TC 1610 Wild 1,5" 2mm+2D106 2,5km 2.8km " ■ 3.5km 1 TC 2002 Wild 0,5M lmm+lDIO'6 2.0 km 2,8km 12 Geod 422R Geotronics 9" 3mm+3D106 2300m 3300m 13 Geod 424 Geotronics 2" 3mm+3D10f’ 2300m 3200m 14 Geod 468 Dr Geotronics 9" 5mm+5D10'f’ 2300m 3200m 15 Geod 10 Geotronics 3" 5mm+3DIO'h 1200m 1800m 16 Geod 520 Geotronics 5mm+3D10f 2000111 2900m 17 Geod 540 Geotronics 3mm+3D10'A 2000m 2700m 1" Hình 7-1 7-2 mơ tá phận máy tồn đạc diện lử Hình 7-3 hình 7-4 mơ tả chức nũng bàn phím Bâng điều khiển (Hình 7-3ơ) Bảng điều khiển lắp mặt máy để cuns cấp cho người đo lệnh chức nãns để ghi số liệu gọi chức năn card nhớ Người đo chi cần thực iheo dâu nhắc để nhập số liệu cần thiết lệnh chức năns 220 o Ta-xách ® Bọt nước tròn ( văn tay xach ® Ốc chỉnh bọt nước tròn Dái đo chiéu o Hệ) © Met< I.3 Phân tích liệu Phân tích liệu vùng đ ợc chọn Thống kê 0ữ liệu *-» V ế i| ‘l»MtiodMiitUtks OmdiírỂì Cour* M rnưn M&nmum Sun 41079 1048S7 Mean 437070633333333 379 Ị.4 Thành lập đô chuyên đê > Thành lập đồ trạng sử dung đắt dựa trư ờng mục đích sử dụng đất - theo nghị định 181/2004/NĐ-CP Mục đích sử ^ Cơng cụ hỗ trợ thành lặp đồ trạng sử # dụng đất ■ '.TO ono to aX »ln ht V - t i y Um>I> wHt/ỊQ Hỗ trợ công cụ in ấn đồ trự c tiế p phần mềm II Bài tốn chơng xêp quy hoạch Bái tốn chổng xép quy hoạch ChòfKj xOp bân đo quy hoạch - O rt thừ> M n ọ ù n ọ w kI s t t ^ h o » * aoo < th a» — I T b ển đ I s a t h t o ỉ OToháotýl Ị H p Ĩ Q O ị * F 0* 4*0 p Q ,h o * h OTQH~Ị I - - —1 1S44 • Kềt t d p ĩ i p k , ịocỉ Ldp qưy h c ẵ ỉỉỊl^ h o ệ c h p Loại có O tIỆ ^ ^ iò hoh ịo o s LảmtrtnsaodâiphSydịni- m2 Ị5 p Ctáng xỗp qưy h o * * theo dộn tích pháp ịị p Qớt hjn theo k tx rạ rỶửi bán F o lệu nguồn định d n o U h tu * Lxự bỏ vOng CỊưf hoạch ị Thực hảộn I S avetolayer I ! Loạấ bò thửầ OỄọgiáp: (thửa) I Thốt l_ r Chồng xếp kết hpptríchban đo theo khung chon ; 381 III Mơ hình hóa khơng gian ba chiều > Xây dự ng mơ hình hóa 3D v i M apS ite_G is 7:' R Ỡ Scene Uyers - V T rud * y > V” T r»j đ ò n > / T hưc vàt • < Ot>w >.ikj»r; > R Microst PowcrPoint [Sđch Gioi Ihieu phan mem MapSite.Gis] Iooh SUá*Sbơ* K ia * * u»l( Xây [ỉU dim n_m ỏ hỉnh 3D từ dữj liệu k h ông gian eS ho* ▼X! * Hình ảnh 3D liệu rastervà vector V 382 Click to â d d notes '■ ■ ĩ -■ ị -=l2j Quan sá t đ 3D Biểu diễn đồ 3D có sử dụng mơ hình số độ cao >M a p S ite s_G is cho phép kết hợp đồ 3D v i mơ hình số độ cao để thể xác phối cảnh giới thực > K ế t h ợ p liệu v i ảnh địa hình (ảnh vệ tinh, ảnh hàng khơng ) cho nhìn trự c quan Dữ liệu ảnh bổ sung cho mà liệu vẹồtor.khơng thể hết 30V íA » QÉ y O Ễ )® h savc 11 pôft I 383 > ' ■> •;> • v". '' - , V 'V s ' • ■ ;.;,v Im p o rt k ỷ h iẽ u t c c c h n g trình thiết kế 3D > Mapsite Plan tự động gán ký hiệu lên đồ qui hoạch mồ hỉnh 3D > Import liêu từ chương trình thiết kế 3D > Mapsite Plan tự động gán hiển thị đối tượng lên đồ qui hoạch mơ hình 3D 384 Biểu diễn đơi tư ợng 3D có bê mặỉ phức tạp 35 30 View Uym !|fw Xem duới ơạng 3D Mapsite Gis > Hệ thống sử dụng từ nhiều nguồn liệu khác nhau: AutoCad, Microstation, Maplnío, ArcGIS, Autodesk 3Ds Max, AutoDesk Maya, Google Sketch Up, . _ _: *ĨCI£j MircoStation Dữ liệu AutoCAD Dữ liệu ảnh vệ tinh 385 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo c o khoa học: Nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ tự động hóa vẽ đồ địa Tổng cục địa Hà Nội, 1996 Báo cáo xây dựng hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia, Hà Nội, 1998 Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường Hướng dẫn sử dụng phần mềm Micro Station Hà Nội, 1996 ị B.x Khâyfes B.B Danilơvich Thực tập trắc địa cơng trình Nhà xuất "Nedra" Moxkva, 1973 Bản tiếng Nga G p Levtruc Trắc địa ứng dụng Nhà xuất "Nedra" Moxkva, 1981 Bản tiếng Nga G v Bagratuni, p.x Dakatov Trắc địa cơng trình Nhà xuất "Nedra" Moxkva, 1997 Bản tiếng Nga Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tứSet 5F/5FS/6E Hà Nội, 1997 James M Anderson, WCB, Mc.Graw-Hill Edward M Mikhail Surveying KS Nguyền Văn Bảy, PTS Trần Đình Lữ, PTS Phan Xuân Hậu Máy toàn dạc diện từ Nhà xuất Bản đồ Hà Nội, 1997 10 Lê Hồng Ánh Trắc địa Phấn tập Nhà xuất Khoa học - Kỹ thuật, Hà Nội, 1996 11 Lucien Lapointe et Gilles Meyer Topographie applìqueé aux' travaux publics, batiments et levers urbains Editions Eyrolles, Paris, 1991 12 Michel Brabant Topographie opérationnelle Technique et Vulgarisation, Paris 1990 13 Nguyễn Thạc Dũng Latopographie en construction Maison d'edition ĩ éducation Hanoi 1997 14 Nguvễn Thế Thận, Nguyễn Thạc Dũng Trắc địa đồ kỹ thuật số xây dựng Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 2000 386 15 Nguyễn Thế Thận, Trần Công Ycn Hướng dẫn sử dụng phần mém Hệ thống thông tin địa lý GIS ARC - INFO Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội, 2000 16 Nguyễn Thế Thận, Trần Công Yên Tổ chức hệ thống thông tin địa lý phần mềm Map lnfo 4.0 Nhà xuất Xây dựng, 2000 17 Nguyễn Thế Thận C sở hệ thống thông tin địa lý GIS Nhà xuất Khoa học - Kỹ thuật Hà Nội, 1999 18 Níỉuvễn Thế Thận Hướng dẫn sử dụnÍỊ phần mềm Suiýer đ ể vẽ bình đồ, mặt cắt tính khối lượng san xây dựng Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội, 1999 19 Nguvễn Trọng San, Đào Quang Hiếu Đinh Cơng Hòa Trắc địa sở Tập Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội 2002 20 Phạm Văn Chuyên Trắc địa xày dựng Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 1996 21 PTS Vũ Bích Vân C sở cơng nghệ bàn đồ tự động hóa Bản dịch tiếng Anh Hà Nội, 1996 22 Trương Anh Kiệt Giáo trình trắc địa ảnh Đại học Mỏ - Địa chất 1990 23 Thông tin kỹ thuật địa c h ấ t Sô 12/1997 24 Thông tin kỹ thuật địa chất Số 7/1998 25 V Borshch - Komponiets Eỉementary plane and minesurveying Mir publishers Moscovv, 1986 387 MỤC LỤC Trang Mó đầu Phần thứ TRÁC ĐỊA ĐẠI CUƠNG Chương Những kiên thức trắc địa bán 1.1 Hệ quv chiếu trắc địa 1.2 Phép chiếu đồ 1.3 Bản đồ bình đồ địa hình 14 1.4 Định hướng đường thẳng 24 1.5 Sử dụng bán đồ địa hình 30 Chưưng Cơng tác đo đạc 45 2.1 Cơ sở lý thuyết sai số đo 45 2.2 Đo góc 56 2.3 Đo độ dài 74 2.4 Đo độ cao 86 2.5 Công nghệ GPS Chương Lưới không chế trác địa 101 115 3.1 Lưới khống chế tọa độ (mật bằng) 115 3.2 Lưới khống chế độ cao 122 3.3 Lưới khống chế đo vẽ 125 Chương Đo vẽ bình đồ m ặt cát địa hình 137 4.1 Khái niệm chung 137 4.2 Thành lập lưới sở đo vẽ 138 4.3 Đo vẽ chi tiết địa vật dáng đất 138 4.4 Công tác nội nghiệp 142 4.5 Đo vẽ địa hình phương pháp tồn đạc 144 388 4.6 Khái niệm đồ số 147 4.7 Đo vẽ mặt cắt địa hình 148 4.8 Đo cao vng 153 4.9 Đo vẽ địa hình phương pháp chụp ảnh hàng không 155 4.10 Đo vẽ đồ Hệ thống GPS (GPS.MS) 160 Chương Công tác trác địa xây dựng 163 5.1 Cơng tác bố trí 163 5.2 Bỏ' trí đường cong tròn 174 5.3 Bơ trí đường cong đứng 177 5.4 Cơng tác trắc địa xây dựng dân dụng công nghiệp 179 5.5 Quan trắc biến dạng cơng trình 187 Phần thứ hai CÔNG NGHỆ BẢN Đ s ố VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS Chương Cư sở cơng nghệ đồ số 198 6.1 Mơ hình hóa bề mặt trái đất 198 6.2 Biểu diễn dạng số đồ 201 6.3 Các phương pháp thành lập đồ số 212 6.4 Các thiết bị tin học làm đồ 213 Chưưnjỉ Đo vẽ địa hình bàng máy tồn đạc điện tử 219 Sử dụng máy toàn đạc điện tử sổ đo điện tử 219 7.2 Sử dụng Card nhớ để ghi lưu giữ giátrị đo 242 7.3 Sử dụng máy SET 5F/5F3/6E 250 7.4 Sử dụng máy toàn đạc Leica 260 7.5 Các phần mềm thành lập đồ 266 Chưưng Cơng nghệ sơ hóa đồ 292 8.1 Khái niệm số hóa đồ 292 8.2 Số hóa đồ cơng nghệ vectơ hóa 295 389 Chưưng Thành lập đồ cóng nghệ ảnh sơ 322 9.1 Đo ảnh số 322 9.2 Quy trình cơng nghệ thành lập đồ địa hình từ ảnh hàng khơng trạm ảnh số (Image stations) 32Í Chương 10 Hệ thống thơng tin địa lý GIS 34Í 10.1 Những khái niệm công nghệ GIS 34! 10.2 Các thành phần GIS 34Ỉ 10.3 Xây dựng sở liệu GIS 35; 10.4 Phần mềm GIS 35' 10.5 ứng dụng GIS 36: 10.6 Tích hợp viễn thám GIS 37 10.7 Hệ thống phần mềm Mapsite - GIS 37! Tài liệu th am khảo 390 38< TRẮC ĐỊA ỨNG DỤNG (Tái bán) Chịu trách nhiệm xuất bán : TRỊNH XUÂN SƠN Biên tập : NGUYÊN t h u d u n g C h ế : NGUYẼN THẾTHẬN VŨ HỒNG THANH Sửa in : NGUYÊN t h u d u n g Trình bày bìa : HS NGUYẼN HŨtJ TỪNG ... Wilcỉ TC 10 10 3" 5mm+5D10f’ 330 011 1 5mm+5D106 700m 11 00ni Wild 3" 2mm+3D10'6 2,0km 10 TC 16 10 Wild 1, 5" 2mm+2D106 2,5km 2.8km " ■ 3.5km 1 TC 2002 Wild 0,5M lmm+lDIO'6 2.0 km 2,8km 12 Geod 422R... mang mã số DI St 239 - Các điểm mia (6, 10 , 12 , 13 , 16 , 17 , 18 ) đểu phải mang mã D l - Tương tự điểm mia số mang mã D2 Dt - Các điểm mia (8, 9, 11 , 14 , 15 , 19 ) mang mã D2 Truyền sô'liệu từ Fieldbook... Geotronics 9" 3mm+3D106 2300m 3300m 13 Geod 424 Geotronics 2" 3mm+3D10f’ 2300m 3200m 14 Geod 468 Dr Geotronics 9" 5mm+5D10'f’ 2300m 3200m 15 Geod 10 Geotronics 3" 5mm+3DIO'h 12 00m 18 00m 16 Geod 520 Geotronics
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng trắc địa phần 1, ứng dụng trắc địa phần 1, Đườp.g 1: 250°.5825 - 250°,5753 = + 0,0072 với 6 cạnh; Đường 2: 250°,5591 - 250°,5753 = + 0,0162 VỚI 5 cạnh; Đường 3: 250°5843 - 250°,5753 = + 0,0090 với 3 cạnh;, Chuyển đổi dữ liệu của máy toàn áìC (hành dữ liệu của máy tính, hoặc (No, Y, X, Z),(No, X,Y), V.V.., Ảnh số đề cập ở đây là các dạng như TIFF, RLE, CIT, TGA... Nó có thể tạo ảng các loại máy quét đen trắng hay bằng các phần mềm xử lý ảnh khác., Chuẩn bị bản đổ, III.Mô hình hóa không gian ba chiều

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn