ĐỀ TÀI : THU THẬP VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC LOẠI BỆNH NHIỆT ĐỚI

58 43 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2019, 22:28

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tel (84-511) 736 949, Fax (84-511) 842 771 Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÃ NGÀNH : 05115 ĐỀ TÀI : THU THẬP VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC LOẠI BỆNH NHIỆT ĐỚI Mã số : 06T1-064 Ngày bảo vệ : 15-16/06/2011 SINH VIÊN : Lê Tuấn Dũng LỚP :06T1 CBHD : TS Huỳnh Công Pháp ĐÀ NẴNG, 06/2011 LỜI CAM ĐOAN Thu thập xây dụng sở liệu loại bệnh nhiệt đới Tôi xin cam đoan : Những nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp thầy TS Huỳnh Công Pháp Mọi tham khảo dùng luận văn trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình, thời gian, địa điểm cơng bố Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Sinh viên, Lê Tuấn Dũng SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1 ii Thu thập xây dụng sở liệu loại bệnh nhiệt đới LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng tạo điều kiện tốt cho em thực đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy TS.Huỳnh Công Pháp tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn q Thầy Cơ khoa tận tình giảng dạy, trang bị cho em kiến thức quý báu năm học vừa qua Mặc dù em đả cố gắng hoàn thành luận văn phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong thơng cảm tận tình bảo quý thầy cô SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1 iii Thu thập xây dụng sở liệu loại bệnh nhiệt đới MỤC LỤC MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề II Giới thiệu đề tài .5 III Hướng nghiên cứu đề tài III.1 Về mặt lý thuyết III.2 Công cụ xây dựng đề tài III.3 Mục đích đề tài III.4 Ý nghĩa đề tài IV Dự kiến kết đạt CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI BỆNH .8 I Cơ sở lý thuyết .8 I.1 Mơ hình thiết kế theo kiến trúc Model – View - Controller I.2 Model I.3 View I.4 Controller I.5 Mơ hình Model – View – Controller cakephp I.6 Các công cụ hỗ trợ 11 I.7 JavaScript 13 I.8 Giới thiệu PHP 15 I.9 MySQL 16 I.10 Tìm hiểu CakePHP Framework .17 II Đại cương bệnh nhiễm trùng truyền nhiễm .23 II.1 Dẫn nhập 23 II.2 Khái niệm bệnh truyền nhiễm .24 II.3 Tác nhân gây bệnh 24 II.4 Các hình thái dịch tể học 25 II.5 Nguồn truyền bệnh 25 II.6 Cách lây truyền bệnh .25 II.7 Đường xâm nhập .26 II.8 Cơ chế gây bệnh 26 II.9 Hình thái lâm sàng cận lâm sàng loại bệnh truyền nhiễm 33 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ TRA CỨU CÁC LOẠI BỆNH 35 I Phân tích hệ thống thơng tin .36 I.1 Mơ hình User - Case 37 I.2 Xây dựng sơ đồ trình tự 39 I.3 Sơ đồ hoạt động hệ thống 40 I.4 Xây dựng sơ đồ lớp 41 II Xây dựng bảng sở liệu 42 II.1 Bảng Bệnh .42 II.2 Bảng Bệnh_thuốc 42 II.3 Bảng Các tập luật .43 SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1 iv Thu thập xây dụng sở liệu loại bệnh nhiệt đới II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 Bảng Các luật triệu chứng .43 Bảng Người dùng .44 Bảng Nhóm bệnh .44 Bảng Thuốc 45 Bảng Triệu chứng 45 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MINH HỌA KẾT QUẢ 46 I Một số thuật toán mã lệnh xây dựng chương trình 46 I.1 Thuật tốn tìm kiếm bệnh 46 I.2 Một số hàm sử dụng để xây dựng chương trình 47 II Một số hình ảnh minh họa kết 51 II.1 Giao diện chương trình 51 II.2 Giao diện chương trình tìm kiếm có thông tin bệnh 51 II.3 Đăng nhập hệ thống 52 II.4 Trang quản lý người dùng 52 II.5 Module quản lý bệnh .53 DANH MỤC BẢNG II.1 II.2 II.3 Bảng Bệnh……………………………………………………………………44 Bảng Bệnh_thuốc…………………………………………………………….44 Bảng Các tập luật…………………………………………………………….45 SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1 v Thu thập xây dụng sở liệu loại bệnh nhiệt đới II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 Bảng Các luật triệu chứng…………………………………………………… 45 Bảng Người dùng…………………………………………………………….46 Bảng Nhóm bệnh…………………………………………………………… 46 Bảng Thuốc………………………………………………………………… 47 Bảng Triệu chứng…………………………………………………………….47 DANH MỤC HÌNH Hình I – 1: kiến trúc mơ hình model – view – controller………………………… 10 Hình I – 2: Một u cầu đơn giản mơ hình MVC…………………………… 12 Hình I−3: Cách làm việc PHP người dùng yêu cầu trang Web……… 18 Hình I – 4: Cách hoạt động Web động sử dụng PHP&MySQL……………… 19 Hình I – 5:Download gói CakePHP Framework……….…………………………… 21 Hình I – 6:Cấu trúc thư mục CakePHP Framework sau giải nén……………… 21 SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1 vi Thu thập xây dụng sở liệu loại bệnh nhiệt đới Hình I– 7:Giao diện CakePHP Framework sau cài đặt thành cơng…… ….… 22 Hình I – 8:Cấu trúc thư mục CakePHP Framework ……………………… …… 23 Hình II – 1:Mơ hình User-Case quản lý hoạt động hệ thống sở liệu bệnh 29 Hình II – 2: Sơ đồ phân rã cập nhật bệnh………………………………….……… 39 Hình II – 3: Sơ đồ phân rã xếp bệnh,thuốc……………………….… …………39 Hình II– 4:Sơ đồ trình tự quy trình xây dựng sở liệu loại bệnh…….……41 Hình II – 5:Sơ đồ trình tự quy trình sữ dụng hệ thống người dùng…….… ….41 Hình II – 6:Sơ đồ hoạt động quy trình quản lý thơng tin bệnh………….…….……42 Hình II – 7:Sơ đồ lớp…………………………………………………………………43 Hình III– 1:Giao diện chương trình …………………….……………………53 Hình III– 2:Tìm kiếm bệnh………………………………………………………….53 Hình III– 3:Đăng nhập quản lý……………………………………… …………….54 Hình III– 4:Quản lý người dùng…………………………………….………………54 Hình III– 5: Tạo tài khoản……………………………………….…………… 55 Hình III– 6: Quản lý thơng tin bệnh…………………………………….………… 55 Hình III– 7: Nhập thơng tin bệnh………………………………… ………… 56 Hình III– 8:Xóa thơng tin bệnh…………………………………… ………….56 Hình III– 9: Chỉnh sửa thơng tin bệnh………………………………… ………… 57 Hình III– 10: Quản lý nhóm bệnh………………………………………… ……….57 Hình III– 11:Thêm nhóm bệnh…………………………………….………58 Hình III– 12:Xóa nhóm bệnh………………………………………… ……….58 SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1 vii MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Hiện giới có nhiều sở liệu bệnh http://www.diseasedatabase.com, http://www.medicinenet.com …Cho phép phát triển xây dựng hệ thống chuyên gia tư vấn chữa bệnh trực tuyến http://www.medical-library.org Tuy nhiên, sở liệu dạng tiếng nước chưa có sở liệu thống dạng ngơn ngữ tiếng việt Ngồi Việt Nam thơng tin bệnh nằm rải rác khơng tập trung chưa có sở liệu bệnh chứa liệu bệnh Việt Nam hay loại bệnh vùng nhiệt đới Chính mà công việc xây dựng hệ chuyên gia tư vấn bệnh phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam khó khăn thách thức Chúng ta cần chủ động việc tìm kiếm kiến thức thơng tin loại bệnh Vì việc thu thập thông tin bệnh để xây dựng hệ thống liệu chứa loại bệnh nhiệt đới thường gặp tiếng Việt để cung cấp thông tin bệnh nhệt đới đồng thời hổ trợ cho việc xây dựng hệ chuyên gia tư vấn bệnh cách phòng ngừa chữa trị bệnh cho cộng đồng người Việt việc cần thiết hữu ích Đây lý mà thầy TS Huỳnh Công Pháp em định xây dựng đề tài “ Thu thập xây dựng sở liệu loại bệnh nhiệt đới” .II Giới thiệu đề tài Tên đề tài: “Thu thập xây dựng sở liệu loại bệnh nhiệt đới” Đề tài có nội dung :  Giới thiệu Đại cương bệnh truyền nhiễm  Tác nhân gây bệnh  Nguồn truyền bệnh  Cách lây truyền  Cơ chế xâm nhập SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1    Hình thái lâm sàng cận lâm sàng Quy trình quản lý thơng tin bệnh Quy trình quản lý thuốc .III Hướng nghiên cứu đề tài III.1 Về mặt lý thuyết Để tiếp cận đề tài tơi sâu vào tìm hiểu :  Tìm hiểu lý thuyết loại bệnh nhiệt đới thường gặp cách phòng bệnh  Tìm hiểu sở liệu chứa loại bệnh giới  Tìm hiểu hệ chuyên gia chẩn đốn bệnh đả có giới  Tìm hiểu loại thuốc chữa trị  Tìm hiểu lý thuyết hệ thống thơng tin,quy trình làm phần mềm  Tìm hiểu phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng UML  Tìm hiểu PHP&MySQL, Javascript,CakePHP,HTML… .III.2 Công cụ xây dựng đề tài Các công cụ sử dụng để xây dựng đề tài:  Công cụ nghiên cứu sở lý thuyết: Các tài liệu tham khảo giáo trình ebook loại bệnh nhiệt đới Ebook Bách Khoa Y Học 2010 tác giả Lê Đình Sáng - Đại Học Y Hà Nội, giáo trình bệnh truyền nhiễm GS.TSKH Bùi Đại,ebook Từ điển y học Việt Nam,bài giảng Bệnh Truyền Nhiễm Đại Học Y Hà Nội, Ebook Infectious Diseases  Jonathan Cohen Wiliam G Powderly… Các giáo trình tham khảo PHP&MySQL,CakePHP….tài liệu   phân tích thiết kế hệ thống Công cụ thiết kế Edraw UML Diagram Cổng thông tin Y Tế http://moh.gov.vn III.3 Mục đích đề tài Trong khn khổ đề tài xây dựng quản lý sở liệu loại bệnh cho phép người dùng tham khảo thơng tin có quyền ,bổ sung, chỉnh sửa lưu thơng tin Bước đầu em cố gắng xây dựng hệ thống chứa nhiều bệnh thu thập hết tất loại bệnh để phục vụ cho người dùng tốt SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1 10 Thu thập xây dựng sở liệu loại bệnh nhiệt đới III.4 11 Ý nghĩa đề tài   Đưa thông tin loại bệnh cách chữa trị phòng ngừa Góp phần kết hợp với hệ chuyên gia tư vấn cách chữa trị cho người sử dụng tiện lợi chủ động hơn.Hệ thống hỗ trợ Bác sĩ việc tìm kiếm thơng tin trước chẩn đốn cho bệnh nhân IV Dự kiến kết đạt Xây dựng sở liệu loại bệnh giúp người sử dụng dùng để biết thông tin bệnh cách nhanh thông tin bệnh ngày bổ sung nhiều xác CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI BỆNH I I.1 Cơ sở lý thuyết Mơ hình thiết kế theo kiến trúc Model – View - Controller Kiến trúc Model-View-Controller(MVC) việc chia tất mục ứng dụng làm ba thành phần (component) khác Model, View Controller Các thành phần kiến trúc MVC trách nhiệm không phụ thuộc vào thành phần khác Những thay đổi thành phần khơng có có ảnh hưởng đến thành phần khác.Các trách nhiệm thành phần: SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1 11 Thu thập xây dựng sở liệu loại bệnh nhiệt đới II.3 45 Bảng Các tập luật Bảng II – 3:Bảng tập luật II.4 Bảng Các luật triệu chứng Bảng II – 4:Bảng luật triệu chứng SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1 45 Thu thập xây dựng sở liệu loại bệnh nhiệt đới II.5 46 Bảng Người dùng Bảng II – 5:Bảng người dùng II.6 Bảng Nhóm bệnh Bảng II – 6:Bảng nhóm bệnh SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1 46 Thu thập xây dựng sở liệu loại bệnh nhiệt đới II.7 47 Bảng Thuốc Bảng II – 7:Bảng thuốc II.8 Bảng Triệu chứng Bảng II – 8:Bảng triệu chứng SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1 47 Thu thập xây dựng sở liệu loại bệnh nhiệt đới 48 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MINH HỌA KẾT QUẢ I I.1 Một số thuật tốn mã lệnh xây dựng chương trình Thuật tốn tìm kiếm bệnh Begin Nhập tên bệnh Đ S Kiểm tra Cơ sở liệu bệnh Thực truy vấn Hiển thị thông báo Hiển thị danh sách bệnh End SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T1 48 Thu thập xây dựng sở liệu loại bệnh nhiệt đới I.2 .I.2.1 49 Một số hàm sử dụng để xây dựng chương trình Khai báo lớp Model Khai báo lớp Disease sữ dụng table bệnh với khóa nhombenh_id Với cách khai báo trên, Model Disease đặt cho chức cần để tạo câu truy vấn để lưu xóa ,chỉnh sửa liệu phương thức kế thừa từ lớp Model CakePHP Model Disease mở rộng ứng dụng Model, AppModel Tạo tập tin PHP cho Model /app/models/ thư mục /app/models/ CakePHP tìm kiếm nơi thư mục Theo quy ước cần có tên với lớp disease.php Phương thức dùng Model  belongsTo Bây có liệu bệnh truy cập từ model Disease, định nghĩa kết hợp belongsTo model Profile Kết hợp belongsTo bổ sung tự nhiên cho kết hợp hasOne hasMany: Nó cho phép xem liệu từ phương diện khác .I.2.2 Khai báo lớp Controler Với Models định nghĩa, truy cập từ bên Controller CakePHP tự động làm cho Model cho phép truy cập có tên phù hợp với Controller Các phương thức dùng controler (methods) Tương tác với View set(string $var, mixed $value) : phương thức để truyền giá trị biến từ Controller View Phương thức set() cho phép truyền mảng view
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI : THU THẬP VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC LOẠI BỆNH NHIỆT ĐỚI, ĐỀ TÀI : THU THẬP VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC LOẠI BỆNH NHIỆT ĐỚI, 3 . Tạo ra những enzyme, Dấu hiệu không đặc hiệu: Huyết học: bạch cầu tăng, bạch cầu giảm, tăng Lymphô, tăng Eosinophile. Máu: VS tăng, Globulin tăng, hiện diện CRP tăng cao hoặc không (protein C phản ứng), thay đổi vài thông số sinh học...

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn