Chuyên đề Lựong giác

12 273 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 09:10

Chuyên đề 8: LƯNG GIÁC TÓM TẮTGIÁO KHOA A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: I. Đơn vò đo góc và cung: 1. Độ: bẹtgóc 0 1 Góc 180 1 = 2. Radian: (rad) rad 0 180 π = 3. Bảng đổi độ sang rad và ngược lại của một số góc (cung ) thông dụng: Độ 0 0 30 0 45 0 60 0 90 0 120 0 135 0 150 0 180 0 360 0 Radian 0 6 π 4 π 3 π 2 π 3 2 π 4 3 π 6 5 π π π 2 II. Góc lượng giác & cung lượng giác: 1. Đònh nghóa: 2. Đường tròn lượng giác: Số đo của một số cung lượng giác đặc biệt: π π π π π ππ π π π k CA k C k A +→ → +→ +→ +→ → 2 DB, k , 2 2 - D 2k 2 2 B 2k 33 x y (tia gốc) Z)(k 2),( ∈+= πα kOyOx + t (tia ngọn) O α . y x o 180 O + − x y O C A B D x y B α M α (điểm gốc) + t O A (điểm ngọn) πα 2kAB += III. Đònh nghóa hàm số lượng giác: 1. Đường tròn lượng giác: • A: điểm gốc • x ' Ox : trục côsin ( trục hoành ) • y ' Oy : trục sin ( trục tung ) • t ' At : trục tang • u ' Bu : trục cotang 2. Đònh nghóa các hàm số lượng giác: a. Đònh nghóa: Trên đường tròn lượng giác cho AM= α . Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên x ' Ox vàø y ' Oy T, U lần lượt là giao điểm của tia OM với t ' At và u ' Bu Ta đònh nghóa: cos sin tg cot OP OQ AT g BU α α α α = = = = b. Các tính chất : • Với mọi α ta có : 1 sin 1 hay sin 1 α α − ≤ ≤ ≤ 1 cos 1 hay cos 1 α α − ≤ ≤ ≤ • tg xác đònh 2 k π α α π ∀ ≠ + • cotg xác đònh k α α π ∀ ≠ c. Tính tuần hoàn sin( 2 ) sin cos( 2 ) cos ( ) cot ( ) cot k k tg k tg g k g α π α α π α α π α α π α + = + = + = + = )( Zk ∈ IV. Giá trò các hàm số lượng giác của các cung (góc ) đặc biệt: 34 + − x y O C A B D 1 1 1 = R 1 − 1 − 'x 'u u t 't 'y y t 'u 't t x u 'y 'x O t 1 − Q B T α M α A P U Trục cosin Trục tang Trục sin Trục cotang + − Ta nên sử dụng đường tròn lượng giác để ghi nhớ các giá trò đặc biệt - 3 -1 - 3/3 (Điểm gốc) t t' y y' x x' u u' - 3 -1 - 3/3 1 1 -1 -1 - π /2 π 5 π /6 3 π /4 2 π /3 - π /6 - π /4 - π /3 -1/2 - 2 /2 - 3 /2 -1/2- 2 /2- 3 /2 3 /2 2 /2 1/2 3 /2 2 /2 1/2 A π /3 π /4 π /6 3/3 3 B π /2 3/3 1 3 O Góc 0 0 30 0 45 0 60 0 90 0 120 0 135 0 150 0 180 0 360 0 0 6 π 4 π 3 π 2 π 3 2 π 4 3 π 6 5 π π π 2 sin α 0 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 0 0 cos α 1 2 3 2 2 2 1 0 2 1 − 2 2 − 2 3 − -1 1 tg α 0 3 3 1 3 kxđ 3 − -1 3 3 − 0 0 cotg α kxđ 3 1 3 3 0 3 3 − -1 3 − kxđ kxđ V. Hàm số lượng giác của các cung (góc) có liên quan đặc biệt: Đó là các cung : 35 + − 1. Cung đối nhau : và - α α (tổng bằng 0) (Vd: 6 & 6 ππ − ,…) 2. Cung bù nhau : và - α π α ( tổng bằng π ) (Vd: 6 5 & 6 ππ ,…) 3. Cung phụ nhau : và 2 π α α − ( tổng bằng 2 π ) (Vd: 3 & 6 ππ ,…) 4. Cung hơn kém 2 π : và 2 π α α + (Vd: 3 2 & 6 ππ ,…) 5. Cung hơn kém π : và α π α + (Vd: 6 7 & 6 ππ ,…) 1. Cung đối nhau: 2. Cung bù nhau : cos( ) cos sin( ) sin ( ) cot ( ) cot tg tg g g α α α α α α α α − = − = − − = − − = − cos( ) cos sin( ) sin ( ) cot ( ) cot tg tg g g π α α π α α π α α π α α − = − − = − = − − = − 3. Cung phụ nhau : 4. Cung hơn kém 2 π cos( ) sin 2 sin( ) cos 2 ( ) 2 cot ( ) t 2 tg cotg g g π α α π α α π α α π α α − = − = − = − = cos( ) sin 2 sin( ) cos 2 ( ) 2 cot ( ) t 2 tg cotg g g π α α π α α π α α π α α + = − + = + = − + = − 5. Cung hơn kém π : cos( ) cos sin( ) sin ( ) cot ( ) cot tg tg g g π α α π α α π α α π α α + = − + = − + = + = Ví dụ 1: Tính ) 4 11 cos( π − , 4 21 π tg Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức: )3cos()2cos() 2 cos( xxxA ++−++= ππ π 36 Đối cos Bù sin Phụ chéo Hơn kém 2 π sin bằng cos cos bằng trừ sin Hơn kém π tang , cotang VI. Công thức lượng giác: 1. Các hệ thức cơ bản: 2 2 cos sin 1 sin tg = cos cos cotg = sin α α α α α α α α + = 2 2 2 2 1 1 tg = cos 1 1 cotg = sin tg . cotg = 1 α α α α α α + + Ví dụ: Chứng minh rằng: 1. xxxx 2244 cossin1sincos −=+ 2. xxxx 2266 cossin31sincos −=+ 2. Công thức cộng : cos( ) cos .cos sin .sin cos( ) cos .cos sin .sin sin( ) sin .cos sin .cos sin( ) sin .cos sin .cos tg +tg tg( + ) = 1 . tg tg tg( ) = 1 . tg tg tg tg α β α β α β α β α β α β α β α β β α α β α β β α α β α β α β α β α β α β + = − − = + + = + − = − − − − + Ví dụ: Chứng minh rằng: π α α α π α α α + = − − = + 1.cos sin 2 cos( ) 4 2.cos sin 2 cos( ) 4 3. Công thức nhân đôi: α α α α α α α α α α α α α = − = − = − = − = = − 2 2 2 2 4 4 2 cos2 cos sin 2cos 1 1 2sin cos sin sin2 2sin .cos 2 2 1 tg tg tg 4 Công thức nhân ba: 3 3 cos3 4 cos 3cos sin 3 3sin 4sin α α α α α α = − = − 37 2 2cos1 cos 2 α α + = 2 2cos1 sin 2 α α − = ααα 2sin 2 1 cossin = 4 cos33cos cos 3 αα α + = 4 3sinsin3 sin 3 αα α − = 5. Công thức hạ bậc: α α α α α α α 2cos1 2cos1 ; 2 2cos1 sin; 2 2cos1 cos 222 + − = − = + = tg 6.Công thức tính sin ,cos ,tg α α α theo 2 t tg α = 22 2 2 1 2 ; 1 1 cos; 1 2 sin t t tg t t t t + = + − = + = ααα 7. Công thức biến đổi tích thành tổng : [ ] [ ] [ ] 1 cos .cos cos( ) cos( ) 2 1 sin .sin cos( ) cos( ) 2 1 sin .cos sin( ) sin( ) 2 α β α β α β α β α β α β α β α β α β = + + − = − − + = + + − Ví dụ: 1. Biến đổi thành tổng biểu thức: xxA 3cos.5cos = 2. Tính giá trò của biểu thức: 12 7 sin 12 5 cos ππ = B 8. Công thức biến đổi tổng thành tích : cos cos 2 cos .cos 2 2 cos cos 2sin .sin 2 2 sin sin 2sin .cos 2 2 sin sin 2cos .sin 2 2 sin( ) cos cos sin( ) cos cos tg tg tg tg α β α β α β α β α β α β α β α β α β α β α β α β α β α β α β α β α β α β + − + = + − − = − + − + = + − − = + + = − − = Ví dụ: Biến đổi thành tích biểu thức: 3xsin 2x sinsin ++= xA 9. Các công thức thường dùng khác: 38 cos sin 2 cos( ) 2 sin( ) 4 4 cos sin 2 cos( ) 2 sin( ) 4 4 π π α α α α π π α α α α + = − = + − = + = − − 8 4cos35 sincos 4 4cos3 sincos 66 44 α αα α αα + =+ + =+ B. PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC Các bước giải một phương trình lượng giác Bước 1: Tìm điều kiện (nếu có) của ẩn số để hai vế của pt có nghóa Bước 2: Sử dụng các phép biến đổi tương đương để biến đổi pt đến một pt đã biết cách giải Bước 3: Giải pt và chọn nghiệm phù hợp ( nếu có) Bước 4: Kết luận I. Đònh lý cơ bản: ( Quan trọng ) u = v+k2 sinu=sinv u = -v+k2 u = v+k2 cosu=cosv u = -v+k2 tgu=tgv u = v+k (u;v ) 2 cotgu=cotgv u = v+k (u;v k ) k π π π π π π π π π π  ⇔    ⇔   ⇔ ≠ + ⇔ ≠ ( u; v là các biểu thức chứa ẩn và Zk ∈ ) Ví dụ : Giải phương trình: 1. sin3 sin( 2 ) 4 x x π = − 2. 4 3 cos) 4 cos( ππ =− x 3. xx 2sin3cos = 4. 4 4 1 sin cos (3 cos6 ) 4 x x x+ = − II. Các phương trình lượng giác cơ bản: 1. Dạng 1: sinx = m ; cosx = m ; tgx = m ; cotgx = m ( Rm ∈∀ ) * Gpt : sinx = m (1) • Nếu 1m > thì pt(1) vô nghiệm • Nếu 1m ≤ thì ta đặt m = sin α và ta có x = +k2 (1) sinx=sin x = ( - )+k2 α π α π α π  ⇔ ⇔   * Gpt : cosx = m (2) • Nếu 1m > thì pt(2) vô nghiệm • Nếu 1m ≤ thì ta đặt m = cos β và ta có 39 x = +k2 (2) cosx=cos x = +k2 β π β β π  ⇔ ⇔  −  * Gpt: tgx = m (3) ( pt luôn có nghiệm Rm ∈∀ ) • Đặt m = tg γ thì (3) tgx = tg x = +k γ γ π ⇔ ⇔ * Gpt: cotgx = m (4) ( pt luôn có nghiệm Rm ∈∀ ) • Đặt m = cotg δ thì (4) cotgx = cotg x = +k δ δ π ⇔ ⇔ Các trường hợp đặc biệt: sin 1 x = 2 2 sinx = 0 x = k sin 1 x = 2 2 cos 1 x = 2 cosx = 0 x = + k 2 cos 1 x = 2 x k x k x k x k π π π π π π π π π π = − ⇔ − + ⇔ = ⇔ + = − ⇔ + ⇔ = ⇔ Ví dụ: 1) Giải các phương trình : a) = 1 sin2 2 x b) 2 cos( ) 4 2 x π − = − c) 03) 6 2sin(2 =+− π x d) 03) 3 cos(2 =−+ π x e) 12cos2sin =+ xx f) xxx 2cossincos 44 =+ 2) Giải các phương trình: a) 4 4 1 cos sin 2 cos2x x x+ − = c) 024sin)cos(sin4 44 =−++ xxx b) 6 6 sin cos cos 4x x x+ = d) 3 3 1 sin .cos cos .sin 4 x x x x− = e) 4) 2 .1(sincot =++ x tgtgxxgx 2. Dạng 2: 40 2 2 2 2 sin sin 0 cos cos 0 0 cot cot 0 a x b x c a x b x c atg x btgx c a g x b gx c + + = + + = + + = + + = ( 0a ≠ ) Cách giải: Đặt ẩn phụ : t = sinx ( t = cosx; t = tgx; t = cotgx) Ta được phương trình : 2 0at bt c+ + = (1) Giải phương trình (1) tìm t, rồi suy ra x Chú ý : Phải đặt điều kiện thích hợp cho ẩn phụ (nếu có) Ví dụ : a) 2 2cos 5sin 4 0x x+ − = b) 5 cos2 4 cos 0 2 x x− + = c) 2 2sin 4 5cosx x= + d) 2 cos cos2 1 cos2 cos3x x x x = + + e) 4 4 1 sin cos sin2 2 x x x+ = − f) 0)2 2 cos()cos(sin2 44 =−−+ xxx π g) 4 4 sin cos 1 2sin 2 2 x x x+ = − h) 0cos.sincossin 44 =++ xxxx k) 0 sin22 cos.sin)sin(cos2 66 = − −+ x xxxx l) 32cos) 2sin21 3sin3cos (sin5 += + + + x x xx x 3. Dạng 3: cos sin (1) ( a;b 0)a x b x c+ = ≠ Cách giải: • Chia hai vế của phương trình cho 2 2 a b+ thì pt 2 2 2 2 2 2 (1) cos sin a b c x x a b a b a b ⇔ + = + + + (2) • Đặt 2 2 2 2 b cos và sin a a a b b α α = = + + với [ ) 0;2 α π ∈ thì : 2 2 2 2 c (2) cosx.cos + sinx.sin = a c cos(x- ) = (3) a b b α α α ⇔ + ⇔ + Pt (3) có dạng 1. Giải pt (3) tìm x. Chú ý : 41 2 2 2 Pt acosx + bsinx = c có nghiệm a b c⇔ + ≥ Ví dụ : Giải các phương trình : a) + = −cos 3 sin 1x x b) 2sin3cos =+ xx c) 4 4 4(sin cos ) 3 sin 4 2x x x+ + = d) x tgx cos 1 3 =− e) 3 1sincos2 2sincos 2 = −− − xx xx d. Dạng 4: 2 2 sin sin .cos cos 0 (a;c 0)a x b x x c x+ + = ≠ (1) Cách giải 1: p dụng công thức hạ bậc : 2 2 1 cos2 1 cos2 sin và cos 2 2 x x x x − + = = và công thức nhân đôi : 1 sin .cos sin2 2 x x x= thay vào (1) ta sẽ biến đổi pt (1) về dạng 3 Cách giải 2: ( Quy về pt theo tang hoặc cotang ) Chia hai vế của pt (1) cho 2 cos x ta được pt: 2 0atg x btgx c+ + = Đây là pt dạng 2 đã biết cách giải Chú ý: Trước khi chia phải kiểm tra xem x k 2 π = + π có phải là nghiệm của (1) không? Ví dụ : Giải phương trình: 031coscos.sin)31(sin3 22 =−+−−+ xxxx d. Dạng 5: (cos sin ) sin .cos 0a x x b x x c+ + + = (1) Cách giải : • Đặt cos sin 2 cos( ) với - 2 2 4 t x x x t π = + = − ≤ ≤ Do 2 2 t 1 (cos sin ) 1 2sin .cos sinx.cosx= 2 x x x x − + = + ⇒ • Thay vào (1) ta được phương trình : 2 1 0 2 t at b c − + + = (2) • Giải (2) tìm t . Chọn t thỏa điều kiện rồi giải pt: 2 cos( ) 4 x t π − = tìm x. 42 [...]... + c = 0 Ta giải tương tự cho pt có dạng : Ví dụ : Giải phương trình : sin 2 x + 4(cos x − sin x ) = 4 4 Các phương pháp giải phương trình lượng giác thường sử dụng : a Phương pháp 1: Ví dụ: Giải phương trình: Biến đổi pt đã cho về một trong các dạng pt lượng giác cơ bản đã biết sin 4 x + cos 4 x + sin 2 x − b Phương pháp 2: 3 =0 2 Biến đổi pt đã cho về dạng tích số Cơ sở của phương pháp là dựa vào các... ) + 3 = 0 c 2sin3 x + cos 2 x − cos x = 0 c Phương pháp 3:  A=0 ⇔  B=0   C=0  4 Biến đổi pt về dạng có thể đặt ẩn số phụ Một số dấu hiệu nhận biết : * Phương trình chứa cùng một một hàm số lượng giác ( cùng cung khác lũy thừa) Ví dụ : Giải các phương trình : a cos 3 x + cos 2 x − cos x − 1 = 0 b 4 cos 3 x − cos 2 x − 4 cos x + 1 = 0 1 c 2 cos 2 x − 8cos x + 7 = cos x 4 2 d sin x + cos 2 x = 2 . π 6 5 π π π 2 II. Góc lượng giác & cung lượng giác: 1. Đònh nghóa: 2. Đường tròn lượng giác: Số đo của một số cung lượng giác đặc biệt: π π π π π ππ. Chuyên đề 8: LƯNG GIÁC TÓM TẮTGIÁO KHOA A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: I. Đơn vò đo góc và cung:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Lựong giác, Chuyên đề Lựong giác, Chuyên đề Lựong giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay