BÀI TẬP LỚN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

23 85 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2019, 13:19

A.CÁC LỆNH TRONG MATLAB LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: 4I. ĐỐI VỚI SỐ PHỨC: 41) Tìm số phức liên hợp: 42) Tìm argument và modul của số phức: 43) Giải phương trình trên C: 5II. CÁC LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN MA TRẬN: 61. Đưa ma trận về ma trận bậc thang: 62. Tìm vết của ma trận: 73. Các phép toán với ma trận: tương tự như với đa thức 74. Tìm chỉ số lũy linh của ma trận: 85. Tìm chuẩn Frobenius của ma trận:A.CÁC LỆNH TRONG MATLAB LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: 4I. ĐỐI VỚI SỐ PHỨC: 41) Tìm số phức liên hợp: 42) Tìm argument và modul của số phức: 43) Giải phương trình trên C: 5II. CÁC LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN MA TRẬN: 61. Đưa ma trận về ma trận bậc thang: 62. Tìm vết của ma trận: 73. Các phép toán với ma trận: tương tự như với đa thức 74. Tìm chỉ số lũy linh của ma trận: 85. Tìm chuẩn Frobenius của ma trận:A.CÁC LỆNH TRONG MATLAB LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: 4I. ĐỐI VỚI SỐ PHỨC: 41) Tìm số phức liên hợp: 42) Tìm argument và modul của số phức: 43) Giải phương trình trên C: 5II. CÁC LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN MA TRẬN: 61. Đưa ma trận về ma trận bậc thang: 62. Tìm vết của ma trận: 73. Các phép toán với ma trận: tương tự như với đa thức 74. Tìm chỉ số lũy linh của ma trận: 85. Tìm chuẩn Frobenius của ma trận: ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC BÀI TẬP LỚN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH LỚP : L03-BB Nhóm: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Xuân Mỹ Năm học : 2016- 2017 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV Lâm Quốc Anh 1652017 Đỗ Tô Kỳ Duyên 1610520 Nguyễn Minh Quân 1612820 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1612498 Mai Kiều Tiên 1613508 Nguyễn Tiểu Trân 1613679 Phan Minh Trí 1613744 Lê Tấn Nhân Từ 1614035 MỤC LỤC MỤC LỤC A.CÁC LỆNH TRONG MATLAB LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: I.ĐỐI VỚI SỐ PHỨC: 1)Tìm số phức liên hợp: .5 2)Tìm argument modul số phức: 3)Giải phương trình C: II.CÁC LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN MA TRẬN: 1.Đưa ma trận ma trận bậc thang: 2.Tìm vết ma trận: 3.Các phép toán với ma trận: tương tự với đa thức 4.Tìm số lũy linh ma trận: .9 5.Tìm chuẩn Frobenius ma trận: Cho ma trận A chuẩn Frobenius ma trận A bậc hai vết ma trận A2 .10 6.Tính định thức tìm ma trận nghịch đảo, ma trận chuyển sở: .11 7.Tìm ma trận phù hợp: PA =A-1 * det(A) 12 8.Giải phương trình ma trận: tìm ma trận X thỏa A*X=B với A, B cho trước 12 III CÁC LỆNH CHO KHÔNG GIAN VECTOR, KHÔNG GIAN EUCLIDE,TRỊ RIÊNG 13 1) Lệnh tạo vector đơn .13 Lệnh Linspace .15 3)Lệnh Poly .16 4)Lệnh Norm .17 5)Lệnh Length 18 6)Lệnh Cross .19 7)Lệnh Dot 20 8)Lệnh Max, Min .21 B PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 22 1)Về cách trình bày : 22 2)Về nội dung : 23 A.CÁC LỆNH TRONG MATLAB LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: I ĐỐI VỚI SỐ PHỨC: 1) Tìm số phức liên hợp: Gọi số phức ban đầu z Liên hợp phức z tìm lệnh: conj(z) Vd: tìm liên phức z= >> z=(1+3*i)/(1+i); >> conj(z) ans = 2.0000 - 1.0000i 2) Tìm argument modul số phức: * tìm argument: ta dùng lệnh angle(z) * tìm modul : ta dùng lệnh abs(z) Lấy lại vd a: angle(z) ans = 0.4636 >> abs(z) ans = 2.2361 3) Giải phương trình C: để giải phương trình C matlab: - Khai báo biến z - Dùng lệnh Solve để giải phương trình Vd: giải phương trình: z2 -2z +5=0 >>syms z >> solve(z^2-2*z+5) ans = - 2*i 2*i + II CÁC LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN MA TRẬN: Đưa ma trận ma trận bậc thang: Ta sử dụng lệnh: rref Vd: cho ma trận A = Đưa A ma trận bậc thang Tìm vết ma trận: Ta sử dụng lệnh: trace(X) với X ma trận cần tìm vết Vd: Cho ma trận : A=(2 -1 5), B=(1 -1) Tìm vết ma trận BAT Các phép toán với ma trận: tương tự với đa thức - Tìm số lũy linh ma trận: Nhập ma trận A - Tìm n cho An =0 n gọi số lũy linh ma trận Vd: Tìm số lũy linh ma trận A = Tìm chuẩn Frobenius ma trận: Cho ma trận A chuẩn Frobenius ma trận A bậc hai vết ma trận A2 10 Vd: Tìm chuẩn Probenius Tính định thức tìm ma trận nghịch đảo, ma trận chuyển sở: • Tính định thức: ta dùng lệnh det(X) • Tìm ma trận nghịch đảo: ta dùng lệnh inv(X) • Tìm ma trận chuyển sở: ta dùng lệnh X’ 11 Vd: Tính định thức, ma trận nghịch đảo, ma trận chuyển sở A= Tìm ma trận phù hợp: PA =A-1 * det(A) Vd: Tìm ma trận phù hợp ma trận A= Giải phương trình ma trận: tìm ma trận X thỏa A*X=B với A, B cho trước Khi X tìm cơng thức: X=A-1B Vd: Giải phương trình ma trận: X= A=[0 -8 3; -5 9;2 8]; B=[-25 23 -30;-36 -2 -26;-16 -26 7]; X=inv(A)*B Hoặc X=A\B 12 III CÁC LỆNH CHO KHÔNG GIAN VECTOR, KHÔNG GIAN EUCLIDE,TRỊ RIÊNG 1) Lệnh tạo vector đơn a) Công dụng: Lệnh dùng để tạo vector đơn gồm có n phần tử b) Cú pháp 1: Tên vector = [pt1 pt2 pt3 …ptn] c) Giải thích: pt1 pt2 …ptn: số thực d) Ví dụ:Tạo vector a gồm có phần tử, với giá trị là:1, 3, 7, a = [1 4] a= 13 e) Cú pháp 2: Tên vector = gtđ:csc:gtkt f) Giải thích: gtđ: giá trị bắt đầu vector csc: cấp số cộng gtkt: giá trị kết thúc g) Ví dụ: Tạo vector a có giá trị bắt đầu 0.2, giá trị kết thúc pi/2 (= 1.5708), cấp số cộng 0,3 a = 0.2;0.3;pi/2 a= 0.20000.50000.80001.10001.4000 14 Lệnh Linspace a) Công dụng: Tạo vector có giá trị ngẫu nhiên giới hạn khoảng định trước 15 b) Cú pháp: y = linspace(x1, x2) y = linspace(x1, x2, n) c) Giải thích: y: tên vector - x1, x2: giới hạn giá trị lớn nhỏ vector y - n: số phần tử vector y - Nếu giá trị n mặc định n = 100 d) Ví dụ: y = linspace(1, 10, 7) y = 1.0000 2.5000 4.0000 8.5000 10.0000 3)Lệnh Poly a) Công dụng: Tìm đa thức đặc trưng b) Cú pháp: poly(A) 16 5.5000 7.0000 c) Giải thích: A: ma trận A cho trước d) Ví dụ: A= -2 -5 12 21 -3 poly (A) ans= 1.0e+03 * 0.0010 -0.0090 -0.1870 1.7030 4)Lệnh Norm a) Cơng dụng: Tìm độ dài vecto b) Cú pháp: norm(B) c) Giải thích: B: vecto B d) Ví dụ: 17 B = [ 30,40] norm (B) ans 50 5)Lệnh Length a) Công dụng: Để biết vecto chiều b) Cú pháp: length(B) c) Giải thích: B: vecto B d) Ví dụ: B = [ 30,40] length (B) ans 18 6)Lệnh Cross a) Cơng dụng: Tích hữu hướng vecto chiều b) Cú pháp: cross(m,f) c) Giải thích: m,f : vecto chiều d) Ví dụ: m= 3 f= >>cross(m,f) ans = -1 -1 19 7)Lệnh Dot a) Cơng dụng: Tích vơ hướng vecto b) Cú pháp: dot(m,f) c) Giải thích: m,f : vecto cho trước d) Ví dụ: m= 3 f= >>dot(m,f) ans = 20 20 8)Lệnh Max, Min a) Cơng dụng: - Tìm giá trị lớn (nhỏ nhất) - Tìm vecto có giá trị ghép từ giá trị lớn (nhỏ nhất) hai vecto cho b) Cú pháp:  max(m), min(m)  max(m,f),min(m,f) c) Giải thích: m,f : vecto d) Ví dụ: m= 3 f= >>max(m) ans = 21 >>max(m,f) ans = 3 B PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 1)Về cách trình bày : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 22 2)Về nội dung : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 23 ... A.CÁC LỆNH TRONG MATLAB LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: I.ĐỐI VỚI SỐ PHỨC: 1)Tìm số phức liên hợp: .5 2)Tìm argument modul số phức: 3)Giải phương... dung : 23 A.CÁC LỆNH TRONG MATLAB LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: I ĐỐI VỚI SỐ PHỨC: 1) Tìm số phức liên hợp: Gọi số phức ban đầu z Liên hợp phức z tìm lệnh: conj(z) Vd: tìm liên... Các phép toán với ma trận: tương tự với đa thức - Tìm số lũy linh ma trận: Nhập ma trận A - Tìm n cho An =0 n gọi số lũy linh ma trận Vd: Tìm số lũy linh ma trận A = Tìm chuẩn Frobenius ma trận:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LỚN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH, BÀI TẬP LỚN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH, III. CÁC LỆNH CHO KHÔNG GIAN VECTOR, KHÔNG GIAN EUCLIDE,TRỊ RIÊNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn