Thuyết Minh Thiết Kế Cấp Thoát Nước Trong Nhà

13 53 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2019, 10:26

Đồ án cấp nước, thuyết minh đồ án cấp thoát nướcđồ án cấp thoát nước nhà cao tầngđồ án cấp thoát nước trong nhàcâu hỏi bảo vệ đồ án cấp thoát nướcdo an cap thoat nuocđồ án cấp thoát nước đô thịđồ án cấp thoát nước chung cưđồ án cấp thoát nước trường họcđồ án cấp thoát nước trong nhà chung cưđồ án cấp thoát nước bên trong công trình 1 Các Căn thiết kế 1.1 HÖ thèng quy chuÈn, quy ph¹m .2 1.2 Quy mô công trình 2 TÝnh toán thiết kế hệ thống cấp nớc lạnh 2.1 Quy m« sư dơng níc 2.1.1 .Lu lợng tính toán ngày đêm 2.1.2 Lu lợng nớc tính toán cho hộ 2.1.3 Xác định đờng kính ống đồng hồ đo lu lợng vào hộ 2.2 Tính áp lùc níc cÇn thiÕt 2.3 Giải pháp kỹ thuật cấp níc 2.4 Xác định dung tích công trình hệ thèng cÊp níc 2.4.1 ThÓ tÝch bÓ chøa níc sinh ho¹t 2.4.2 .BÓ chøa níc m¸i ThiÕt kÕ hƯ thèng cÊp níc nãng 3.1 Chọn sơ đồ hệ thống cấp nớc nóng .7 3.2 TÝnh to¸n chän thiết bị đun 3.2.1 Xác định lợng nhiệt tiêu thụ ngày đêm 3.2.2 .Xác định lợng nhiệt lớn Tính to¸n thiÕt kÕ hƯ thèng tho¸t níc 4.1 Thoát nớc thải sinh hoạt 4.1.1 Phơng án thoát nớc 4.1.2 Lu lợng tính toán thoát nớc 4.1.3 .ThiÕt kế đờng ống thoát nớc a/ Đờng ống nhánh tho¸t níc b/ Đờng ống đứng thoát nớc 10 4.1.4 TÝnh dung tích bể tự hoại 10 4.2 Tính toán thoát nớc ma m¸i 10 Các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt hệ thống cấp thoát nớc 11 5.1 Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt hệ thống cấp nớc .11 5.1.1 .Phần đờng ống 11 5.1.2 .Phần thiết bị, công trình hệ thống cấp thoát nớc 11 5.2 Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt hệ thống thoát nớc .12 Các Căn thiết kÕ 1.1 HƯ thèng quy chn, quy ph¹m HƯ thèng quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm đợc sử dơng thiÕt kÕ nµy bao gåm:           1.2 Quy chuÈn Xây dựng Việt nam, Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nớc nhà công trình, Phòng cháy, chống cháy cho nhà công trình Yêu cầu thiết kế, TCVN 26221995, Thoát nớc mạng lới bên công trình Tiêu chuẩn thiết kế, 20TCN 5184, Cấp nớc mạng lới bên công trình Tiêu chuẩn thiết kế, 20TCN3385, Tiêu chuẩn Việt Nam thoát nớc bên công trình TCVN 44741987, Tiªu chn ViƯt Nam cÊp níc bªn công trình TCVN 45131988, Các tài liệu ống cấp thoát nớc máy bơm Đan mạch, Italy Đức ứng với tiêu chuẩn ISO 9001, Tài liệu thiết bị vệ sinh Italy, Nhật, Việt Nam, Ngoài ra, để thiết kế cho công trình tham khảo tiêu chuẩn thiết kế nớc khu Quy mô công trình Công trình đơn nguyên cao 15 tầng, tổng chiều cao toàn nhà từ mặt đất lên mái 51,9 m Nớc sử dụng cho công trình gồm nớc phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt ngời khu chung c ngời làm việc công trình (SH) lợng nớc cho cứu hoả (CH) Hệ thống cấp nớc nhà khu vực (Đô thị) đợc xây dựng xong Trong dự án, công trình hỗn hợp cao 15 tầng tính từ điểm đấu nối chờ nhà dẫn vào bể nớc ngầm công trình 2 Tính toán thiết kế hệ thống cấp nớc lạnh 2.1 Quy mô sử dụng nớc 2.1.1 Lu lợng tính toán ngày đêm    Sè ngêi sư dơng níc: N = 65 hộ ngời = 325 (ngời) Số ngời làm việc khu dịch vụ tầng1: N = 20 ngời (dự tính) Tiêu chuẩn cấp nớc sinh hoạt: Hộ gia đình: 180 (l/ng.ngđ) Tiêu chuẩn cấp nớc SH văn phòng + dịch vụ: 15 (l/ng.ngđ) Tiêu chuẩn cấp nớc chữa cháy: tính với cột lu lợng 2,5 (l/giây) Nhu cầu dùng nớc tính toán: QSH = 325  0,18 = 58,5 QDV = 20  0,015 = 0,3 Qcc =  2,5  3,6  = 54 (m3/ng®) (m3/ng®) (m3) Tỉng lu lợng nớc yêu cầu ngày dùng nớc lớn (không kể chữa cháy): Qyc 2.1.2 = 0,3 + 58,5 = 58,8 (m3) Lu lợng nớc tính toán cho hộ Công thức sử dụng để tính toán lợng nớc cần cấp cho đối tợng sử dụng nớc hộ gia đình nh sau: q = 0,2 a N+KN ®ã:     q  lu lợng tính toán cho giây, (l/s) a trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nớc tính cho ngêi ngµy N  tỉng sè đơng lợng dụng cụ vệ sinh nhà (hay khu vực, đoạn ống tính toán) K hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào tổng số đơng lợng N, với N < 300 K= 0,002 Bảng Xác định lu lợng cấp nớc hộ Loại thiết bị số lợng Loại hộ Số lợng Chủng loại (cái) Căn hộ A1, Xí A2 Lavabô Chậu rửa bếp Bồn tắm đứng + h1 ơng sen Máy giặt Số đơng lợng Đơn vÞ Tỉng 0,50 0,33 1,00 1,0 0,66 1,00 0,67 0,67 1,0 1,0 Tổng Xí Lavabô Chậu rửa bếp Căn hộ B1, Bồn tắm đứng + hB2 ơng sen Máy giặt Tổng Xí Lavabô Chậu rửa bếp Căn hộ C Bồn tắm đứng + hơng sen Máy giặt Tổng XÝ bƯt Khu DVCC, Lavab« QL Tỉng 2.1.3 céng 1 0,50 0,33 1,00 4,33 0,50 0,33 1,00 0,67 0,67 1,0 céng 1 0,50 0,33 1,00 1,0 3,5 0,5 0,33 1,00 0,67 0,67 1,0 1,0 3,5 2,5 0,99 3,49 céng cộng 0,5 0,33 Xác định đờng kính ống đồng hồ đo lu lợng vào Bảng Xác định đờng kính ống đồng hồ đo lu lợng vào hộ Loại hộ Lu lợng tính toán (l/s) Số đơng lợng Vận tốc nớc (m/s) Tổn thất đơn vị (i) Đờng kính ống (mm) Đờng kính đồng hồ (mm) 0,273 20 20 Tầng Khu DVCC, QL 3,49 0,405 1,265 Tầng 15 Căn hộ A1, A2 Căn hộ B1, B2 Căn hộ C 4,33 0,366 1,141 0,225 20 20 3,5 0,366 1,141 0,225 20 20 3,5 0,366 1,141 0,225 20 20 2.2 TÝnh ¸p lùc níc cÇn thiÕt ¸p lùc níc cÇn thiÕt điểm cấp nớc vào hộ đợc tính theo công thức: Hct = Hhh + Hđh + Hd + Htd đó: Hhh độ chênh hình học từ điểm bất lợi đến điểm cấp vào hộ, m Hđh tổn thất áp lực qua ®ång hå ®o lu lỵng, m   Htd áp lực tự đầu thiết bị dùng nớc ë xa nhÊt, m Hd  tỉn thÊt ¸p lùc dọc đờng, m Độ chênh cao hình học Do hộ có sử dụng thiết bị vệ sinh tơng đối giống nên ta chọn độ chênh lệch hình học lớn thiết bị vệ sinh vòi tắm hơng sen (Hhh = 1,8 m) Tổn thất áp lực qua đồng hồ Tổn thất áp lực qua đồng hồ đo nớc đợc xác định theo công thức sau: Hđh = S q2 (m) đó: q lu lợng nớc tính toán, l/s S sức kháng đồng hồ đo nớc, với cỡ đồng hồ 20 S = 5,2 Bảng Tính tổn thất qua đồng hồ (chọn đồng dạng cánh quạt) Đờng kính đồng hồ Loại hộ qtt (l/s) H®h (m) 0,405 0,853 0,366 0,366 0,366 0,697 0,697 0,697 TÇng 20 Khu DVCC, QL TÇng 15 20 20 20 Căn hộ A1, A2 Căn hộ B1, B2 Căn hộ C Tổn thất áp lực qua đồng hồ lớn 0,853 m < 1,5 m nên việc chọn đồng hồ hợp lý áp lực tự đầu thiết bị dùng nớc bất lợi Chọn áp lực tự tối thểu thiết bị dùng nớc bất lợi Htd = 3,0 m  Tỉn thÊt ¸p lùc níc dọc đờng Căn mặt bố trí thiết bị kích thớc đờng ống sử dụng, tổn thất áp lực dọc đờng từ điểm đấu nối nớc vào hộ đến thiết bị vệ sinh bất lợi 4,52 m Vậy tổng áp lực cần thiết là: Hct = Hhh + H®h + Hd + Htd = 1,8 + 0,853 + 3,0 + 4,52 = 10,2 (m) 2.3 Giải pháp kỹ thuật cấp nớc Nớc cấp vào công trình dự kiến lấy từ ống cấp nớc cã cđa hƯ thèng cÊp níc, qua ®ång hå tỉng vào bể chứa nớc ngầm Máy bơm đặt trạm bơm đa nớc từ bể chứa ngầm lên bể mái Hệ thống cấp nớc sinh hoạt cấp nớc cứu hoả đợc thiết kế độc lập Nớc từ bể mái cấp cho nhu cầu sinh hoạt, cứu hoả Căn vào yêu cầu lu lợng áp lực cần thiết hộ chọn phơng án cấp nớc phân vùng để cấp nớc cho hộ Phân chia mạng lới cấp nớc thành vùng riêng biệt Vùng A Cấp cho hộ tầng 14 15 mạng lới riêng có bố trí bơm tăng áp bình điều áp nhằm bổ xung áp lực cho tầng mức chênh cốt không đáp ứng áp lực cần thiết Vùng B Cấp cho hộ từ tầng 10 13, mức chênh cốt địa hình H = 11,4 m 21,3 m nằm giới hạn cho phép đảm bảo cấp đủ lu lợng áp lực đến điểm bất lợi Vùng C Cấp cho hộ từ tầng 9, mức chênh cốt địa hình H = 24,6 m  34,5 m n»m ngoµi giíi hạn cho phép, lắp đặt van điều áp điều chỉnh áp lực đảm bảo cấp đủ lu lợng áp lực đến điểm bất lợi Vùng D Cấp cho hộ từ tầng 5, mức chênh cốt địa hình H = 37,8 m 51,9 m nằm giới hạn cho phép, lắp đặt van điều áp điều chỉnh áp lực đảm bảo cấp đủ lu lợng áp lực đến điểm bất lợi 2.4 Xác định dung tích công trình hệ thèng cÊp níc 2.4.1 ThĨ tÝch bĨ chøa níc sinh hoạt Nớc đợc nối với hệ thống cấp nớc thành phố qua đồng hồ đo nớc dẫn vào bể chứa đặt nhà Dung tích bể chứa bao gồm dung tích cấp nớc sinh hoạt chữa cháy  Dung tÝch cÊp níc sinh ho¹t BĨ chøa dù trữ lợng nớc sinh hoạt ngày đêm có dung tÝch lµ: sh WBC = Qsh = 58,8 (m3) đó: sh dung tích điều hoà lợng níc sinh ho¹t cđa bĨ chøa níc, m3 WBC  Qsh lợng nớc sinh hoạt cần dùng ngày công trình, m3 Dung tích cấp nớc chữa cháy Ngoài nhiệm vụ cấp nớc cho sinh hoạt, bể chứa nớc phải dự trữ nớc cho nhu cầu chữa cháy Theo quy phạm, bể chứa nớc cần cấp nớc đủ cho chữa cháy vòng liên tục với đám cháy có lu lợng yêu cÇu l/s Nh vËy dung tÝch phÇn chøa níc chữa cháy bể chứa là: cc WBC = 5 3600 3 = 54 1000 (m3) Dung tÝch toµn phÇn cđa bĨ chøa níc  sh cc WBC = WBC + WBC = 58,8 + 54 = 112,8 (m3) ThiÕt kÕ bĨ chøa níc sinh ho¹t cã dung tÝch 115 m3 2.4.2 Bể chứa nớc mái Dung tích toàn phần bể nớc mái đợc xác định theo công thøc: Wk = K  (W®h + Wcc) ®ã: Wđh dung tích điều hoà bể nớc mái, m3 Wcc dung tích nớc chữa cháy, m3 K hệ số dự trữ kể đến chiều cao xây dựng phần lắng cặn đáy kÐt, K = 1,2  1,3 Dung tÝch chøa níc điều hoà Dung tích điều hoà (Wđh) xác định theo chế độ đóng mở máy bơm nh sau: Wđh = Qngd n = 58 ,8 = 29,4 (m3) đó: Qngđ lu lợng nớc ngày đêm, Qngđ = 58,8 (m3/ ngđ) n số lần mở máy bơm ngày, lấy n =2 Dung tích nớc chữa cháy Thiết kế bể nớc mái với điều kiện bể phải dự trữ đợc lợng nớc chữa cháy cho vòi 2,5 (l/s) hoạt động tạm thời vòng phút cha kịp mở máy bơm chữa cháy Lu lợng nớc đầu vòi phun nớc chữa cháy (l/s), phút tổng lợng nớc yêu cầu để chữa cháy là: Wcc5' =   60  = 4500 (l) = 4,5 (m3) Dung tích toàn phần kÐt níc  Wk = 1,3  (29,4 + 4,5) = 44,1 (m3) ThiÕt kÕ bĨ níc m¸i cã dung tÝch 45 m3 ThiÕt kÕ hÖ thèng cÊp nớc nóng 3.1 Chọn sơ đồ hệ thống cấp nớc nóng Đối với hệ thống cấp nớc nóng, hộ gia đình riêng biệt nên ta sử dụng sơ đồ cấp nớc nóng dùng vòi trộn cục với bình đun đặt riêng khu vệ sinh hộ Nguồn cấp nhiệt cho hệ thống điện cục nên sơ đồ cấp nớc nóng cã nåi ®un níc nãng, ®êng èng dÉn tõ nåi đến điểm dùng nớc để hoà trộn với nớc lạnh Nớc nóng đợc đun điện hình thức sử dụng vòi trộn nên việc tính toán nớc nóng đơn giản Mỗi phòng đặt bình đun lấy nớc trực tiếp từ vòi cấp nớc lạnh có mét vßi dÉn níc nãng xng trén víi vßi níc lạnh để dùng 3.2 Tính toán chọn thiết bị đun 3.2.1 Xác định lợng nhiệt tiêu thụ ngày đêm Lợng nhiệt tiêu thụ ngày đêm đợc xác định theo công thøc: nhµ Wngd = qn  ( tn – t1 )  N ®ã:     qn tiêu chuẩn dùng nớc nóng đơn vị, qn = 60 (l/ng đ) tn nhiệt độ nớc nóng yêu cầu, tn = 650C t1 nhiệt độ nớc lạnh, t1 = 200C N số ngời đợc phục vụ, N = 325 (ngêi )  Kh = 2,7 Do ®ã: nhµ Wngd = 60 (65  20)  325 = 877500 3.2.2 ( Kcal/ng đ) Xác định lợng nhiệt lớn Lợng nhiệt tiêu thụ lớn đợc xác định theo công thức: K h N qn (tn t1) 24 nhà Wgiờ max= đó: Kh hệ số không điều hòa dùng nớc nãng, Kh= 2,7 Do ®ã: K h N qn (tn  t1) 24 2,732560(65 20) = 24 = 1001995 Whnhµ max= (Kcal/h) Công suất thiết bị đun nóng điện đợc xác định theo công thức: Nđ = 1001995 Whnhà max = = 1220,75 8640,95 864 (KW) (Víi  = 0,95 hiệu suất thiết bị đun nớc nóng) Theo cách bố trí thiết bị mặt ta có số thiết bị đun nớc nóng toàn nhà 168 (cái) nên công suất thiết bị đun điện là: TB N dun = 1220,75  9,69 126 (KW) NhiƯt trë R cđa thiÕt bị đun dùng điện xoay chiều là: R = TB N dun () I 3 3cos ®ã: TB công suất thiết bị đun, KW Ndun I cờng độ dòng điện A, tõ c«ng thøc P = UIcos  I = = 0,049 R điện trở thiết bị, 9,69 R = = 245,5 I  3cos Dung tích thiết bị là: () 9,69 2200,9 QTB = qn N 60325 = = 116 168 168 (l) Tõ R chọn đợc đờng kính, chiều dài cần thiết dây maixo, đồng thời dựa vào công suất lu lợng thiết bị, tra Catalog chọn đợc thiết bị đun nóng cần thiết Tính toán thiết kế hệ thống thoát nớc 4.1 Thoát nớc thải sinh hoạt 4.1.1 Phơng án thoát nớc 4.1.2 Nớc thải từ chậu xí thu ống đứng thoát nớc xí (ký hiệu ống đứng X ), thu ngăn chứa bể tự hoại Nớc thải từ chậu rửa, bồn tắm, rửa sàn thu ống đứng thoát nớc rửa (ký hiệu ống R ), thu hố ga thoát nớc bên ống thông đặt song song với ống đứng thoát nớc, thông cho ống thoát nớc xí ống thông bể tự hoại đặt riêng Toàn nớc thải từ xí, tiểu, bi đê đợc thu vào ống đứng thoát xí đặt hộp kỹ thuật tự chảy ngăn chứa bể tự hoại ngầm dới đất Toàn nớc tắm rửa, giặt, đợc thu vào ống đứng thoát nớc rửa giặt đặt hộp kỹ thuật tự chảy hố ga thoát nớc mạng lới thoát nớc bên nhà Nớc ma mái nhà đợc thu qua phễu thu D110/90 chảy vào ống đứng thoát nớc ma TM , thoát nớc lô gia, nớc ngng điều hoà đợc thu vào ống đứng thoát nớc ma qua phễu thu D60 Nớc từ ống đứng thoát nớc ma đợc thu hố ga HTTN nhà Lu lợng tính toán thoát nớc dc q = qc + qmax (l/s) ®ã:    4.1.3 q lu lợng tính toán cho giây, (l/s) dc lu lợng nớc thải dụng cụ vệ sinh cã lu lỵng lín nhÊt, (l/s) qmax qc  lu lợng cấp nớc tính toán theo công thức trình bầy mục 2.1.2, (l/s) Thiết kế đờng ống thoát nớc a/ Đờng ống nhánh thoát nớc Đối với ống nhánh thoát nớc thải chậu xí: thiết kế ống nhánh thoát cho xí có đờng kính D110, độ dốc 2% phía ống đứng thoát nớc xí 10 Đối với ống thoát nớc rửa: ống nhánh thoát cho hơng sen, chậu rửa, chậu rửa bát, D48, D60, ®é dèc 2% vỊ phÝa èng ®øng tho¸t níc rưa b/ Đờng ống đứng thoát nớc 4.1.4 Đối với ống đứng thoát nớc thải chậu xí từ tầng tới tầng 15 ống có đờng kính D110 Tại chân ống đứng trần giả tầng chuyển thành ống D140 chạy theo phơng ngang (dốc 2%) thu ống đứng D140 hộp kỹ thuật thu nớc thải bể tự hoại Đối với ống đứng thoát nớc rửa từ tầng tới tầng 15 ống có đờng kính D90, D110 Tại chân ống đứng trần giả tầng chuyển thành ống D125 chạy theo phơng ngang (dốc 2%) thu ống đứng D125 hộp kỹ thuật thu nớc thải hố ga thoát nớc nhà Các ống thông thoát nớc xí có đờng kính D76, ống thông cho bể tự hoại ống đứng thoát xí có đờng kính D90 Tính dung tích bể tự hoại Bảng Thống kê thiết bị thoát vào bể tự hoại STT Loại thiết bị Xí bệt, két xả 6l/lần xả Tổng cộng Số thiết bị Đơng lợng T.B thoát nớc Tổng đơng lợng T.B tho¸t níc 104 6,0 624 6,0 Theo “Quy chn hệ thống cấp thoát nớc nhà công trình, dung tích bể tự hoại xác định nh sau: WTH = 13 + (624  100)  0,095 = 62,78 ~ 65 (m3) Thêi gian gi÷a lần hút cặn T=180 ngày (6 tháng) 4.2 Tính toán tho¸t níc ma m¸i ViƯc tÝnh to¸n tho¸t níc ma mái dựa theo phụ lục D Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nớc nhà công trình Lu lợng tính toán Lu lợng nớc tính toán hệ thống thoát nớc ma mái đợc xác định theo c«ng thøc: Q F q5 = K 10000 (l/s) ®ã:  F  diƯn tÝch thu níc ma, m2 11      F = Fm¸i + 0,3 Ftờng Fmái diện tích hình chiếu cđa m¸i, m2 Fm¸i = 26,5  26,5 = 702 (m2) Ftêng  diƯn tÝch têng ®øng tiÕp xóc víi mái xây cao mái, m2 Ftờng = 2,4  26,5  +   2,4 = 194 (m2) F = 702 + 194 = 896 (m2) K  hÖ sè lÊy b»ng 2,0 q5  cờng độ ma l/s.ha tính cho địa phơng có thời gian ma phút chu kỳ vợt cờng độ tính toán năm Hà Nội có q = 484,6 l/s.ha F q5 896484,6 Q = K = 2 10000 10000 = 86,84 (l/s) Chän sè èng ®øng Chän 10 èng ®øng tho¸t níc ma m¸i, lu lợng ống đứng: Q1 ống = Q 86,84 = 8,684 10 10 (l/s) Chän èng D100, phÔu thu nớc D110 đảm bảo yêu cầu theo quy định Các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt hệ thống cấp thoát nớc 5.1 Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt hệ thống cấp nớc 5.1.1 Phần đờng ống     5.1.2 èng cÊp níc dïng èng thép tráng kẽm, nối ống phơng pháp ren, nối bích hàn Đờng kính ống D15 D50 cấp nớc cho hộ khu wc nối phơng pháp ren Đờng kính ống lớn D50 đờng ống đẩy bơm nối bính nối hàn áp lực làm việc ống p = 6bar trừ đờng ống cấp nớc từ bơm lên bể nớc mái đờng ống hệ thống nén khí p = 12bar ống cấp nớc dới trần đợc cố định giá treo ống cấp nớc sàn đợc cố định trụ đỡ ống ống cấp nớc hộp kỹ thuật đợc cố định giá đỡ ống Phần thiết bị, công trình hệ thống cấp thoát nớc Bể nớc mái xây hai két két có dung tích 12(m3) Bể nớc ngầm chøa níc sinh ho¹t dïng bĨ dung tÝch 200m3 12 Bơm cấp nớc sinh hoạt, cấp nớc cho bình tăng áp Q=12m3/h; h=64m, dùng chung bơm dự phòng Bơm tăng áp cấp nớc cho tầng 17 Q=2(m3/h); H=12m, bơm làm việc, dự phòng Bơm đợc đặt chế độ làm việc tự ®éng nèi víi phao ®iƯn bè trÝ trªn bĨ níc mái bể ngầm Bơm cấp nớc cho bình tăng áp làm việc tự động nhờ rơle áp lực điều khiển 5.2 Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt hệ thèng tho¸t níc         èng nh¸nh tho¸t níc tõ c¸c khu vƯ sinh hộ dùng ống nhựa upvc với áp lực làm việc p = 6bar loại ống khác có chất lợng tơng đơng ống đứng thoát nớc hộ dùng ống nhựa upvc với áp lực làm việc P=8bar loại ống khác có chất lợng tơng đơng ống đứng thoát nớc hộ ®i hép kü tht, èng tho¸t níc n»m ngang tầng kỹ thuật ống thoát nớc ngầm dới đất dùng ống nhựa upvc loại ngầm ống thông cho hệ thống thoát nớc sử dụng ống upvc với áp lực làm việc p=6bar, đặt cao lên cách mái nhà 0,7 m Độ dốc ống thông nối với thiết bị vệ sinh 0,01 Hệ thống thoát nớc nhà sử dụng ống BTCT D300 Các hố ga thu nớc cấu tạo kiểu ga thu nớc mặt đờng ống đứng thoát nớc ma hộ dùng ống nhựa uPVC với áp lực làm việc P=8bar loại ống khác có chất lợng tơng ®¬ng 13 ... hƯ thèng cÊp thoát nớc nhà công trình, Phòng cháy, chống cháy cho nhà công trình Yêu cầu thiết kế, TCVN 26221995, Thoát nớc mạng lới bên công trình Tiêu chuẩn thiết kế, 20TCN 5184, Cấp nớc mạng... lu lợng cấp nớc tính toán theo công thức trình bầy mục 2.1.2, (l/s) Thiết kế đờng ống thoát nớc a/ Đờng ống nhánh thoát nớc Đối với ống nhánh thoát nớc thải chậu xí: thiết kế ống nhánh thoát cho... kính, chiều dài cần thiết dây maixo, đồng thời dựa vào công suất lu lợng thiết bị, tra Catalog chọn đợc thiết bị đun nóng cần thiết Tính toán thiết kế hệ thống thoát nớc 4.1 Thoát nớc thải sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết Minh Thiết Kế Cấp Thoát Nước Trong Nhà, Thuyết Minh Thiết Kế Cấp Thoát Nước Trong Nhà, Bảng 3. Tính tổn thất qua đồng hồ (chọn đồng dạng cánh quạt)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn