CHUYÊN ĐỀ 2 : BÀI TOÁN HIĐROCACBON

6 423 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 09:10

Bài tập hóa hữu cơ Tr ờng THPT Trần Quốc Tuấn Chuyên đề 2 : CáC BàI TOáN HIĐROCACBON Ghi nhớ: I. CC PHN NG DNG TNG QUT: 1. Gi CT chung ca cỏc hydrocacbon l k22n2n HC + a.Phn ng vi H 2 d (Ni,t o ) (Hs=100%) k22n2n HC + + k H 2 o t,Ni 2n2n HC + hn hp sau phn ng cú ankan v H 2 d Chỳ ý: Phn ng vi H 2 (Hs=100%) khụng bit H 2 d hay hydrocacbon d thỡ cú th da vo M ca hh sau phn ng. Nu M <26 hh sau phn ng cú H 2 d v hydrocacbon cha no phn ng ht b.Phn ng vi Br 2 d: k22n2n HC + + k Br 2 k2k2n2n BrHC + c. Phn ng vi HX k22n2n HC + + k HX kk2n2n XHC + d.Phn ng vi Cl 2 (a's'k't') k22n2n HC + + k Cl 2 HClxClHC kk22n2n + + e.Phn ng vi AgNO 3 /NH 3 2 k22n2n HC + +xAg 2 O 3 NH x OxHAgHC 2x xk22n2n + + 2) i vi ankan: C n H 2n+2 + xCl 2 ASKT C n H 2n+2-x Cl x + xHCl K: 1 x 2n+2 C n H 2n+2 Crackinh C m H 2m+2 + C x H 2x K: m+x=n; m 2, x 2, n 3. 3) i vi anken: + Phn ng vi H 2 , Br 2 , HX u tuõn theo t l mol 1:1 + Chỳ ý phn ng th vi Cl 2 cacbon CH 3 -CH=CH 2 + Cl 2 C500 o ClCH 2 -CH=CH 2 + HCl 4) i vi ankin: + Phn ng vi H 2 , Br 2 , HX u tuõn theo t l mol 1:1 hay 1: 2 VD: C n H 2n-2 + 2H 2 o t,Ni C n H 2n+2 + Phn ng vi dd AgNO 3 /NH 3 2C n H 2n-2 + xAg 2 O 2CnH 2n-2-x Ag x + xH 2 O K: 0 x 2 * Nu x=0 hydrocacbon l ankin ankin-1 * Nu x=1 hydrocacbon l ankin-1 * Nu x= 2 hydrocacbon l C 2 H 2 . 5) i vi aren v ng ng: + Cỏch xỏc nh s liờn kt ngoi vũng benzen. Phn ng vi dd Br 2 = nhydrocacbo Br n n 2 l s liờn kt ngoi vũng benzen. + Cỏch xỏc nh s lk trong vũng: Phn ng vi H 2 (Ni,t o ): += nhydrocacbo H n n 2 * vi l s lk nm ngoi vũng benzen * l s lk trong vũng benzen. Ngoi ra cũn cú 1 lk to vũng benzen s lk tng l + +1. VD: hydrocacbon cú 5 trong ú cú 1 lk to vũng benzen, 1lk ngoi vũng, 3 lk trong vũng. Vy nú cú k=5 CTTQ l C n H 2n+2-k vi k=5 CTTQ l C n H 2n-8 II. MT S CH í TRONG TON HIROCACBON: 1. Khi ụt chay hidrocacbon thi cacbon tao ra CO 2 v hidro tao ra H 2 O. Tụng khụi lng C va H trong CO 2 va H 2 O phai bng khụi lng cua hidrocacbon. Biên soạn và giảng dạy by Huỳnh Văn Quang trang 1 / 6 Bài tập hóa hữu cơ Tr ờng THPT Trần Quốc Tuấn Thi du: ụt chay hoan toan m gam hụn hp gụm CH 4 , C 3 H 6 va C 4 H 10 thu c 17,6g CO 2 va 10,8g H 2 O. m co gia tri la: A) 2g B) 4g C) 6g D) 8g. Suy luõn: m hụn hp = m C + m H = 17 10,8 12 2 6 44 18 gam ì + ì B . 2. Khi ụt chay ankan thu c nCO 2 < nH 2 O va sụ mol ankan chay = sụ mol H 2 O - sụ mol CO 2 . C n H 2n+2 + 2 3 1 2 n O + nCO 2 + (n + 1) H 2 O Thi du 1: ụt chay hoan toan 0,15 mol hụn hp 2 ankan thu c 9,45g H 2 O. Cho san phõm chay vao dung dich Ca(OH) 2 d thi khụi lng kờt tua thu c la: A. 37,5g B. 52,5g C. 15g D. 42,5g Thi du 2: ụt chay hoan toan hụn hp 2 hidrocacbon liờn tiờp trong day ụng ng thu c 11,2 lit CO 2 (ktc) va 12,6g H 2 O.Hai hidrocacbon o thuục day ụng ng nao? A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren Thi du 3:ụt chay hoan toan hụn hp gụm 1 ankan va 1 anken. Cho san phõm chay lõn lt i qua binh 1 ng P 2 O 5 d va binh 2 ng KOH rn, d thõy binh 1 tng 4,14g, binh 2 tng 6,16g. Sụ mol ankan co trong hụn hp la: A. 0,06 B. 0,09 C. 0,03 D. 0,045 Thi du 5: ụt chay hoan toan 0,1 mol hụn hp gụm CH 4 , C 4 H 10 va C 2 H 4 thu c 0,14 mol CO 2 va 0,23 mol H 2 O. Sụ mol ankan va anken co trong hụn hp lõn lt la: A. 0,09 va 0,01 B. 0,01 va 0,09 C. 0,08 va 0,02 D. 0,02 va 0,08 3. Phan ng cụng cua anken vi Br 2 co ti lờ mol 1: 1. Thi du: Cho hụn hp 2 anken i qua binh ng nc Br 2 thõy lam mõt mau va u dung dich cha 8g Br 2 . Tụng sụ mol 2 anken la: A. 0,1 B. 0,05 C. 0,025 D. 0,005 4. Phan ng chay cua anken mach h cho nCO 2 = nH 2 O Thi du : Mụt hụm hp khi gụm 1 ankan va 1 anken co cung sụ nguyờn t C trong phõn t va co cung sụ mol. Lõy m gam hụn hp nay thi lam mõt mau va u 80g dung dich 20% Br 2 trong dung mụi CCl 4 . ụt chay hoan toan m gam hụn hp o thu c 0,6 mol CO 2 . Ankan va anken o co cụng thc phõn t la: A. C 2 H 6 , C 2 H 4 B. C 3 H 8 , C 3 H 6 C. C 4 H 10 , C 4 H 8 D. C 5 H 12 , C 5 H 10 5. ụt chay ankin: nCO 2 > nH 2 O va n ankin (chay) = nCO 2 nH 2 O Thi du : ụt chay hoan toan V lit (ktc) mụt ankin thờ khi thu c CO 2 va H 2 O co tụng khụi lng 25,2g. Nờu cho san phõm chay i qua dd Ca(OH) 2 d thu c 45g kờt tua. V co gia tri la: A. 6,72 lit B. 2,24 lit C. 4,48 lit B. 3,36 lit 6. ụt chay hụn hp cac hidrocacbon khụng no c bao nhiờu mol CO 2 thi sau o hidro hoa hoan toan rụi ụt chay hụn hp cac hidrocacbon no o se thu c bõy nhiờu mol CO 2 . o la do khi hidro hoa thi sụ nguyờn t C khụng thay ụi va sụ mol hidrocacbon no thu c luụn bng sụ mol hidrocacbon khụng no. Thi du: Chia hụn hp gụm C 3 H 6 , C 2 H 4 , C 2 H 2 , thanh 2 phõn ờu nhau:ụt chay phõn 1 thu c 2,24 lit CO 2 (ktc). Hidro hoa phõn 2 rụi ụt chay hờt san phõm thi thờ tich CO 2 thu c la: A. 2,24 lit B. 1,12 lit C. 3,36 lit D. 4,48 lit 7. Sau khi hidro hoa hoan toan hidrocacbon khụng no rụi ụt chay thi thu c sụ mol H 2 O nhiờu hn so vi khi ụt luc cha hidro hoa. Sụ mol H 2 O trụi hn bng sụ mol H 2 a tham gia phan ng hidro hoa. Thi du: ụt chay hoan toan 0,1 mol ankin thu c 0,2 mol H 2 O. Nờu hidro hoa hoỏ toan 0,1 mol ankin nay rụi ụt chay thi sụ mol H 2 O thu c la: A. 0,3 B. 0,4 C. 0,5 D. 0,6 Biên soạn và giảng dạy by Huỳnh Văn Quang trang 2 / 6 Bài tập hóa hữu cơ Tr ờng THPT Trần Quốc Tuấn 9.Da vao cach tinh sụ nguyờn t C va sụ nguyờn t C trung binh hoc khụi lng mol trung binh + Khụi lng mol trung binh cua hụn hp: hh hh m M n = + Sụ nguyờn t C: 2 X Y co C H n n n = + Sụ nguyờn t C trung binh: 2 CO hh n n n = ; 1 2 n a n b n a b + = + Vi du 1: Hụn hp 2 ankan la ụng ng liờn tiờp co khụi lng la 24,8g. Thờ tich tng ng cua hụn hp la 11,2 lit (ktc). Cụng thc phõn t ankan la: A. CH 4 , C 2 H 6 B. C 2 H 6 , C 3 H 8 C. C 3 H 8 , C 4 H 10 D. C 4 H 10 , C 5 H 12. Vi du 2: ụt chay hoan toan hụn hp 2 hidrocacbon mach h, liờn tiờp trong day ụng ng thu c 22,4 lit CO 2 (ktc) va 25,2g H 2 O. Cụng thc phõn t 2 hidrocacbon la: A. CH 4 , C 2 H 6 B. C 2 H 6 , C 3 H 8 C. C 3 H 8 , C 4 H 10 D. C 4 H 10 , C 5 H 12 Vi du 3: Cho 14g hụn hp 2 anken la ụng ng liờn tiờp i qua dung dich nc Br 2 thõy lam mõt mau va u dd cha 64g Br 2 .Cụng thc phõn t cua cac anken la: A. C 2 H 4 , C 3 H 6 B. C 3 H 8 , C 4 H 10 C. C 4 H 10 , C 5 H 12 D. C 5 H 10 , C 6 H 12 Ty lờ sụ mol 2 anken trong hụn hp la: A. 1:2 B. 2:1 C. 2:3 D. 1:1 Thi du 4: Cho 10,2g hụn hp khi A gụm CH 4 va anken ụng ng liờn tiờp i qua dd nc brom d, thõy khụi lng binh tng 7g, ụng thi thờ tich hụn hp giam i mụt na. Cụng thc phõn t cac anken la: A. C 2 H 4 , C 3 H 6 B. C 3 H 6 , C 4 H 10 C. C 4 H 8 , C 5 H 10 D. C 5 H 10 , C 6 H 12 2. Phõn trm thờ tich cac anken la: A. 15%, 35% B. 20%, 30% C. 25%, 25% D. 40%. 10% III. CC DNG TON HIROCACBON: Dng 1: Xỏc nh CTPT ca mt Hidrocacbon Phng phỏp: + Gi CTTQ ca hidrocacbon ( Tựy vo d kin ta gi CTTQ thớch hp nht ) + S dng cỏc phng phỏp xỏc nh CTPT ó hc Bi 1. Hirocacbon A cú M A > 30. A l cht khớ iu kin thng. t chỏy A thu c CO 2 v nc theo t l mol l 2 : 1. A l cht no trong s cỏc cht sau: A. butin-1 B. axetilen C. vinylaxetilen D. propin Bi 2(C-08). t chỏy hon ton mt hirocacbon X thu c 0,11 mol CO 2 v 0,132 mol H 2 O. Khi X tỏc dng vi khớ clo (theo t l s mol 1:1) thu c mt sn phm hu c duy nht. Tờn gi ca X l A. 2-Metylbutan. B. etan C. 2,2-imetylpropan.D. 2-Metylpropan. Bi 3. t chỏy hon ton 0,1 mol anken X thu c CO 2 v hi nc. Hp th hon ton sn phm bng 100 gam dung dch NaOH 21,62% thu c dung dch mi trong ú nng ca NaOH ch cũn 5%. La chn cụng thc phõn t ỳng ca X. A. C 2 H 4 B. C 3 H 6 C. C 4 H 8 D. C 5 H 10 . Bi 3. t chỏy hon ton mt ankin X thu c 10,8 gam H 2 O. Nu cho tt c sn phm chỏy hp th ht vo bỡnh ng nc vụi trong thỡ khi lng bỡnh tng thờm 50,4 gam. Cụng thc phõn t ca X l A. C 2 H 2 . B. C 3 H 4 . C. C 4 H 6 . D. C 5 H 8 . Bi 4. Khi t chỏy 1lớt khớ X cn 5 lớt O 2 , sau phn ng thu c 3 lit CO 2 v 4 lớt hi nc. Xỏc nh cụng thc phõn t ca X bit th tớch cỏc khớ c o cựng iu kin v nhit v ỏp sut. A: C 3 H 8 B: C 3 H 8 O C: C 3 H 4 D: C 3 H 6 O Biên soạn và giảng dạy by Huỳnh Văn Quang trang 3 / 6 Bài tập hóa hữu cơ Tr ờng THPT Trần Quốc Tuấn Bi 5. Cho 0,5 lớt hn hp hirocacbon A v khớ CO 2 vo 2,5 lớt O 2 (ly d) ri t. Sau phn ng, th tớch ca hn hp sn phm l 3,4 lớt. Dn hn hp sn phm qua thit b lm lnh th tớch cũn li 1,8lớt v sau khi cho li qua KOH ch cũn 0,5lớt khớ thoỏt ra (Cỏc th t]ch o cựng iu kin). a) Xỏc nh A. A: C 2 H 6 B: C 3 H 8 C: C 4 H 10 D: Cõu B ỳng b) % th tớch ca A v CO 2 trong hn hp u ln lt l: A: 80 v 20 B: 70 v 30 C: 60 v 40 D: 50 v 50 Bi 6. t chỏy 400 ml hn hp gm hirocacbon v H 2 vi 900 ml O 2 (cũn d) th tớch khớ thu c l 1,4 lớt. Sau khi cho hi nc ngng t cũn 800 ml. Cho hn hp ny li qua dung dch KOH c thỡ cũn 400ml cỏc khớ o cựng iu kin. Tỡm cụng thc phõn t Hirocacbon. A: C 4 H 6 B: C 3 H 6 C: C 2 H 6 D: Cõu B ỳng Bi 7. t chỏy hon ton m gam hirocacbon X ri cho ton b sn phm chỏy ln lt qua ng (I) ng P 2 O 5 d, ng (II) ng KOH d thy t l khi lng tng ng (I) v ng (II) l 9:44. Vy X l A. C 2 H 4 . B. C 2 H 2 . C. C 3 H 8 . D. C 3 H 4 . Bi 8. (C - 2007) Khi cho ankan X (83,72% khi lng cacbon trong phõn t) tỏc dng vi clo theo t l mol 1:1 (trong iu kin chiu sỏng) ch thu c 2 dn xut monoclo ng phừn ca nhau. Tn ca X l A. butan B. 2- metylpropan C. 2,3-imetylbutan D. 3-metylpentan. Bi 9. (KA 2007) Mt hirocacbon X cng hp vi axit HCl theo t l mol 1:1 to sn phm cỳ thnh phn khi lng clo l 45,223%. Cng thc phừn t ca X l (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) A. C 4 H 8 . B. C 3 H 6 . C. C 3 H 4 . D. C 2 H 4 Bi 10 (KA-07)- Hn hp gm hirocacbon X v oxi cú t l s mol tng ng l 1:10. t chỏy hon ton hn hp trờn thu c hn hp khớ Y. Cho Y qua dung dch H 2 SO 4 c, thu c hn hp khớ Z cú t khi i vi hiro bng 19. Cụng thc phõn t ca X l A. C 3 H 8 . B. C 3 H 6 . C. C 4 H 8 . D. C 3 H 4 . Bi 11 (KB-07)- Khi brom húa mt ankan ch thu c mt dn xut monobrom duy nht cú t khi hi i vi hiro l 75,5. Tờn ca ankan ú l (cho H = 1, C = 12, Br = 80) A. 3,3-imetylhecxan. B. isopentan. C. 2,2,3-trimetylpentan.D. 2,2-imetylpropan. Bi 12 (KA-08)- Khi crackinh hon ton mt th tớch ankan X thu c ba th tớch hn hp Y (cỏc th tớch khớ o cựng iu kin nhit v ỏp sut); t khi ca Y so vi H 2 bng 12. Cụng thc phõn t ca X l A. C 6 H 14 . B. C 3 H 8 . C. C 4 H 10 . D. C 5 H 12 . Bi 13 (KB-08)-Hirocacbon mch h X trong phõn t ch cha liờn kt v cú hai nguyờn t cacbon bc ba trong mt phõn t. t chỏy hon ton 1 th tớch X sinh ra 6 th tớch CO 2 ( cựng iu kin nhit , ỏp sut). Khi cho X tỏc dng vi Cl 2 (theo t l s mol 1 : 1), s dn xut monoclo ti a sinh ra l A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. 7. Hirocacbon X cú cụng thc phõn t l C 6 H 6 . Khi cho X tỏc dng vi Ag 2 O/ dd NH 3 thỡ thu c kt taY cú phõn t khi l 292. Hóy cho bit, X cú bao nhiờu cụng thc cu to? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 6. Cho 0,1 mol hirocacbon X tỏc dng vi Ag 2 O/ dd NH 3 thu c 26,4 gam kt ta. Vy X l: A. CH 2 =CH-CCH B. HCC-CCH C. HCCH D. CHC-CH(CH 3 -CCH. Dng 2: Xỏc nh CTPT ca 2 hidrocacbon k tip nhau trong dóy ng ng Phng phỏp: - Cỏch 1 : +Gi riờng l cụng thc tng cht + Lp cỏc phng trỡnh i s tng cỏc d kin ( cỏc n s thng l ch s cacbon m,n vi s mol tng cht x,y ) - Cỏch 2: Gi chung thnh mt cụng thc yx HC hoc knn HC 222 + (Do cỏc hydrocacbon cựng dóy ng ng nờn k ging nhau) Gi Ct chung ca cỏc hydrocacbon trong hh l yx HC (nu ch t chỏy hh) hoc knn HC 222 + (nu va t chỏy va cng hp H 2 , Br 2 , HX) - Gi s mol hh. - Vit cỏc ptp xy ra, lp h phng trỡnh, gii h phng trỡnh .k,y,x n hoaởc + Nu l y,x ta tỏch cỏc hydrocacbon ln lt l .HC,HC 2211 yxyx Biên soạn và giảng dạy by Huỳnh Văn Quang trang 4 / 6 Bài tập hóa hữu cơ Tr ờng THPT Trần Quốc Tuấn Bi 1. Hn hp X gm hai ankan liờn tip cú t khi hi so vi hiro bng 24,8. Cụng thc phõn t ca hai ankan l A. CH 4 v C 2 H 6 . B. C 2 H 6 v C 3 H 8 . C. C 3 H 8 v C 4 H 10 . D. Tt c u sai. Bi 2.Hn hp 2 hirocacbon cú phõn t khi hn kộm nhau 14 vc .t chy hon ton hn hp trờn ta thu c 5,6 lt kh CO 2 ( ktc ) v 6,3 gam hi nc. Cng thc phừn t ca hai hirocacbon ú l: A. C 2 H 6 v C 3 H 8 B. C 3 H 8 v C 4 H 10 C. C 3 H 6 v C 4 H 8 D. C 4 H 8 v C 6 H 12 Bi 3.Mt hn hp ( X ) gm 2 ankin l ng ng k tip nhau .Nu cho 5,6 lt hn hp X (KTC ) i qua bnh ng dung dch Brom cú d th thy khi lng bnh tng 8,6 gam .Cụng thc phừn t ca 2 ankin l: A. C 3 H 4 v C 4 H 6 B. C 4 H 6 v C 5 H 8 C. C 2 H 2 v C 3 H 4 Bi 4. em t chỏy hon ton 0,1 mol hn hp X gm 2 anken l ng ng k tip nhau thu c CO 2 v nc cú khi lng hn kộm nhau 6,76 gam. Vy 2 cụng thc phõn t ca 2 anken ú l: A. C 2 H 4 v C 3 H 6 B. C 3 H 6 v C 4 H 8 C. C 4 H 8 v C 5 H 10 D. C 5 H 10 v C 6 H 12 . Bi 5. (KB-08)- Ba hirocacbon X, Y, Z l ng ng k tip, khi lng phõn t ca Z bng 2 ln khi lng phõn t ca X. Cỏc cht X, Y, Z thuc dóy ng ng A. ankan. B. ankaien. C. anken. D. ankin. Bi 6. (C-07)- Cho hn hp hai anken ng ng k tip nhau tỏc dng vi nc (cú H 2 SO 4 lm xỳc tỏc) thu c hn hp Z gm hai ru (ancol) X v Y. t chỏy hon ton 1,06 gam hn hp Z sau ú hp th ton b sn phm chỏy vo 2 lớt dung dch NaOH 0,1M thu c dung dch T trong ú nng ca NaOH bng 0,05M. Cụng thc cu to thu gn ca X v Y l (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; th tớch dung dch thay i khụng ỏng k) A. C 2 H 5 OH v C 3 H 7 OH. B. C 3 H 7 OH v C 4 H 9 OH. C. C 2 H 5 OH v C 4 H 9 OH. D. C 4 H 9 OH v C 5 H 11 OH. 9. Mt hn hp gm 1 ankan v 1 anken. Dn hn hp ú qua 100 gam dung dch brom 16% thy dung dch brom mt mu v khi lng bỡnh tng 2,8 gam, sau phn ng thy thoỏt ra 3,36 lit mt khớ (ktc). t chỏy hon ton hn hp khớ bay ra thu c 8,8 gam CO 2 v 5,4 gam nc. Vy cụng thc ca anken v ankan ln lt l: A. CH 4 v C 2 H 4 B. C 2 H 6 v C 2 H 4 C. C 2 H 6 v C 3 H 6 D. CH 4 v C 3 H 6 . Dng 3: Xỏc nh CTPT ca 2 hidrocacbon bt kỡ Phng phỏp: Gi chung thnh mt cụng thc yx HC hoc knn HC 222 + (Do cỏc hydrocacbon cú th khỏc dóy ng ng nờn k khỏc nhau) Gi Ct chung ca cỏc hydrocacbon trong hh l yx HC hoc k22n2n HC + (nu va t chỏy va cng hp H 2 , Br 2 , HX) - Gi s mol hh. - Vit cỏc ptp xy ra, lp h phng trỡnh, gii h phng trỡnh .k,y,x n hoaởc + Nu l y,x ta tỏch cỏc hydrocacbon ln lt l .HC,HC 2211 yxyx Bi 1.t chỏy ton b 10,2g hh gm 2 HC mch h no cn 25,8lit O 2 (ktc). X CTPT ca 2 HC bit M hai HC 60. Bi 2. Cho 4,48 lit hai HC thuc dựng dóy ng ng bng lng oxi va . Sn phm chỏy cho I qua bỡnh 1ng dd H 2 SO 4 thỡ khi lng bỡnh tng lờn 12,6g bỡnh 2 ng dd Ba(OH) 2 d thỡ to thnh 50gam kt ta . Lp CTPT 2 HC bit 2HC u th khớ ktc Bi 3. t chỏy 4,48lit hh 2 HC no,mch h cú t l v th tớch l 1:3 .Sau p cho sp chỏy qua bỡnh ng dd Ca(OH) 2 d thỡ thy to thnh 45g kt ta. Tỡm 2 HC v % v khi lng bit cỏc th tớch khớ o ktc. Bi 4.t mt hn hp gm 2 hirocacbon A v B cú KLPT hn kộm nhau 28 vC th thu c 0,3 mol CO 2 v 0,5 mol H 2 O. Xỏc nh A v B. Bi 5.Hn hp 2 ankan th kh cỳ phừn t khi hn kộm nhau 28 vc .t chy hon ton 2,24 lt hn hp trờn ta thu c 6,72 lit khớ CO 2 ( cỏc khớ o ktc ) .Cụng thc phừn t ca 2 ankan l A. CH 4 v C 3 H 8 B. C 2 H 6 v C 4 H 10 C. CH 4 v C 4 H 10 D. C 3 H 8 v C 5 H 12 5. Hn hp X gm 2 hirocacbon mch h. Dn 3,36 lớt hn hp X (ktc) vo bỡnh ng dung dch Br 2 d khụng thy cú khớ thoỏt ra khi bỡnh. Khi lng brom ó phn ng l 40 gam. t chỏy hon ton 3,36 lớt hh X (ktc) thu c 15,4 gam CO 2 . Hn hp X gm : A. C 2 H 4 v C 3 H 4 B. C 2 H 2 v C 3 H 6 C. C 2 H 2 v C 4 H 8 D. C 2 H 4 v C 4 H 6 . 2. Hn hp khớ gm mt ankan v mt anken cú cựng s nguyờn t cacbon trong phõn t v cú cựng s mol. t chỏy hon ton m gam hn hp ú thu c 0,6 mol CO 2 . Mt khỏc cng m gam hn hp trờn lm mt mu va Biên soạn và giảng dạy by Huỳnh Văn Quang trang 5 / 6 Bài tập hóa hữu cơ Tr ờng THPT Trần Quốc Tuấn 80gam dung dch Br 2 20% trong dung mụi CCl 4 . Cụng thc phõn t ca ankan v anken ln lt l cỏc cht no di õy? A. C 2 H 6 v C 2 H 4 . B. C 3 H 8 v C 3 H 6 . C. C 4 H 10 v C 4 H 8 . D. C 5 H 12 v C 5 H 10 . 8. Hn hp X gm 2 ankin , t chỏy hon ton 0,05 mol hn hp X thu c 0,17 mol CO 2 . Cho 0,05 mol hn hp X tỏc dng va vi 0,015 mol Ag 2 O trong dung dch NH 3 . Vy hn hp X gm: A. CH 3 -CCH v CH 3 -CC-CH 3 B. CH 3 -CCH v CH 3 -CH 2 -CCH C. CH 3 -CCH v CH 3 -CC-CH 2 -CH 3 D. HCCH v CH 3 -CCH. 13.(KA 2007) Cho 4,48 lớt hn hp X ( ktc) gm 2 hirocacbon mch h li t t qua bnh cha 1,4 lt dung dch Br 2 0,5M. Sau khi phn ng hon ton, s mol Br 2 gim i mt na v khi lng bnh tng thờm 6,7 gam. Cụng thc phừn t ca 2 hirocacbon l (cho H = 1, C = 12) A. C 3 H 4 v C 4 H 8 . B. C 2 H 2 v C 3 H 8 . C. C 2 H 2 v C 4 H 8 . D. C 2 H 2 v C 4 H 6 . 14. (KB 2008) Dn 1,68 lớt hn hp kh X gm hai hirocacbon vo bnh ng dung dch brom (d). Sau khi phn ng xy ra hon ton, cú 4 gam brom ú phn ng v cn li 1,12 lt kh. Nu t chy hon ton 1,68 lt X th sinh ra 2,8 lt kh CO 2 . Cng thc phừn t ca hai hirocacbon l (bit cc th tớch khớ u o ktc). A. CH 4 v C 2 H 4 B. CH 4 v C 3 H 4 C. CH 4 v C 3 H 6 D. C 2 H 6 v C 3 H 6 Dng 4: Cỏc bi toỏn tớnh khi lng, th tớch , (C-07)-Cõu 25: Dn V lớt ( ktc) hn hp X gm axetilen v hiro i qua ng s ng bt niken nung núng, thu c khớ Y. Dn Y vo lng d AgNO 3 (hoc Ag 2 O) trong dung dch NH 3 thu c 12 gam kt ta. Khớ i ra khi dung dch phn ng va vi 16 gam brom v cũn li khớ Z. t chỏy hon ton khớ Z thu c 2,24 lớt khớ CO 2 ( ktc) v 4,5 gam nc. Giỏ tr ca V bng A. 11,2. B. 13,44. C. 5,60. D. 8,96. (KA-07)-Cõu 14: Ba hirocacbon X, Y, Z k tip nhau trong dóy ng ng, trong ú khi lng phõn t Z gp ụi khi lng phõn t X. t chỏy 0,1 mol cht Y, sn phm khớ hp th hon ton vo dung dch Ca(OH) 2 (d), thu c s gam kt ta l (cho ., O = 16, Ca = 40) A. 20. B. 40. C. 30. D. 10. (C-07)-Cõu 2: t chỏy hon ton mt th tớch khớ thiờn nhiờn gm metan, etan, propan bng oxi khụng khớ (trong khụng khớ, oxi chim 20% th tớch), thu c 7,84 lớt khớ CO 2 ( ktc) v 9,9 gam nc. Th tớch khụng khớ ( ktc) nh nht cn dựng t chỏy hon ton lng khớ thiờn nhiờn trờn l A. 70,0 lớt. B. 78,4 lớt. C. 84,0 lớt. D. 56,0 lớt (KA-08)-Cõu 40: un núng hn hp khớ gm 0,06 mol C 2 H 2 v 0,04 mol H 2 vi xỳc tỏc Ni, sau mt thi gian thu c hn hp khớ Y. Dn ton b hn hp Y li t t qua bỡnh ng dung dch brom (d) thỡ cũn li 0,448 lớt hn hp khớ Z ( ktc) cú t khi so vi O 2 l 0,5. Khi lng bỡnh dung dch brom tng l A. 1,20 gam. B. 1,04 gam. C. 1,64 gam. D. 1,32 gam. (KA-08)-Cõu 27: Hn hp X cú t khi so vi H 2 l 21,2 gm propan, propen v propin. Khi t chỏy hon ton 0,1 mol X, tng khi lng ca CO 2 v H 2 O thu c l A. 18,60 gam. B. 18,96 gam. C. 20,40 gam. D. 16,80 gam. (C-08)-Cõu 28: t chỏy hon ton 20,0 ml hn hp X gm C 3 H 6 , CH 4 , CO (th tớch CO gp hai ln th tớch CH 4 ), thu c 24,0 ml CO 2 (cỏc th tớch khớ o cựng iu kin nhit v ỏp sut). T khi ca X so vi khớ hiro lA. 12,9. B. 25,8. C. 22,2. D. 11,1. Biên soạn và giảng dạy by Huỳnh Văn Quang trang 6 / 6 . HClxClHC kk22n2n + + e.Phn ng vi AgNO 3 /NH 3 2 k22n2n HC + +xAg 2 O 3 NH x OxHAgHC 2x xk22n2n + + 2) i vi ankan: C n H 2n +2 + xCl 2 ASKT C n H 2n +2- x Cl. K: 1 x 2n +2 C n H 2n +2 Crackinh C m H 2m +2 + C x H 2x K: m+x=n; m 2, x 2, n 3. 3) i vi anken: + Phn ng vi H 2 , Br 2 , HX u tuõn theo t l mol 1:1
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ 2 : BÀI TOÁN HIĐROCACBON, CHUYÊN ĐỀ 2 : BÀI TOÁN HIĐROCACBON, CHUYÊN ĐỀ 2 : BÀI TOÁN HIĐROCACBON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay