Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

23 23 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:50

... ? ?5 Số năm phần trăm viết ? Viết số thập phân sau dạng phân số thập phân dạng dùng kí hiệu % : 37 37 0  3, 7 = = 37 0% 10 100 63 63 0   63 0 0 6, 3 = 10 100 34  34 0 0 ,34 = 100 ĐÃ HỌC NHỮNG NỘI... hỗn số sau dạng phân số ; Các số 2 ; 3 ; có gọi hỗn số khơng? Chúng số đối số ? (Chúng số đối hỗn số ,3 , … ) ? 1 .Hỗn số Khi viết phân số âm dạng hỗn số , ta viết nào, cho ví dụ  13   13. .. số thập phân nêu viết dạng số thập phân ? ? Số thập phân: Số thập phân gồm có phần , giải thích phần ? Số thập phân gồm hai phần : 2,0 73   P số nguyên p .thập phân ?3 Viết phân số sau dạng số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn