100 BAI 12 HAY KHO LA

40 8 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:42

... cos  100. 0,5 1A U 100 Z   R  ( Z L  Z C ) 1002  R 50 Z L  Z C 50 I * Khi U 100V tan  tan * Để I khơng đổi I=1A Z  ( R  R' )  ( Z L  Z C )2 100  (50  R' )  (50 )  (100 )... tích cực đại là: A 1124 ,2 cm B 2651,6 cm C 3024,3 cm D 1863,6 cm [Lafo] Mạch dao động máy phát sóng vơ tuyến gồm cuộn cảm tụ điện phẳng mà kho ng cách hai tụ thay đổi Khi kho ng cách hai tụ 4mm... có b b 1 C1  C2  L1 12 L122 2 2 L  L  2 2   1,5L1 21 2 1   1,5L1 2 21 2 1   1,5 1 2  21 L11 2 2  21 2  2 12 L1 12 22  2  22  2 12   2 12  3 Chọn đáp án B
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 BAI 12 HAY KHO LA , 100 BAI 12 HAY KHO LA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn