Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho truớc

11 11 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:28

... §14 TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC Ví dụ: Quy tắc: Phân số Giá trị Số cho trước m m Muốn tìm số b cho trước, ta tính: b ( m �N , n �N * ) n n Phát biểu lời: Muốn Ví dụ Tìm 14? tìm1 :giá. .. ) n Bài tập: Bài tập : (?2/51sgk) Hoạt động nhóm 3 Nhóm 1; a Tìm 76cm b Tìm 62 ,5% 96 a) 76 cm là: Giải: 76 = 57(cm) b) 62 ,5% 96 là: 62 5 96. 62,5% = 96 = 60 (tấn) 1000 Nhóm 3; c Tìm 0,25 d Tìm2 ... trị phân số Giải :số cho trước ta làm nào? 3 14 là: 14  7 Vậy 14  Tính nhẩm 76% 25? Muốn tìm giá trị phân số Ví dụ 2: Tính nhẩm: số cho trước, ta lấy số cho trước a/ 76% 25với? phânb/ nhân số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho truớc, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho truớc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn