Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:23

...Muốn tìm giá trị m số b cho n trước ta làm ? Bài toán (Tìm giá trị phân số số cho trước) m Tìm x, biết x b n m x=b n Bài tốn (Tìm số biết giá trị phân số m nó) Tìm x, biết x a n §.15 TÌM MỘT SỐ BIẾT... MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA NĨ •HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Bài tốn (Tìm giá trị phân số số cho trước) m Tìm x, biết x b x = b nm Bài toán (Tìm số biết giá trị phân số nó) m Tìm x, biết. .. 54: = 14 Số cần tìm 14 : = 49 −2 b) Tìm số biết = a) Tìm số biết Số cần tìm − 17 : = − 10 51 §.15 TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA NĨ •HOẠT ĐỘNG 2: 2.4 Làm ?2 Sgk -Tr 54: Một bể chứa đầy nước,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn