Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 17: Biểu đồ phần trăm

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:21

... bình.Hãy biểu diễn số liệu dạng biểu đồ phần trăm Các loại hạnh kiểm Khá Trung bình BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 1)Ý nghĩa: 2)Các loại biểu đồ phần trăm: Các loại biểu đồ phần trăm thường biểu diễn dạng: - Biểu. .. , số 40 học sinh lớp 6B có học sinh xe buýt , 15 bạn xe đạp , số lại Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B xe buýt , xe đạp, so với số học sinh lớp biểu diễn biểu đồ cột Số phần trăm Số. .. thường biểu diễn dạng: - Biểu đồ phần trăm dạng cột 5% 60 % 35 % 35 % 60 % 5% Số phần trăm Khá Các loại hạnh kiểm -Biểu đồ phần trăm dạng ô vuông: -Biểu đồ phần trăm dạng quạt Tốt Tốt Tốt Khá
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 17: Biểu đồ phần trăm, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 17: Biểu đồ phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn