1.000 câu trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi THPTQG có đáp án (sưu tầm từ các đề thi cả nước)

45 46 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:01

... account _ be touched A this switch must B must this switch C you must D must this switch not 196 Tom: “ Sorry, I forgot to phone you last night.” - Mary: “ ” A I have nothing to tell you B Oh... Which one? This one? 192 I didn’t go to work this morning I stayed at home because of the morning rain A thanks to B on account of C in spite of D in addition to 193 The most important thing is... Tuan quang pham GROUP: Tiếng Anh thầy Tuấn 63 It’s essential that every student _ all the lectures A attends B attend C has attended D attended 64 You have to move this box to _ the new
- Xem thêm -

Xem thêm: 1.000 câu trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi THPTQG có đáp án (sưu tầm từ các đề thi cả nước), 1.000 câu trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi THPTQG có đáp án (sưu tầm từ các đề thi cả nước)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn