Quy che ve quan ly tai san ca nha truong nam 20192020

8 33 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 23:05

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /QĐ-MNMH Mỹ Hưng, ngày 14 tháng năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản sử dụng tài sản công trường mầm non Mỹ Hưng HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG Căn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008; Căn Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài quy định thực số nội dung Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Căn Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ chức giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Căn Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/06/2010 Bộ Tài việc hướng dẫn báo cáo cơng khai việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước quan Nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, tổ chức giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Căn Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 Bộ Tài việc sửa đổi, bổ sung Thơng tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Căn văn hướng dẫn UBND, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai việc hướng dẫn ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà trường mầm non Mỹ Hưng, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định “Quy chế quản sử dụng tài sản công” trường mầm non Mỹ Hưng Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; Các nội dung khác quản lý, sử dụng tài sản cơng khơng quy định Quy chế thực theo văn quy phạm pháp luật hành Điều Bộ phận quản tài sản, phận kế tốn, phận chun mơn khác nhân có liên quan trường mầm non Mỹ Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Cơ quan chủ quản (để b/c); - Như Điều 3; - Lưu: VT Nhữ Thị Thủy PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG Số: /QC-MNMH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mỹ Hưng, ngày 14 tháng năm 2019 QUY CHẾ Về việc ban hành Quy định quản sử dụng tài sản công Trường mầm non Mỹ Hưng (Kèm theo QĐ số /QĐ-MNMH ngày 14/8/2019 trường MN Mỹ Hưng) CHƯƠNG NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Mục đích thực việc thống quản lý, sử dụng tài sản trường MN Mỹ Hưng Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hướng dẫn quan nhà nước có thẩm quyền Khai thác, quản sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản công đơn vị để phục vụ công tác chuyên môn Phát huy quyền làm chủ tập thể, công khai, dân chủ công tác quản sử dụng tài sản cơng Tăng cường vai trò, trách nhiệm Bộ phận chuyên môn, công tác tự kiểm tra, giám sát nội phát huy tốt tài sản trang bị Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng: Quy chế hướng dẫn việc quản sử dụng tài sản nhà nước đơn vị trường MN Mỹ Hưng Tất phận chuyên môn Tổ Giáo dục, Tổ Nuôi dưỡng, Tổ Văn phòng nhân giao quản sử dụng tài sản thuộc trường MN Mỹ Hưng phải thực quy định quy chế Điều Tài sản Nhà nước nhà trường quản lý, sau gọi chung tài sản thuộc trường MN Mỹ Hưng, tài sản hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước, tài sản đầu tư xây dựng, mua sắm từ nguồn thu đơn vị phép sử dụng theo quy định, từ nguồn Quỹ phát triển nghiệp Quỹ phúc lợi đơn vị; Tài sản đầu tư xây dựng, mua sắm từ nguồn vốn viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, cho tổ chức, tổ chức phi phủ nước ngồi, tổ chức quốc tế nhân nước bao gồm: Nhà, đất thuộc trụ sở làm việc cơng trình xây dựng khác gắn liền với đất; Quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, sở hoạt động nghiệp Máy móc, trang thiết bị làm việc tài sản khác phục vụ nhu cầu cơng tác chăm sóc, nuôi dưỡng giảng dạy xác định tài sản theo Quy định Luật Tài sản Điều Tài sản Nhà nước thuộc Trường MN Mỹ Hưng giao cho phận, nhân sau quản lý, sử dụng: Các Tổ chuyên môn; Tổ Văn phòng; Các phận chức năng; Các viên chức phụ trách CSVC, bảo vệ, phục vụ; Tất cán bộ, giáo viên nhân viên học sinh trường MN Mỹ Hưng Điều Hiệu trưởng (hoặc ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC) có trách nhiệm đăng ký, theo dõi, kiểm tra, kiểm kê vật giá trị tài sản giao quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật Kế toán có trách nhiệm lưu giữ tồn chứng từ tài sản mở sổ theo dõi quản theo Quyết định số 19/2009/-QĐ-BTC Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC có trách nhiệm đăng ký, theo dõi, kiểm tra, kiểm kê tài sản phận, nhân thuộc trường quản lý, sử dụng Điều Tài sản nhà trường phải sử dụng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm công bằng, tiết kiệm có hiệu Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản vào mục đích nhân, cho thuê, kinh doanh mục đích khác Điều Các phận giao tài sản phương tiện làm việc hàng ngày cho nhân thuộc tổ trực tiếp bảo quản sử dụng nhân giao tài sản phép sử dụng vào mục đích chung; không chiếm đụng làm tài sản riêng Điều Các phận, nhân giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm: Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định Quy chế này; Lập thực kế hoạch mua sắm, sửa chữa, cải tạo; tài sản theo quy định Nhà nước; Bảo vệ, giữ gìn tài sản giao; khơng để tài sản thất lạc, hư hỏng, mát Điều Tổ Văn phòng có trách nhiệm định kỳ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Tổ chuyên môn để báo cáo Thủ trưởng quan quản có thầm quyền CHƯƠNG II QUẢN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC MỤC I: ĐĂNG KÝ, THEO DÕI TÀI SẢN Điều Tài sản phải đăng ký gồm: đất đai, nhà cơng trình xây dựng khác gắn liền với đất đai; phương tiện lại tài sản khác tài sản cố định Đối với tài sản cố định phải trích khấu hao theo quy định Điều 10 Hiệu trưởng có trách nhiệm đạo phận, nhân mở sổ theo dõi vật giá trị tài sản mà đơn vị giao quản lý, sử dụng (Mẫu S32H); bảo quản hồ sơ tài sản theo chế độ quy định; kiểm kê, báo cáo định kỳ hàng năm báo cáo đột xuất Lãnh đạo cấp yêu cầu; kịp thời báo cáo biện pháp xử tài sản bị mát, hư hỏng để Lãnh đạo cấp xem xét định Điều 11 Ranh giới đất thuộc trụ sở làm việc đơn vị xác định theo Quyết định giao đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quan có thẩm quyền cấp Trong trường hợp chưa có giấy tờ hợp lệ đất, đơn vị phải yêu cầu quan Địa địa phương xác định ranh giới trước đăng ký trụ sở làm việc MỤC II: SỬ DỤNG TÀI SẢN Điều 12 Không sử dụng trụ sở làm việc quan để bố trí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Điều 13 Thủ trưởng, định giao tài sản cho nhân phụ trách, đồng thời ban hành hành nội quy sử dụng, quản chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm nhân giao bảo quản, sử dụng Trong trường hợp xảy cố gây hư hỏng, mát người trực tiếp bảo quản, sử dụng phương tiện, trang thiết bị phải báo cáo văn cho hiệu trưởng để giải theo quy định hành Điều 14 Trong trường hợp biệt có yêu cầu sử dụng phương tiện vào việc riêng nhân phải Thủ trưởng đơn vị đồng ý văn Người sử dụng phương tiện phải chịu chi phí vận hành Điều 15 Việc trang bị điện thoại để phục vụ công tác thực theo Quy định UBND Thành phố Hà Nội MỤC III: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN Điều 16 Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng tài sản thường xuyên, định kỳ theo chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành Điều 17 Khi có nhu cầu sửa chữa, tu sửa nhà, cơng trình xây dựng khác, phương tiện đồ dùng trang thiết bị nhà trường giao quản lý, sử dụng tài sản cần phải lập dự toán bàn bạc thống BGH Việc sửa chữa tiến hành sau có ý kiến phê duyệt Hiệu trưởng Khi cấp kinh phí sửa chữa tài sản, cần phải sử dụng kinh phí theo mục đích có hiệu quả; phải thực tốn số kinh phí cấp báo cáo kết sửa chữa tài sản Phòng Tài kết thúc năm ngân sách Việc mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ phải thực cơng khai, quy trình mua sắm, tiếp nhận, nghiệm thu theo quy định luật tài MỤC IV: THU HỒI, ĐIỀU CHUYỂN, THANH TÀI SẢN Điều 18 Tài sản Nhà nước (nhà trường) giao cho Tổ, nhân đơn vị quản lý, sử dụng bị thu hồi trường hợp sau đây: Các phận (Các nhân) giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản khơng nhu cầu sử dụng giảm nhu cầu sử dụng sáp nhập, giải thể, thay đổi chức năng, nhiệm vụ nguyên nhân khác; Tài sản thừa so với tiêu chuẩn, định mức phép sử dụng; Tài sản sử dụng sai mục đích, trái quy định Nhà nước Các phận, nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản bị thu hồi phải thực chuyển giao đầy đủ tài sản theo định thu hồi, thực ghi giảm tài sản giá trị tài sản theo quy định hành Nhà nước Đơn vị tiếp nhận tài sản thu hồi phải thực đăng ký tài sản theo quy định Quy chế Điều 19 Việc điều chuyển tài sản từ phận sang phận khác nhà trường Hiệu trưởng định Tài sản điều chuyển phải kiểm kê, xác định giá trị lại, ghi tăng, giảm tài sản giá trị tài sản, đăng ký lại tài sản với kế toán đơn vị Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản Tổ, nhân gửi đến phận kế toán bao gồm: 1.1 Biên đề nghị điều chuyền tài sản Tổ, nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản; 1.2 Bảng tổng hợp danh mục tài sản đề nghị điều chuyển, biên đánh giá lại giá trị tài sản điều chuyển hồ sơ tài sản; 1.3 Xác nhận Tổ, nhân đề nghị tiếp nhận tài sản Điều 20 Tài sản hư hỏng khơng sử dụng tiếp tục sử dụng mà chi phí sửa chữa q lớn Khi có tài sản cần lý, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản cần thực bước quy trình Hồ sơ đề nghị xin tài sản bao gồm: Biên thống nhất, xác định tài sản đề nghị đơn vị người trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản; Bảng tổng hợp danh mục tài sản đề nghị lý; Biên đánh giá lại tài sản cần đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản biên thẩm định chất lượng tài sản quan chức tài sản trụ sở làm việc Thông báo cơng khai tài sản Điều 21 Khi có Quyết định tài sản trường, Hiệu trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm: Thành lập Hội đồng tài sản nhà nước Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản làm Chủ tịch Hội đồng với thành viên đại diện phận kế toán, tài vụ đơn vị, đại diện phận trực tiếp quản tài sản lý, đại diện cơng đồn đơn vị, cán có hiểu biết đặc điểm, tính kỹ thuật tài sản Tổ chức việc bán tài sản tiêu huỷ tài sản, ghi giảm tài sản giá trị tài sản theo quy định hành Khi bán tài sản phải lập cấp hoá đơn bán tài sản theo mẫu hành Điều 22 Số tiền thu từ việc thu hồi, điều chuyển, tài sản (nếu có) phải nộp tồn vào Ngân sách Nhà trường, sau trừ khoản chi phí có liên quan đến việc thu hồi, điều chuyển, tài sản: Trong trường hợp muốn sử dụng tiền tài sản vào việc bổ sung mua sắm bổ sung tài sản trang thiết bị phải có biên thống hội đồng tài sản CHƯƠNG III KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 23 Các phận, nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản mà không đăng ký tài sản báo cáo tài sản theo quy định Quy chế bị: Buộc phải đăng ký báo cáo tài sản theo yêu cầu đơn vị; Thu hồi tài sản, sau kiểm tra mà phát số tài sản vượt định mức, tiêu chuẩn sử dụng sử dụng khơng mục đích Điều 24 Các phận, nhân giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản vi phạm Quy chế quản tài sản văn pháp luật khác có liên quan, tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử kỷ luật theo quy định pháp luật; có thiệt hại phải bồi thường Điều 25 Các hành vi bị nghiêm cấm: Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước hình thức Cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý, sử dụng tài sản Sử dụng tài sản nhà nước khơng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ; sử dụng tài sản nhà nước lãng phí khơng sử dụng tài sản giao gây lãng phí; sử dụng tài sản nhà nước để kinh doanh trái pháp luật Huỷ hoại cố ý làm hư hỏng tài sản nhà nước; chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản Thiếu trách nhiệm quản để xảy vi phạm pháp luật quản lý, sử dụng tài sản Không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ đơn vị quản sử dụng tài sản Điều 26 Người có cơng phát hành vi xâm phạm làm lãng phí tài sản Nhà nước khen thưởng theo chế độ nhà nước hành Điều 27 Hiệu trưởng có trách nhiệm phổ biến Quy chế đến tất cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC, kế tốn có trách nhiệm đơn đốc, kiểm tra việc thực Quy chế này, định kỳ báo cáo Hiệu trưởng./ Nơi nhận : - Các quan QL đạo (để b/c); - CB,GV,NV trường (để t/h); - Đăng trang Website trường; - Lưu : VT./ HIỆU TRƯỞNG Nhữ Thị Thủy ... quy định Quy chế thực theo văn quy phạm pháp luật hành Điều Bộ phận quản lý tài sản, phận kế toán, phận chuyên mơn khác cá nhân có liên quan trường mầm non Mỹ Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quy t... việc đơn vị xác định theo Quy t định giao đất Giấy chứng nhận quy n sử dụng đất quan có thẩm quy n cấp Trong trường hợp chưa có giấy tờ hợp lệ đất, đơn vị phải yêu cầu quan Địa địa phương xác định... bảo tuân thủ quy định pháp luật hướng dẫn quan nhà nước có thẩm quy n Khai thác, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản công đơn vị để phục vụ công tác chuyên môn Phát huy quy n làm chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy che ve quan ly tai san ca nha truong nam 20192020 , Quy che ve quan ly tai san ca nha truong nam 20192020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn