Quy che thi dua khen thuong nam hoc 20182019

7 33 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 23:05

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mỹ Hưng, ngày 16 tháng năm 2019 /QĐ-MNMH QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trường mầm non Mỹ Hưng Năm học 2019 - 2020 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG Căn Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng năm 2005 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật thi đua khen thưởng; Thông tư 22/2018/TTBGD ĐT ngày 28/8/2018 Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GD; Các văn hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội, UBND Huyện Thanh Oai, Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm học 2019 2020 Xét đề nghị Ban thi đua khen thưởng trường mầm non Mỹ Hưng; QUYẾT ĐỊNH Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế thi đua khen thưởng Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2019 - 2020 Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay nội dung thực Quy chế thi đua khen thưởng nhà trường, ban hành Quy chế thi đua khen thưởng số 176/QCTĐKT-MNMH ngày 15/9/2018 Trường mầm non Mỹ Hưng Điều Quyết Định có hiệu lực kế từ ngày ký, đồng chí có tên Ban đạo chịu trách nhiệm thi hành theo định./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c); - Như điều 1; - Lưu VP./ Nhữ Thị Thuỷ PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /QCTĐKT-MNMH Mỹ Hưng, ngày 16 tháng năm 2019 QUY CHẾ Thi đua - Khen thưởng trường Mầm non Mỹ Hưng Năm học 2018 - 2020 (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-MNMH ngày 16 tháng năm 2019) I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG: Mục đích cơng tác Thi đua - Khen thưởng: Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích tập thể, cá nhân đem hết tài năng, lực để cống hiến, xây dựng trường ngày phát triển lớn mạnh mặt Khen thưởng ghi nhận công lao, thành cá nhân, tập thể đạt Qua tạo động lực phong trào thi đua nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ trị, đẩy mạnh nghiệp giáo dục phát triển theo hướng trường đạt chuẩn Quốc gia Đối tượng khen thưởng: Các tập thể, cá nhân CB-GV-NV học sinh nhà trường, có thành tích xuất sắc hoạt động nhà trường có đóng góp cơng sức to lớn cho nghiệp phát triển giáo dục đào tạo Nguyên tắc khen thưởng: Tổ chức bình chọn công khai, dân chủ, kịp thời, đối tượng Cá nhân tập thể khen thưởng phải có tác dụng cho người noi gương học tập Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể có nhiệm vụ khó khăn, có nhiều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Kết hợp khen thưởng tinh thần vật chất II CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG Đối với cấ nhân CB,GV,NV: - Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến - Đạt danh hiệu CSTĐ cấp Cơ sở, cấp Thành phố - Đạt thi GVG, thi khác nhà trường cấp tổ chức - Đạt kết thi đua học kỳ cuối năm xếp loại: Xuất sắc, - Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao năm học Đối với tập thể tổ chuyên môn, lớp cá nhân học sinh: - Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến - Cá nhân học sinh: Học sinh đạt học sinh giỏi, bé chăm ngoan học giỏi, học sinh đạt giải Nhất, nhì, ba tồn trường hội thi nhà trường cấp tổ chức III TIÊU CHUẨN XÉT ĐỀ NGHỊ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG: Lao động tiên tiến: Phải đạt tiêu chuẩn sau - Đã đăng ký thi đua từ đầu năm học - Đối với giáo viên phải có lực chun mơn, nghiệp vụ hồn thành tốt, hồn thành vượt mức nhiệm vụ cơng tác giao với xuất cao, chất lượng tốt Đối với cá nhân làm tốt cơng tác hành phải có trình độ chuyên môn cao, tham mưu đề xuất cải tiến phương pháp làm việc đem lại hiệu cao Sáng kiến kinh nghiện đạt loại B cấp trường - Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; có tinh thần đồn kết, tương trợ lẫn nhau; có ý thức bảo vệ công gương mẫu đầu lúc khó khăn - Tích cực học tập trị, văn hóa, CM, nghiệp vụ để nâng cao trình độ - Kết thi đua cuối năm phải đạt từ loại HTTNV trở lên - Đạt Giáo viên, nhân viên giỏi cấp trường - Đảm bảo 100% ngày lao động (Trừ công tác, học tập cấp điều động, nghỉ theo luật lao động khơng q 15 buổi/năm học) - Có nhiều đóng góp tích cực hoạt động nhà trường - Được Hội đồng thi đua tập thể sư phạm tín nhiệm Chiến sĩ thi đua cấp sở: (Nội dung LĐTT) có thêm nội dung sau: - Đã đăng ký thi đua từ đàu năm học Phải đạt LĐTT hai năm liền (Nếu đứt qng năm năm nghỉ thai sản được) - Kết thi đua cuối năm nhà trường đồn viên cơng đồn phải xếp loại HTXSNV giao - Đạt Giáo viên, nhân viên giỏi cấp huyện - Được tập thể Hội đồng thi đua tập thể sư phạm tín nhiệm Chiến sĩ thi đua cấp thành phố: Ngoài tiêu chuẩn nêu danh hiệu CSTĐCS trên, phải đạt năm tiêu chuẩn dành cho CSTĐ cấp tỉnh, theo Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 BGD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GD Lớp tiên tiến: - Trẻ đến lớp đạt kế hoạch giao, tỷ lệ ăn bán trú đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt yêu cầu độ tuổi: Nhà trẻ từ 90% trở lên, MG 3-4T từ 92% trở lên, MG 4-5T từ 93% trở lên, MG 5-6T đạt từ 95% trở lên đạt số đánh giá trẻ theo lĩnh vực phát triển 90% trở lên Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi 2%, hạn chế béo phì Tham gia đạt giải tồn đồn Nhất, Nhì, Ba hội thi cấp trường tổ chức - Có thành tích xuất sắc phong trào nhà trường, lớp tham gia XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm BGH nhà trường đánh giá cao có mơi trường vệ sinh ngồi lớp đảm bảo - Tích cực xây dựng mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện, đảm bảo cho trẻ học an toàn tuyệt đối thể chất tinh thần Xếp loại thi đua hàng tháng: 5.1 Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Xếp loại tốt): * Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức: - Chấp hành đường lối, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế nhà trường, thực văn hóa cơng sở, khơng vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm điều giáo viên nhân viên không làm theo quy định Điều lệ trường mầm non, không vi phạm kỷ luật lao động Thực hiệnm tốt nhiệm vụ khung lực vị trí việc làm theo phân cơng, phân nhiệm cấp Tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua trường ngành phát động - Có tinh thần đồn kết giúp đỡ thương yêu đồng nghiệp, không gây bè phái làm đồn kết nội bộ, ln phấn đấu học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ - Ngồi cần đảm bảo ngày cơng tháng (trường hợp nghỉ ngày có lý đáng), chấp hành tốt kỷ luật lao động, nội quy, quy định ngành nhà trường đề Không muộn sớm, thực tốt quy chế chuyên mơn, có dạy đạt loại trở lên, đảm bảo tuyệt đối an tồn tính mạng cho trẻ, đảm bảo VSMT, VSCN cho trẻ, có đầy đủ hồn thành tốt loại HSSS GV cháu theo quy định, biết tạo môi trường mở cho trẻ học tập hoạt động hàng ngày, xếp ĐDĐC lớp gọn gàng khoa học, trang trí lớp chủ đề có sáng tạo có nhiều sản phẩm trẻ góc hoạt động, có số trẻ học chuyên cần đạt 90% trở lên có số trẻ ăn bán trú trường đạt 100%, không để quên điện nước * Về lực, kỹ năng, kết thực nhiệm vụ: Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời kiến thức pháp luật chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp đổi CSGD trẻ, công việc đảm bảo chất lượng - Đủ loại sổ sách cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định thời điểm kiểm tra, hình thức sẽ, soạn đầy đủ theo quy định, quan tâm lồng ghép chủ đề kiện, chủ đề nhánh Bài soạn thể rõ phương pháp đặc thù hoạt động, lồng ghép hoạt động linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, thể rõ hoạt động cô trẻ, lưu giữ đầy đủ, khoa học - Giáo viên lên lớp phải sử dụng đồ dùng, đồ chơi sẵn có lớp đồ chơi sáng tạo Nội dung, phương pháp hướng dẫn trẻ hoạt động có sáng tạo giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động học chơi Đảm bảo đạt 80% trẻ tiếp thu tốt - Sử dụng có hiệu thành thạo trang thiết bị phục vụ đổi phương pháp CSGD trẻ, khai thác phần mềm, ứng dụng CNTT soạn, giảng - Tham mưu có hiệu nhiệm vụ mới, khó, phức tạp theo phân công BGH nhà trường - Chủ động, sáng tạo, khoa học, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu cơng việc, có thành tích bật - Phải đạt từ 90 đến 100 điểm, có tiêu chí ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức lực kỹ phải đạt điểm tuyệt đối 20 điểm, kết hoàn thành chức trách nhiệm vụ giao phải hoàn thành 90% khối lượng cơng việc trở lên, có công việc, sản phẩm ý tưởng, giải pháp đề xuất có tính sáng tạo, đổi mới, hiệu ghi nhận, thưởng điểm 5.2 Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (xếp loại khá): * Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức: - Chấp hành đường lối, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế nhà trường, thực văn hóa cơng sở, khơng vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm điều giáo viên nhân viên không làm theo quy định Điều lệ trường mầm non, không vi phạm kỷ luật lao động Thực hiệnm tốt nhiệm vụ khung lực vị trí việc làm theo phân công, phân nhiệm cấp Tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua trường ngành phát động - Có tinh thần đồn kết giúp đỡ thương u đồng nghiệp, khơng gây bè phái làm đồn kết nội bộ, phấn đấu học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, nghỉ ngày có phép tháng (trường hợp nghỉ ngày có lý đáng), khơng muộn sớm, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nội quy, quy định ngành nhà trường đề ra, thực Quy chế chun mơn, có dạy đạt từ loại ĐYC trở lên, đảm bảo tuyệt đối an tồn tính mạng cho trẻ, đảm bảo VSMT, VSCN cho trẻ, có đầy đủ hồn thành tốt loại HSSS GV cháu theo quy định, * Về lực, kỹ năng, kết thực nhiệm vụ: Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời kiến thức pháp luật chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp đổi CSGD trẻ, công việc đảm bảo chất lượng - Đủ loại sổ sách cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định thời điểm kiểm tra, hình thức sẽ, soạn đầy đủ theo quy định, quan tâm lồng ghép chủ đề kiện, chủ đề nhánh Bài soạn thể rõ phương pháp đặc thù hoạt động, lồng ghép hoạt động linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, thể rõ hoạt động cô trẻ, lưu giữ đầy đủ, khoa học - Giáo viên lên lớp phải sử dụng đồ dùng, đồ chơi sẵn có lớp đồ chơi sáng tạo Nội dung, phương pháp hướng dẫn trẻ HĐ có sáng tạo giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động học chơi Đảm bảo đạt 70% trẻ tiếp thu tốt, biết tạo môi trường mở cho trẻ học tập hoạt động hàng ngày, xếp ĐDĐC lớp gọn gàng ngăn nắp, trang trí lớp chủ đề có nhiều sản phẩm trẻ góc hoạt động, có số trẻ học chuyên cần đạt 85% trở lên, có số trẻ ăn bán trú trường đạt 100%, không để quên điện nước - Sử dụng có hiệu thành thạo trang TB phục vụ đổi phương pháp CSGD trẻ, khai thác phần mềm, ứng dụng CNTT soạn, giảng - Tham mưu có hiệu nhiệm vụ mới, khó, phức tạp theo phân công BGH nhà trường - Chủ động, sáng tạo, khoa học, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu cơng việc - Hồn thành chức trách nhiệm vụ giao đạt từ 80% - 90% công việc đảm bảo tiến độ chất lượng 5.3 Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (xếp loại ĐYC): * Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức - Chấp hành đường lối, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế nhà trường, thực văn hóa cơng sở, khơng vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm điều giáo viên nhân viên không làm theo quy định Điều lệ trường mầm non, không vi phạm kỷ luật lao động Thực hiệnm tốt nhiệm vụ khung lực vị trí việc làm theo phân cơng, phân nhiệm cấp Hưởng ứng tham gia phong trào thi đua trường ngành phát động - Đi muộn sớm lần/tháng, nghỉ có lý từ - ngày, chấp hành kỷ luật lao động, không vi phạm nội quy, quy định ngành nhà trường đề ra, thực quy chế chun mơn, khơng có dạy khơng ĐYC, đảm bảo an tồn tính mạng cho trẻ, đảm bảo VSMT, VSCN cho trẻ, * Về lực, kỹ năng, kết thực nhiệm vụ Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời kiến thức pháp luật chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp đổi CSGD trẻ, công việc đảm bảo chất lượng - Đủ loại sổ sách cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định thời điểm kiểm tra, hình thức sẽ, soạn đầy đủ theo quy định, quan tâm lồng ghép chủ đề kiện, chủ đề nhánh Bài soạn thể rõ phương pháp đặc thù hoạt động, lồng ghép hoạt động linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, thể rõ hoạt động cô trẻ, lưu giữ đầy đủ, khoa học - Giáo viên lên lớp phải sử dụng đồ dùng, đồ chơi, Thực đầy đủ, nội dung, phương pháp hướng dẫn trẻ hoạt động học chơi Đảm bảo đạt 60% trẻ tiếp thu tốt - Sử dụng có hiệu thành thạo trang thiết bị ứng dụng CNTT soạn, giảng, có đầy đủ hoàn thành loại HSSS GV cháu theo quy định, xếp ĐDĐC lớp gọn gàng ngăn nắp, biết tạo môi trường cho trẻ theo hướng mở, trang trí lớp chủ đề, có sản phẩm trẻ góc chơi, có số trẻ học chuyên cần từ 80% trở lên, có số trẻ ăn bán trú trường đạt 95% trở lên, khơng để qn điện nước - Hồn thành chức trách nhiệm vụ giao đạt từ 70% - 80% cơng việc giao 5.4 Xếp loại khơng hồn thành nhiệm vụ (xếp loại không ĐYC): Là CB - GV - NV đạt 50 điểm không đạt từ tiêu chuẩn trở lên theo tiêu chuẩn mức xếp loại HTNV, có dạy khơng ĐYC, có số trẻ học chun cần ăn bán trú 90%, có vi phạm quy chế chuyên môn, HSSS không đảm bảo, không tích cực XD mơi trường học tập cho trẻ… IV CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNGQUỸ KHEN THƯỞNG Các nội dung khen thưởng: Cá nhân đạt thành tích năm học kết thực phong trào thi đua nhà trường phát động (Các nội dung khen thưởng thông qua Hội nghị viên chức đầu năm) Mức tiền thưởng: - Do nhà trường vào nguồn kinh phí để thực Quy chế chi tiêu nội thông qua Hội nghị viên chức V TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG - Đối với CB,GV,NV: Nhà trường tổ chức vào dịp sơ kết tổng kết năm học đơn vị, có tác dụng động viên, giáo dục noi gương - Đối với học sinh: Nhà trường tổ chức khen thưởng vào dịp tổ chức hội thi cuối năm học VI TỔ CHƯC PHONG TRÀO THI ĐUA Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng trường, thủ trưởng đơn vị, BCH Cơng đồn trường tổ chức phát động phong trào thi đua có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, xét duyệt đề nghị cấp khen thưởng Thường xuyên đổi công tác thi đua để nâng cao chất lượng công tác, thực động lực thúc đẩy phát triển vững trắc, tồn diện trường, tránh chạy theo thành tích mà bỏ quyên chất lượng Các tổ chuyên môn, tổ Cơng đồn tổ chức vận động tổ viên đăng ký tổ chức thi đua cách thiết thực đem lại hiệu cao công tác./ Trên Quy chế thực công tác thi đua - khen thưởng trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2019 - 2020 Ban thi đua khen thưởng trường đề nghị toàn thể CB,GV,NV trường nghiêm túc thực tốt Quy chế, nhằm xây dựng nhà trường ngày phát triển, vững mạnh toàn diện./ TM/ HĐTĐKT TRƯỜNG CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH CƠNG ĐỒN Nguyễn Thị Mai Nhữ Thị Thủy ... viên đăng ký tổ chức thi đua cách thi t thực đem lại hiệu cao công tác./ Trên Quy chế thực công tác thi đua - khen thưởng trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2019 - 2020 Ban thi đua khen thưởng trường... tổ chức hội thi cuối năm học VI TỔ CHƯC PHONG TRÀO THI ĐUA Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng trường, thủ trưởng đơn vị, BCH Cơng đồn trường tổ chức phát động phong trào thi đua có kế... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /QCTĐKT-MNMH Mỹ Hưng, ngày 16 tháng năm 2019 QUY CHẾ Thi đua - Khen thưởng trường Mầm non Mỹ Hưng Năm học 2018 - 2020 (Ban hành theo Quy t định số /QĐ-MNMH
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy che thi dua khen thuong nam hoc 20182019 , Quy che thi dua khen thuong nam hoc 20182019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn