Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

15 16 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 22:21

CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN Tốn: KIỂM TRA BÀI CŨ Tính nhẩm: 32,8 : 10 = 3,28 76,3 × 0,1 = 7,63 1,2 : 100 = 0,012 31,23 × 0,01 = 0,3123 89 : 1000 = 0,089 65 × 0,001 = 0,065 Muốn số thập Khi chiachia mộtmột số thập phân phân cho 10; 100; ta 1000…ta cho 10; 100; 1000 phân cho 10; 100; làmcách nào? làm 1000 ta có thể? nhân số với 0,1; 0,01; 0,001… Tốn: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN Hãy tính kết thương sau: 14 : = (dư 2) a) Ví dụ 1: Một sân hình vng có chu vi 27m Hỏi cạnh sân dài mét? 27 : = ? (m) Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN 27 : = 27,00 : 27,00 6,75 Hãy viết số327 thành số thập phân có thập phân thực chữ số phần phép chia0đó 27 : = ? (m) 27 - 27 chia 6, viết 6; ,75(m) - nhân 24; 27 trừ 24 3, viết 30 20 - Để chia tiếp, ta viết dấu phẩy vào bên phải viết thêm chữ số vào bên phải 30 - 30 chia 7, viết 7; - nhân 28; 30 trừ 28 2, viết - Viết thêm chữ số vào bên phải Vậy: 27 : = 6,75(m) ? 20; - 20 chia 5, viết 5; - nhân 20; 20 trừ 20 0, viết Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN  Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư,ta tiếp chia tục chia sau: nào? muốn tiếp, ta làmnhư  Viết dấu phẩy vào bên phải số thương  Viết thêm vào bên phải số dư chữ số chia tiếp b) Ví dụ 2: Đặt tính thực tính 43 : 52 43,0 40 36 52 0,82 (dư dạng 0,36) số thập phân Vậy: : 52số= 43 ?,82 Hãy43viết mà phần thập phân có chữ số ta làm lại viết vào bên phải Nếu dư nữa, ta nhưthêm nào? số dư chữ số tiếp tục chia, làm Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN  Quy Khi tắc chiathực số tự nhiên cho một: số tự nhiên phép chia mà dư ta tiếp tục chia nào? Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư, ta tiếp tục chia sau:  Viết dấu phẩy vào bên phải số thương  Viết thêm vào bên phải số dư chữ số chia tiếp  Nếu dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư chữ số tiếp tục chia, làm Tốn: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN LUYỆN TẬP Đặt tính tính: a) 12 : b) 15 : 23 : 75 : 12 882 : 36 81 : Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN a) 12 : 12 2,4 23 : 4 23 5,7 20 882 : 36 882 36 16 2 4,5 18 0 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN May 25 quần áo hết 70 m vải Hỏi may quần áo hết mét vải? Tóm tắt: May 25 : 70m May : …m? Bài giải: May quần áo hết số mét vải là: 70 : 25 = 2,8 (m) May quần áo hết số mét vải là: 2,8 x = 16,8 (m) Đáp số: 16,8m Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN b) 15 : 8 15 1,875 70 60 40 75 : 12 81 : 12 75 30 6,25 60 81 010 20,25 20 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN Viết phân số sau dạng số thập phân: = 0,4 = 0,75 18 = 3,6 Làm để viết phân số dạng số thập phân? Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN  Quy tắc thực phép chia: Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư, ta tiếp tục chia sau:  Viết dấu phẩy vào bên phải số thương  Viết thêm vào bên phải số dư chữ số chia tiếp  Nếu dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư chữ số tiếp tục chia, làm • Dặn nhà: học qui tắc, hoàn thành học, • Tập làm tập /68 Luyện tập • HSKG: Lập sơ đồ giải cho tập 3, Kính chúc Q Thầy mạnh khỏe Chúc em học giỏi ... a) 12 : b) 15 : 23 : 75 : 12 8 82 : 36 81 : Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN a) 12 : 12 2,4 23 : 4 23 5, 7 20 8 82 : 36 8 82 36 16 2 4 ,5 18 0 Toán: ... 15 : 8 15 1,8 75 70 60 40 75 : 12 81 : 12 75 30 6, 25 60 81 010 20 , 25 20 Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN Viết phân số sau dạng số thập phân: ... 0, 75 18 = 3,6 Làm để viết phân số dạng số thập phân? Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN  Quy tắc thực phép chia: Khi chia số tự nhiên cho số tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn