Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

12 11 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 22:06

Giới thiệu Toán: Bảng đơn vị đo độ dài Bé mét cm dm Lớn mét mét hm dam m 1hm 1dam 1m 1dm 1cm = 10dam = 10 m = 10 dm = 10 cm = 10 mm km 1km = 10hm = km 10 = 10 hm = 10 dam = m 10 = dm 10 Hai đơn vị đo độ dài liền nhau: + Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé + Đơn vị bé 10 đơn vị lớn mm 1mm = cm 10 Toán: Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 8m 6dm = … m Cách làm: 8m 6dm =8 m = 8,6m 10 86 8m 6dm = m = 8,6m 10 Vậy: 8m 6dm = 8,6m Toán: Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân 88m 66dm = 8… m = 8,6 m 10 8m 6dm = 8,6m Toán: Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân 8m 6dm = 8…6 m = 8,6 m 10 Phần nguyên 8m Phần phân số m 10 Phần nguyên 8m Phần thập phân Toán Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 8m 6cm = … m 8m 6cm = m = 8,06m 100 8m 6cm = 8,06m Toán: Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân 8m 6dm = 8,6m 8m 6cm = 8,06m 8m 6mm = 8,006 … m 8m 65mm = 8,065 … m Toán Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân Ví dụ 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 16cm = … m 16 m = 0,16m 16cm = … 100 16cm = 0,16m Toán: Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân Bài : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a/ 8m 6dm = 8,6 … m b/ 2dm 2cm = 2,2 … dm c/ 3m 7cm = 3,07 …m d/ 23m 13cm =23,13 … m Toán Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân Bài : Viết số cỏc đo sau dạng số thập phân: a/ Có đơn vị đo mét mét: 3m 4dm ; 2m 5cm ; 21m 36cm b/ Có đơn vị đề-xi-mét đề-xi-mét: 8dm 7cm ; 73mm Toán: Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân Bài : Viết cỏc số đo sau dạng số thập phân: a/ Có đơn vị đo mét: 3m 4dm = 3,4m ; 2m 5cm = 2,05m 21m 36cm = 21,36m b/ Có đơn vị đề-xi-mét: 8dm 7cm = 8,7dm ; 73mm = 0,73dm Toán: Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân Bài 3: Viết số thập phõn thớch hợp vào chỗ chấm: a) 5km 302m = 5,302 … km b) 5km 75m = 5,075 … km c) 302m = 0,302 … km Toán: Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân 13 1m … dm 1,3m = … m = … m = … 10 10 Vậy: 1m 3dm = 1,3 …m ... Toán: Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân Bài 3: Viết số thập phõn thớch hợp vào chỗ chấm: a) 5km 302m = 5, 3 02 … km b) 5km 75m = 5, 0 75 … km c) 302m = 0,3 02 … km Toán: Tiết 40: Viết số. .. 7cm ; 73mm Toán: Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân Bài : Viết cỏc số đo sau dạng số thập phân: a/ Có đơn vị đo mét: 3m 4dm = 3,4m ; 2m 5cm = 2, 05m 21 m 36cm = 21 ,36m b/ Có đơn vị đề-xi-mét:... thập phân Toán Tiết 40: Viết số đo độ dài dạng số thập phân Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 8m 6cm = … m 8m 6cm = m = 8,06m 100 8m 6cm = 8,06m Toán: Tiết 40: Viết số đo độ dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn