Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 21:48

Phòng Giáo Dục Huyện Núi Thành Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu Tốn Đặt tính tính: 168 : 14 = ? 168 14 028 12  N a) Ví dụ1: Một sợi dây dài 8,4 m chia thành đoạn Hỏi đoạn dây dài mét? ?m 8,4 m  N Nhiệm vụ học: Biết thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên, biết vận dụng thực hành: tính  N a)Ví dụ1: Một sợi dây dài8,4 8,4 m chia thành44 đoạn Hỏi đoạn dây dài mét? ?m : 8,4 m = (m) Ta có: 8,4 m = 84 dm 8844 21(dm) 21 dm = 2,1 m Vậy 8,4 : = 2,1 (m) 84 8,4 22,1 ,1(m)  NS/64 a)Ví dụ2: 72,58 : 19 = 8,4 4 ,1 72,58 58 19 15 3, 82 03 Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm nào? Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm sau: - Chia phần nguyên số bị chia cho số chia - Viết dấu phẩy vào bên phải thương tìm trước lấy chữ số phần thập phân số bị chia để tiếp tục thực phép chia - Tiếp tục chia với chữ số phần thập phân số bị chia  N V Luyện tập Bài1 Đặt tính tính: c 0,36 d 75,52 : 32 Bài5,28 a 2: Tìm :4 X b : 995,2 : 68 a) X x = 8,4 b) x X = 0,25 75,52 32 0, 36 X = 8,4 : X X == 0,25 0,25 ::11 55 2,36 0, X = 2,8 X = 0,05 92 0  V SGK/64 Bài 1: Bài 2: Bài 3: Tóm tắt : 126,54 km : ? km Bài giải Trung bình người xe máy là: 126, 54 : = 42,18 (km) Đáp số: 42,18 km Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm nào? Ai nhanh, 10 15 14 13 12 11 1023456789 Chọn phương án đúng: 13,53 15 03 0A 4,51 13,53 451 03 13,53 15 45,1 03 B C ... 19 = 8,4 4 ,1 72 ,58 58 19 15 3, 82 03 Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm nào? Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm sau: - Chia phần nguyên số bị chia cho số chia - Viết dấu... X b : 9 95, 2 : 68 a) X x = 8,4 b) x X = 0, 25 75, 52 32 0, 36 X = 8,4 : X X == 0, 25 0, 25 ::11 55 2, 36 0, X = 2, 8 X = 0, 05 92 0  V SGK/64 Bài 1: Bài 2: Bài 3: Tóm tắt : 126 ,54 km : ? km Bài giải... là: 126 , 54 : = 42, 18 (km) Đáp số: 42, 18 km Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm nào? Ai nhanh, 10 15 14 13 12 11 1 023 456 789 Chọn phương án đúng: 13 ,53 15 03 0A 4 ,51 13 ,53 451 03 13 ,53
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn