Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

8 41 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 21:32

Tốn : Tính : 3,44 : = 0,86 52,5 : 25 = 2,1 42,7 : = 6,1 Toán : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, … a ) Ví dụ : 213,8 :10 = ? 213,8 10 13 1, 38 80 213,8 : 10 = 21,38 Nhận xét : Nếu chuyển dấu phẩy số 213,8 sang bên trái chữ số ta 21,38 Toán : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, … a ) Ví dụ : 89,13 : 100 = ? 100 89,13 0,8 13 913 130 00 89,13 : 100 = 0,8913 Nhận xét : Nếu chuyển dấu phẩy số 89,13 sang bên trái hai chữ số ta 0,8913 Muốn chia số thập phân cho 10,100,1000,… ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên trái một, hai, ba, … chữ số Toán : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, … Tính nhẩm : a/ b/ 43,2 : 10 = 4,32 23,7 : 10 = 2,37 0,65 : 10 = 0,065 2,07 : 10 = 0,207 432,9 : 100 = 4,329 2,23 : 100 = 0,0223 13,96 : 1000 = 0,01396 999,8 : 1000 = 0,9998 Toán : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, … 2/ Tính nhẩm so sánh kết tính : a/ 12,9 : 10 12,9 x 0,1 b/ 123,4 : 100 123,4 x 0,01 12,9 : 10 = 1,29 123,4 : 100 12,9 x 0,1 = 1,29 123,4 x 0,01 = 1,234 Vậy : 12,9 : 10 = 12,9 x 0,1 = 1,234 Vậy : 123,4 : 100 = 123,4 x 0,01 Toán : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, … 10 số gạo kho Hỏi kho lại gạo? 3/ Một kho gạo có 537,25 gạo Người ta lấy Tóm tắt : Có : 537,25 gạo Lấy : 10 Còn : … gạo ? Bài giải : Số gạo lấy : 537,25 : 10 = 53,725 ( ) Số gạo lại kho : 537,25 – 53,725 = 483,525 ( ) Đáp số : 483,525 ... 4, 32 23,7 : 10 = 2, 37 0, 65 : 10 = 0,0 65 2, 07 : 10 = 0 ,20 7 4 32, 9 : 100 = 4, 329 2, 23 : 100 = 0, 022 3 13,96 : 1000 = 0,01396 999,8 : 1000 = 0,9998 Toán : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, … 2/ ... = 0,86 52 ,5 : 25 = 2, 1 42, 7 : = 6,1 Toán : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, … a ) Ví dụ : 21 3,8 :10 = ? 21 3,8 10 13 1, 38 80 21 3,8 : 10 = 21 ,38 Nhận xét : Nếu chuyển dấu phẩy số 21 3,8... gạo Lấy : 10 Còn : … gạo ? Bài giải : Số gạo lấy : 53 7, 25 : 10 = 53 ,7 25 ( ) Số gạo lại kho : 53 7, 25 – 53 ,7 25 = 483 , 52 5 ( ) Đáp số : 483 , 52 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn