Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán

8 8 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 21:08

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CƠNG SÁU BÀI GIẢNG Mơn Tốn ƠN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN Tốn: Tổng hai số 80 Số thứ 7: số thứ hai Tìm hai số Tốn: Ơn tập bổ sung giải tốn a) Ví dụ :Một người trung bình 4km Bảng cho biết quãng đường người 1giờ, 2giờ, 3giờ : Thời gian Quãng đường 1giờ 4km 2giờ 8km 3giờ 12km Nhận xét : Khi thời gian gấp lên lần quãng đường gấp lên nhiêu lần Tốn: Ơn tập bổ sung giải tốn b) Bài tốn : Một ơtơ 90 km Hỏi tơ ki-lơ-mét? Tóm tắt : : 90 km : …km? Bài giải: Cách Trong 1giờ ôtô : 90 :2 = 45 (km )* Trong ôtô : 45 x = 180 (km) Đáp số : 180 km (*)Bước bước rút đơn vị Tốn: Ơn tập bổ sung giải tốn b) Bài tốn : Một ơtơ 90 km Hỏi tơ ki-lơ-mét? Bài giải: Cách Tóm tắt : : 90 km : …km? gấp số lần : : = (lần )* * Trong ôtô : 90 x = 180 (km) Đáp số : 180 km (**)Bước bước “tìm tỉ số” Chú ý : Khi làm , học sinh giải toán hai cách Toán: Ôn tập bổ sung giải toán Mua 5m vải hết 80 000 đồng Hỏi mua 7m vải loại hết tiền ? Bài giải: Tóm tắt: 5m : 80 000đồng Số tiền mua 1mét vải hết : 7m : … đồng ? 80 000 : = 16 000 (đồng ) Số tiền mua mét vải hết : 16 000 x = 112 000 (đồng) Đáp số : 112 000 đồng ... tắt : : 90 km : …km? Bài giải: Cách Trong 1giờ ôtô : 90 :2 = 45 (km )* Trong ôtô : 45 x = 18 0 (km) Đáp số : 18 0 km (*)Bước bước rút đơn vị Tốn: Ơn tập bổ sung giải toán b) Bài toán : Một ôtô 90... cách Tốn: Ơn tập bổ sung giải toán Mua 5m vải hết 80 000 đồng Hỏi mua 7m vải loại hết tiền ? Bài giải: Tóm tắt: 5m : 80 000đồng Số tiền mua 1mét vải hết : 7m : … đồng ? 80 000 : = 16 000 (đồng... 3giờ : Thời gian Quãng đường 1giờ 4km 2giờ 8km 3giờ 12 km Nhận xét : Khi thời gian gấp lên lần quãng đường gấp lên nhiêu lần Tốn: Ơn tập bổ sung giải toán b) Bài toán : Một ôtô 90 km Hỏi tơ ki-lơ-mét?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán, Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn