Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán

6 50 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 21:08

BÀI GIẢNG TỐN CHƯƠNG BÀI 8: ƠN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN Tốn Ơn tập bổ sung giải toán Quan sát đặt đề toán : : km giờ : ?2km giờ : ? :km ? km Tốn Ơn tập bổ sung giải tốn Ví dụ : Một người trung bình km Tính qng đường người giờ, giờ, giờ? Thời gian giờ Quãng đường km km 12 km Tốn Ơn tập bổ sung giải gấp lần toán gấp lần Thời gian giờ Quãng đường km km 12 km gấp lần gấp lần Khi thời gian gấp lên lần quãng đường gấp lên nhiêu lần Tốn Ơn tập bổ sung giải Bài tốntốn : Một tô 90 km Hỏi tơ km? Cách : Rút đơn vị Tóm tắt : 2giờ : 90 km : ? km Bài giải Quãng Trong đường ô tô ô tô đi : : 90 : = 45 (km) Quãng Trong đường ô tô ô tô đi : : 45 x = 180 (km) Đáp số : 180 km Tốn Ơn tập bổ sung giải Cách : Tìm tỉtốn số gấp lần 2giờ : 90 km gấp lần : ? km Bài giải so với gấp : : = (lần) Trong ô tô : 90 x = 180 (km) Đáp số : 180 km ... km 12 km Tốn Ơn tập bổ sung giải gấp lần toán gấp lần Thời gian giờ Quãng đường km km 12 km gấp lần gấp lần Khi thời gian gấp lên lần quãng đường gấp lên nhiêu lần Tốn Ơn tập bổ sung giải Bài. .. tắt : 2giờ : 90 km : ? km Bài giải Quãng Trong đường ô tô ô tô đi : : 90 : = 45 (km) Quãng Trong đường ô tô ô tô đi : : 45 x = 18 0 (km) Đáp số : 18 0 km Tốn Ơn tập bổ sung giải Cách : Tìm tỉtốn số...Tốn Ơn tập bổ sung giải tốn Quan sát đặt đề toán : : km giờ : ?2km giờ : ? :km ? km Tốn Ơn tập bổ sung giải tốn Ví dụ : Một người trung bình km Tính quãng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán, Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn