Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

27 35 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 19:53

Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách; Chương 2.Thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ nghèo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu; Chương 3.Khuyến nghị nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN HÙNG CƯỜNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: ……………………………… Phản biện 2: …………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày…… tháng………năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài “Đói nghèo tượng kinh tế xã hội mang tính tồn cầu, khơng tồn quốc gia có kinh tế phát triển mà tồn tại quốc gia có kinh tế phát triển” Ở nước ta, bước vào thời kỳ đổi phân hóa giàu nghèo diễn nhanh, khơng tích cực xố đói giảm nghèo giải tốt vấn đề xã hội khác, khó đạt mục tiêu xây dựng sống ấm no vật chất, tốt đẹp tinh thần Xuất phát từ yêu cầu trên, từ năm 1995 Chính phủ thành lập Ngân hàng Phục vụ người nghèo đến cuối năm 2002, nhằm tách tín dụng sách khỏi tín dụng thương mại, sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo, NHCSXH thức thành lập theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 Thủ tướng Chính phủ Đây nỗ lực lớn Chính phủ Việt Nam việc cấu lại hệ thống ngân hàng nhằm thực chương trình mục tiêu quốc gia Là địa bàn quận có diện tích rộng, dân số đơng, lượng nhà máy xí nghiệp trường đại học tập trung nhiều thành phố Đà Nẵng Với mật độ dân cư địa bàn quận đông, đối tượng vay vốn ưu đãi ngân hàng sách lại đa dạng từ đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, hộ sản xuất kinh doanh… Qua năm gần đây, chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng tích cực tham mưu cho HĐQT NHCSXH thành phố Đà Nẵng xin nguồn vốn ủy thác từ nguồn địa phương vay hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ sách khác địa bàn thành phố Với nguồn vốn có sẵn nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh hộ gia đình địa bàn quận Liên Chiểu nhiều nên năm gần PGD NHCSXH quận Liên Chiểu có bước phát triển vượt bậc, với tổng dư nợ 310 tỷ đồng (tăng 130 tỷ so với năm 2015) Từ thành lập tới nay, PGD NHCSXH quận Liên Chiểu có 35 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo đối tượng sách vay vốn từ NHCSXH với tổng doanh số cho vay 600 tỷ đồng Nguồn vốn tín dụng góp phần thúc đẩy phát triển, tạo nguồn lực giúp cho hộ gia đình tập trung sản xuất kinh doanh để từ vượt qua ngưỡng nghèo, học sinh sinh viên có hồn cảnh khó khăn hỗ trợ vay vốn để trang trải chi phí học tập Bên cạnh kết đạt tăng trưởng nóng thời gian gần đây, PGD NHCSXH quận Liên Chiểu bắt đầu gặp phải sai sót lớn, sai sót tồn lại tập trung chủ yếu hoạt động cho vay hộ nghèo dẫn đến hiệu sử dụng vốn vay chưa đạt yêu cầu, tỷ nợ nấu xấu cao Xuất phát từ lý trên, đồng thời thân người trực tiếp tham gia thực nhiệm vụ tín dụng sách PGD NHCSXH quận Liên Chiểu nhận thấy số hạn chế nghiệp vụ, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo PGD ngân hàng sách xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” làm chủ đề nghiên cứu cho luận văn nhằm mục đích nghiên cứu đề xuất số khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo PGD ngân hàng sách xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Mục tiêu đề tài - Góp phần hệ thống hố, tổng hợp sở lý luận hoạt động cho vay hộ nghèo ngân hàng sách; - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, xác định kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hoạt động - Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH thực tiễn hoạt động cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Chỉ giới hạn hoạt động cho vay hộ nghèo kết cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Công tác phối hợp triển khai PGD NHCSXH quận Liên Chiểu với địa phương ban ngành liên quan + Về thời gian: tập trung nghiên cứu, phân tích hoạt động cho vay hộ nghèo khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2018 + Về không gian: thực nghiên cứu PGD NHCSXH quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Trên sở thu thập liệu tình hình cho vay hộ nghèo phòng giao dịch ngân hàng sách xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, số liệu nợ xấu, số lượng khách hàng,… giai đoạn 2015-2018 Tác giả sử dụng tổng hợp phương pháp sau: a Phương pháp thu thập liệu Thu thập liệu từ nguồn liệu thứ cấp hai nguồn là: - Dữ liệu bên ngân hàng dựa vào báo cáo, nguồn liệu thứ cấp, văn bản, công văn, định ban hành, sửa đổi - Dữ liệu bên ngồi ngân hàng thơng qua văn pháp lý, Quyết định thủ tướng phủ, ngân hàng nhà nước quy định, quy trình cho vay, sách phủ, sản phẩm Ngân hàng… b Phương pháp xử lý liệu Phương pháp mô tả, so sánh đối chiếu: Phân tích, xử lý so sánh thơng tin thu thập từ báo cáo hàng năm, nguồn liễu, để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu Phân tích tổng hợp lý thuyết: tổng hợp liên kết mặt, phận thông tin nghiên cứu liên quan đến hoạt động cho vay hộ nghèo để đưa hệ thống sở lý luận hoạt động cho vay hộ nghèo Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn bố cục thành chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay hộ nghèo ngân hàng sách - Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong năm gần đây, nghiên cứu hoạt động cho vay ngân hàng sách xã hội có nhiều nghiên cứu khác nhiều đối tượng khách hàng, nghiên cứu đối tượng khách hàng hộ nghèo chủ đề nhận nhiều quan tâm, ngân hàng sách xã hội tập trung phát triển nâng cao chất lượng cho vay khác hàng đối tượng hộ nghèo mục tiêu quốc gia “xóa đói giảm nghèo’’ Chính vậy, đề tài ln thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu Với mong muốn nghiên cứu hồn thiện hơn, tơi tiến hành thu thập nghiên cứu có đề tài tương tự hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo công nhận của: Nguyễn Thị Mai Hoa (2012), Trần Hoàng Thùy Linh (2014), Trần Quang Điệp (2017) Bên cạnh đó, tơi nghiên cứu thêm tạp chí liên quan đến hoạt động cho vay ngân hàng sách xã hội để làm cho nghiên cứu có sở lý luận vững hơn, điển tác giả: Lê Thị Thu Thủy (2016) Nguyễn Trọng Tài (2017) Các đề tài nghiên cứu gần gũi với nghiên cứu mà nghiên cứu nên học hỏi nhiều kinh nghiệm CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỘ NGHÈO 1.1.1 Quan niệm hộ nghèo a Khái niệm “nghèo” Các quan niệm nghèo đói nêu phản ảnh khía cạnh: Thứ nhất: Khơng thụ hưởng nhu cầu mức tối thiểu cho người Thứ hai: Có mức sống thấp mức sống trung bình cộng đồng dân cư” Thứ ba: Thiếu hội lựa chọn, tham gia trình phát triển cộng đồng b Đặc điểm hộ nghèo Hộ nghèo tập trung vùng có điều kiện sống khó khăn, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn, khí hậu khắc nghiệt Hộ nghèo mang tính chất phân vùng rõ rệt, tỉ lệ đói nghèo vùng sâu, vùng xa, nơi dân tộc người sinh sống cao so với vùng thành thị nông thôn Phần đông số hộ nghèo nơng dân với trình độ tay nghề thấp Đặc điểm dễ nhận diện hộ gia đình nghèo thường thiếu việc làm Đa số người nghèo có trình độ học vấn thấp, bị hạn chế khả tiếp cận kỹ năng, kỹ thuật sản xuất thông tin thị trường Những hộ nghèo thường dễ bị tổn thương biến cố khách quan mang tính thời vụ biến động bất thường xảy Các hộ nghèo thường có nhiều có lao động gia đình, chịu áp lực lớn chi phí y tế, giáo dục Các hộ nghèo thuộc dân tộc người thường chịu nhiều bất lợi bị tách biệt mặt địa lý mặt xã hội Những hộ nghèo thành thị đa phần người thất nghiệp có việc làm khơng ổn định Hộ nghèo vùng nơng thơn có số rơi vào tình trạng khơng có đất phải cầm cố, cho thuê bán để chi tiêu vào lúc khó khăn, thiếu thốn sống 1.1.2 Nguyên nhân dẫn đến đói nghèo a Nhóm nguyên nhân thân người nghèo Bản thân người người thường thiếu vốn sản xuất kinh doanh có vốn lại khơng có kiến thức thực tiễn sản xuất kinh doanh dẫn đên việc sử dụng vốn sai mục đích làm ăn thua lỗ, đất canh tác lại ít, thiếu việc làm Mặt khác, ngưởi nghèo thường sinh đẻ nhiều, khó khăn sống dẫn đến sức khỏe yếu, khơng có sức làm kinh tế b Nhóm ngun nhân môi trường tự nhiên xã hội Môi trường tự nhiên khắc nghiệt thiên tai dịch bệnh tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp hộ gia đình nghèo Những vùng có địa hình phức tạp, giao thơng lại khó khăn, kinh tế chậm phát triển, đời sống xã hội lạc hậu, nhiều hủ tục tốn kém, sở hạ tầng thiếu khơng có vùng có nhiều hộ nghèo đói 1.2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 1.2.1 Khái niệm Ngân hàng sách ngân hàng phục vụ cho việc phát triển sách kinh tế xã hội, hoạt động khơng mục đích lợi nhuận 1.2.2 Đặc điểm ngân hàng sách Thứ nhất: Là tổ chức tín dụng Nhà nước định Nhà nước thành lập để thực tín dụng sách lĩnh vực an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ hỗ trợ xuất hàng hóa Thứ hai: Ngân hàng sách kênh tín dụng Chính phủ, hoạt động khơng mục tiêu lợi nhuận Thứ ba: Đối tượng vay vốn ngân hàng sách đối tượng sách theo định Chính phủ, đối tượng cần nguồn vốn để đầu tư phát triển nhằm thúc đẩy kinh tế Thứ tư: Nguồn vốn ngân hàng sách nguồn vốn Nhà nước Thứ năm: Chính phủ người Chính phủ ủy quyền định lãi suất cho vay, điều kiện vay, thủ tục cho vay cách tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng sách Thứ sáu: Phương thức cho vay đa dạng 1.2.3 Vai trò ngân hàng sách Vai trò ngân hàng sách thực mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế ổn định trị điều hiển nhiên không coi điều kiện đủ Ngân hàng sách coi nhiều điều kiện cần thiết để phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định trị xã hội 1.3 HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 1.3.1 Mục tiêu Hoạt động cho vay người nghèo loại hình hoạt động kinh tế mang tính chất sách xã hội Tuỳ theo điều kiện nước mà cách vận dụng có khác Về chuẩn mực nhận diện đối tượng hộ nghèo, hầu hết quốc gia đưa chuẩn mực đói nghèo khác để xác định ngưỡng nghèo mức độ đói nghèo quốc gia 1.3.2 Vai trò ngân hàng sách hoạt động cho vay hộ nghèo Vai trò ngân hang sách làm đầu mối để huy động nguồn vốn dành cho hộ nghèo Hoạt động cho vay hộ nghèo ngân hàng sách, góp phần cải thiện thị trường tài cộng đồng, nơi có hộ nghèo sinh sống Hoạt động cho vay hộ nghèo ngân hàng sách góp phần tạo nhiều hội việc làm cho người nghèo 1.3.3 Các hình thức cho vay hộ nghèo ngân hàng sách - Vay sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mua sắm loại vật tư, giống trồng, vật ni, phân bón, thuốc trừ sâu - Vay làm mới, sửa chữa nhà bị hư hại, dột nát - Vay điện sinh hoạt - Vay nước vay vốn để làm giếng khơi, giếng khoan, xây bể lọc nước, chứa nước - Vay giải phần nhu cầu thiết yếu học tập học phi, chi phí học tập 1.3.4 Nội dung hoạt động cho vay hộ nghèo ngân hàng sách a Hoạch định sách cho vay hộ nghèo Chính sách cho vay hộ nghèo NHCS Chính phủ hoạch 11 nơi thấp kém, trình độ dân trí nhiều bất cập, sản xuất nơng lâm thủy sản hàng năm thường gặp rủi ro thiên tai, lụt bão Trong năm vừa qua quận Liên Chiểu có nhiều giải pháp nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Với nỗ lực tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 toàn quận 4,06% (Trên tồn quốc: tỷ lệ hộ nghèo 6%; nhiên tỷ lệ hộ nghèo huyện nghèo 33,2%) Trong chương trình phát triển kinh tế xã hội, Uỷ ban nhân dân thành phố đặc biệt quan tâm đến việc xố đói giảm nghèo, coi nỗ lực cố gắng ngành cấp, chương trình mục tiêu xố đói giảm nghèo thành phố giai đoạn 2016-2018 thể mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu đến hết năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố 1.48% 2.2.2 Cơ sở pháp lý Trong năm 2015 đến nay, ban bí thư, phủ, UBND thành phố, NHNN thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều thị, nghị nhằm phát triển kinh tế xã hội NHCSXH tiếp tục đổi mới, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, phối hợp quyền sở tổ chức trị xã hội tạo điều kiện cho hộ nghèo đối tượng sách khác tiếp cận nguồn vốn để sản xuất kinh doanh Với môi trường pháp lý thông thống quan phủ tạo điều kiện cho hộ dân nghèo dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn phủ thơng qua NHCSXH 2.2.3 Định hướng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu Chiến lược phát triển PGD NHCSXH quận Liên Chiểu Ban giám đốc chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng có đạo liệt hoạt động cho vay hộ nghèo Qua đó, giám sát kiểm tra thường xuyên việc hộ vay vốn có sử dụng vơn vay · 12 mục đích không Mặt khác, phối hợp hợp tác xã mở lớp tập huấn hướng dẫn hộ nghèo cách nuôi trồng sản xuất phù hợp, hạn chế tối đa thiệt hại xảy Chủ động tuyên truyền vận động hộ vay tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng, để tạo thói quen tiết kiệm cho hộ vay vốn 2.2.4 Nguồn lực Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu a Năng lực hoạt động PGD NHCSXH quận Liên Chiểu giữ vững hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững gắn kết với phát triển kinh tế xã hội địa phương, đầu công tác cho vay, phối hợp tốt với quyền địa phương, tổ chức trị xã hội b Chính sách cho vay PGD NHCSXH quận Liên Chiểu áp dụng lãi suất cho vay với lãi suất ưu đãi Các chương trình tín dụng chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi, thể quan tâm tạo điều kiện cho đối tượng sách phủ đến người dân, góp phần giúp đất nước ngày phát triền c Đội ngũ nguồn nhân lực PGD NHCSXH quận Liên Chiểu có đội ngũ 11 nhân viên, bao gồm 09 cán 02 lao động khốn gọn, cán có trình độ đại học đại học chiếm 100%, Trong năm gần đội ngũ cán trẻ, có trình độ cao tuyển dụng nhiều mang lại gió cho nguồn nhân lực đơn vị d Nguồn vốn cho vay Qua Bảng 2.1 2.2 cấu tốc độ tăng trưởng nguồn vốn tín dụng PGD NHCSXH quận Liên Chiểu ta nhận thấy: Nguồn vốn ngân hàng tăng dần qua năm Đến 30/6/2018, tổng nguồn vốn tín dụng phòng giao dịch đạt 321 tỷ đồng, tăng 126 tỷ đồng (64%) so với năm 2015 tăng 26 tỷ đồng (8.8%) so với năm 2017 13 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PGD NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN LIÊN CHIỂU 2.3.1 Quy trình hoạt động cho vay hộ nghèo Thủ tục cho vay đơn giản giúp cho hộ nghèo dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng sách, đảm bảo tính cơng khai Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị nhằm thực mục tiêu an sinh xã hội Khi giao dịch UBND xã giúp người dân hạn chế lại thể quan tâm giám sát quyền địa phương Mặt khác, nhờ việc kiểm tra giám sát thường xuyên giúp cho hộ vay vốn sử dụng vốn mục đích, hạn chế rủi ro tiềm ẩn 2.3.2 Thực trạng công tác triển khai cho vay Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu Cơng tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, sách cho vay hộ nghèo đặc biệt trọng Cơng tác phối hợp Ngân hàng với quyền địa phương, hội đoàn thể cấp ngày chặt chẽ Kiện toàn, phát triển mạng lưới Tổ TK&VV Hộ nghèo có nhu cầu vay vốn cần ủy quyền cho người đại diện vay vốn bình xét cơng khai tổ TK&VV NHCSXH ủy nhiệm cho tổ trưởng tổ Tiết kiệm vay vốn thu lãi, thu tiết kiệm cho khách hàng vay vốn chương trình hộ nghèo Trong thời gian 30 ngày sau vay vốn, hội đoàn thể nhận ủy thác với tổ trưởng tổ TK&VV tiến hành việc kiểm tra sử dụng vốn vay, nhằm đảm bảo người vay sử dụng khoản vay mục đích Việc kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo đối tượng sách khác phòng giao dịch thực hàng năm theo kế hoạch NHCSXH Trung ương 14 NHCSXH phối hợp chặt chẽ với UBND phường xã, hội đoàn thể nhận ủy thác thành phần liên quan chủ động rà soát lập hồ sơ xử lý rủi ro kịp thời 2.3.3 Kết hoạt động cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu a Đánh giá dựa tiêu định lượng Từ bảng 2.4 2.5 ta thấy dư nợ cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH quận Liên Chiểu tăng tương đối đồng qua năm Tăng mạnh năm 2016 21 tỷ tương ứng tỷ lệ 39.6% Các hộ nghèo đối tượng khách hàng chủ yếu PGD NHCSXH quận Liên Chiểu năm qua với dư nợ cho vay hộ nghèo chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ cho vay Dư nợ hộ nghèo cao tập trung phường : Hòa Minh Hòa Hiệp Nam Từ bảng 2.6 ta thấy giai đoạn từ năm 2015 đến 2018, tỷ lệ nợ hạn PGD NHCSXH quận Liên Chiểu mức thấp so với quy định ngành giảm dần qua năm b Đánh giá dựa tiêu định tính Chất lượng dịch vụ cho vay: Quy trình thủ tục vay vốn ngày hồn thiện theo tiêu chí tạo điều kiện cho hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng sách Kết kinh tế xã hội cho vay hộ cận nghèo: Cùng với sách địa phương, năm 2018, tín dụng sách góp phần tạo điều kiện giúp cho 424 hộ vươn lên thoát nghèo, đạt tỷ lệ 125,3% so với kế hoạch 2.3.4 Đánh giá chung kết hoạt động cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu a Những thành tựu đạt 15 - Tỷ lệ nợ hạn thấp giảm dần qua năm - Hiệu sử dụng vốn vay người dân đạt cao - Nâng cao lực sử dụng vốn từ trình độ quản lý kinh tế người vay nâng lên - Hoạt động tín dụng sách góp phần đáng kể vào tăng thu nhập, cải thiện chất lượng sống người nghèo, hộ nghèo - Một lượng lớn nguồn vốn tín dụng dùng vay hộ nghèo có hiệu - Hoạt động tín dụng ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn hộ nghèo - Chất lượng tín dụng khơng ngừng nâng cao - Hiệu NHCSXH tín dụng hộ nghèo ngày nâng cao - NHCSXH không ngừng cải tiến quy trình, thủ tục cho vay để tạo thuận lợi cho hộ nghèo đảm bảo nguyên tắc an tồn - Tuy số lượng nhân viên khơng nhiều, địa bàn hoạt động rộng NHCSXH bố trí nhân viên theo lịch giao dịch xã - Hiệu hoạt động NHCSXH góp phần nâng cao dân trí, giúp người vay nâng cao hiểu biết - Việc cho vay hộ nghèo, thu hút phận con, em hộ nghèo có việc làm ổn định, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội - Nhờ nguồn vốn tín dụng ngân hàng hạn chế tình trạng vay nặng lãi góp phần thay đổi mặt đời sống nhân dân nông thôn - Thơng qua hoạt động tín dụng NHCSXH góp phần hình thành quan hệ địa phương - Nhờ hiệu tín dụng nâng lên, Ngân hàng có điều kiện để phục vụ hộ thuộc vùng khó khăn khoản vay thương mại; phục vụ sách phát triển kinh tế địa phương - Với hiệu tín dụng cao NHCSXH có thêm điều kiện để 16 phục vụ tốt nhu cầu vay vốn đối tượng, từ góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển - Việc cho vay thông qua tổ chức Hội NHCSXH, kéo theo đội ngũ cán cấp xã, huyện vào ngân hàng, số tiền hoa hồng tổ nhóm, phí ủy thác nguồn thu đáng kể ban quản lý Tổ TK&VV - Thông qua vay vốn hộ nghèo, nội dung hoạt động tổ chức Hội thêm phong phú, số lượng hội viên tham gia sinh hoạt ngày đông b Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân · Những tồn tại, hạn chế - Công tác tham mưu cán chuyên trách giảm nghèo vài nơi chưa tốt, chưa có hiệu tích cực - Một số thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp quận chưa xếp thời gian thường xuyên thực kiểm tra, giám sát sở - Một phận hộ nghèo sử dụng vốn vay chưa hiệu quả,chây ỳ, không trả nợ, trốn khỏi nơi cư trú - Một số nơi, việc chuyển hướng ngành nghề cho hộ gia đình làm nơng nghiệp q trình thị hóa phát triển cơng nghiệp chưa quan tâm mức - Việc xác định đối tượng hộ nghèo nhiều bất cập - Tổ trưởng tổ dân phố tham gia vào trình bình xét cho vay, họ lại khơng có khoản phụ cấp cho công việc - Hoạt động kiểm tra, giám sát mang tính hình thức - Việc triển khai văn bản, sách NHCSXH với sở ban ngành địa phương chưa kịp thời - Dịch vụ tài cung cấp cho hộ nghèo đối tượng sách khác hạn chế · Nguyên nhân 17 - Lãi suất cho vay thấp so với lãi suất thị trường, tạo áp lực cấp bù lãi suất cho phủ, giảm nguồn lực cho công tác an sinh xã hội - Phần mềm giao dịch xã đến chưa hoàn toàn trực tuyến - Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động ngân hàng chưa đáp ứng yêu cầu công việc - Công tác đào tạo cán thiếu tính chiến lược thiếu đánh giá kết sau kết thúc tập huấn - Thành viên BĐD HĐQT-NHCSXH cấp kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát sở hạn chế - Một số đối tượng hộ nghèo trơng chờ, ỷ lại vào sách chế độ, sử dụng vốn vay hiệu quả, không xem trọng nghĩa vụ trả nợ - Cách thức điều tra để xác định hộ nghèo thủ cơng, thơ sơ - NHCSXH Việt Nam chưa xây dựng chế chi trả phụ cấp cho trưởng thôn tham gia vào hoạt động tổ TK&VV - Chưa có chế kiểm sốt chặt chẽ hoạt động bình xét cho vay tổ TK&VV - PGD NHCSXH quận Liên Chiểu chưa chủ động đăng ký tham gia vào hệ thống gửi, nhận văn điện tử cổng thông tin điện tử phủ - NHCSXH Việt Nam chưa có chế xây dựng lãi suất theo hướng giảm dần ưu đãi lãi suất, tăng cường ưu đãi dịch vụ - Hoạt động huy động vốn thiếu linh hoạt, chưa thực hấp dẫn khách hàng gửi tiền cá nhân - Với nguồn lực hạn chế NHCSXH, đại hóa hoạt động ngân hàng chiến lược dài hơi, cần có giúp sức Chính phủ tổ chức Quốc tế mặt công nghệ, kinh phí để chuyển đổi, nâng cấp cơng nghệ đủ để đáp ứng yêu cầu ngày cao hoạt động tín dụng sách - 18 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN LIÊN CHIỂU 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢM NGHÈO Đẩy mạnh xố đói giảm nghèo, hạn chế phân hoá giàu nghèo Đảng Nhà nước ta xác định nhiệm vụ trọng điểm trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Nhiệm vụ đòi hỏi phải tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý điều hành Nhà nước, vào đoàn thể trị, xã hội, nỗ lực tồn dân, nhằm tăng giàu, bớt nghèo Xố đói giảm nghèo, hạn chế phân hoá giàu nghèo nội dung đề cập nhiều văn kiện Đảng Ở nước ta nay, việc xố đói giảm nghèo hướng mạnh tới thu hẹp khoảng cách giàu nghèo Đây vấn đề có liên quan tới cơng bằng, bình đẳng xã hội, ảnh hưởng tới ổn định trị Như vậy, Đảng ta có cách nhìn ngày toàn diện đưa chủ trương, biện pháp thiết thực để xố đói, giảm nghèo, hạn chế phân hoá giàu nghèo sở tiến hành đồng giải pháp phát triển sở hạ tầng gắn liền với phát triển văn hoá - xã hội; trọng đẩy mạnh việc thực tiến bộ, công xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường trợ giúp với đối tượng yếu thế; tập trung triển khai có hiệu chương trình kinh tế - xã hội, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 3.2 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĨI CHUNG VÀ PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN LIÊN CHIỂU Căn định số 852/QĐ-TTg ngày 10/07/2012 Thủ 19 tướng phủ, PGD NHCSXH quận Liên Chiểu xây dựng mục tiêu hoạt động thời gian tới sau: Tín dụng sách xã hội giải pháp để thực mục tiêu giảm nghèo cách bền vững, cần tổ chức, triển khai thực tích cực hiệu sách Nâng cao lực hoạt động PGD NHCSXH quận Liên Chiểu để thực cơng cụ thực có hiệu tín dụng sách Nhà nước hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững Phối kết hợp với tổ chức Hội cấp, Ban giảm nghèo cấp xã lên kế hoạch cụ thể cho việc kiểm tra giám sát trình sử dụng vốn vay, đơn đốc thu hồi nợ đến hạn, xử lý nợ hạn, nợ lãi, nhằm tiếp tục giảm tỷ lệ nợ hạn, tăng tỉ lệ thu lãi Đơn giản hóa thủ tục theo qui định ngành, thực giao dịch xã hàng tháng lịch để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nâng tỷ lệ giao dịch xã phường đạt 90% Triển khai thực đầy đủ sản phẩm, dịch vụ theo hướng dẫn qui định ngành nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn nhân dân, đại hóa hoạt động nghiệp vụ, phát huy hiệu lực hiệu hoạt động phận kiểm tra, kiểm sốt phân tích, cảnh báo rủi ro Phối hợp lồng ghép có hiệu hoạt động tín dụng sách xã hội với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến lâm, khuyến công, khuyến ngư hoạt động tổ chức trịxã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh bền vững, đảm bảo an sinh xã hội 3.3 KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN LIÊN CHIỂU 3.3.1 Hoàn thiện hoạt động điểm giao dịch phường 20 Hoạt động điểm giao dịch lưu động điểm đặc biệt NHCSXH cần ý quan tâm, ngày nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo hộ cận nghèo đối tượng sách nhanh chóng nhận tiền vay, dễ dàng trả nợ vay Hướng tới tập trung hoạt động thu nợ, thu lãi điểm giao dịch lưu động xã, giảm dần trụ sở ngân hàng Điều vừa tạo điều kiện cho khách hàng di chuyển xa, vừa giúp cho cán ngân hàng hạn chế hoạt động phát sinh trung tâm, tận dụng thời gian xếp hồ sơ chứng từ, tự kiểm tra công tác lưu trữ, rà soát lỗ hổng nghiệp vụ đưa giải pháp khắc phục kịp thời 3.3.2 Củng cố hoạt động Ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn Thường xuyên rà soát, củng cố hoạt động Ban quản lý Tổ TK&VV, đảm bảo nguồn vốn tín dụng sách đến đối tượng, kịp thời, hộ vay trả nợ hạn Để hoạt động tín dụng sách phát triển bền vững, ổn định, hộ cận nghèo đối tượng sách vay vốn có nhu cầu nhanh chóng tiếp cận vốn vay, đồng thời ý thức thái độ, trách nhiệm việc trả nợ, cán NHCSXH cần xem chất lượng tổ TK&VV nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhiều hình thức 3.3.3 Đẩy mạnh tín dụng ủy thác qua tổ chức trị xã hội + Về thời gian giao ban: Duy trì thường xuyên lịch giao ban NHCSXH với Lãnh đạo tổ chức hội nhận ủy thác cách đặn theo quy định + Về nội dung giao ban: Các tổ chức hội có báo cáo đánh giá kết hoạt động uỷ thác tổ chức quý; rút việc làm tốt tồn tại, nguyên nhân từ đề giải pháp khắc phục; đồng thời đề nhiệm vụ thời gian tới 21 + Ngoài ra, hàng tháng NHCSXH tổ chức hội cấp thường xuyên trao đổi thơng tin cho tình hình cho vay, thu nợ, nợ hạn Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức nhận ủy thác + Có quy chế phối hợp đề nghị Tổ chức hội cấp tỉnh thường xuyên đạo tổ chức hội cấp huyện, xã thực tốt khâu NHCSXH uỷ thác; không thu khoản phí hộ vay vốn 3.3.4 Gắn cơng tác cho vay vốn với hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư Cùng với việc cung ứng vốn cho hộ nghèo cần phải giúp đỡ cho họ khắc phục yếu nói nâng cao suất trồng trọt chăn nuôi để trả nợ khỏi cảnh nghèo Việc kết hợp cho vay vốn với chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư hạn chế rủi ro việc đầu tư, giúp người nghèo sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao đời sống trả nợ ngân hàng hạn 3.3.5 Thực cơng khai hóa - xã hội hóa hoạt động ngân hàng sách xã hội Việc cơng khai hố sách cho vay NHCSXH việc làm cần thiết Đồng thời, phải có tham gia tích cực, thường xun với tinh thần trách nhiệm cao cấp uỷ, quyền ban, ngành cấp vào hoạt động NHCSXH Việc công khai để người dân, đặc biệt hộ nghèo nắm rõ sách cho vay NHCSXH điều bắt buộc, để nhân dân thực kiểm tra, giám sát hoạt động NHCSXH 3.3.6 Tăng cường tạo lập nâng mức cho vay hộ nghèo Hiện nay, việc triển khai sản phẩm, dịch vụ, huy động vốn 22 thị trường cạnh tranh khốc liệt Việc thu huy động vốn PGD NHCSXH quận Liên Chiểu gặp khó khăn có chênh lệch khác biệt lãi suất, hình thức huy động, màng lưới, cán bộ, trình độ cơng nghệ, tay nghề, Mơ hình hoạt động NHCSXH là: Nhà nước dành khoản tiền cho người dân vay để xố đói giảm nghèo, số tiền thu hồi quay vòng tiếp Để thực cơng việc đó, Nhà nước thêm hai khoản: cấp bù chênh lệch lãi suất huy động lãi suất cho vay chi phí để trì hoạt động hệ thống NHCSXH Để góp phần cho hộ nghèo sử dụng vốn vay có hiệu NHCSXH cần phối hợp với tổ chức hội, đạo Ban quản lý tổ TK&VV thực dân chủ, công khai trình bình xét cho vay; sở nhu cầu vay vốn hộ ngân hàng đáp ứng tối đa theo mức cho vay quy định 50 triệu đồng/hộ 3.3.7 Tăng cường kiểm soát cho vay hộ nghèo Cần phải thường xuyên tập huấn nghiệp vụ quản lý cho Tổ tiết kiệm & vay vốn Cần thực việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chỗ, kiểm tra chéo đơn vị để ngăn ngừa phát kịp thời sai phạm, xử lý nhằm chống thất thoát vốn Cần xây dựng kế hoạch cụ thể để trì nâng cao chất lượng tín dụng, xây dựng Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng xã, phường có nợ hạn 0.4% Giám đốc phòng giao dịch phải thường xuyên nắm bắt diễn biến nợ xấu, hạn: nắm bắt cụ thể nợ đâu, nợ, phân tích nguyên nhân khoản nợ cho đối tượng vay để có giải pháp kế hoạch thu hồi Cần đặc biệt trọng thực tốt kế hoạch kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tránh kiểm tra hình thức 23 Lãnh đạo chi nhánh phòng giao dịch cần bố trí thời gian tham gia họp với tổ TK&VV kiểm tra đột xuất phiên giao dịch để nắm bắt kịp thời tình hình có biện pháp chấn chỉnh kịp thời NHCSXH thành phố Đà Nẵng cần tăng cường cơng tác kiểm tra chun đề tín dụng nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi tham ô, lợi dụng xâm tiêu cán hội, cán xã, phường, cán ngân hàng Ngân hàng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tổ TK&VV, việc sử dụng vốn vay hộ nghèo đối tượng sách 3.3.8 Đẩy mạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán a Đào tạo cán Ngân hàng Chính sách xã hội b Đào tạo Ban quản lý tổ Tiết kiệm vay vốn c Đào tạo cán giảm nghèo, hội đoàn thể 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 3.4.2 Đối với cấp ủy Đảng, quyền cấp thành phố Đà Nẵng KẾT LUẬN Trong lịch sử 16 năm hình thành phát triển, nỗ lực không ngừng chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng mà cụ thể PGD NHCSXH quận Liên Chiểu làm tốt vai trò điểm tựa vững cho hộ gia đình nghèo, gia đình sách vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội Kết hoạt động NHCSXH thành phố ngày khẳng định tính hiệu cơng tác tín dụng hộ nghèo đối tượng sách việc thực Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo Phát huy thành tích đạt được, PGD NHCSXH quận Liên Chiểu cần tiếp tục xác định tập trung nguồn vốn sách tới hoạt động 24 sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, ổn định bảo đảm an sinh xã hội Trên sở nghiên cứu tài liệu qua q trình tìm hiểu thực tế hoạt động tín dụng hộ nghèo PGD NHCSXH quận Liên Chiểu, đề tài đạt số kết sau: Một là: Trình bày khái quát vấn đề tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội hộ nghèo Hai là: Nêu lên thực trạng hoạt động tín dụng hộ nghèo PGD NHCSXH quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Ba là: Đưa số khuyến nghị nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo PGD NHCSXH quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Trong phạm vi kiến thức nhiều hạn chế thời gian nghiên cứu có giới hạn, nên đề tài chưa thể bao quát hết nội dung hoạt động tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội hộ nghèo Với tinh thần ham học hỏi muốn trau dồi bổ sung kiến thức, em mong nhận góp ý, đánh giá thầy giáo, cô giáo cán nghiên cứu để đề tài hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! ... cho vay hộ nghèo ngân hàng sách a Hoạch định sách cho vay hộ nghèo Chính sách cho vay hộ nghèo NHCS Chính phủ hoạch định, bao gồm nội dung sau: Mục tiêu cho vay, đối tượng cho vay, thời hạn cho. .. cho vay, phương thức cho vay quy trình cho vay Cùng với cơng tác kiểm tra giám sát vốn vay chặt chẽ b Hoạch định nguồn vốn cho vay hộ nghèo Nguồn vốn cho vay hộ nghèo NHCS chủ yếu từ nguồn ngân. .. hộ nghèo sinh sống Hoạt động cho vay hộ nghèo ngân hàng sách góp phần tạo nhiều hội việc làm cho người nghèo 1.3.3 Các hình thức cho vay hộ nghèo ngân hàng sách - Vay sản xuất, kinh doanh, dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn