Tieu chuan 1 tc 8

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:24

PHỊNG GD-ĐT LỆ THỦY Trường THCS Hồng Thủy Nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Tiêu chí 8: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh a) Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo Điều lệ trường trung học b) Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định Bợ GDĐT và các cấp có thẩm quyền c) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Lao động, Điều lệ trường trung học và các quy định khác pháp luật 1.8.1 Mô tả trạng: Hiệu trưởng nhà trường thực tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động giáo dục lên lớp[H3-1-08-01], phổ biến công khai, đầy đủ kế hoạch giảng dạy, học tập môn học bắt buộc tự chọn chương trình giáo dục Trung học sở theo quy định BGDĐT ban hành; quản lý tốt học sinh theo Điều lệ trường trung học; [H3-1-08-02]; [H1-1-0106] Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm có kế hoạch chặt chẽ từ nhà trường đến giáo viên dạy[H3-1-08-03], chấp hành thủ tục cấp phép, việc kiểm tra đạo theo quy định BGDĐT cấp có thẩm quyền [H3-1-08-04];[H3-1-08-05]; [H3-1-08-06] Thực tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên nhân viên theo quy định Luật Viên chức, Luật Lao động, Điều lệ trường trung học quy định khác pháp luật Trong năm qua giải chế độ hưu 14 người, tiếp nhận 14 người, hợp đồng ngắn hạn thay GV nghỉ ốm, sinh theo biên chế giao hàng năm 17 người [H3-108-07] 1.8.2 Điểm mạnh: Hiệu trưởng nắm vững triển khai kịp thời nghiêm túc, đầy đủ công văn hướng dẫn cấp quản lý hoạt động giáo dục; quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh; quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm nhà trường Tổ chức kiểm tra với nhiều hình thức linh hoạt đánh giá cán bộ, giáo viên, học sinh khách quan xác Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm chặt chẽ chấp hành theo quy định; Thực tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên nhân viên kịp thời để phục vụ công việc nhà trường 1.8.3.Điểm yếu: Quản lý hoạt động tập thể HS chưa thật chặt chẽ 1.8.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục nghiên cứu văn hướng dẫn, luật, điều lệ để điều hành quản lý tốt, quy định pháp luật hoạt động nhà trường, quản lý CBGVNV học HS đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý, để cập nhật thông tin liên quan, điều hành công việc nhà trường kịp thời, khoa học Xây dựng kế hoạch kiểm tra quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học 1.8.5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 8: Đạt Chỉ số b: Đạt Người viết báo cáo: Nguyễn Thị Hòa Chỉ số c: Đạt ... bộ, giáo viên nhân viên kịp thời để phục vụ công việc nhà trường 1. 8. 3.Điểm yếu: Quản lý hoạt động tập thể HS chưa thật chặt chẽ 1. 8. 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục nghiên cứu văn hướng... lý hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học 1. 8. 5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 8: Đạt Chỉ số b: Đạt Người viết báo cáo: Nguyễn Thị Hòa Chỉ số c: Đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu chuan 1 tc 8 , Tieu chuan 1 tc 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn