Tieu chuan 1 tc 3

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:24

PHỊNG GD-ĐT LỆ THỦY Trường THCS Hồng Thuỷ Nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Tiêu chí Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơng đồn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội khác hội đồng hoạt động theo quy định Điều lệ trường trung học quy định pháp luật a) Hoạt động quy định; b) Lãnh đạo, tư vấn cho hiệu trưởng thực nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quyền hạn mình; c) Thực rà soát, đánh giá hoạt động sau học kỳ 1.3.1 Mơ tả trạng: Trường có tổ chức cần thiết theo quy định Chi Đảng có 24 đảng viên, chi ủy có người [H1-1-01-01]Cơng đồn trường có 42 đồn viên, BCH có ủy viên, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 21 đồn viên giáo viên, BCH chi đồn có ủy viên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có 483 đội viên, BCH liên đội có 16 ủy viên, Hội đồng thi đua khen thưởng có 13 ủy viên[H1-101-05], Hội đồng tư vấn có 13 ủy viên [H1-1-01-05]; Hội cha mẹ học sinh có 16 ủy viên cấu tổ chức phù hợp với quy định Điều lệ trường trung học sở; tổ chức hoạt động quy định Riêng Hội đồng trường thành lập, có 11 ủy viên xây dựng đầy đủ văn pháp quy bước đầu triển khai hoạt động; [H1-1-03-02];[H1-1-03-03]; [H1-1-03-04];[H1-1-01-06] Cơ tổ chức nhà trường xây dựng kiện toàn biên chế đầy đủ, tổ chức hoạt động có hiệu bám sát quy định Điều lệ trường trung học văn hướng dẫn liên quan Lãnh đạo, tư vấn có hiệu cho hiệu trưởng thực tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quyền hạn mình.[H1-1-03-01]; [H1-1-03-02];[H1-1-03-03];[H1-1-03-04];[H1-1-03-05];[H1-1-03-6];[H1-1-03-7]; [H1-1-03-08]; [H1-1-01-09].[H1-1-03-10]; [H1-1-03-11] Thực đầy đủ việc rà soát, đánh giá hoạt động sau học kỳ [H1-103-09];[H1-1-03-10];[H1-1-03-11]; [H1-1-03-06]; [H1-1-01-06] 1.3.2 Điểm mạnh: Các tổ chức nhà trường xây dựng kiện toàn đầy đủ, tổ chức hoạt động quy định có hiệu bám sát quy định Điều lệ trường trung học văn hướng dẫn liên quan Các nghị Hội đồng trường triển khai thực nghiêm túc, lãnh đạo, tư vấn có hiệu cho hiệu trưởng thực tốt nhiệm vụ Các tổ chức trường tiến hành rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động học kỳ hàng năm góp phần hỗ trợ tích cực cho việc thực nhiệm vụ trị nhà trường Chi hàng năm Đảng ủy Xã Hồng Thủy đánh giá xếp loại tổ chức sở Đảng vững mạnh Các đảng viên xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ qua năm Cơng đồn, Chi đồn, Liên đội phối hợp tổ chức hoạt động có hiệu quả, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhà trường hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua bổ ích 1.3 Điểm yếu: Các định thành lập tổ chức trường chưa lưu giữ đầy đủ (chi bộ, chi đoàn, liên đội) 1.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục kiện toàn hội đồng, phân công phân nhiệm vụ cụ thể từ đầu năm học Tạo điều kiện để tổ chức nhà trường làm tốt việc rà soát đánh giá hiệu công tác định kỳ theo quy định, sâu vào nội dung hoạt động đúng, chức nâng cao hiệu Tập trung xây dựng cố tổ chức Đảng, Cơng đồn, Đồn - Đội vững mạnh; Tiếp tục tổ chức thực vận động, phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú phù hợp đạt kết cao Động viên khen thưởng mức để khuyến khích tổ chức hoạt động nhà trường có hiệu 1.3.5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 3: Đạt Chỉ số b: Đạt Người viết báo cáo: Hoàng Thị Mùi Chỉ số c: Đạt ... động, tổ chức nhiều phong trào thi đua bổ ích 1. 3 Điểm yếu: Các định thành lập tổ chức trường chưa lưu giữ đầy đủ (chi bộ, chi đoàn, liên đội) 1. 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục kiện... viên khen thưởng mức để khuyến khích tổ chức hoạt động nhà trường có hiệu 1. 3. 5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 3: Đạt Chỉ số b: Đạt Người viết báo cáo: Hoàng Thị Mùi Chỉ số c: Đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu chuan 1 tc 3 , Tieu chuan 1 tc 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn