Tieu chuan 3 tc 6

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:23

PHỊNG GD-ĐT LỆ THỦY Trường THCS Hång Thủy Nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Tiêu chí Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học a) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy học tập đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; b) Việc sử dụng thiết bị dạy học giờ lên lớp tự làm số đồ dùng dạy học giáo viên đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học năm 3.6.1 Mô tả trạng: Về thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học, nhà trường mua sắm đủ mức tối thiểu để phục vụ giảng dạy học tập đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo [H7-3-0601] Việc sử dụng thiết bị dạy học lên lớp tự làm số đồ dùng dạy học giáo viên thường xuyên [H7-3-06-02] có nếp đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, góp phần tạo hứng thú cho học sinh học tập, giáo viên đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục[H1-1-01-06]; [H7-3-06-03] Hµng năm tiến hành kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học kịp thời, lưu hồ sơ đầy đủ [H7-3-06-04] 3.6.2 Điểm mạnh: Nhà trường mua sắm thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học đủ mức tối thiểu để phục vụ giảng dạy học tập đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; Việc sử dụng thiết bị dạy học lên lớp tự làm số đồ dùng dạy học giáo viên thường xuyên, có hiệu quả, có nếp góp phần tạo hứng thú cho học sinh học tập, giúp giáo viên đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục; Hµng năm tiến hành kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học kịp thời lưu trữ hồ sơ đầy đủ Nhân viên thiết bị tổ chức quản lý, xếp thiết bị dạy học hợp lý, khoa học có thái độ phục vụ tốt 3.6.3 ĐiÓm yếu: Số lượng đồ dùng dạy học tự làm hàng năm giáo viên Hệ thống máy chiếu phòng học thiếu chưa đáp ứng việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng dạy đại trà Kinh phí trang cấp cho trang thiết bị, đồ dùng dạy học hạn chế Sự tăng trưởng hàng năm chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao giáo viên học sinh 3.6.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Khuyến khích, động viên giáo viên tự làm đồ dùng dạy học 02 cái/năm Tiếp tục huy động kinh phí để tăng trưởng thiết bị dạy học đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống máy chiếu tại phòng học, phấn đấu năm học 2013-2014 trang bị kho¶ng máy chiếu tại dãy phòng học Quản lý theo dõi thường xuyên, khuyến khích, tạo thuận lợi cho giáo viên học sinh khai thác sử dụng có hiệu 3.6.5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 6: Đạt Chỉ số b: Đạt Chỉ số c: Đạt Người viết báo cáo: Nguyễn Thị H¶i ... đấu năm học 20 1 3- 2014 trang bị kho¶ng máy chiếu tại dãy phòng học Quản lý theo dõi thường xun, khún khích, tạo thuận lợi cho giáo viên học sinh khai thác sử dụng có hiệu 3. 6. 5 Tự đánh giá:... dạy học hạn chế Sự tăng trưởng hàng năm chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao giáo viên học sinh 3. 6. 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Khuyến khích, động viên giáo viên tự làm đồ dùng dạy học... lợi cho giáo viên học sinh khai thác sử dụng có hiệu 3. 6. 5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 6: Đạt Chỉ số b: Đạt Chỉ số c: Đạt Người viết báo cáo: Nguyễn Thị H¶i
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu chuan 3 tc 6 , Tieu chuan 3 tc 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn