Tieu chuan 3 tc 4

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:23

PHỊNG GD-ĐT LỆ THỦY Trường THCS Hồng Thuỷ Nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Tiêu chí Cơng trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thớng nước sạch, hệ thớng nước, thu gom rác đáp ứng u cầu của hoạt đợng giáo dục a) Có cơng trình vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, riêng cho nam nữ, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, sẽ; b) Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh; c) Có nguồn nước đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh; hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu cầu 3.4.1 Mơ tả hiện trạng: Nhà trường có 02 cơng trình vệ sinh: 01 cơng trình vệ sinh riêng cho cán viên chức 24m2, 01 cơng trình vệ sinh giành cho học sinh 60m2 Mỗi cơng trình có phòng vệ sinh riêng cho nam nữ, xây dựng vị trí phù hợp với cảnh quan trường Các khu vệ sinh cung cấp đầy đủ nước sạch, đủ ánh sáng giữ gìn vệ sinh hàng ngày sẽ, an tồn, thuận tiện, khơng gây nhiễm mơi trường[H6-3-04-01] Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 109m2 nhà để xe cho học sinh 152m2 đủ cho nhu cầu gửi xe hàng ngày GV, HS toàn trường; Được bố trí quy hoạch hợp lý thuận tiện đảm bảo quy định [H6-3-01-01] Trường có nguồn nước đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh hàng ngày, nước uống cho HS đạt tiêu chuẩn (nước khoáng Bang), hệ thống nước đảm bảo u cầu [H6-3-0402] Nhà trường có 01 hố rác tự đào dành cho giáo viên 01 hố rác xây dành cho học sinh Các hố rác bố trí hợp lý 3.4.2 Điểm mạnh: Các cơng trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác bố trí hợp lý đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục; Cơng trình vệ sinh bố trí riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh, riêng cho nam nữ, vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, Nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh đảm bảo quy định; Nguồn nước (nước máy) đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh, nước uống cho HS (nước khoáng Bang) đạt tiêu chuẩn 3.4.3 Điểm yếu: Việc xử lý rác thải nhiều hạn chế (đốt chôn) 3.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Việc xử lý rác thải hạn chế, gây nhiểm mơi trường khí q trình đốt mơi trường đất q trình chơn rác Do cần tích cực tham mưu với địa phương cải tạo hệ thống thu gom xử lý rác thải để hạn chế ô nhiểm môi trường năm học 2013-2014 Duy trì kế hoạch kiểm tra định kì nguồn nước sinh hoạt cán viên chức học sinh 3.4.5 Tự đánh giá: 3.4.5.1 Tự đánh giá sớ của tiêu chí: Chỉ số a: Đạt Chỉ số b: Đạt Chỉ số c: Đạt 3.4.5.2 Tự đánh giá tiêu chí 4: Đạt Xác nhận Nhóm trưởng Hồng Thuỷ., ngày 23 tháng 03 năm 2013 Người viết (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Nguyệt ... 20 1 3- 20 14 Duy trì kế hoạch kiểm tra định kì nguồn nước sinh hoạt cán viên chức học sinh 3. 4. 5 Tự đánh giá: 3. 4. 5.1 Tự đánh giá sớ của tiêu chí: Chỉ số a: Đạt Chỉ số b: Đạt Chỉ số c: Đạt 3. 4. 5.2... viên học sinh, nước uống cho HS (nước khoáng Bang) đạt tiêu chuẩn 3. 4 .3 Điểm yếu: Việc xử lý rác thải nhiều hạn chế (đốt chôn) 3. 4. 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Việc xử lý rác thải hạn chế, gây... a: Đạt Chỉ số b: Đạt Chỉ số c: Đạt 3. 4. 5.2 Tự đánh giá tiêu chí 4: Đạt Xác nhận Nhóm trưởng Hồng Thuỷ., ngày 23 tháng 03 năm 20 13 Người viết (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Nguyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu chuan 3 tc 4 , Tieu chuan 3 tc 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn