Phan cong gvcn viet bien ban1

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:22

Phân công chi tiết giáo viên chủ nhiệm viết minh chứng [H1-1-02-02] (Biên họp bầu lớp trởng, lớp phó cđa c¸c líp ) ST T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Năm học 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20072008 20082009 2008- Lớp Tên GVCN theo sổ điểm GVCN viết 6A Hoàng Thị Kiều Giang Nguyễn Thị Hà A 6B Lê Thị Sành Nguyễn Thị Hà A 6C Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Hà A 6D Nguyễn Thị Vân Anh Nguyễn Thị Hà A 6E Lê Thị Hoa Nguyễn Thị Hà A 7A Hoàng Thế Quang Lê T Hải Lý 7B Nguyễn Thị Ngọc Hân Lê T Hải Lý 7C Lê Thị Tình Lê T Hải Lý 7D Nguyễn Thị Hà Lê T Hải Lý 7E Hoàng Thị Tuyết Lê T Hải Lý 8A Hoàng Thị Thuý Phạm Minh Hậu 8B Nguyễn Thị Lựu Phạm Minh Hậu 8C Phạm Thị Duyên Phạm Minh Hậu 8D Lê Thi Vân Phạm Minh Hậu 8E Nguyễn Thi Bông Phạm Minh Hậu 8G Nguyễn Thị Minh Loan Phạm Minh Hậu 9A Phạm Thị Hồng Phợng Lê Thị T×nh A 9B 9C 9D 9E 9G 6A 6B Ngun Thị Thuỷ Trần Thị Lệ Vỹ Nguyễn Ngọc Vinh Nguyễn Thị Lan Hoàng Thị Mùi Phạm Minh Hậu Nguyễn Thị Hơng Lê Thị Tình A Lê Thị Tình A Lê Thị Tình A Lê Thị Tình A Lê Thị Tình A Phạm T Hồng Phợng Phạm T Hồng Phợng ST T 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Năm học 2009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20082009 20092010 20092010 20092010 20092010 20092010 20092010 Líp 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D 9E 9G 6A 6B 6C 6D 6E 7A Tên GVCN theo sổ điểm Phạm Văn Đức Nguyễn Thị Hà Lê Thị Vân Nguyễn Thị Hà(b) Lê Thị Tình Nguyễn T Vân Anh Nguyễn Đức Dũng Võ Văn Quyết Hoàng T.Vân Ngọc Nguyễn Thị Bông Hoàng T Kiều Giang Phạm THồng Phợng Trần Thị Lệ Vỹ Nguyễn Thị Lựu Lê Thị Hoa Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Lan Hoàng Thị Mùi Nguyễn Văn Việt Hoàng T.Kiều Giang Lê Thị Vân Hoàng Thị Hiền Lê Văn San Phạm Minh Hậu GVCN viết Phạm T Hồng Phợng Phạm T Hồng Phợng Nguyễn Thị Hà B Nguyễn Thị Hà B Nguyễn Thị Hà B Nguyễn Thị Hà B Nguyễn Thị Hà B Nguyễn Thị Hoà Nguyễn Thị Hoà Nguyễn Thị Hoà Nguyễn Thị Hoà Nguyễn Thị Hoà Phạm Thị Duyên Phạm Thị Duyên Phạm Thị Duyên Phạm Thị Duyên Phạm Thị Duyên Phạm Thị Duyên Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đức Dũng Ngô Thị Nhµn ST T 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Năm học 20092010 20092010 20092010 20092010 20092010 20092010 20092010 20092010 20092010 20092010 20092010 20092010 20092010 20102011 20102011 20102011 20102011 20102011 20102011 20102011 20102011 20102011 20102011 20102011 2010- Líp 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D 9E 6A 6B 6C 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D Tên GVCN theo sổ điểm Nguyễn Thị Hơng Lê Thị Tình Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Bông Nguyễn Xuân Hơng Hoàng Thế Quang Từ T Hồng Thanh Nguyễn Đức Dũng Lê Thị Hoa Nguyễn Thị Lan Lê Thị Sành Hoàng Thị Mùi Nguyễn Thị Thủy Lê Thị Tình Nguyễn Thị Hà Hoàng Thị Hiền Nguyễn T Vân Anh Nguyễn Thị Bông Ngô Thị Nhàn Lê Thị Sành Lê Thị Hoa Nguyễn Đức Dũng Lê T Hải Lý Hoàng Thế Quang Hoàng Thị Mùi GVCN viết Ngô Thị Nhàn Ngô Thị Nhàn Ngô Thị Nhàn Lê Thị Tình B Lê Thị Tình B Lê Thị Tình B Lê Thị Tình B Lê Thị Tình B Dơng T Tè Loan D¬ng T Tè Loan D¬ng T Tè Loan Dơng T Tố Loan Dơng T Tố Loan Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Hà B Nguyễn Thị Hà B Nguyễn Thị Hà B Nguyễn Thị Hà B Nguyễn Thị Hà B Ngô Thị Nhàn Ngô Thị Nhàn Ngô Thị Nhàn Ngô Thị Nhàn ST T 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Năm học 2011 20102011 20102011 20102011 20102011 20102011 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 Líp 9A 9B 9C 9D 9E 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D Tªn GVCN theo sổ điểm Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Hơng Dơng T Tố Loan Từ T Hồng Thanh Nguyễn Thị Lan Đào T Thu Thơng Lê Văn San Ngô Thị Nhàn Nguyễn T Vân Anh Lê Thị Tình Nguyễn Thị Hà Nguyễn T Ngọc Hân Lê T Hải Lý Nguyễn Văn Lợi Hoàng Thế Quang Phan Thị Chung Phạm Minh Hậu Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Hơng Châu Thị Liễu Hoàng Thị Mùi GVCN viết Đỗ Thị Lan Hơng Đỗ Thị Lan Hơng Đỗ Thị Lan Hơng Đỗ Thị Lan Hơng Đỗ Thị Lan Hơng Hoàng Thị Mùi Hoàng Thị Mùi Hoàng Thị Mùi Hoàng Thị Mùi Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Thủy Đào Thị Thu Thơng Đào Thị Thu Thơng Đào Thị Thu Thơng Đào Thị Thu Thơng Đào Thị Thu Thơng Nguyễn Nguyệt Ngun Ngut Ngun Ngut Ngun Ngut ThÞ ThÞ ThÞ ThÞ Ghi chú: - Danh sách học sinh làm lớp trởng, líp phã, biên họp bầu c¸c líp cđa c¸c năm copy đc Viễn trựng khp gia cỏc loại hồ sơ nhà trường - Tên GVCN thể biên phải ghi tên GVCN theo sổ điểm ... Ngọc Hân Lê T Hải Lý Nguyễn Văn Lợi Hoàng Thế Quang Phan Thị Chung Phạm Minh Hậu Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Hơng Châu Thị Liễu Hoàng Thị Mùi GVCN viết Đỗ Thị Lan Hơng Đỗ Thị Lan Hơng Đỗ Thị Lan... biên họp bầu c¸c líp cđa năm copy đc Viễn trựng khp gia loại hồ sơ nhà trường - Tên GVCN thể biên phải ghi tên GVCN theo sổ điểm ... 20102011 2010- Líp 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D 9E 6A 6B 6C 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D Tên GVCN theo sổ điểm Nguyễn Thị Hơng Lê Thị Tình Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Bông Nguyễn Xuân Hơng Hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phan cong gvcn viet bien ban1 , Phan cong gvcn viet bien ban1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn