QD bien che lop 2011 2012

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:21

PHÒNG GD-ĐT LỆ THUỶ TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY Số: /QĐ-HT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HồngThủy, ngày 10 tháng năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc biên chế lớp, số lượng học sinh và ban cán lớp năm học 2011-2012 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY Căn Điều lệ Trường trung học sở, ban hành kèm theo Thông tư số:12/2011/TTBGD-ĐT ngày 28/3/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn kế hoạch phát triển năm học 2011-2012 đã Phòng Giáo dục - Đào tạo Lệ Thủy phê duyệt ngày 23/7/2010; Căn kết quả tuyển sinh lớp năm học 2011-2012; Theo đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2011-2012, QUYẾT ĐỊNH Điều Biên chế số lượnghọc sinh toàn trường thành 16 lớp với số lượng học sinh lớp cụ thể (co danh sách kèm theo) Điều Bổ nhiệm ban cán lớp gồm có lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó năm học 2011-2012 (co danh sách kèm theo) Nhiệm kỳ ban cán lớp năm học (kết thúc năm học mới bắt đầu) Điều Ban cán lớp có nhiệm vụ tổ chức quản lý điều hành hoạt động lớp theo hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm lớp Điều Các giáo viên chủ nhiệm lớp, phận liên quan, ban cán lớp có tên học sinh toàn trường chịu trách nhiệm thi hành định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./ HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 4(t/h) - Lưu Văn phòng Võ Thành Đồng DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2011-2012 TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY (theo Quyết định số 24/QĐ-HT ngày 28/8/2011 của Hiệu trưởng) T Lớp Lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp phó văn thê 6A Nguyễn T Ngọc Thúy Hà T Linh Chi Hà Thị Diệu Linh 6B Hoàng T Kim Duyên Nguyễn Văn Cường Phan Thị Lan Trinh 6C Nguyễn Xuân Thành Hoàng T Thu Hiền Phạm Thị Bé 6D Phạm TQuỳnh Trang Lê T Phương Uyên Phạm Thị Thơm Tổ trưởng Tở phó Nguyễn THờng Nhung Hà T Quỳnh Như Nguyễn Văn Trường Sơn Hoàng T Cẩm Vân Trần Huy Hoàng Nguyễn Thị Nhi Nguyễn T Hoài Nhớ Trần T Quỳnh Như Lê Xuân Bắc Lê T Thu Hiền Hoàng Thị Nhãn Trân T Quỳnh Nhi Nguyễn Thị Thủy Hoàng Thị Thương Trần T Mỹ Duyên Nguyễn T Quỳnh Giang Phạm T Minh Huyền Nguyễn Văn Hưng Nguyễn T Thu Hương Trương Ngọc Ký Nguyễn Đức Chiến Trần Mỹ Duyệt Võ Thị Lan Nguyễn Thị Mỹ Linh Phan T Thanh Huệ Nguyễn Văn Cường Phan Tất Đạt Nguyễn Ngọc Khánh Nguyễn Thị Hới Lâm T Như Thùy Phan T Huyền Trang Nguyễn Trường Thịnh Hồ Thị Lãn Trần T lệ Quyên Nguyễn Xuân Thành Nguyễn Văn Tình Lê Thanh Tùng Lê T Nam Nhi Trần T Phương Như Nguyễn T Thủy Tiên Hồng Kim Thìn Nguyễn T Thùy Nhung Lê Đại Lý Phạm Thị Mai Nguyễn Minh Tiến b Nguyễn Văn Lương Nguyễn Ngọc Thái Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Ngọc Xuân Phạm Hà Vy GVCN TT 11 11 7A Nguyễn Anh Nhật Nguyễn T Mai Phương Nguyễn T Lan Trinh 7B Nguyễn T Ngọc Trà Nguyễn Thị Phước Nguyễn Thị Khuyên Đào T Thu Thương Lê Văn San Ngô Thị Nhàn Nguyễn T Vân Anh Lê Thị Tình Nguyễn Thị Hà Nguyễn T Ngọc Hân 10 11 12 13 14 7C Nguyễn Khánh Huyền Lê Tiến Đạt Nguyễn Thị Linh 8A Nguyễn Thế Lực Diệp Thị Linh Diệp Thị Linh 8B Phạm T Phương Thảo Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Bế 8C Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Thúy Hoàng Thị Lê 8D Châu T.Thanh Huệ Lê T.Thu Nga Lê Thị Loan (a) 8E Phạm T Thúy Nga Phạm T Hà My Trương Hà Nhi 9A 9B Trần Thị Hiền Phạm Thị Doan Nguyễn Minh Châu Nguyễn T Ngọc Hới Lê Thị Thúy Miền Nguyễn Thị Duyên Hà Hồ Ái Linh Nguyễn Thị Linh Trần T Thúy Vy Lê Thị Lâm Nguyễn Thị Liễu Lê Minh Tâm Phan Thị Thắm Lê Văn Đông Nguyễn Thị Hậu Nguyễn T Lệ Hiền Hồ Thị Linh Nguyễn Văn Hữu Phạm Thị Hóa Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Văn Phòng Lê Thị Loan Lê Kiều Loan Hoang Kim Long Lê Thị Nhi Nguyễn Lê Chia Bảo Võ Hoàng Thành Nguyễn Đức Hoàng Phan Kiều Trinh Trương Thùy Trang Nguyễn Phương Anh Phan T Vân Anh Đinh Duy Thế Hồ Xuân Thương Võ Thị Diệp Nguyễn Xuân Diệu Nguyễn Thị Mai Phan T Mỹ Lệ Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Lan Lê Văn Ninh Nguyễn Thị Thảo Dương Văn Thịnh Võ T Ngọc Hiền Trần Thị Y Nhi Lê Thị Trang Trương Diệu Thúy Nguyễn Văn Đạt Phạm Phong Hào Trương Văn Hùng Phạm Thị Thơ Phan Thị Thêm Hờ Thị Hồi Phạm văn Hũu Lê Thị Thu Hương Hoàng Thị Kiều Nguyễn Văn Tùng Trương Ngọc Bắc Nguyễn Thị Ngọc Trâm Hờ Xn Cương Nguyễn Văn Tứ Nguyễn Thi Hồn Nguyễn Văn Vụ Nguyễn Văn Hoan Trần T.Thanh Trà Trần Văn Tài 8Trần T Hồi Trang Nguyễn Văn Tình Lê T Hải Lý Nguyễn Văn Lợi Hoàng Thế Quang Phan Thị Chung Phạm Minh Hậu Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Hương 15 16 9C 9D Trần Việt Anh Nguyễn Mạnh Cường Hoàng Văn Hậu Nguyễn T Kim Tiến Lê T Ngọc Nga Hoàng T.Kim Hoàn T9rần Minh Nhật Trương Kiều Ly Ngô Thị Hồng Ninh Nguyễn T.Diễm My Nguyễn Thị Trinh Hoàng Văn Hậu Hoàng Thị Thủy Nguyễn Thị Hường Lê Quang Linh Nguyễn T Thủy Tiên Lê Thị Linh Lê Thị Thời Nguyễn T.Bích Ngọc Phạm Thị Thảo Hồng Văn Quang Nguyễn T.Huyền Trang Châu Thị Liễu Hoàng Thị Mùi ...DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2011- 2012 TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY (theo Quyết định số 24/QĐ-HT ngày 28/8 /2011 của Hiệu trưởng) T Lớp Lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: QD bien che lop 2011 2012 , QD bien che lop 2011 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn