QD TL HD TU VAN

12 12 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:21

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHONG THỦY – Hạnh phúc Số: …/QĐ-HT tháng năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ Độc lập – Tự Phong Thủy, ngaøy 30 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng vấn giáo dục năm học 2012 – 2013 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHONG THỦY Căn Điều 19 điều 21 Điều lệ Trường trung học sở…(Ban hành kèm theo Thông số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)qui định nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng việc thành lập hội đồng nhà trường; Căn vào kế hoạch năm học 2012-2013 trường THCS Phong Thủy; Xét đề nghị Hội đồng trường THCS Phong Thủy, QUYẾT ĐỊNH: Điều Thành lập Hội đồng vấn giáo dục năm học 2012-2013 Trường THCS Phong Thủy gồm ơng bà có tên sau đây: Ơng Lê Trung Chính Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng Ơng Dương Văn Minh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Bà Võ Thị Làn NV VP Thư ký Bà Hoàng Thị Xuân Thảo Tổ trưởng Tự nhiên Ủy viên Bà Phạm Thị Lý Tổ trưởng Xã hội Ủy viên Ông Nguyễn Đăng Lưu NV TB Ủy viên Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều GV Â nhạc TPT Ủy viên Ông Hồng Quảng Hảo Bí thư chi đồn Ủy viên Bà Mai Thị Hương Giang GV T Anh Ủy viên 10 Bà Phạm Thị Lệ GV TD Ủy viên 11 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy KT, TT tổ HC Ủy viên 12 Bà Hoàng Thị Thùy Trang NV y tế Ủy viên 13 Bà Hoàng Thị Lãnh Trưởng BĐD CMHS Ủy viên Điều Hội đồng vấn giáo dục có trách nhiệm vấn giúp hiệu trưởng xây dựng triển khai thực kế hoạch nhiệm vụ chung trường Tùy theo lực chuyên môn thành viên để đề xuất ý kiến vấn cải tiến công tác quản lý đạo thực có hiệu phong trào hoạt động chuyên môn, hoạt động tập thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Điều Các thành viên có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT Như Điều Lưu HIỆU TRƯỞNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VẤN (Kèm theo Số: …/QĐ-HT ngày 30 tháng năm 2012) Ngồi nhiệm vụ quy định điều QĐ, Ơng/bà chịu trách nhiệm chuyên trách vấn cho HT số lĩnh vực phù hợp với lực cá nhân, nhiệm vụ phân cơng CM đào tạo Mỗi người có trách nhiệm tìm hiểu nắm bắt tình hình thường xuyên để có ý kiến trực tiếp vấn HT yêu cầu nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhà trường cụ thể sau: Ông: Lê Trung Chính - Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTV: Phụ trách chung chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động nhà trường sở tham khảo ý kiến vấn thành viên, triệu tập chủ trì họp hội đồng vấn Bà: Võ Thị Làn – Thư ký hội đồng – Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến buổi họp Ông: Dương Văn Minh – P.Hiệu trưởng - CT cơng đồn –Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn dạy học cơng việc phụ trách Ơng: Hồng Quảng Hảo – Bí thư chi đồn – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan cơng tác Đồn niên trường học vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách Bà: Nguyễn Thị Thúy Kiều - Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan công tác Đội trường học vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách Bà: Phạm Thị Lý – Tổ trưởng chuyên môn – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học thuộc môn xã hội vấn đề liên quan khác Bà: Ơng Hồng Thị Xn Thảo –Thành viên hội đồng: Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học thuộc môn học tự nhiên vấn đề liên quan khác Bà: Mai Thị Hương Giang, Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác chủ nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh, công tác vấn giám sát hoạt động nhà trường vấn đề liên quan khác Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến cơng tác tài chính, xây dựng CSVC, vấn giám sát hoạt động tài nhà trường vấn đề liên quan khác 10 Ông: Nguyễn Đăng Lưu – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác thiết bị dạy học, ƯDCNTT nhà trường, điều hành hoạt động website trường, xây dựng CSVC phòng thực hành, tin học vấn đề liên quan khác 11 Bà: Hoàng Thị Thùy Trang – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe vấn đề liên quan khác 12 Bà: Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác giáo dục thể chất nhà trường vấn đề liên quan khác 13.Bà: Hoàng Thị Lãnh - Hội trưởng hội cha mẹ học sinh – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách cơng tác xã hội hoá giáo dục ,giáo dục đạo đức học sinh PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHONG THỦY – Hạnh phúc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ Độc lập – Tự Số: …/QĐ-HT tháng năm 2011 Phong Thủy, ngaøy 26 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng vấn giáo dục năm học 2011 – 2012 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHONG THỦY Căn Điều 19 điều 21 Điều lệ Trường trung học sở…(Ban hành kèm theo Thông số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)qui định nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng việc thành lập hội đồng nhà trường; Căn vào kế hoạch năm học 2011-2012 trường THCS Phong Thủy; Xét đề nghị Hội đồng trường THCS Phong Thủy, QUYẾT ĐỊNH: Điều Thành lập Hội đồng vấn giáo dục năm học 2011-2012 Trường THCS Phong Thủy gồm ơng bà có tên sau đây: Ơng Lê Trung Chính Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng Ơng Dương Văn Minh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Bà Võ Thị Làn NV VP Thư ký Bà Hoàng Thị Xuân Thảo Tổ trưởng Tự nhiên Ủy viên Bà Phạm Thị Lý Tổ trưởng Xã hội Ủy viên Ông Nguyễn Đăng Lưu NV TB Ủy viên Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều GV Â nhạc TPT Ủy viên Ông Hồng Quảng Hảo Bí thư chi đồn Ủy viên Bà Mai Thị Hương Giang GV T Anh Ủy viên 10 Bà Phạm Thị Lệ GV TD Ủy viên 11 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy KT, TT tổ HC Ủy viên 12 Bà Hoàng Thị Thùy Trang NV y tế Ủy viên 13 Bà Hoàng Thị Lãnh Trưởng BĐD CMHS Ủy viên Điều Hội đồng vấn giáo dục có trách nhiệm vấn giúp hiệu trưởng xây dựng triển khai thực kế hoạch nhiệm vụ chung trường Tùy theo lực chuyên môn thành viên để đề xuất ý kiến vấn cải tiến công tác quản lý đạo thực có hiệu phong trào hoạt động chuyên môn, hoạt động tập thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Điều Các thành viên có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Nơi nhận: - HIỆU TRƯỞNG Phòng GD&ĐT Như Điều Lưu PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VẤN (Kèm theo Số: …/QĐ-HT ngày 26 tháng năm 2011) Ngồi nhiệm vụ quy định điều QĐ, Ơng/bà chịu trách nhiệm chuyên trách vấn cho HT số lĩnh vực phù hợp với lực cá nhân, nhiệm vụ phân cơng CM đào tạo Mỗi người có trách nhiệm tìm hiểu nắm bắt tình hình thường xuyên để có ý kiến trực tiếp vấn HT yêu cầu nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhà trường cụ thể sau: Ông: Lê Trung Chính - Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTV: Phụ trách chung chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động nhà trường sở tham khảo ý kiến vấn thành viên, triệu tập chủ trì họp hội đồng vấn 2.Bà: Võ Thị Làn – Thư ký hội đồng – Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến buổi họp Ông: Dương Văn Minh – P.Hiệu trưởng - CT cơng đồn –Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn dạy học cơng việc phụ trách Ơng: Hồng Quảng Hảo – Bí thư chi đồn – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan cơng tác Đồn niên trường học vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách Bà: Nguyễn Thị Thúy Kiều - Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan công tác Đội trường học vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách Bà: Phạm Thị Lý – Tổ trưởng chuyên môn – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học thuộc môn xã hội vấn đề liên quan khác Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo –Thành viên hội đồng: Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học thuộc môn học tự nhiên vấn đề liên quan khác Bà: Mai Thị Hương Giang, Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác chủ nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh, công tác vấn giám sát hoạt động nhà trường vấn đề liên quan khác Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến cơng tác tài chính, xây dựng CSVC, vấn giám sát hoạt động tài nhà trường vấn đề liên quan khác 10 Ông: Nguyễn Đăng Lưu – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác thiết bị dạy học, ƯDCNTT nhà trường, điều hành hoạt động website trường, xây dựng CSVC phòng thực hành, tin học vấn đề liên quan khác 11 Bà: Hoàng Thị Thùy Trang – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác y tế học đường, vệ sinh sức khỏe vấn đề liên quan khác 12 Bà: Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác giáo dục thể chất nhà trường vấn đề liên quan khác 13 Bà: Hoàng Thị Lãnh - Hội trưởng hội cha mẹ học sinh – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách cơng tác xã hội hố giáo dục ,giáo dục đạo đức học sinh PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHONG THỦY – Hạnh phúc Số: …/QĐ-HT tháng năm 2009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ Độc lập – Tự Phong Thủy, ngaøy 28 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng vấn giáo dục năm học 2009 – 2010 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHONG THỦY Căn Điều 19 điều 21 Điều lệ trường trung học…(ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)qui định nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng việc thành lập hội đồng nhà trường; Căn vào kế hoạch năm học 2009-2010 trường THCS Phong Thủy; Xét đề nghị Hội đồng trường THCS Phong Thủy, QUYẾT ĐỊNH: Điều Thành lập Hội đồng vấn giáo dục năm học 2009-2010 Trường THCS Phong Thủy gồm ơng bà có tên sau đây: Ơng Lê Trung Chính Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng Ơng Nguyễn Văn Vũ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Bà Võ Thị Làn NV VP Thư ký Bà Hoàng Thị Xuân Thảo Tổ trưởng Tự nhiên Ủy viên Bà Phạm Thị Lý Tổ trưởng Xã hội Ủy viên Ông Nguyễn Đăng Lưu NV TB Ủy viên Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều GV Â nhạc TPT Ủy viên Ơng Hồng Quảng Hảo Bí thư chi đoàn Ủy viên Bà Mai Thị Hương Giang GV T Anh Ủy viên 10 Bà Phạm Thị Lệ GV TD Ủy viên 11 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy KT, TT tổ HC Ủy viên 12 Ông Phạm Xuân Phong Trưởng BĐD CMHS Ủy viên Điều Hội đồng vấn giáo dục có trách nhiệm vấn giúp hiệu trưởng xây dựng triển khai thực kế hoạch nhiệm vụ chung trường Tùy theo lực chuyên môn thành viên để đề xuất ý kiến vấn cải tiến công tác quản lý đạo thực có hiệu phong trào hoạt động chuyên môn, hoạt động tập thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Điều Các thành viên có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Nơi nhận: - HIỆU TRƯỞNG Phòng GD&ĐT Như Điều Lưu PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VẤN (Kèm theo Số: …/QĐ-HT ngày 28 tháng năm 2009) Ngồi nhiệm vụ quy định điều QĐ, Ông/bà chịu trách nhiệm chuyên trách vấn cho HT số lĩnh vực phù hợp với lực cá nhân, nhiệm vụ phân công CM đào tạo Mỗi người có trách nhiệm tìm hiểu nắm bắt tình hình thường xun để có ý kiến trực tiếp vấn HT yêu cầu nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhà trường cụ thể sau: Ơng: Lê Trung Chính - Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTV: Phụ trách chung chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động nhà trường sở tham khảo ý kiến vấn thành viên, triệu tập chủ trì họp hội đồng vấn Bà:Võ Thị Làn – Thư ký hội đồng – Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến buổi họp Ông: Nguyễn Văn Vũ – P.Hiệu trưởng - CT cơng đồn –Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn dạy học cơng việc phụ trách Ơng: Hồng Quảng Hảo – Bí thư chi đồn – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan công tác Đoàn niên trường học vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách Bà:Nguyễn Thị Thúy Kiều - Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan công tác Đội trường học vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách Kiêm nhiệm vấn đề liên quan đến công tác y tế học đường, vệ sinh sức khỏe vấn đề liên quan khác Bà:Phạm Thị Lý – Tổ trưởng chuyên môn – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học thuộc môn xã hội vấn đề liên quan khác Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo –Thành viên hội đồng: Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học thuộc môn học tự nhiên vấn đề liên quan khác Bà:Mai Thị Hương Giang, Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác chủ nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh, công tác vấn giám sát hoạt động nhà trường vấn đề liên quan khác Bà:Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác tài chính, xây dựng CSVC, vấn giám sát hoạt động tài nhà trường vấn đề liên quan khác 10 Ông: Nguyễn Đăng Lưu – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác thiết bị dạy học, ƯDCNTT nhà trường, điều hành hoạt động website trường, xây dựng CSVC phòng thực hành, tin học vấn đề liên quan khác 11 Bà: Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác giáo dục thể chất nhà trường vấn đề liên quan khác 12 Ông: Phạm Xuân Phong - Hội trưởng hội cha mẹ học sinh – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách cơng tác xã hội hoá giáo dục ,giáo dục đạo đức học sinh PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHONG THỦY – Hạnh phúc Số: …/QĐ-HT tháng năm 2010 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ Độc lập – Tự Phong Thủy, ngày 28 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng vấn giáo dục năm học 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHONG THỦY Căn Điều 19 điều 21 Điều lệ trường trung học…(ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)qui định nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng việc thành lập hội đồng nhà trường; Căn vào kế hoạch năm học 2010-2011 trường THCS Phong Thủy; Xét đề nghị Hội đồng trường THCS Phong Thủy, QUYẾT ĐỊNH: Điều Thành lập Hội đồng vấn giáo dục năm học 2010-2011 Trường THCS Phong Thủy gồm ơng bà có tên sau đây: Ơng Lê Trung Chính Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng Ơng Nguyễn Văn Vũ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Bà Võ Thị Làn NV VP Thư ký Bà Hoàng Thị Xuân Thảo Tổ trưởng Tự nhiên Ủy viên Bà Phạm Thị Lý Tổ trưởng Xã hội Ủy viên Ông Nguyễn Đăng Lưu NV TB Ủy viên Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều GV Â nhạc TPT Ủy viên Ơng Hồng Quảng Hảo Bí thư chi đồn Ủy viên Bà Mai Thị Hương Giang GV T Anh Ủy viên 10 Bà Phạm Thị Lệ GV TD Ủy viên 11 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy KT, TT tổ HC Ủy viên 12 Ông Phạm Xuân Phong Trưởng BĐD CMHS Ủy viên Điều Hội đồng vấn giáo dục có trách nhiệm vấn giúp hiệu trưởng xây dựng triển khai thực kế hoạch nhiệm vụ chung trường Tùy theo lực chuyên môn thành viên để đề xuất ý kiến vấn cải tiến cơng tác quản lý đạo thực có hiệu phong trào hoạt động chuyên môn, hoạt động tập thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Điều Các thành viên có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Nơi nhận: - HIỆU TRƯỞNG Phòng GD&ĐT Như Điều Lưu PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VẤN (Kèm theo Số: …/QĐ-HT ngày 26 tháng năm 2010) Ngồi nhiệm vụ quy định điều QĐ, Ơng/bà chịu trách nhiệm chun trách vấn cho HT số lĩnh vực phù hợp với lực cá nhân, nhiệm vụ phân công CM đào tạo Mỗi người có trách nhiệm tìm hiểu nắm bắt tình hình thường xun để có ý kiến trực tiếp vấn HT yêu cầu nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhà trường cụ thể sau: Ơng: Lê Trung Chính - Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTV: Phụ trách chung chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động nhà trường sở tham khảo ý kiến vấn thành viên, triệu tập chủ trì họp hội đồng vấn Bà:Võ Thị Làn – Thư ký hội đồng – Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến buổi họp Ông: Nguyễn Văn Vũ – P.Hiệu trưởng - CT công đoàn –Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn dạy học công việc phụ trách Ơng: Hồng Quảng Hảo – Bí thư chi đoàn – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan cơng tác Đồn niên trường học vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách Bà:Nguyễn Thị Thúy Kiều - Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan công tác Đội trường học vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách Kiêm nhiệm vấn đề liên quan đến công tác y tế học đường, vệ sinh sức khỏe vấn đề liên quan khác Bà:Phạm Thị Lý – Tổ trưởng chuyên môn – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học thuộc môn xã hội vấn đề liên quan khác Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo –Thành viên hội đồng: Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học thuộc môn học tự nhiên vấn đề liên quan khác Bà:Mai Thị Hương Giang, Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác chủ nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh, công tác vấn giám sát hoạt động nhà trường vấn đề liên quan khác Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến cơng tác tài chính, xây dựng CSVC, vấn giám sát hoạt động tài nhà trường vấn đề liên quan khác 10 Ông: Nguyễn Đăng Lưu – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác thiết bị dạy học, ƯDCNTT nhà trường, điều hành hoạt động website trường, xây dựng CSVC phòng thực hành, tin học vấn đề liên quan khác 11 Bà:Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến công tác giáo dục thể chất nhà trường vấn đề liên quan khác 12 Ông: Phạm Xuân Phong - Hội trưởng hội cha mẹ học sinh – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm vấn tham mưu cho HT vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách cơng tác xã hội hố giáo dục ,giáo dục đạo đức học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: QD TL HD TU VAN , QD TL HD TU VAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn