VAN KIEN THANH LAP HOI DONG TRUONG THCS PHONG THUY

9 36 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:18

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG THCS PHONG THỦY Số 05./TT-HT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Phong Thủ,, ngày 15 tháng năm 2012 TỜ TRÌNH V/v đề nghị định thành lập Hội đồng trường Căn Điều 20 Điều lệ Trường trung học sở…(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo); Trường THCS Phong Thủy thực đầy đủ quy trình bước thành lập Hội đồng trường, đảm bảo thành phần số lượng theo hướng dẫn Phòng Giáo dục Đào tạo; Nay Hiệu trưởng trường THCS Phong Thủy kính trình Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện xem xét định thành lập Hội đồng trường THCS Phong Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2017./ Nơi nhận : - HIỆU TRƯỞNG UBND Huyện; Phòng GDĐT; Lưu trường Lê Trung Chính PHỊNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG THCS PHONG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP TẬP THỂ GIÁO VIÊN V/v giới thiệu nhân tham gia Hội đồng trường 1/ Thời gian: Vào lúc 7h 00 phút ngày 12 tháng năm 2012 Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Phong Thủy 2/ Thành phần: Chủ trì: Lê Trung Chính - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường Thư ký: Võ Thị Làn - Thư kí Tổng số 32 cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia Vắng 3/ Nội dung: Sau đồng chí Hiệu trưởng phổ biến nội dung Điều 20 Điều lệ Trường trung học sở…(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) : - Các nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng trường ; Thủ tục thành lập, cấu tổ chức Hội đồng trường ;Thành phần Hội đồng trường ; - Quy trình bầu cử thành viên thành lập Hội đồng trường Các thành viên tập thể cán bộ, giáo viên trí giới thiệu, đề cử ông, bà có tên sau tham gia thành viên Hội đồng trường : Stt Họ tên Đại diện tổ chức Dự kiện chức vụ HĐT Lê Trung Chính Chi - Nhà trường Chủ tịch Võ Thị Làn Nhân viên Thư ký Hoàng Thị Xuân Thảo TTCM Thành viên Dương Văn Minh BCH Cơng đồn Thành viên Phạm Thị Lý TTCM Thành viên Phạm Thị Lệ GV -TTND Thành viên Hoàng Quảng Hảo BT Chi đoàn Thành viên Hoàng Thị Thúy Kiều Giáo viên- TPT Thành viên Mai Thị Hương Giang Giáo viên-BCH CĐ Thành viên Buổi họp kết thúc lúc 10 phút ngày Chủ trì Lê Trung Chính Ghi Thư ký Võ Thị Làn PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG THCS PHONG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CƠNG ĐỒN V/v giới thiệu nhân tham gia Hội đồng trường 1/ Thời gian: Vào lúc 10 00 phút ngày 12 tháng năm 2012 Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Phong Thủy 2/ Thành phần: - Tồn thể BCH Cơng đồn (3 người) Chủ trì: - Dương Văn Minh - Chủ tịch Cơng đồn Thư ký: - Ngũn Tứ Hiển - Ủy viên 3/ Nội dung: Sau ông Dương Văn Minh phổ biến nội dung Điều 20 Điều lệ Trường trung học sở…(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)về : - Các nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng trường ; - Thủ tục thành lập, cấu tổ chức Hội đồng trường ; - Thành phần Hội đồng trường ; - Quy trình bầu cử thành viên thành lập Hội đồng trường Các thành viên Ban Chấp hành Cơng đồn sở trường THCS Phong Thủy trí giới thiệu, đề cử ông : Dương Văn Minh – Chủ tịch Cơng đồn, đại diện tổ chức Cơng đồn nhà trường tham gia thành viên Hội đồng trường THCS Phong Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2017./ Kết biểu quyết: 3/3 thành viên Ban chấp hành Cơng đồn sở Buổi họp kết thúc lúc 11 10 phút ngày Chủ trì Dương Văn Minh Thư ký Nguyễn Tứ Hiển PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG THCS PHONG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG V/v giới thiệu nhân tham gia Hội đồng trường 1/ Thời gian: Vào lúc 14 30 phút ngày 12 tháng năm 2012 Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Phong Thủy 2/ Thành phần: - Ban giám hiệu nhà trường (2 người) Chủ trì: - Lê Trung Chính - Hiệu trưởng Thư ký: - Võ Thị Làn - Nhân viên -Thư ký 3/ Nội dung: Sau đồng chí hiệu trưởng triển khai nội dung Điều 20 Điều lệ Trường trung học sở…(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) : - Các nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng trường ; - Thủ tục thành lập, cấu tổ chức Hội đồng trường ; - Thành phần Hội đồng trường ; - Quy trình bầu cử thành viên thành lập Hội đồng trường Các thành viên Ban giám hiệu trường THCS Phong Thủy trí giới thiệu, đề cử ông: Lê Trung Chính – Hiệu trưởng, đại diện Ban giám hiệu nhà trường tham gia thành viên Hội đồng trường THCS Phong Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2017./ Kết biểu quyết: 2/2 thành viên Ban giám hiệu Buổi họp kết thúc lúc 15 10 phút ngày Chủ trì Lê Trung Chính Thư ký Võ Thị Làn PHỊNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG THCS PHONG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG V/v bầu Chủ tịch , Thư kí HĐT (Phiên họp đầu tiên) Hôm nay, ngày 25 tháng năm 2012 vào lúc 14 30 phút, Hội đồng trường THCS Phong Thủy tiến hành phiên họp để bầu Chủ tịch Hội đồng trường Tổng số thành viên Hội đồng trường THCS Phong Thủy : người Có mặt : 9; vắng : khơng Chủ trì họp : Lê Trung Chính Thư ký: Võ Thị Làn Căn quy định Điều 20 Điều lệ Trường trung học sở…(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Tập thể thành viên Hội đồng trường THCS Phong Thủy sau xem xét đề cử: Ông : Lê Trung Chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Bà: Võ Thị Làn giữ chức vụ Thư kí hội đồng trường Tiến hành bầu cử kết sau : Tổng số phiếu phát ra: phiếu ; Tổng số phiếu thu vào: phiếu ; Tổng số phiếu hợp lệ : phiếu ; Tổng số phiếu không hợp lệ : khơng Kết quả: - Ơng : Lê Trung Chính 9/9 phiếu tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịchHội đồng trường, tỷ lệ 100% - Bà: Võ Thị Làn 9/9 phiếu tín nhiệm giữ chức vụ Thư kí hội đồng trường, tỷ lệ 100% Như ơng Lê Trung Chính trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng, bà Võ Thị Làn trúng cử chức danh Thư kí hội đồng trường trường THCS Phong Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2017./ Buổi họp kết thúc lúc 15 30 phút ngày Chủ trì Lê Trung Chính Thư ký Võ Thị Làn PHỊNG GD&ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG THCS PHONG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG (Sau bầu Chủ tịch, Thư ký) Stt Họ tên Đại diện tổ chức Chức vụ HĐT Lê Trung Chính Chi - Nhà trường Chủ tịch Võ Thị Làn Nhân viên Thư ký Hoàng Thị Xuân Thảo TTCM Thành viên Dương Văn Minh BCH Công đoàn Thành viên Phạm Thị Lý TTCM Thành viên Phạm Thị Lệ GV -TTND Thành viên Hoàng Quảng Hảo BT Chi đoàn Thành viên Hoàng Thị Thúy Kiều Giáo viên- TPT Thành viên Mai Thị Hương Giang Giáo viên-BCH CĐ Thành viên Ghi Phong Thủy , ngày 25 tháng năm 2012 Hiệu trưởng Lê Trung Chính ĐOÀN TNCS HỜ CHÍ MINH CHI ĐỒN THCS PHONG THỦY CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN V/v giới thiệu nhân tham gia Hội đồng trường 1/ Thời gian: Vào lúc 15 30 phút ngày 12 tháng năm 2012 Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Phong Thủy 2/ Thành phần: - Toàn thể BCH Chi đồn có mặt đ/c - Vắng Chủ trì: - Hoàng Quảng Hảo - BT Chi đoàn Thư ký: - Nguyễn Đăng Lưu - Đoàn viên Đại biểu dự : - Lê Trung Chính - BTCB- Hiệu trưởng - Dương Văn Minh - CTCĐ- Phó Hiệu trưởng 3/ Nội dung: Sau triển khai Điều 20 Điều lệ Trường trung học sở…(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) : - Các nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng trường ; - Thủ tục thành lập, cấu tổ chức Hội đồng trường ; - Thành phần Hội đồng trường ; - Quy trình bầu cử thành viên thành lập Hội đồng trường Các thành viên Ban Chấp hành Chi đồn trường THCS Phong Thủy trí giới thiệu, đề cử ơng : Hồng Quảng Hảo – BT Chi đoàn, đại diện tổ chức Chi đoàn nhà trường tham gia thành viên Hội đồng trường THCS Phong Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2017 Kết biểu quyết: 3/3 thành viên Ban chấp hành Chi đoàn trường THCS Phong Thủy Buổi họp kết thúc lúc 16 40 phút ngày Chủ trì Hồng Quảng Hảo Thư ký Nguyễn Đăng Lưu Điều 20 Hội đồng trường (TT 12 2011/TT-BGD ĐT 28/3/2011) Hội đồng trường trường trung học công lập, Hội đồng quản trị trường trung học tư thục (sau gọi chung Hội đồng trường) tổ chức chịu trách nhiệm định phương hướng hoạt động nhà trường, huy động giám sát việc sử dụng nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng xã hội, bảo đảm thực mục tiêu giáo dục Cơ cấu tổ chức Hội đồng trường trung học công lập: Hội đồng trường gồm: đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Công đồn, đại diện Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), đại diện tổ chuyên môn, đại diện tổ Văn phòng Hội đồng trường có Chủ tịch, thư ký thành viên khác Tổng số thành viên Hội đồng trường từ đến 13 người Nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng trường trung học công lập: a) Quyết nghị mục tiêu, chiến lược, dự án, kế hoạch phương hướng phát triển nhà trường; b) Quyết nghị quy chế sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; c) Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản nhà trường; d) Giám sát việc thực nghị Hội đồng trường, việc thực quy chế dân chủ hoạt động nhà trường; giám sát hoạt động nhà trường Hoạt động Hội đồng trường trung học công lập: a) Hội đồng trường họp thường kỳ ba lần năm Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải vấn đề phát sinh trình thực nhiệm vụ quyền hạn nhà trường Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, đại diện quyền đoàn thể địa phương tham dự họp Hội đồng trường cần thiết b) Phiên họp Hội đồng trường coi hợp lệ có mặt từ ba phần tư số thành viên Hội đồng trở lên (trong đó có Chủ tịch Hội đồng) Quyết nghị Hội đồng trường thông qua biểu lấy ý kiến văn họp có hiệu lực hai phần ba số thành viên có mặt họp trí Quyết nghị Hội đồng trường cơng bố công khai c) Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực nghị Hội đồng trường nội dung quy định khoản Điều Nếu Hiệu trưởng khơng trí với nghị Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến quan quản lý giáo dục cấp trực tiếp nhà trường Trong thời gian chờ ý kiến quan có thẩm quyền, Hiệu trưởng phải thực theo nghị Hội đồng trường vấn đề không trái với pháp luật hành Điều lệ Thủ tục thành lập Hội đồng trường trung học công lập: Căn cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổng hợp danh sách nhân tập thể giáo viên tổ chức, đoàn thể nhà trường giới thiệu, làm tờ trình đề nghị Trưởng phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), Giám đốc sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) định thành lập Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường thành viên Hội đồng bầu; thư kí Chủ tịch Hội đồng định Nhiệm kì Hội đồng trường năm Hằng năm, có yêu cầu đột xuất việc thay đổi nhân sự, Hiệu trưởng làm văn đề nghị người có thẩm quyền định bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập, cấu tổ chức hoạt động Hội đồng trường trường tư thục thực theo Quy chế tổ chức hoạt động trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục Điều 21 Các hội đồng khác nhà trường Hội đồng thi đua khen thưởng Hội đồng thi đua khen thưởng thành lập vào đầu năm học để giúp Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệu trưởng thành lập làm Chủ tịch Các thành viên Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư cấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Cơng đồn, Bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), tổ trưởng tổ chun mơn, tổ trưởng tổ văn phòng giáo viên chủ nhiệm lớp Hội đồng kỷ luật a) Hội đồng kỷ luật thành lập để xét xoá kỷ luật học sinh theo vụ việc Hội đồng kỷ luật Hiệu trưởng định thành lập làm Chủ tịch Các thành viên Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường; b) Hội đồng kỷ luật thành lập để xét đề nghị xử lí kỷ luật cán bộ, giáo viên, viên chức khác theo vụ việc Việc thành lập, thành phần hoạt động Hội đồng thực theo quy định pháp luật Hiệu trưởng có thể thành lập hội đồngvấn khác theo yêu cầu cụ thể công việc Nhiệm vụ, thành phần thời gian hoạt động hội đồng Hiệu trưởng quy định ... Cơng đồn sở trường THCS Phong Thủy trí giới thiệu, đề cử ông : Dương Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn, đại diện tổ chức Cơng đồn nhà trường tham gia thành viên Hội đồng trường THCS Phong Thủy lần thứ... Ban giám hiệu trường THCS Phong Thủy trí giới thiệu, đề cử ông: Lê Trung Chính – Hiệu trưởng, đại diện Ban giám hiệu nhà trường tham gia thành viên Hội đồng trường THCS Phong Thủy lần thứ I,... 2012 vào lúc 14 30 phút, Hội đồng trường THCS Phong Thủy tiến hành phiên họp để bầu Chủ tịch Hội đồng trường Tổng số thành viên Hội đồng trường THCS Phong Thủy : người Có mặt : 9; vắng : không
- Xem thêm -

Xem thêm: VAN KIEN THANH LAP HOI DONG TRUONG THCS PHONG THUY , VAN KIEN THANH LAP HOI DONG TRUONG THCS PHONG THUY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn