thang 3

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:02

kế hoạch tháng 3/2012 Thực chơng trình: Thực xong chơng trình tuần 29 (tính đến 31/3/2012) GV cần có kế hoạch dạy bù môn chậm Công tác dạy học Tiếp tục triển khai kế hoạch ôn tập lớp (2 môn Văn Toán), phụ đạo HS yếu, tăng cờng thời lợng BDHSG để chuẩn bị tham gia thi HSG theo kế hoạch: Thi giải Toán qua mạng chiều ngày 10/3 Thi o lim píc tiếng Anh cấp Tỉnh ngày 19/3, Thi điền kinh cÊp tØnh ngµy 20-24/3, thi HSG cÊp tØnh Thi giäng hat hay ngµy 17-3 Thi HSG líp ngµy 23/3 Yêu cầu CM lên kế hoạch rỏ ràng, dài hơn, cụ thể, chủ động - Chuẩn bị tốt cho đợt kiĨm tra TV-TB cđa Së GD ngµy 14-17: Bé phËn TV-TB - Thao gi¶ng 02tiÕt/ tỉ Dù giê tèi thiĨu30 tiết/Giáo viên - Chế độ cho điểm 2/3 điểm miệng, §iĨm 15 phót, KT 1tiÕt vµ T.Hµnh theo PPCT (chÊm trả sau tuần) - Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn trọng tâm kiến thức theo QĐ16 Chỉ đạo nâng cao chất lợng dạy học môn Toán - Văn - Anh Chế độ kiểm tra thờng xuyên kiểm tra định kỳ khắc phục cân đối chất lợng TBM chất lợng kiểm tra - Cải tiến lề lối làm việc sinh hoạt tổ chuyên môn đảm bảo: Gọn nhẹ, hiệu quả, chất lợng, phù hợp với mức độ yêu cầu, cải tiến chế độ báo cáo, hội họp nhà trờng tổ chức tránh gây phiền hà, thời gian cho đội ngũ (tăng cờng khai thác trang thông tin điện tử nhà trờng, kế hoạch của: Nhà trờng CM- Tổ CM, Đoàn - Đội, Công đoàn, Lao động - Văn phòng- kế toán- Thông báo-Thời khóa biểu- Phần hành phận đợc đăng tải qua trang web cđa trêng- thcshongthuy, mËt khÈu 950040 Bá bít bảng biểu nhà trờng) Do toàn thể GV truy cËp theo dâi vµ thùc hiƯn - TiÕp tục thực tốt quy chế chuyên môn nh hồ sơ cá nhân, ghi sổ đầu bài, sổ điểm, sử dụng đồ dùng dạy học, giấc lên lớp - Tỉ chøc SHCMLT theo kÕ ho¹ch cđa cơm KiĨm tra NBTH: Kiểm tra toàn diện: Đc Quang, Hơng, Duyên, Hậu Kiểm tra chuyên đề: Việt, Hòa , Xuyến 3-Thực kỷ cơng, kỷ luật trờng học: - Thực nghiêm túc làm việc, lên lớp, vào lớp theo hiệu lệnh quy định - Chấp hành quy chế, quy định nh tháng trớc cụ thể: nghỉ việc, nghĩ dạy, nghĩ hội họp( kể họp Tổ CM, Đoàn thể) phải có đơn xin phép đồng ý Hiệu trởng không xin phép điện thoại trừ trờng hợp bất khả kháng - Giữ gìn trật tự trêng häc, lu ý ®Ĩ xe cđa CBCNV ®óng nơi quy định, giữ vẽ đẹp sinh hoạt vệ sinh văn phòng, nh sáp xếp bàn ghế, nón mũ, uống nớc - Triển khai nghiêm túc đạo sinh hoạt tập thể Các GVCN chào cờ, sinh hoạt giờ, đầu giờ, yêu cầu 100% GVCN lớp có mặt để đạo giám sát học sinh Lập bảng để theo dõi GV chào cờ theo buổi: đ/c Đ Lý, NV tham gia chào cờ theo lịch phân công - Xác định tinh thần trách nhiệm để thực đạt hiệu nhiệm vụ đợc giao(thận trọng cân nhắc phát ngôn , trò chuyện, làm ảnh hởng đến tập thể đơn vị) - Chấm dứt tình trạng bỏ giờ, chậm giờ, khắc phục vào diểm kịp thời theo quy định CM (lập biên xử lý không HTNV tháng) - Thực nghiêm túc báo cáo thông tin hai chiều: Chậm lần đợc nhắc nhở HĐSP đánh giá hạ bậc xếp loại thi đua
- Xem thêm -

Xem thêm: thang 3 , thang 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn