Giao anHH11 30 31

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 15:23

Ngày soạn: 28/1/2018 Tiết: 30,31 HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC I MỤC TIÊU Về kiến thức: - Khái niệm vectơ phương đường thẳng; - Khái niệm góc hai đường thẳng; Về kỹ năng: - Xác định vectơ phương đường thẳng, góc hai đường thẳng - Biết chứng minh hai đường thẳng vng góc với Về tư duy: - Phát triển tư trừu tượng, trí tưởng tượng khơng gian - Biết quan sát phán đốn xác Năng lực hướng tới - Năng lực tự học; giải vấn đề, tính tốn II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên - Giáo án, SGK, đồ dùng dạy học Học sinh - SGK, đồ dùng học tập III PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC Thuyết trình, nêu giải vấn đề Hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Tiết 1: Giới thiệu, nội dung I, II, luyện tập Tiết 2: Nội dung III, IV, luyện tập 2, vận dụng nâng cao Giới thiệu Trong hình phẳng quen thuộc hình ảnh hai đường thẳng vng góc Vậy khơng gian, hai đường thẳng vng góc phát biểu nào? Nó có tính chất gì? Chúng ta tìm hiểu qua học hơm Nội dung I Tích vơ hướng hai vectơ khơng gian: Góc hai vectơ không gian: Định nghĩa: (SGK) r v B A r u C r r   rr   � �1800 , kí hiệu: u, v � góc hai vectơ vvà u khơng gian 00 �BAC Góc BAC A H Ví dụ HĐ1: (SGK) Với tứ diện ABCD H trung điểm AB, nên ta có:  K D B uuu r uuur uuur uuur AB, BC  1200; CH, AC  1500    C Tích vơ hướng hai vectơ không gian: *Định nghĩa: (Xen SGK) r r r r u �0, v �0, ta c�: rr r r rr uv  u v cos u, v r r r   r rr r 0 Nếu u  0, v  0, quy ��c: uv Ví dụ HĐ2: (SGK) uuur uuu r uuur uuur AC '  AB  AD  AA '; uuur uuur uuu r uuu r uuur BD  AD  AB   AB  AD uuur uuur uuur uuur AC '.BD cos AC ', BD  uuur uuur AC ' BD uuur uuur uuu r uuur uuur uuur uuu r AC '.BD  ( AB  AD  AA ')(AD  AB) uuu r uuur uuu r uuur uuur uuu r  AB.AD  AB  AD  AD.AB  uuur uuur uuur uuu r uuu r uuu r2 AA '.AD  AA '.AB   AB  AB uuur uuur V� y cos AC ', BD  uuur uuu r Do � � : AC'  BD            D C A B C' D'  A' B' II.Vectơ phương đường thẳng: 1.Định nghĩa: (SGK) d r a r r a �0 � � � c g� i l�vect�ch� ph� � ng c� a� � � ng th� ng d Nhận xét: (SGK) r r a)Nếu a vectơ phương đường thẳng d vectơ k a với k �0 vectơ phương đường thẳng d b)… c)… III Góc hai đường thẳng: Định nghĩa: (SGK) Góc hai đường thẳng a b khơng gian góc hai đường thẳng a’ b’ qua điểm song song với a b a b D C a’ O b’ A B Ví dụ HĐ3: (SGK) �, B'C '  90 ;�  AB  AC, B'C '  45 0 C' D' A'C ', B'C   600 � A' B' IV Hai đường thẳng vng góc: Định nghĩa: (SGK) Hai đường thẳng đgl vng góc với góc chúng 900 a vng góc với b kí hiệu: a b a b O b’ Nhận xét: (SGK) Luyện tập: Bài 1: Cho hình lập phương ABCD.EFGH Hãy xác định góc cặp vectơ sau đây: Lời giải: Bài 2: Lời giải: Vận dụng, tìm tòi mở rộng: Lời giải: V HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Tiết 1: - HS nhà xem lại kiến thức học Chuẩn bị trước nội dung III, IV Tiết 2: - HS nhà xem lại kiến thức học Chuẩn bị trước ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC VỚI MẶT PHẲNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao anHH11 30 31 , Giao anHH11 30 31

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn