Mối quan hệ giữa các nguồn lực bên ngoài, nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE trường hợp nghiên cứu tại đà lạt (tt)

32 12 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 15:09

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THÁI SƠN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NGUỒN LỰC BÊN NGOÀI, NGUỒN LỰC ĐIỂM ĐẾN MICESỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀ LẠT Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 9340101 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1/2019 Cơng trình được hồn thành tại: Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Nam Khánh Giao TS Đinh Công Khải Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm cấp trường họp tại Vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh - Thư viện Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Du lịch MICE Meeting (hội nghị), Incentive (khuyến thưởng), Conference (hội thảo) Exhibition (triển lãm) một lĩnh vực ngành công nghiệp du lịch, một lĩnh vực dịch vụ có suất hiệu quả cao công nghiệp du lịch, được xem động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, quốc gia (Dwyer Forsyth, 2008) Luận án tập trung ý đến nghiên cứu nguồn lực điểm đến, nghiên cứu phát triển du lịch để tạo nên phát triển, mà không đề cập đến hướng nghiên cứu hình ảnh điểm đến Lý thuyết nguồn lực được nhiều nhà nghiên cứu ý nghiên cứu (Haugland ctg, 2011; Denicolai ctg, 2010; Rusko ctg, 2013) Các nghiên cứu cho thấy dựa vào nguồn lực, một điểm đến có thể xây dựng phát triển du lịch MICE Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu tập trung xem xét nguồn lực tổng quát ảnh hưởng đến phát triển du lịch MICE tại một điểm đến Thông qua việc lược khảo nghiên cứu trước đây: Hướng nghiên cứu nguồn lực điểm đến: đa số nghiên cứu có một kết luận muốn phát triển du lịch, điểm đến cần có nguồn lực, chưa nguồn lực gì Haugland ctg (2011) nhấn mạnh đến lực, phối hợp hoạt động mối quan hệ mạng lưới điểm đến; Denicolai ctg (2010) nhấn mạnh đến lực cốt lõi du lịch, mối quan hệ tương quan lẫn để tạo ảnh hưởng Ramgulam ctg (2012) nhấn mạnh đến mối quan hệ bên liên quan đến hoạt động du lịch MICE Một số nghiên cứu khác nhấn mạnh đến nguồn lực bên liên quan để hỗ trợ cho điểm đến phát triển du lịch Nghiên cứu phát triển du lịch MICE thường ý đến tác động kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường… mà chưa ý đến nguồn lực để điểm đến có thể dựa vào đó tạo nên phát triển Để có cách nhìn rõ nét lý thuyết dựa vào nguồn lực để tạo nên phát triển, luận án sẽ tổng hợp nghiên cứu trước đây, xây dựng mô hình lý thuyết mối quan hệ kiểm định mơ hình nghiên cứu định lượng tại điểm đến MICE Đà Lạt Phát triển du lịch MICE tại Đà Lạt một định hướng chiến lược quan trọng việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương hướng đến việc phát triển du lịch bền vững Vì vậy, nghiên cứu mối quan hệ nguồn lực bên ngoài, nguồn lực điểm đến MICE ảnh hưởng đến phát triển du lịch MICE tại Đà Lạt rất cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: - Xây dựng mơ hình mối quan hệ nguồn lực bên nhà cung cấp, nhà tổ chức, tổ chức chuyên nghiệp, du khách MICE, nguồn lực điểm đến MICE phát triển du lịch MICE tại điểm đến MICE Đà Lạt - Kiểm định phù hợp lý thuyết liệu mô hình nghiên cứu tại điểm đến MICE Đà Lạt - Đề xuất hàm ý quản trị đối với doanh nghiệp tham gia cung cấp nguồn lực, với nguồn lực điểm đến MICE để tạo nên phát triển du lịch MICE tương lai 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu - Các nguồn lực nhà cung cấp, nhà tổ chức, tổ chức chuyên nghiệp, du khách MICE nguồn lực điểm đến MICEquan hệ với có quan hệ với phát triển du lịch MICE không? - Ứng dụng nghiên cứu tại điểm đến MICE Đà Lạt, nguồn lực bên nhà cung cấp, nhà tổ chức, tổ chức chun nghiệp, du khách MICE có mức đợ ảnh hưởng đến nguồn lực điểm đến MICE có ảnh hưởng đến phát triển du lịch MICE tại với mức độ sao? - Những hàm ý quản trị để giúp doanh nghiệp du lịch cung cấp nguồn lực hợp lý, hiệu quả nhất để vừa tạo nên phát triển du lịch, vừa mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng khảo sát nghiên cứu định tính nhà lãnh đạo, nhà quản trị, chuyên viên kinh doanh đại diện cho tổ chức có liên quan đến hoạt động MICE tại Đà Lạt, giảng viên chuyên ngành du lịch tại một số trường Đại học Đối tượng khảo sát nghiên cứu định lượng 135 doanh nghiệp du lịch nước nước ngoài, cung cấp dịch vụ du lịch MICE, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh tỉnh miểm Đông Nam bộ Mỗi đơn vị sẽ được vấn viên tiến hành vấn một lãnh đạo, một nhà quản trị một đến hai chuyên viên kinh doanh 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp: nghiên cứu định tính kiểm định định lượng sơ bộ bước đầu, nghiên cứu định lượng để kiểm định mô hình bước sau Các số liệu thứ cấp được sử dụng để làm xác định tiêu chí lựa chọn điểm đến MICE Đà Lạt 1.6 Đóng góp Luận án (1) Xây dựng mô hình mối quan hệ nguồn lực bên bên liên quan với nguồn lực điểm đến MICE để ảnh hưởng đến phát triển du lịch MICE tại một điểm đến; Cụ thể hóa khái niệm du khách MICE, nguồn lực điểm đến MICE, phát triển du lịch MICE nguồn lực bên liên quan du lịch MICE thang đo lường theo hướng quản trị kinh doanh (2) Đo lường mức đợ ảnh hưởng nguồn lực bên ngồi, nguồn lực điểm đến MICE ảnh hưởng đến phát triển du lịch MICE 1.7 Kết cấu luận án Luận án bao gồm năm chương, được trình bày theo trình tự nợi dung sau đây: Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý thuyết mô hình nghiên cứu; Chương 3: Thiết kế nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu thảo luận; Chương 5: Kết luận hàm ý quản trị CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết du lịch MICE 2.1.1 Khái niệm MICEdu lịch MICE MICE cụm từ viết tắt Meeting (hội nghị), Incentive (khuyến thưởng), Conference (hội thảo) Exhibition (triển lãm) Từ cách hướng tiếp cận nghiên cứu khác nhau, tên được chọn sử dụng tùy thuộc vào loại kiện được nghiên cứu (Rogers, 2003), một phần phụ tḥc vào vị trí địa lý Theo World Tourism Organization (2006), công nghiệp hội nghị bao gồm thành phần chính: (1) hợi nghị hợi thảo (Meeting Conference); (2) triển lãm (Exhibition) (3) khuyến thưởng (Incentive) Du lịch MICE một ngành công nghiệp nhiều mặt, đòi hỏi nhiều hoạt đợng mức đợ khác cho nhiều người tham gia khác (Mistilis Dwyer, 2008), nghĩa hoạt động có liên quan đến thành tố cung – cầu cho việc vận chuyển du khách, nơi ăn, nghỉ, cung cấp nơi tham quan, mua sắm, giải trí 2.1.2 Các thành phần du lịch MICE * Hội nghị (Meeting) Hội nghị một thuật ngữ tụ họp chung với một số người tại một nơi để trao đổi hay thực hiện một hoạt động cụ thể đó Nó có thể được tổ chức nhiều lý khác (Getz, 2008) Theo Fenich (2005), lý quan trọng nhất hội nghị giải vấn đề kết luận * Khuyến thưởng (Incentive) Khuyến thưởng một chuyến du lịch được nhà tổ chức chi trả tồn bợ (Rogers, 2003) nhằm đợng viên, khen thưởng người lao động (Fenich, 2005; Rogers, 2003) Khuyến thưởng có thể bao gồm nhiều yếu tố chuyến giáo dục, hoạt động nhóm, nghiên cứu, khám phá * Hội thảo (Convention, Congress, Conference) Hội thảo thường liên quan đến một cuộc họp lớn cho người có mục đích chung, được tổ chức hàng năm Do đó, hội thảo cần một kế hoạch chuẩn bị chu đáo với mục tiêu không kinh doanh mà vấn đề xã hợi rợng lớn Trường hợp Congress (Đại hội) thường liên quan đến cuộc họp lớn cấp quốc gia quốc tế Conference một kiện được tổ chức bất kỳ một tổ chức để gặp gỡ, trao đổi, cho ý kiến cho một vấn đề cụ thể * Triển lãm (Exhibition) Triển lãm nhằm giới thiệu sản phẩm mới, thường được nhà cung cấp tích hợp vào khán giả tham dự hội thảo nó một phần hội thảo Fenich (2005) cho triển lãm một kiện mà tại đó hoạt động người tham dự đến xem sản phẩm mới được trưng bày Sự kiện tập trung chủ yếu vào định hướng kinh doanh, đặc biệt để gia tăng khách hàng mới 2.1.3 Các đặc điểm du lịch MICE * Ba cao: tiềm tăng trưởng cao; giá trị gia tăng cao lợi ích đổi mới cao * Ba rộng: đầu rộng; hội tạo việc làm rộng khả hợp tác với ngành công nghiệp khác rộng * Ba thuận lợi: thuận lợi ngành công nghiệp khác nguồn nhân lực; bí cơng nghệ sử dụng hiệu quả nguồn lực (Janakiraman, 2012) 2.1.4 Du khách MICE – Điểm đến MICE Du khách MICE nhân viên người được tài trợ công ty tham gia hoạt đợng MICE nước nước ngồi tham gia hoạt động MICE (Cook, Yale, Marqua, 2006; Swarbrooke Horner, 2001; Chao, 2010) Du khách MICE một dạng khách du lịch, động du lịch khác với du khách thông thường chổ du khách MICE đặt mục tiêu trọng tìm kiếm kiến thức giá trị tạo thói quen Theo Getz (2007), một điểm đến có thể gọi một điểm đến MICE có bảy yếu tố cần thiết: (i) Cơ sở hạ tầng, (ii) Nhà , (iii) Vận chuyển, (iv) Sự hấp dẫn, (v) Phục vụ, (vi) Các nhà bán lẻ, (vii) Nơi phương tiện giải trí nơi tham quan, nghiên cứu khám phá Chiu Ananzeh (2012) cho một điểm đến MICE có 6A: Sự tiện nghi (Amenities); Khả tiếp cận (Accessibility); Có trách nhiệm giải trình (Accountability); Giá cả hợp lý (Affordable); Hấp dẫn (Attractions); Có nhiều hoạt động (Activities) Như vậy, điểm đến MICE là vùng địa lý có nguồn lực và lợi so sánh riêng, có các tính độc đáo tạo nên hấp dẫn, có sở hạ tầng và dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, cung cấp và tích hợp từ nguồn lực bên và bên ngoài điểm đến nhằm cung cấp sản phẩm du lịch MICE có chất lượng cao 2.2 Lý thuyết bên liên quan đến du lịch MICE 2.2.1 Khái niệm lý thuyết bên liên quan Theo Harrison Freeman (1999), bên liên quan bất kỳ nhóm\cá nhân có thể có ảnh hưởng bị ảnh hưởng việc đạt được mục tiêu tổ chức Clarkson (1995) đề nghị bên liên quan nhóm người cá nhân có quyền khiếu nại, quyền sở hữu, quyền lợi ích mợt cơng ty hoạt động công ty đó khứ, hiện tại tương lai Trên thực tế, trọng tâm khái niệm cần được xem xét đến liên quan với kiện, nghĩa đối với kiện khác nhau, bên liên quan có thể sẽ có thay đổi thành phần tham gia vai trò Vai trò bên liên quan quan trọng hay không dựa vào lực bên liên quan tác động đáp ứng được nhu cầu tổ chức đến mức độ (Jawahar & Mclaughlin, 2001) Michell & ctg (1997, trang 873) cho rằng: “các bên liên quan rõ ràng sẽ liên quan mật thiết vào việc tích lũy sớ lượng các đặc tính của các bên liên quan là tính quyền lực (power); tính hợp pháp (ligitimacy) và tính khẩn cấp (urgency) mà nhà quản trị phải nhận thức” Lý thuyết được mô tả sơ đồ Venn, gồm bộ, bộ đại diện cho một ba đặc điểm Tất cả nhóm cá nhân đạt được bật liên quan dựa vào số đặc điểm tích lũy được Số lượng đặc điểm cao, bật rõ ràng Các bên liên quan sở hữu một đặc điểm được gọi bên liên quan tiềm ẩn; Có được hai đặc điểm gọi bên liên quan mong đợi với ba đặc điểm thì được gọi bên liên quan rõ ràng Luận án sử dụng khung lý thuyết Michell & ctg (1997) làm sở để chuyên gia xem xét, chọn lựa bên liên quan theo đặc điểm quyền lực, hợp pháp khẩn cấp, 16 Nguồn lực nhà cung cấp (S) Nguồn lực nhà tổ chức (O) Nguồn lực tổ chức chuyên nghiệp (A) Nguồn lực du khách MICE (T) H1 + + H2 + H3 Nguồn lực điểm đến MICE (D) H5 Sự phát triển du lịch MICE (PT) + + H4 Hình 2.1 Mơ hình lý thuyết 2.7 Mơ hình cạnh tranh Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2008) cho thay vì tập trung kiểm định vào một mô hình lý thuyết, ta cần kiểm định nó với mô hình cạnh tranh Ngồi ra, phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính cho phép nghiên cứu nhiều mối quan hệ khả dĩ nhân tố mô hình một mơ hình Do vậy, nghiên cứu đề x́t them ba mô hình cạnh tranh nhằm so sánh với mô hình lý thuyết để chọn mô hình tốt nhất - Mơ hình cạnh tranh - Mối quan hệ nguồn lực du khách MICE với phát triển du lịch MICE: du khách MICE người đồng sáng tạo giá trị, đồng sáng tạo kinh nghiệm một kiện liên quan đến tương tác với du khách khác, nhân viên phục vụ, cư dân địa phương… (Prebensen ctg, 2013) Ở phía tiêu thụ, họ người thúc đẩy phát triển sản phẩm dịch vụ, hàng hóa để kích thích họ gia tăng tiêu thụ sản phẩm dịch vụ khác nhau, kết quả 17 làm tăng lên giá trị cho bản thân bên liên quan khác (Dwyer ctg, 2003) Hussain ctg (2014) phát hiện du khách MICE đến với Malaysia kích thích phát triển du lịch MICE Từ thảo luận trên, tác giả đề xuất giả thuyết: H6: Nguồn lực của du khách MICEmới quan hệ tḥn chiều (+) đến phát triển du lịch MICE - Mơ hình cạnh tranh - Mối quan hệ nguồn lực nhà cung cấp phát triển du lịch MICE: Nghiên cứu Haugland ctg (2011), Ramgulam ctg (2012) cho thấy nguồn lực nhà cung cấp nguồn lực có được từ mối quan hệ mạng lưới điểm đến nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch MICE Anitha Chandrashekara (2018) xác định hội Karnataka phát triển du lịch cần có sản phẩm đa dạng được cung cấp từ nhiều nhà cung cấp bên điểm đến Do vậy, tác giả đề xuất giả thuyết H7: H7: Nguồn lực của nhà cung cấp có mới quan hệ thuận chiều (+) đến phát triển du lịch MICE - Mơ hình cạnh tranh – Mối quan hệ nguồn lực nhà cung cấp, nguồn lực du khách MICE phát triển du lịch MICE: Từ biện luận mô hình cạnh tranh 2, tác giả đề xuất mô hình cạnh tranh bao gồm lúc cả hai ảnh hưởng nguồn lực nhà cung cấp nguồn lực du khách MICE đến phát triển du lịch MICE 18 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3.1 Quy trình nghiên cứu Bước Mục tiêu nghiên cứu Xác định bên liên quan Ý kiến chuyên gia Nghiên cứu định tính Bảng hỏi sơ bợ Nghiên cứu tài liệu Ý kiến chuyên gia Bước Nghiên cứu định lượng sơ bợ N=100 Đánh giá đợ tin cậy Phân tích EFA Bảng hỏi thức Bước Nghiên cứu định lượng thức N=400 Đánh giá đợ tin cậy Phân tích EFA Phân tích CFA Mơ hình SEM Thảo ḷn đề xuất Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu Ý kiến chuyên gia 19 3.2 Thang đo nghiên cứu Các thang đo sử dụng đề tài được tổng hợp, kế thừa từ nghiên cứu trước Cụ thể, thang đo Nguồn lực nhà cung cấp được phát triển từ nghiên cứu Lai Vinh (2013), Rittichainuwat Beck (2001), Chao (2010); thang đo Nguồn lực nhà tổ chức được phát triển từ nghiên cứu Tingting ctg (2007), Simpson (2004), Dwyer ctg (2000) Whitford (2009); thang đo Nguồn lực tổ chức chuyên nghiệp được phát triển từ nghiên cứu Angella (2007); thang đo Nguồn lực du khách MICE được phát triển từ nghiên cứu Saayman Saayman (2006), Yu Lee (2014); thang đo Nguồn lực điểm đến MICE được phát triển từ nghiên cứu Whitfield ctg (2014) thang đo Sự phát triển du lịch MICE được phát triển Rósbjưrg (2010), Sangpikul Kim (2009), Đinovíc (2010), Ramgulam ctg (2012), Yoon ctg (2001), Chao (2010), Whitford (2009), Sylla ctg (2013) Các thang đo được điều chỉnh phương pháp chuyên gia cho phù hợp với điều kiện nghiên cứu 3.3 Điều tra sơ đánh giá thang đo 3.3.1 Kiểm tra độ tin cậy thang đo sơ Kết quả phân tích đợ tin cậy cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha thang đo có giá trị từ 0,776 đến 0,892; hệ số tương quan biến quan sát lớn 0,4 3.3.2 Đánh giá giá trị thang đo – Phân tích nhân tố EFA Kết quả phân tích ma trận nguồn lực bên ngoài, nguồn lực điểm đến MICE phát triển du lịch MICE có hệ số tải nhân tố phương sai trích đạt, biến nhóm ban đầu, không có di chuyển biến 3.4 Phương pháp phân tích liệu nghiên cứu thức 20 Thực hiện kiểm định Cronbach’Alpha phân tích nhân tố khám phá (EFA) để đánh giá lại thang đo Kế tiếp, phân tích nhân tố khẳng định (CFA) được dùng để kiểm định độ tin cậy tổng hợp, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt mức độ phù hợp chung thang đo Với mô hình cấu trúc, kỹ thuật SEM với ước lượng ML (Maximum Likehood) được dùng để đánh giá độ phù hợp tổng thể mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu đề xuất CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Nghiên cứu thức Nghiên cứu định lượng thức được thực hiện tại tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ Có 285/400 bảng câu hỏi được sử dụng để phân tích kiểm định 4.2 Kết kiểm định lại phân tích nhân tố khám phá Tiến hành phân tích EFA lần, lần loại mợt biến (S5, T1, PT1, PT7) Ở lần cách trích Principal Axis Factoring phép quay Promax cho nhân tố nguồn lực, kết quả cho hệ số KMO = 0,853 Sig = 0,000; Phương sai trích đạt 59,150% Các nhóm nhân tố được trích giả định ban đầu, có yếu tố tải đảm bảo điều kiện nêu ra, không có biến động biến 4.3 Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 4.3.1 Kết CFA thang đo nguồn lực bên ngồi Ở lần phân tích CFA lần 2, kết quả cho thấy: mơ hình có 51 bậc tự do, Chi-square = 172,775 (p= 0,000); CMIN/df = 1,529 nhỏ Các tiêu khác cho thấy mô hình phù hợp với liệu thị trường, cụ thể: GFI, CFI, TLI lần lượt 0,937; 21 0,960; 0,952 RSMEA = 0,043 nhỏ 0,06 Mơ hình phù hợp với liệu thị trường, đạt được tính đơn hướng, giá trị phân biệt giá trị hội tụ 4.3.2 Kết CFA thang đo đơn hướng Tiến hành phân tích CFA, mơ hình có 52 bậc tự do, Chisquare = 111,951 (P = 0,000), CMIN/df = 2,153 nhỏ Các số GFI, CFI, TLI lần lượt là: 0,935; 0,957; 0,945 lớn 0,9 RSMEA = 0,064; có thể thấy mô hình đáp ứng được với liệu thị trường, đạt được tính đơn hướng, giá trị phân biệt, giá trị hội tụ 4.3.3 Kết CFA mơ hình đo lường tới hạn Hình 4.1 Kết CFA mơ hình đo lường tới hạn (Nguồn: Kết quả xử lý từ liệu điều tra) Kết quả CFA mơ hình đo lường sau (Hình 4.1) cho thấy mô hình có 242 bậc tự do, Chi-square = 435,957 với P = 0,000; số GFI = 0,891; TLI = 0,919; CFI = 0,929; 22 RMSEA = 0,053 nhỏ 0,06 Các số khẳng định mô hình phù hợp tốt với liệu thị trường Bảng 4.1 Kết kiểm định giá trị phân biệt mơ hình đo D D S O D S D S O T lường tới hạn r SE 0,623 0,045 0,571 0,047 0,542 0,048 0,538 0,048 0,553 0,048 0,530 0,048 0,402 0,052 0,361 0,053 0,459 0,051 0,449 0,051 Tương quan < > S < > O < > O < > T < > T < > T < > PT < > PT < > PT < > PT CR 8,431 9,141 9,533 9,587 9,385 9,695 11,425 11,986 10,652 10,787 Giá trị p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 (Nguồn: Kết quả xử lý từ liệu điều tra) Bảng 4.2 Kết kiểm định thang đo mơ hình Thang đo Nguồn lực nhà cung cấp Nguồn lực nhà tổ chức Nguồn lực du khách MICE Nguồn lực điểm đến MICE Sự phát triển du lịch MICE Mã Số biến Độ tin cậy α ρc Phương sai trích λ Sự phù hợp S 0,838 0,851 0,593 0,763 Phù hợp O 0,717 0,724 0,397 0,629 Phù hợp T 0,771 0,776 0,604 0,777 Phù hợp D 0,828 0,837 0,426 0,649 Phù hợp PT 0,880 0,88 0,595 0,771 Phù hợp (Nguồn: Kết quả xử lý từ liệu điều tra) 23 Về giá trị hội tụ, trọng số hồi quy chuẩn hóa đạt có ý nghĩa thống kê; Về giá trị phân biệt, hệ số tương quan khái niệm nhỏ có ý nghĩa thống kê Tổng hợp kết quả phân tích CFA được thể hiện Bảng 4.2 4.4 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 4.4.1 Kiểm định mơ hình lý thuyết thức Mơ hình có 245 bậc tự do, Chi-square = 459.198 (p = 0,000), Chi-square/df = 1,874 nhỏ 2; Các số: GFI = 0,886; TLI = 0,912; CFI = 0,922 RMSEA = 0,055 nhỏ 0,06 Điều cho thấy mô hình phù hợp với liệu thị trường Hình 4.2 Kết SEM chuẩn hóa mơ hình lý thuyết (Nguồn: Kết quả xử lý từ liệu điều tra) Bảng 4.3 Hệ số hời quy chuẩn hóa mơ hình lý thuyết Ước Tương quan S.E C.R P lượng Nguồn lực Nguồn lực → 0,364 0,053 11,984 0,0000 nhà cung điểm đến 24 Ước lượng Tương quan cấp MICE Nguồn lực nhà tổ → chức Nguồn lực du khách → MICE Nguồn lực điểm đến → MICE Nguồn lực điểm đến MICE Nguồn lực điểm đến MICE Sự phát triển du lịch MICE S.E C.R P 0,268 0,055 13,334 0,0000 0,234 0,055 13,827 0,0000 0,442 0,051 10,917 0,0000 (Nguồn: Kết quả xử lý từ liệu điều tra) 4.4.2 Kiểm định mơ hình cạnh tranh Để có thể đánh giá khách quan luận án nêu để đề xuất kiểm định mô hình cạnh tranh, nhằm chọn một mô hình cạnh tranh tốt nhất để so sánh với mô hình lý thuyết đề xuất kiểm định Kết quả, ba mơ hình cạnh tranh, mơ hình cạnh cạnh tranh có số tối ưu so với hai mơ hình cạnh tranh lại Bảng 4.4 So sánh khác biệt mơ hình Mơ hình Chisquare Df P LT CT1 CT2 CT3 459,198 443,380 455,043 442,509 245 244 244 243 0,00 0,00 0,00 0,00 Chisquare /df 1,874 1,817 1,865 1,821 GFI CFI TLI RMSEA 0,886 0,889 0,886 0,889 0,922 0,927 0,923 0,927 0,912 0,918 0,913 0,917 0,055 0,054 0,055 0,054 (Nguồn: Kết quả xử lý từ liệu điều tra) 25 Mô hình cạnh tranh lấy bậc tự do, giá trị kiểm định (GFI, CLI, TLI) mô hình cạnh tranh cao có ý nghĩa thống kê so với mô hình lý thuyết Như vậy, mơ hình cạnh tranh phù hợp tồn diện để giải thích thực tế thị trường Đến đây, mơ hình thức sau thực hiện kiểm định SEM kiểm định cạnh tranh được chọn mô hình Hình 4.3 Nguồn lực nhà cung cấp (S) Nguồn lực nhà tổ chức (O) Nguồn lực du khách MICE (T) + H Nguồn lực điểm đến MICE (D) H + H3 + H 4+ Sự phát triển du lịch MICE (PT) H5 + Hình 4.3 Mơ hình lý thuyết thức sau kiểm định 4.4.3 Kiểm định Boostrap Nghiên cứu sử dụng phương pháp Bootstrap với số lượng mẫu lặp lại N = 1.000 Kết quả ước lượng cho thấy, độ chệch xuất hiện có giá trị rất nhỏ ổn định, chứng tỏ ước lượng mô hình nghiên cứu tin cậy được 4.5 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu Kết quả ước lượng mô hình lý thuyết thức boostrap phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính cho thấy mối 26 quan hệ được giả thuyết mô hình lý thuyết có ý nghĩa thống kê Các giả thuyết nghiên cứu H1, H2, H3, H4, H5 được chấp nhận * Hiệu tác động: Qua số liệu phân tích Bảng 4.5, ta thấy tác đợng trực tiếp (0,563) gián tiếp (0,18923) biến mô hình tác động mức 75,223% đến phát triển du lịch MICE CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1 Kết luận Luận án thực hiện được ba mục tiêu: (1) Xây dựng mô hình mối quan hệ nguồn lực bên của: nhà cung cấp, nhà tổ chức, du khách MICE; Nguồn lực điểm đến MICE Sự phát triển du lịch MICE tại điểm đến MICE Đà Lạt; (2) Kiểm định phù hợp mơ hình lý thuyết liệu thị trường nghiên cứu tại điểm đến MICE Đà Lạt (3) Đề xuất hàm ý quản trị đối với doanh nghiệp tham gia cung cấp nguồn lực, với nguồn lực điểm đến MICE tạo nên phát triển du lịch MICE * Đóng góp mô hình đo lường: thang đo mối quan hệ nguồn lực bên ngoài, nguồn lực điểm đến MICE phát triển du lịch MICE có độ tin cậy, giá trị hội tụ giá trị phân biệt tốt, phù hợp để sử dụng ngành du lịch MICE Đà Lạt Nghiên cứu xây dựng kiểm định được thang đo nguồn lực du khách MICE góp phần tạo phát triển du lịch MICE * Đóng góp mô hình lý thuyết: (i) đóng góp để cụ thể hóa khái niệm điểm đến MICE – nguồn lực điểm đến MICE theo 27 hướng nghiên cứu nguồn lực, đó kết quả tổng hợp nguồn lực bên điểm đến đóng góp nguồn lực của: nhà cung cấp, nhà tổ chức du khách MICE từ bên ngồi, được biểu hiện mối quan hệ tích cực mơ hình lý thuyết thức được kiểm định chứng minh; (ii) Cụ thể hóa khái niệm phát triển du lịch MICE theo hướng quản trị Nói cách khác luận án xây dựng được thang đo đo lường được phát triển du lịch MICE theo hướng tiếp cận quản trị kinh doanh theo mô hình được đề xuất kiểm định 5.2 Hàm ý quản trị 5.2.1 Có liên quan đến nguồn lực nhà cung cấp Từ mối quan hệ nguồn lực nhà cung cấp với điểm đến MICE phát triển du lịch MICE, cần có sách, chiến lược phù hợp thu hút nguồn lực tạo nên phát triển 5.2.2 Có liên quan đến ng̀n lực nhà tổ chức Cần phải có sách dẫn dắt để tạo điều kiện tổ chức kiện tại điểm đến; phối hợp linh hoạt nhà tổ chức quyền địa phương mọi mặt, để tạo thuận lợi cho tổ chức 5.2.3 Có liên quan đến nguồn lực du khách MICE Điểm đến cần thực hiện việc tạo dựng được một hình ảnh, hấp dẫn phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho du khách ngang cao với mức độ mong muốn tổng thể họ 5.2.4 Có liên quan tới nguồn lực điểm đến MICE Cần tiếp tục tăng cường chất lượng sở vật chất du lịch nơi ăn, nghỉ, hợi thảo Phát triển mạnh gói sản phẩm chất lượng cao 5.2.5 Có liên quan đến phát triển du lịch MICE 28 Để du lịch MICE phát triển tốt hơn, nhà cung cấp, nhà tổ chức, điểm đến MICE cần gia tăng mức độ cung cấp nguồn lực đầy đủ, kịp thời; cả nguồn lực hữu hình vô hình; cả nguồn lực mối quan hệ kiến thức để đáp ứng được nhu cầu du khách MICE Điểm đến MICE bên liên quan có được lợi ích sẽ góp phần phát triển du lịch MICE 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu Nghiên cứu có hạn chế cụ thể sau: Thứ nhất, nghiên cứu được thực hiện bối cảnh Việt Nam cả nước ngồi chưa có mợt mơ hình tổng qt đại diện để phát triển du lịch MICE Do đó mô hình đề xuất có thể thiếu một số nhân tố quan trọng khác Thứ hai, Nghiên cứu kiểm định hoạt động MICE tại điểm đến MICE Đà Lạt Thực tế cho thấy điểm đến khác nhau, nguồn lực sẽ khác quy mô, số lượng Do đó, cần mở rộng phạm vi nghiên cứu tỉnh, thành phố đủ điều kiện điểm đến MICE Thứ ba, cách tiếp cận nghiên cứu tác giả chủ yếu từ hướng cung Để có hiểu biết tổng quát du lịch MICE, cần có nghiên cứu từ hướng cầu, từ cả hai hướng cung – cầu Thứ tư, kết quả CFA mô hình tới hạn có 2/5 phương sai trích < 0,5, đồng thời GFI = 0,89 xấp xỉ 0,9; Kiểm định SEM mơ hình có GFI = 0,886 xấp xỉ 0,9 Hạn chế cho thấy mô hình phù hợp với liệu thị trường chưa mức độ cao 5.3.2 Hướng nghiên cứu 29 Thứ nhất, cần thực hiện thêm một số nghiên cứu để có thể phát hiện thêm một số nhân tố, một số tiêu chí mới nhằm khẳng định mơ hình tổng qt cả lý thuyết thực tiễn Thứ hai, cần mở rộng phạm vi kiểm định đánh giá mô hình lý thuyết điểm đến MICE tiêu biểu hiện Hà Nợi, thành phố Hồ Chí Minh, nơi thường xuyên có kiện lớn đa dạng Thứ ba, cần mở rộng hướng tiếp cận nghiên cứu theo hướng cầu; cung - cầu để có đánh giá khách quan du lịch MICE tại Việt Nam 30 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ Lê Thái Sơn Hà Nam Khánh Giao (2012) Các nhân tố tác động đến phát triển du lịch MICE tại thành phố Đà Lạt Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 290, trang 91-110 Lê Thái Sơn Hà Nam Khánh Giao (2018) Mô hình phát triển du lịch MICE tại Việt Nam từ nhân tố nguồn lực Tạp chí Cơng Thương, tháng – 2018, trang 234 – 237 Lê Thái Sơn Hà Nam Khánh Giao (2018) Phát triển du lịch MICE tại Đà Lạt – Kiểm định từ hướng cung Tạp chí Cơng Thương, tháng – 2018, trang 327 - 332 Ha Nam Khanh Giao Le Thai Son (2018) MICE Tourism Development – Examination from Supply Side in Dalat city, Viet Nam Global and Stochastic Analysis Vol 5(6), pp 363382 ... khách MICE; Nguồn lực điểm đến MICE Sự phát triển du lịch MICE tại điểm đến MICE Đà Lạt; (2) Kiểm định phù hợp mô hình lý thuyết liệu thị trường nghiên cứu tại điểm đến MICE Đà Lạt. .. chức chuyên nghiệp, du khách MICE nguồn lực điểm đến MICE có quan hệ với có quan hệ với phát triển du lịch MICE không? - Ứng dụng nghiên cứu tại điểm đến MICE Đà Lạt, nguồn lực bên... mối quan hệ nguồn lực bên nhà cung cấp, nhà tổ chức, tổ chức chuyên nghiệp, du khách MICE, nguồn lực điểm đến MICE phát triển du lịch MICE tại điểm đến MICE Đà Lạt - Kiểm định phù hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa các nguồn lực bên ngoài, nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE trường hợp nghiên cứu tại đà lạt (tt) , Mối quan hệ giữa các nguồn lực bên ngoài, nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE trường hợp nghiên cứu tại đà lạt (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn