Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

15 14 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 10:56

Nhân số thập phân với 10,100,1000,… Toán: *Kiểm tra cũ: 1)Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm nào? Đặt tính tính: 1,28 x Tốn: 2) Đặt tính tính: 60,8 x 45 Tốn: Nhân số thập phân với 10,100,1000,… • Ví dụ 1: 27,867 x 10 = ? 27,867 x 10 278,670 27,867 x 10 = 278,67 Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy số 27,867 sang bên phải chữ số ta 278,67 Tốn:Nhân số thập phân với 10,100,1000, … Ví dụ 2: 53,286 x 100 = ? 53,286 x 100 5328,600 53,286 x 100 = 5328,6 Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy số 53,286 sang bên phải hai chữ số ta 5328,6 Toán:Nhân số thập phân với 10,100,1000,… Quy tắc: Muốn nhân số thập phân với 10, 100, 1000,…ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải một, hai, ba,…chữ số Toán: Nhân số thập phân với 10,100,1000,… Bài1: 14 Nhân nhẩm: 210 a) 1,4 x 10 = 7200 2,1 x 100 = 7,2 x 1000 = Toán: Nhân số thập phân với 10,100,1000,… 96,3 2508 10 5320 = b) 9,63 x 25,08 x 100 = 5,32 x 1000 = Toán: Nhân số thập phân với 10,100,1000,… 53,28 406,1 894 10 c) 5,328 x = 4,061 x 100 = 0,894 x 1000 = Toán: Nhân số thập phân với 10,100,1000,… Bài 2: Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị xăng- ti- mét: 10,4dm = 104cm 12,6m = 1260cm 0,856m = 85,6cm 5,75dm = 57,5cm Toán: Nhân số thập phân với 10,100,1000,… Bài 3: Một can nhựa chứa 10 lít dầu hoả Biết lít dầu hoả cân nặng 0,8 kg, can rỗng cân nặng 1,3 kg Hỏi can dầu hoả cân nặng ki lơ - gam? Bài giải: Khối lượng 10 lít dầu hoả là: 0,8 x 10 = (kg) Can dầu hoả cân nặng: + 1,3 = 9,3(kg) Đáp số: 9,3 kg Toán: Nhân số thập phân với 10,100,1000, … Trò chơi: Ai nhanh đúng: Nhân nhẩm: 40,8 4,08 x 10 = 218 21,8 x 10 =4581 45,81 x 100 =2680 2,68 x 1000 = Toán: Nhân số thập phân với 10,100,1000, … Quy tắc: Muốn nhân số thập phân với 10, 100, 1000,…ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải một, hai, ba,…chữ số Xem sách trang 57 Hướng dẫn học nhà: - Làm BT 3/57 vào tập nhà - Làm BT 1,2,3,4/70 tập in - Soạn luyện tập trang 58 Kính chúc q thầy sức khỏe Chúc em chăm ngoan, học giỏi Chào thân ái! ... 100 = 7 ,2 x 1000 = Toán: Nhân số thập phân với 10,100,1000, … 96,3 25 0 8 10 53 20 = b) 9,63 x 25 , 08 x 100 = 5, 32 x 1000 = Toán: Nhân số thập phân với 10,100,1000, … 53 ,28 406,1 894 10 c) 5, 328 x =... Toán: Nhân số thập phân với 10,100,1000, … Bài 2: Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị xăng- ti- mét: 10,4dm = 104cm 12, 6m = 126 0cm 0, 856 m = 85, 6cm 5, 75dm = 57 ,5cm Toán: Nhân số thập phân với 10,100,1000, …... 10,100,1000, … Ví dụ 2: 53 ,28 6 x 100 = ? 53 ,28 6 x 100 53 28 ,600 53 ,28 6 x 100 = 53 28 ,6 Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy số 53 ,28 6 sang bên phải hai chữ số ta 53 28 ,6 Toán: Nhân số thập phân với 10,100,1000, …
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn