Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

12 12 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 10:56

BÀI CŨ: Câu 1: Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm nào? -Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm sau: +Nhân nhân số tự nhiên +Đếm xem phần thập phân số thập phân có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Câu 2: Tính a, 6,8 x15 = ? b, 0,256 x = ? 6,8 0,256 x 15 x 340 2,048 68 102,0 • BÀI MỚI : NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000… • - Mục tiêu : biết Nhân nhẩm số thập phân với 10,100,1000… Chuyển đổi đơn vị đo số đo độ dài dạng số thập phân Bài tập cần làm : 1,2 *HOẠT ĐỘNG 1:Tìm hiểu a) Ví dụ 1: Tính :27,867 X 10 = ? 27,867 X 10 278,670 * Em có nhân xét thừa số thứ tích ? - Các chữ số thừa số thứ tích giống - Dấu phẩy tích chuyển sang bên phải chữ số b) Ví dụ : Tính : 53,826 X 100 = ? 53,826 X 100 5382,6 * Em có nhân xét thừa số thứ tích ? - Các chữ số thừa số thứ tích giống - Dấu phẩy tích chuyển sang bên phải hai chữ số • Muốn nhân số thập phân với 10,100,1000… ta làm ? - Muốn nhân số thập phân với 10, 100, 1000… ta việc chuyển dấu phẩy số sang phải một,hai,ba… chữ số HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP BÀI 1: nhân nhẩm a) 1,4 x 10 = 14 2,1 x100 = 210 7,2 x 1000 =7200 b) 9,63 x 10 = 96,3 25, 08 x 100 = 2508 5,32 x 1000 = 5320 c) 5,328 x 10 = 53,28 4,061 x 100 = 406,1 0,894 x 1000 = 894 BÀI : VIẾT CÁC SỐ ĐO SAU DƯỚI DẠNG SỐ ĐO DƠN VỊ LÀ XĂNG-TI-MÉT 10,4 dm 0,856 m 12,6 m 5,75 dm - Muốn chuyển số đo từ đơn vị lớn sang đơn vị bé ta làm ? + Muốn chuyển số đo từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ ta dời dấu phẩy số sang phải đến số mang đơn vị đề yêu cầu đánh dấu phẩy thiếu thêm khơng 10,4 dm = 104 cm 0,856 m = 85,6 cm 12,6 m = 1260 cm 5,75 dm = 57,5 cm BÀI :một can dầu hỏa chứa 10 lít dầu Mỗi lít dầu nặng 0,8kg Can rỗng nặng 1,3kg Hỏi can dầu nặng kg? GIẢI Số kg 10 lít dầu hoả nặng : 10 X 0,8 = (kg) Số kg can dầu hoả nặng + 1,3 = 9,3 (kg) ĐS : 9,3 kg • CỦNG CỐ : * Muốn nhân số thập phân với 10,100,1000… ta làm nào? •TRỊ CHƠI : ghi (Đ) sai ghi (S) 0,25 X 10 = 2,5 Đ 1,36 X 100 = 136 Đ 0,009 X 1000 =9 Đ 0,0030 X 100 = 30 S • * NHẬN XÉT - DẶN DỊ : - Về nhà học thuộc quy tắc ...• BÀI CŨ: Câu 1: Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm nào? -Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm sau: +Nhân nhân số tự nhiên +Đếm xem phần thập phân số thập phân có chữ số. .. chữ số kể từ phải sang trái Câu 2: Tính a, 6,8 x 15 = ? b, 0, 25 6 x = ? 6,8 0, 25 6 x 15 x 340 2, 048 68 1 02, 0 • BÀI MỚI : NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000 • - Mục tiêu : biết Nhân nhẩm số thập. .. phẩy số sang phải một, hai,ba… chữ số HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP BÀI 1: nhân nhẩm a) 1,4 x 10 = 14 2, 1 x100 = 21 0 7 ,2 x 1000 = 720 0 b) 9,63 x 10 = 96,3 25 , 08 x 100 = 25 0 8 5, 32 x 1000 = 53 20 c) 5, 328
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn