Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn quận 6, thành phố hồ chí minh

73 18 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 23:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ MỸ DUNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6, THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ MỸ DUNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Thống kê kinh tế Mã số: 83101707 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN VĂN SĨ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Phân tích số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp nhà nước địa bàn Quận 6, Tp.HCM”, nghiên cứu thân tơi thực Kết luận văn trung thực chưa thực cơng trình nghiên cứu khác Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Học viên Nguyễn Thị Mỹ Dung MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤCC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứuvà câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Các khái niệm 2.2 Cơ sở lý thuyết 2.3 Các nghiên cứu trước liên quan 2.4 Đề xuất mơ hình nghiên cứu giả thuyết 14 2.4.1 Biến phụ thuộc 14 2.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh 15 2.4.3 Cơ sở lý thuyết hồi quy tuyến tính bội 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Quy trình nghiên cứu 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3 Giải thích biến nghiên cứu 27 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 4.1.1 Thực trạng Doanh nghiệp địa bàn quận 6,TP.HCM 34 Thực trạng DN địa bàn TPHCM 34 4.1.2 Thực trạng Doanh nghiệp địa bàn quận 6,TP.HCM 36 4.1.3 Khu vực kinh doanh 38 4.2 Kết Phân tích số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh địa bàn quận 6, TPHCM 41 4.2.3 Kết phân tích tương quan 41 4.2.4 Mơ hình hồi quy 42 4.2.5 Kết kiểm định đa cộng tuyến 45 4.2.6 Kết kiểm định tượng phương sai thay đổi 46 4.2.7 Xử lý phương sai thay đổi 47 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 48 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 5.1 Kết luận chung kiến nghị 52 5.1.1 Kết luận chung 52 5.1.2 Kiến nghị 52 5.2 Đóng góp, hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC A DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ DN Doanh nghiệp DNNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTN Doanh nghiệpnhân HQHĐKD Hiệu hoạt động kinh doanh ROA Tỷ suất sinh lợi tài sản ROE Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành Phố TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh TPP Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TSSL Tỷ suất sinh lợi UBND Ủy ban nhân dân WTO Tổ chức thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Các biến quan sát mô hình nghiên cứu 22 Bảng 4.1: Số lượng doanh nghiệp địa bàn quận năm 2011 - 2016 37 Bảng 4.2: Số lượng doanh nghiệp địa bàn quận chia theo khu vực 39 Bảng 4.3: Kết ma trận tương quan 41 Bảng 4.4: Thống kê mô tả biến nghiên cứu mô hình 42 Bảng 4.5: Kết kiểm định mơ hình nghiên cứu 44 Bảng 4.6: Kết VIF 46 Bảng 4.7: Kiểm định phương sai thay đổi 47 Bảng 4.8: Kết sau hiệu chỉnh phương sai thay đổi 48 47 Kết kiểm định cho thấy giá trị kiểm định mơ hình có chi2 = 97.22 với mức ý nghĩa kiểm định Prob > chi2 = 0.0000 < 0.05 (5%) cho thấy mơ hình nghiên cứu có tượng phương sai thay đổi Bảng 4.7 Kiểm định phương sai thay đổi Yếu tố Giá trị chi2 Độ tự (df) Mức ý nghĩa (p) Phương sai thay đổi 97.22 13 0.0000 Độ lệch (Skewness) 55.92 0.0000 Độ nhọn (Kurtois) 15.61 0.0001 Cộng 168.75 18 0.0000 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập 4.2.7 Xử lý phương sai thay đổi Khi mơ hình bị phương sai thay đổi, ước lượng tính phương pháp OLS khơng ước lượng hiệu Đồng thời kiểm định hệ số hồi quy tính tốn khơng đáng tin cậy Chính sử dụng ước lượng vững ma trận hiệp phương sai sai số White (1980) đề xuất để tính tốn lại giá trị kiểm định có phương sai thay đổi Kết sau hiệu chỉnh phương sai thay đổi, cho thấy biến độc lập có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đo lường ROA Vì giá trị P- value biến nhỏ 0.05 (5%) Phương trình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến ROA: lnROA=-1.710644-0.1979557loaihinhdn1.019739lntaisan+0.091057lndoanhthu + 1.087862lnloinhuan + U 48 Bảng 4.8 Kết sau hiệu chỉnh phương sai thay đổi Số quan sát 1377 F giá trị kiểm định tổng thể mơ hình 592.20 Mức ý nghĩa mơ hình Prob > F 0.000 Hệ số xác định R hiệu chỉnh 70,63 lnROA Hệ số hồi quy Sai số chuẩn hiệu chỉnh Thống kê t pvalue 95% Khoảng tin cậy 0.001 -.3163656 -.0795459 0.000 -1.068.478 -.9709993 loaihinhdn -.1979557 060361 -3.28 lntaisan -1.019.739 0248456 -41.04 lndoanhthu 091057 0244642 4.05 0.000 0469891 1351248 lnloinhuan 1.087.862 0298308 36.47 0.000 1.029.343 1.146.381 Hệ số tự -1.710.644 1616207 -10.58 0.000 -2.027.694 -1.393.593 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu Nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNNN địa bàn Quận 6, TP.HCM có ý nghĩa quan trọng tình hình nay, việc triển khai nghị số 35/NQ-CP ngày 16 tháng năm 2016 Chính phủ với mục đích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020 Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 31 tháng năm 2017của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Với nhân tố nghiên cứu loại hình doanh nghiệp, doanh thu doanh nghiệp, tổng tài sản bình quân doanh nghiệp, lợi nhuận gộp doanh nghiệpảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNNN địa bàn Quận 6, TP.HCM phần đáp ứng phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ doanh nghiệp cấu loại hình kinh tế 49 địa phương, nâng dần chất lượng DNNNN nhằm đẩy mạnh hiệu cạnh tranh, phát triển bền vững; tích cực chuyển đổi hộ kinh doanh có đủ điều kiện sang loại hình doanh nghiệp để đảm bảo việc chấp hành quy định pháp luật tạo hội phát triển thuận lợi lâu dài xu hội nhập quốc tế; Tạo niềm tin vững mạnh doanh nghiệp, đồng hành, trọng giải khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận tiện nhất; Tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho phát triển cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thực mục tiêu chung Thành phố triển khai Nghị số 35/NQ-CP ngày 16 tháng năm 2016 Chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Về nhân tố loại hình doanh nghiệp với kết nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp có loại hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn tỷ suất sinh lợi ROA doanh nghiệp giảm 0.1979557%, so với doanh nghiệp có loại hình khác với điều kiện yếu tố khác không đổi, giúp cho hộ kinh doanh cá thể định hướng chuyển đổi phát triển lên doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp thuận lợi trình kinh doanh hiệu kinh doanh loại hình doanh nghiệp tốt Về nhân tố tài sản bình quân doanh nghiệp tài sản bình quân doanh nghiệp tăng lên 1% tỷ suất sinh lợi ROA doanh nghiệp giảm 1.019739% , với điều kiện yếu tố khác không đổi, giúp cho doanh nghiệp cấp lãnh đạo địa phương thấy doanh nghiệp chưa tận dụng tốt nguồn vốn quản lý tài sản DNNNN chưa thật hiệu quả, điều phụ thuộc vào yếu tố khoản thu ngắn hạn, khoản thu dài hạn doanh nghiệp, cách quản lý hàng tồn kho, cách sử dụng tài sản cố định (máy móc thiết bị cũ) 50 Về nhân tố doanh thu doanh nghiệp kết cho thấy doanh thu doanh nghiệp tăng lên 1% tỷ suất sinh lợi ROA doanh nghiệp tăng 0.091057 % , với điều kiện yếu tố khác không đổi Như để tăng hiệu kinh doanh DN cần phải thúc đẩy doanh thu doanh nghiệp mình, thực biện pháp ứng dụng công nghệ cao, nắm rõ quy luật cung cầu nắm bắt nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, xây dựng thương hiệu, uy tín doanh nghiệp Về biến lợi nhuận gộp doanh nghiệp lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng lên 1% tỷ suất sinh lợi ROA doanh nghiệp tăng 1.087862%, chứng tỏ vấn đề quảnchi phí doanh nghiệp quan trọng, quảnchi phí tốt thúc đẩy doanh thu doanh nghiệp tăng trưởng hiệu kinh doanh doanh nghiệp cao (Với điều kiện yếu tố khác không đổi) 51 Tóm tắt chương Trong chương 4, tác giả nêu thực trạng doanh nghiệp địa bàn TP.HCM DNNNN địa bàn quận 6, TP.HCM Phân tích tình hình phát triển DNNNN địa bàn quận 6, TP.HCM năm 2011 với tình hình phát triển DNNNN địa bàn quận 6, TP.HCM năm 2016 Đồng thời đưa kết mơ hình nghiên cứu; đánh giá phù hợp mơ hình; định hướng phát triển doanh nghiệp đưa giải pháp 52 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận chung kiến nghị 5.1.1 Kết luận chung Để phân tích số nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐKD DNNNN địa bàn quận 6, TPHCM, tác giả dùng liệu thứ cấp, tổng hợp từ nguồn Tổng điều tra kinh tế năm 2017- Điều tra doanh nghiệp địa bàn quận với liệu 3.199 DN, số quan sát 3.177 doanh nghiệp nhà nước sử dụng phần mềm Sata 12 để phân tích Kết nghiên cứu cho thấy với hiệu hoạt động kinh doanh DNNNN địa bàn quận 6, Tp.HCM đo lường tỷ suất sinh lợi tài sản doanh nghiệp ảnh hưởng nhân tố: (1) loại hình doanh nghiệp tác động ngược chiều đến ROA; (2) tài sản doanh nghiệp (Tổng tài sản bình quân doanh nghiệp) tác động ngược chiều đến ROA; (3) doanh thu doanh nghiệp tác động chiều đến ROA; (4) lợi nhuận gộp doanh nghiệp tác động chiều đến ROA 5.1.2 Kiến nghị Với xu hội nhập quốc tế nay, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hiệu hoạt động kinh doanh cụ thể liên quan đến vấn đề tài sản nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, sản phẩm… Để giải khó khăn q trình kinh doanh tác giả đưa số kiến nghị sau: Thứ nhất, DN cần đầu tư vào công nghệ cao, mua sắm thiết bị ứng dụng cơng nghệ cao q trình kinh doanh để tăng suất lao động, sử dụng quản lý tài sản cách hợp lý, hạn chế hàng tồn kho 53 Đồng thời quản lý tốt khoản thu ngắn hạn dài hạn doanh nghiệp; tận dụng vốn huy động hỗ trợ cấp quyền Thứ hai, Nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo uy tín, thương hiệu doanh nghiệp, đồng thời có chiến lược quảng cáo sản phẩm, ưu đãi, khuyến mại thích hợp để thu hút người tiêu dùng, từ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp đạt hiệu họat động kinh doanh cao Thứ ba, Quản lý chặt chẽ chi phí trình kinh doanh, hạn chế chi phí phát sinh khơng cần thiết, tinh gọn quy trình sản xuất, có chiến lược tốt kinh doanh Thứ tư, Các quan quyền địa phương cần có sách hỗ trợ cụ thể loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh cụ thể, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng tối ưu để doanh nghiệp đổi phương thức kinh doanh thông qua công nghệ đại Thứ năm, Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng biện pháp để ngày ứng dụng công nghệ 4.0 nâng cao hiệu hoạt động, liên ngành, liên quận tạo điều kiện thuận lợi cho DN có mơi trường kinh doanh tốt 5.2 Đóng góp, hạn chế luận văn hướng nghiên cứu Tổng điều tra kinh tế năm 2017 ba Tổng điều tra thống kê quy định Luật thống kê, thực năm lần với mục đích thu thập thơng tin sở kinh tế, hành chính, nghiệp nhằm đánh giá toàn diện thực trạng xu hướng phát triển kinh tế - xã hội nước ta, giúp cho cấp lãnh đạo nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch, sách phát triển kinh tế - xã hội 54 Với kết nghiên cứu, doanh nghiệp tham khảo làm tư liệu để định hướng phát triển mình, khai thác mạnh, khắc phục điểm yếu ngày nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp, giúp cho lãnh đạo địa phương nói riêng, lãnh đạo cấp đánh giá thực trạng tình hình phát triển doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch phù hợp cho mục tiêu phấn đấu phát triển doanh nghiệp từ đến năm 2020 Tuy nhiên mơ hình nghiên cứu giải thích 70,54 % nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động DNNNN, 29,46% mơ hình chưa giải thích Tác giả đo lường biến độc lập với ROA, chưa thực đo lường biến độc lập với ROI, ROS, ROE để có nhìn cụ thể khái quát nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNNN Do nguồn lực có hạn hạn chế thời gian nghiên cứu tác giả thực liệu cấp, nên hạn chế mơ hình nghiên cứu tác giả đưa chưa nghiên cứu DNNNN có hỗ trợ địa phương, cấp quyền khơng có hỗ trợ địa phương, cấp quyền có ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh DNNNN yếu tố mơi trường kinh doanh Từ có hướng đề xuất, kiến nghị khắc phục hạn chế có phát huy ưu điểm có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNNN Hướng nghiên cứu đề tài nghiên cứu hỗ trợ địa phương ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNNN đo lường tiêu ROE, ROI, ROS; Các yếu tố môi trường kinh doanh, ứng dụng cơng nghệ thơng tin… 55 Tóm tắt chương Tác giả đưa kết luận chung, tóm tắt kết mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNNN địa bàn quận 6, TPHCM với nhân tố,và đưa kiến nghị đóng góp, hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Đặng Văn Lành, 2017 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Kiên Giang Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Hồng Ngọc Nhậm, 2007 Giáo trình kinh tế lượng, Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội Lê văn Niệm, 2018 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp An Thạnh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Nguyễn Đình Thọ, 2013.Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Nhà Xuất Bản Tài Chính Nguyễn Minh Tân, Võ Thành Danh Tăng Thị Ngân, 2015 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bạc Liêu Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ 2015, số 38 trang 34-40 Nguyễn Thị Diệu Thanh, 2016 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tính ổn định trì lợi nhuận doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Đà Nẵng Nguyễn Quốc Nghi Mai Văn Nam, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa Tp Cần Thơ Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ 2011, số 19b trang 122129 Phan Thanh Việt, 2018 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Tiền Giang Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Tổng cục Thống kê, 2016 Ấn phẩm Hiệu doanh nghiệp nước giai đoạn 2005-2014 Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Trần Thị Tuấn Anh, 2014 Hướng dẫn thực hành Stata 12 Trần Vũ Thị Hà Xuyên, 2017 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa Tp.HCM Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Viện khoa học Thống kê, 2017 Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu thống kê nhà nước Hà Nội: Nhà xuất Thống kê PHỤ LỤC A Bảng A.1: Ma trận tương quan biến Bảng A.2: Kết hồi quy Bảng A.3: Hệ số phóng đại phương sai Bảng A.4: Kiểm định phương sai thay đổi Bảng A.5: Ước lượng hồi quy sử dụng sai số chuẩn hiệu chỉnh (robust) ... HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ MỸ DUNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ... Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước địa bàn quận 6, Tp.HCM” Phạm vi không gian: Tồn doanh nghiệp ngồi nhà nước đóng địa bàn quận 6, Tp.HCM, loại trừ doanh. .. triển doanh nghiệp năm 2018 địa bàn quận vấn đề nghiên cứu Phân tích số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước (DNNNN) địa bàn quận 6, Tp.HCM” thiết thực nhất, từ phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn quận 6, thành phố hồ chí minh , Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn quận 6, thành phố hồ chí minh , CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN, 3 Các nghiên cứu trước liên quan, 4 Đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thuyết, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 3 Giải thích các biến nghiên cứu, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, 2 Kết quả Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận 6, TPHCM., 3 Thảo luận kết quả nghiên cứu., CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, 2 Đóng góp, hạn chế của luận văn và hướng nghiên cứu tiếp theo

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn