Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

12 37 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 21:39

BÀI GIẢNG TOÁN CHƯƠNG BÀI 2: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN Kiểm tra cũ: 80,9 x 10 3,67 x 1000 = 809 0,01 x 100 =1 = 3670 0,456 x 10 4,987 x100 = 45,6 = 498,7 Toán Tiết 58 Nhân số thập phân với số thập phân 1.Ví dụ a Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m Hỏi diện tích mảnh vườn mét vng ? 6,4 x 4,8 = ? (m2) 64 x x 48 4, 512 51 256 25 3072 (dm ) - Hai thừa số có tất hai chữ số phần thập phân ,7 2 (m ) ,ta dùng dấu phẩy tách tích hai chữ số kể từ phải sang trái 2 3072 dm = 30,72m Vậy 6,4 x 4,8 = 30,72m - Ta đặt tính thực phép nhân nhân số tự nhiên 6, Toán Tiết 58 Nhân số thập phân với số thập phân 1.Ví dụ a Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m Hỏi diện tich mảnh vườn mét vuông ? 64 x 48 3072 (dm ) 2 3072 dm = 30,72m Bài giải: 4,8 512 256 6,4 x 51 25 Diện tích mảnh vườn là: 2 6,4 x 4,8 = 30,72 (m ) ,7 2 (m ) Đáp số: 30,72 (m ) Toán Tiết 58 Nhân số thập phân với số thập phân a Ví dụ 1: b Ví dụ 2: 4, 6,4 x x 4,8 51 25 4,75 x 1,3 = ? - Ta đặt tính thực phép nhân nhân số tự nhiên 1, 14 ,7 2 (m ) ,1 - Hai thừa số có tất ba chữ số phần thập phân , ta dùng dấu phẩy tách tích ba chữ số kể từ phải sang trái Toán Tiết 58 Nhân số thập phân với số thập phân Ví dụ: Quy tắc: Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên - Đếm xem phần thập phân hai thừa số có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Toán Tiết 58 Nhân số thập phân với số thập phân Thực hành Bài Đặt tính tính: a) 25,8 x 1,5 ; c) 0,24 x 4,7 Toán Tiết 58 Nhân số thập phân với số thập phân Bài a) Tính so sánh giá trị a x b b x a: a b axb bxa 2,36 4,2 4,2 x 2,36 = 9,12 3,6 x 4,2 = 9,12 3,05 2,7 3,05 x 2,7 = 8,235 2,7 x 3,05 = 8,235 Nhận xét: Phép nhân số thập phân có tính chất giao hốn: Khi đổi chỗ hai thừa số tích tích khơng thay đổi axb=bxa Tốn Tiết 58 Nhân số thập phân với số thập phân Bài b) Viết kết tính: 4,34 x 3,6 = 15,624 3,6 x 4,34 = 9,04 x 16 = 144,64 15,624 16 x 9,04 = 144,64 - 11 Toán Tiết 58 Nhân số thập phân với số thập phân Đúng hay Sai x 1,5 x 9, 1,2 30 15 1,8 2, 9, 19,8 22,7 Đ S x 3,05 1,3 915 30 39,65 S x 2,1 3,2 42 63 6,7 Đ Dặn dò: - Về nhà học thuộc qui tắc, làm lại tập - 11 - Chuẩn bị tiết sau: Luyện tập ... 48 30 72 (dm ) 2 30 72 dm = 30,72m Bài giải: 4,8 51 2 25 6 6,4 x 51 25 Diện tích mảnh vườn là: 2 6,4 x 4,8 = 30, 72 (m ) ,7 2 (m ) Đáp số: 30, 72 (m ) Toán Tiết 58 Nhân số thập phân với số thập phân. .. nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Toán Tiết 58 Nhân số thập phân với số thập phân Thực hành Bài Đặt tính tính: a) 25 , 8 x 1 ,5 ; c) 0 ,24 x 4,7 Toán Tiết 58 Nhân số thập phân với số thập phân Bài a)... trái Toán Tiết 58 Nhân số thập phân với số thập phân Ví dụ: Quy tắc: Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên - Đếm xem phần thập phân hai thừa số có chữ số dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn