Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

10 90 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 21:39

Toán Kiểm tra cũ Muốn nhân nhẩm số thập phân với 10; 100; 1000; ta làm nào? Tính: 80,9 x 10 = 809 4,987 x 100 = 498,7 0,456 x 1000 = 456 Toán Nhân số thập phân với số thập phân Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m Tính diện tích mảnh vườn Ta thực phép tính : Ta có : 6,4 m = 64 dm 4,8m = 48 dm 6,4 x 4,8 = ? x (m ) 64 48 512 256 3072 ( dm ) 2 3072 dm = 30,72 m Thông thường ta đặt tính rời làm sau: 64 x x 48 6,4 • Thực phép nhân nhân các số tự 4,8 nhiên 512 512 256 3072 256 30 ,72 b, Ví dụ 2: • Đếm phần thập phân của hai thừa số có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích hai chữ số kể từ phải sang trái 4,75 x 1,3 = ? Ta đặt tính rời làm sau: 4,75 x 1,3 1425 475 ,175 • Thực phép nhân nhân các số tự nhiên • Hai thừa số có tất ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ba chữ số kể từ phải sang trái Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm thế nào? Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm sau: - Nhân nhân các số tự nhiên Đếm xem phần thập phân của cả hai thừa số có chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Luyện tập ( VBT/tr72) Bài Đặt tính rời tính: 3,8 x 8,4 = 23,92 3,24 x 7,2 = 23,328 0,125 x 5,7 = 0,7125 Bài Viết tiếp vào chơỡ̉ trống cho thích hợp: a b 2,5 4,6 3,05 2,8 5,14 0,32 axb bxa 2,5 x 4,6 = Nhận xét: a x b = b x a Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đởi chơ hai thừa số tích tích khơng thay đởi Bài Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5m , chiều dài gấp lần chiều rộng Hỏi diện tích vườn hoa bằng mét vng ? Bài giải: Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là: 18,5 x = 92,5 ( m ) Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là: 92,5 x 18,5 = 18 112,5 ( m ) Đáp số: 18 112,5 m 4,2 x 1,1 x 10 x 0,1 x 0,2 ... 48 51 2 25 6 30 72 ( dm ) 2 30 72 dm = 30, 72 m Thông thường ta đặt tính rời làm sau: 64 x x 48 6,4 • Thực phép nhân nhân các số tự 4,8 nhiên 51 2 51 2 25 6 30 72 25 6 30 , 72 b, Ví dụ 2: • Đếm phần thập. .. ( VBT/tr 72) Bài Đặt tính rời tính: 3,8 x 8,4 = 23 , 92 3 ,24 x 7 ,2 = 23 , 328 0,1 25 x 5, 7 = 0,71 25 Bài Viết tiếp vào chơỡ̉ trống cho thích hợp: a b 2 ,5 4,6 3, 05 2, 8 5, 14 0, 32 axb bxa 2 ,5 x 4,6.. .Toán Kiểm tra cũ Muốn nhân nhẩm số thập phân với 10; 100; 1000; ta làm nào? Tính: 80,9 x 10 = 809 4,987 x 100 = 498,7 0, 456 x 1000 = 456 Toán Nhân số thập phân với số thập phân Ví dụ 1: Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân, Bài 2. Viết tiếp vào chỗ̉ trống cho thích hợp:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn