Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 21:39

PHÒNG GIÁO DỤC TRIỆU PHONG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ TRIỆU ĐỘ Mơn Tốn Lớp NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN Kiểm tra cũ Đặt tính tính 172 x 46 172 X 46 1032 688 7912 149 x 8,2 149 X 8,2 1192 2 ,8 Ví dụ 1: Một mảnh sân hình chữ nhật có chiều dài 6,8m; chiều rộng 3,9m.Tính diện tích mảnh sân Ta phải thực phép tính: 6,8  3,9 = ?(m2) Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 TOÁN Nhân số thập phân với số thập phân Ví dụ 1: Một mảnh sân hình chữ nhật có chiều dài 6,8m; chiều rộng 3,9m.Tính diện tích mảnh sân Ta có: 6,8m = 68dm 3,9m = 39dm Thơng thường ta đặt tính làm sau: 6 39 Thực phép nhân nhân 6,8 61  số tự nhiên (dm2) 3,9 Đếm hai thừa số có tất hai 52 chữ số phần thập phân, ta dùng 2652 dm2 = 26,52 m2 dấu phẩy tách tích hai chữ số kể từ phải sang trái 6,52 Vậy 6,8  3,9 = 26,52 (m2) Ví dụ : Tính : 4,75  1,3 = ? Làm nháp  4,75 1,3 1425 475 6,1 GhiThực nhớ:hiện Muốn nhân mộtnhư số thập với số phép nhân nhânphân số tựmột nhiên thập phân ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên Đếmxem hai thừa số có tấtphân ba chữ phần - Đếm phần thập haisốthừa sốthập phân, dấudấu phẩy táchtách tích ra babấy chữ ta số dùng dùng phẩy tích chữ chữ số kể sangsang trái.trái nhiêu sốtừ kểphải từ phải Trò chơi: “Ai nhanh, đúng” 7,5 x 4,6 = 34,5 1,25 x 7,4 = 9,25 1,43 x 3,9 = 5,577 a) Ví dụ 1: b) Ví dụ 2: 4,75  1,3 = ?4,75 1,3 1425 475 (m2) 0,7 6,1 Ghi nhớ: Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên - Đếm xem phần thập phân hai thừa số có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái  6,4 4,8 51 Luyện tập Đặt tính tính: a) 25,8 x 1,5 b) 16,25 x 6,7 a) Ví dụ 1: b) Ví dụ 2: 4,75  1,3 =  ? 4,75 1,3 1425 475 (m2) 0,7 6,1 Ghi nhớ: Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên - Đếm xem phần thập phân hai thừa số có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái  6,4 4,8 51 Đặt tính tính: a)  5,8 1,5 1290 258 8,7 b )  6,2 6,7 11375 9750 8,8 Ghi nhớ: Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên - Đếm xem phần thập phân hai thừa số có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Đặt tính tính: a) Tính so sánh giá trị a  b b  a a b 2,36 4,2 ab ba 2,36  4,2 = 4,2  2,36 = 9,912 9,912 3,05 2,7 2,7  3,05 = 3,05  2,7 = 8,235 8,235 Nhận xét: Phép nhân số thập phân có tính chất giao hốn: a b=b a Khi đổi chỗ hai thừa số tích tích khơng thay đổi Ghi nhớ: Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên - Đếm xem phần thập phân hai thừa số có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Đặt tính tính: Nhận xét: Phép nhân số thập phân có tính chất giao hốn: Khi đổi chỗ hai thừa số tích tích không thay đổi a  b = b  a Một vườn hình chữ nhật có chiều dài 15,62m chiều 15,62m Tóm tắt: rộng 8,4m Tính chu vi diện tích vườn Chiều dài: Chiều rộng: P, S = ? 8,4m Bài làm Chu vi vườn hình chữ nhật là: (15,62 + 8,4)  = 48,04 (m) Diện tích vườn hình chữ nhật là: 15,62  8,4 = 131,208 (m2) Đáp số: Chu vi 48,04m Diện tích 131,208m2 ... = 26 , 52 (m2) Ví dụ : Tính : 4, 75  1,3 = ? Làm nháp  4, 75 1,3 14 25 4 75 6,1 GhiThực nhớ:hiện Muốn nhân mộtnhư số thập với số phép nhân nhânphân số t một nhiên thập phân ta làm sau: - Nhân nhân... tính tính: a) 25 , 8 x 1 ,5 b) 16, 25 x 6,7 a) Ví dụ 1: b) Ví dụ 2: 4, 75  1,3 =  ? 4, 75 1,3 14 25 4 75 (m2) 0,7 6,1 Ghi nhớ: Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên... b 2, 36 4 ,2 ab ba 2, 36  4 ,2 = 4 ,2  2, 36 = 9,9 12 9,9 12 3, 05 2, 7 2, 7  3, 05 = 3, 05  2, 7 = 8 ,2 35 8 ,2 35 Nhận xét: Phép nhân số thập phân có tính chất giao hốn: a b=b a Khi đổi chỗ hai thừa số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn