Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Số thập phân bằng nhau

15 10 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 21:30

23 23 23,004 = 23 100 10 1000 23004 1000 Tốn (tiết 36) a Ví dụ: 9dm = 90cm Mà: 9dm = 0,9m 90cm = 0,90m Nên: 0,9m = 0,90m Vậy: 0,9 = 0,90 0,90 = 0,9 b) Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân số thập phân ví dụ: 0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000 8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,7500 12 = 12,0 = 12,00 = 12,000 Nếu số thập phân có chữ số tận bên phải phần thập phân bỏ chữ số đi, ta số thập phân ví dụ: 0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9 8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75 12,000 = 12,00 = 12,0 = 12 Bài 1a: Bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân để có số thập phân viết dạng gọn 7,800 = 7,80 = 7,8 64,9000 = 64,900 = 64,90 = 64,9 3,0400 = 3,040 = 3,04 Bài 1b: Bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân để có số thập phân viết dạng gọn 2001,300 = 2001,30 = 2001,3 35,020 = 35,02 100,0100 = 100,010 = 100,01 Bài 2a: Viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân sau để phần thập phân chúng có số chữ số (đều có ba chữ số) 5,612 = 5,612 17,2 = 17,20 = 17,200 = 17,200 480,59 = 480,590 Bài 2b: Viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân sau để phần thập phân chúng có số chữ số (đều có ba chữ số) 24,5 = 24,500 80,01 = 80,010 14,678 = 14,678 Bài 3: Khi viết thêm số thập phân 0,100 dạng 100 số thập phân, bạn Lan viết: 0,100 = viết 0,100 = ; bạn Mỹ 10 ; bạn Hùng viết 0,100 =1000 1Ai 100 100 viết đúng, viết sai? Tại sao? 0,100 = 100 1000 = 10 10 = 10 Vậy Bạn Lan bạn Mỹ viết , bạn Hùng viết sai  Ôn lại số thập phân Làm tập vào ... phần thập phân số thập phân sau để phần thập phân chúng có số chữ số (đều có ba chữ số) 5, 6 12 = 5, 6 12 17 ,2 = 17 ,20 = 17 ,20 0 = 17 ,20 0 480 ,59 = 480 ,59 0 Bài 2b: Viết thêm chữ số vào bên phải phần thập. .. thập phân số thập phân số thập phân ví dụ: 0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000 8, 75 = 8, 750 = 8, 750 0 = 8, 750 0 12 = 12, 0 = 12, 00 = 12, 000 Nếu số thập phân có chữ số tận bên phải phần thập phân bỏ chữ số. .. thập phân số thập phân sau để phần thập phân chúng có số chữ số (đều có ba chữ số) 24 ,5 = 24 ,50 0 80,01 = 80,010 14,678 = 14,678 Bài 3: Khi viết thêm số thập phân 0,100 dạng 100 số thập phân,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Số thập phân bằng nhau, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Số thập phân bằng nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn