Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 11: Đêcamét vuông. Héctômét vuông

11 59 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 20:57

Toán Kiểm tra cũ : 1) Đổi đơn vị đo sau: 54 a)5400kg = …… tạ 34000 Kg b)34 = …… 3006 g c)3kg 6g = …… Thứ năm ngày 17 tháng năm 2009 Toán Đề-ca-mét vuông Héc-tô-mét vuông a) Đề- ca- vuụng Một đề-ca-mét vuông 1dam2 = 100m2 b) Héc –tụ- vuụng Một héc- tơ-mét vng 1hm2 = 100dam2 Tốn Đề-ca-mét vng Héc-tơ-mét vng Bài 1: Đọc số đo diện tích: 105dam2 ; 492hm2 32 600dam2 ; ; 180 350hm2 Toán Đề-ca-mét vuông Héc-tô-mét vuông Bài Viết số đo diện tích: a)Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vng b)Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vng c)Sáu trăm linh ba héc-tơ-mét vng d)Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tơ-mét vng Tốn Đề-ca-mét vng Héc-tơ-mét vng Bài a Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 200 2dam2=……….m 2 200m2=………dam 1205 12hm2 5dam2=………dam 315 3dam2 15m2 =…………… m 3000 30hm2 =……………dam2 760m2 =…… .dam …… 60 m2 Tốn Đề-ca-mét vng Héc-tơ-mét vng Bài b Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: 1m2=……….dam2 100 3m =………dam 100 27 27m =………dam2 100 1dam2 =…………….hm2 100 8dam 15dam 2 =……………hm2 100 15 =…… .… 100 hm2 Bài 4: Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị đề -ca –mét vuông (Theo mẫu ) 5dam2 23m2 16dam2 91m2 32dam2 5m2 Về nhà làm tập ... Héc-tơ-mét vng Bài b Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: 1m2=……….dam2 10 0 3m =………dam 10 0 27 27m =………dam2 10 0 1dam2 =…………….hm2 10 0 8dam 15 dam 2 =……………hm2 10 0 15 =…… .… 10 0 hm2 Bài 4: Viết số... đề-ca-mét vuông 1dam2 = 10 0m2 b) Héc –tụ- vuụng Một héc- tơ-mét vng 1hm2 = 10 0dam2 Tốn Đề-ca-mét vng Héc-tơ-mét vng Bài 1: Đọc số đo diện tích: 10 5dam2 ; 492hm2 32 600dam2 ; ; 18 0 350 hm2 Toán Đề-ca-mét... héc-tơ-mét vng Tốn Đề-ca-mét vng Héc-tơ-mét vng Bài a Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 200 2dam2=……….m 2 200m2=………dam 12 05 12 hm2 5dam2=………dam 3 15 3dam2 15 m2 =…………… m 3000 30hm2 =……………dam2 760m2 =……
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 11: Đêcamét vuông. Héctômét vuông, Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 11: Đêcamét vuông. Héctômét vuông, Toán Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn