Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: So sánh hai số thập phân

11 14 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 20:47

BÀI GIẢNG MƠN TỐN SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN Viết số thập phân sau dạng gọn hơn: 9,300 6,40500 = = 9,30 = 9,3 6,4050 = 6,405 Viết số thập phân sau để có chữ số phần thập phân : 5,8 207,39 = = 5,800 207,390 10 19 28 34 52 9452 8713 246 > 10 < 21 28 34 52 = < 13507 > 6995 = 246 8,1 m Ta có : tức là: Vậy : 8,1 m = …… 81 dm 7,9 m = …… 79 dm 81dm > 79 dm ( > ) 8,1 m ,1 > > 7,9 m ,9 7,9 m Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân có phần ngun lớn số lớn 35,7 m 35 ,698 m m 10 Phần thập phân 35, 698 m 698 m 1000 Phần thập phân 35, m Mà : 700 mm nên : m 10 Do : 35,7 m Vậy : 35, > > > …… = 700 mm 698 mm = …… 698 mm 698 m 1000 35,698 m > 35, 98 Trong hai số thập phân có phần nguyên nhau, số thập phân có hàng phần mười lớn số lớn Muốn so sánh hai số thập phân ta làm sau : So sánh phần nguyên hai số so sánh hai số tự nhiên, số thập phân có phần ngun lớn số lớn Ví dụ : 2001 ,2 > 1999 ,7 Muốn so sánh hai số thập phân ta làm sau : Nếu phần nguyên hai số so sánh phần thập phân, từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, … ; đến hàng đó, số thập có chữ số hàng tương ứng lớn số lớn Ví dụ : 78, 69 630,72 < > 78,5 630,70 Muốn so sánh hai số thập phân ta làm sau : Nếu phần nguyên phần thập phân hai số hai số Ví dụ : 12 ,54 = 12 , 54 > < 0,7352 1,95 3,6 1,8 kg kg kg = 0,7532 3,45 2,12 1,80 kg kg ... 1000 35, 698 m > 35, 98 Trong hai số thập phân có phần nguyên nhau, số thập phân có hàng phần mười lớn số lớn Muốn so sánh hai số thập phân ta làm sau : So sánh phần nguyên hai số so sánh hai số. ..Viết số thập phân sau dạng gọn hơn: 9,300 6,4 050 0 = = 9,30 = 9,3 6,4 050 = 6,4 05 Viết số thập phân sau để có chữ số phần thập phân : 5, 8 20 7,39 = = 5, 800 20 7,390 10 19 28 34 52 9 4 52 8713 24 6 >... đó, số thập có chữ số hàng tương ứng lớn số lớn Ví dụ : 78, 69 630, 72 < > 78 ,5 630,70 Muốn so sánh hai số thập phân ta làm sau : Nếu phần nguyên phần thập phân hai số hai số Ví dụ : 12 ,54 = 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: So sánh hai số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: So sánh hai số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn