Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

24 10 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 20:37

L/O/G/O TRƯỜNG TH VẠN THẮNG KIỂM TRA BÀI CŨ : 1/- Cấu tạo số thập phân gồm phần? Kể tên phần? Chúng phân cách dấu gì? Mỗi số thập phân gồm hai phần : Phần nguyên phần thập phân, chúng phân cách dấu phẩy (,) TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: KIỂM TRA BÀI CŨ : 2/- Nêu vị trí phần bên trái bên phải dấu phẩy Phần nguyên bên trái dấu phẩy phần thập phân bên phải dấu phẩy TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: KIỂM TRA BÀI CŨ : 3/- Phân tích phần nêu cách đọc số thập phân : SỐ Phần nguyên Dấu phẩy Phần thập phân 7,98 25,47 7 , 98 Đọc : bảy phẩy chín mươi tám 25 , 477 Đọc : hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy TRƯỜNG TH VẠN THẮNG Cách đọc TOÁN: KiỂM TRA BÀI CŨ : 4/- Trên bảng viết hỗn số sau thành số thập phân đọc số thập phân : =5,9 10 45 =82,45 82 100 225 = 810,225 810 1000 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: a)- Hàng số thập phân : Các em nêu giá trị chữ số số 375,406 theo hàng theo bảng sau : Số thập phân 5 Trăm Chục Đơn vị Hàng TRƯỜNG TH VẠN THẮNG , 0 Phần Phần Phần mười trăm nghìn TỐN: b)-Quan hệ đơn vị hai hàng liền Số thập phân 1 Hàng Trăm Chục đơn vị , 1 Phần mười Phần trăm Phần nghìn ?/ Trong bảng trên,các em cho biết : trăm có 10 chục 1 trăm có chục ?  chục có đơn vị? chục có 10 đơn vị  chục phần trăm? 1 chục trăm TRƯỜNG TH VẠN THẮNG 10 TOÁN: b)-Quan hệ đơn vị hai hàng liền Số thập phân Hàng 1 Trăm Chục đơn vị , Phần mười 1 Phần Phần trăm nghìn ?/ Vậy em cho biết giá trị số hàng so với hàng liền sau hàng liền trước nó?  Mỗi đơn vị hàng 10 đơn vị hàng thấp liền sau  Mỗi đơn vị hàng đơn vị 10 hàng cao liền trước TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: c)-Đọc, viết số thập phân ?/ Các em nêu lại phần nguyên, phần thập phân cách đọc số thập phân : 375,406 Phần nguyên : trăm, chục, đơn vị Phần thập phân : phần mười, phần trăm, phần nghìn Đọc : Ba trăm bảy mươi lăm phẩy bốn trăm linh sáu 10 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: c)-Đọc, viết số thập phân ?/ Các em nêu lại phần nguyên, phần thập phân cách đọc số thập phân : 0,1985 Phần nguyên : Phần thập phân : đơn vị phần mười, phần trăm, phần nghìn, phần chục nghìn Đọc : Khơng phẩy nghìn chín trăm tám mươi lăm 11 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: c)-Đọc, viết số thập phân  Muốn đọc số thập phân, ta đọc nào? Phần đọc trước? Phần đọc sau? Giữa hai phần ta đọc dấu gì? Muốn đọc số thập phân, ta đọc từ hàng cao đến hàng thấp : trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đọc phần thập phân 12 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN:  Các em viết số thập phân sau vào bảng : Một trăm linh hai đơn vị, bảy phần mười, năm phần trăm 102 , 75 Chú ý : Ta đọc số thập phân : Một trăm linh hai đơn vị bảy mươi lăm phần trăm Qua cách viết em cho biết em viết chữ số nào? Số viết trước, số viết sau chúng ghi dấu gì? Ta viết chữ số 102 phần nguyên trước, ghi dấu phẩy, viết tiếp số 75 phần thập phân 13 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: c)-Đọc, viết số thập phân Muốn viết số thập phân, ta viết nào? Phần viết trước? Phần viết sau? Giữa hai phần ta ghi dấu gì?  Muốn viết số thập phân, ta viết từ hàng cao đến hàng thấp : trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau viết phần thập phân 14 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: Các em đọc lại nội dung GHI NHỚ sau : Muốn đọc số thập phân, ta đọc từ hàng cao đến hàng thấp : trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đọc phần thập phân Muốn viết số thập phân, ta viết từ hàng cao đến hàng thấp : trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau viết phần thập phân 15 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân giá trị theo vị trí chữ số hàng a) 2,35 Đọc số Phần Phần thập nguyên phân Hai phẩy ba mươi lăm 16 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG 35 Giá trị chữ số theo hàng: -2 đơn vị -3 phần mười -5 phần trăm TOÁN: *LUYỆN TẬP: BÀI : ( nêu miệng) Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân giá trị theo vị trí chữ số hàng b) 301,80 Đọc số Ba trăm linh phẩy tám mươi 17 Phần nguyên 301 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG Phần thập phân 80 Giá trị chữ số theo hàng : -3 trăm -0 chục -1 đơn vị -8 phần mười -0 phần trăm TOÁN: BÀI : ( nêu miệng)  Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân giá trị theo vị trí chữ số hàng c)- 1942,54 Đọc số Một nghìn chín trăm bốn mươi hai phẩy năm mươi bốn 18 Phần nguyên 1942 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG Phần thập phân 54 Giá trị : - nghìn -9 trăm -4 chục -2 đơn vị -5 phần mười -4 phần trăm TOÁN: BÀI : ( nêu miệng) Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân giá trị theo vị trí chữ số hàng d)- 0,032 Đọc số Phần Phần thập nguyên phân Không đơn vị phẩy không trăm ba mươi hai 19 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG 032 Giá trị : - đơn vị -0 phần mười -3 phần trăm -2 phần nghìn TỐN: BÀI : Thực bảng Viết số thập phân : Số thập phân có a)- Năm đơn vị, chín phần mười b)- Hai mươi bốn đơn vị, phần mười, tám phần trăm (tức hai mươi bốn đơn vị mười tám phần trăm) 20 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG Viết số 5,9 24,18 TOÁN: BÀI : Viết số thập phân : Số thập phân có Viết số c)- Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn (Tức năm mươi lăm đơn vị năm trăm năm mươi lăm phần nghìn) 55,555 d)- Hai nghìn không trăm linh hai đơn vị, tám phần trăm 2002,08 e)- Khơng đơn vị, phần nghìn 21 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG 0,001 TOÁN: BÀI : Viết số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân: Để thực tập này, em cần ý : Số thập phân 3,5 (ba đơn vị năm phần mười) ta ghi dạng hỗn số :như sau 3,5 = 10 Vì hai cách ghi thuộc phần nguyên phần mười ghi dạng thập phân hay phân số nhau, khác cách ghi phân số phân số thập phân có mẫu 10; 100; 1000;… 22 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: BÀI : Viết số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân: 33 6,33 = 100 Thực bảng 18,05 = 18 100 908 217,908 = 217 1000 23 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG L/O/G/O TRƯỜNG TH VẠN THẮNG 24 ... TRA BÀI CŨ : 4/- Trên bảng viết hỗn số sau thành số thập phân đọc số thập phân : =5, 9 10 45 = 82, 45 82 100 2 25 = 810 ,2 25 810 1000 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: a)- Hàng số thập. .. phân hay phân số nhau, khác cách ghi phân số phân số thập phân có mẫu 10; 100; 1000;… 22 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: BÀI : Viết số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân: 33 6,33... phần thập phân Muốn viết số thập phân, ta viết từ hàng cao đến hàng thấp : trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau viết phần thập phân 15 TRƯỜNG TH VẠN THẮNG TOÁN: Đọc số thập phân;
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn