Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân

15 9 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 20:28

Trường TH Lê Quý Đôn Trường TH Lê Quý Đôn TỐN KIỂM TRA BÀI CŨ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 4m 85cm = 4,85 …m 72ha … km2 = 0,72 TOÁN CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m đoạn thẳng BC dài 2,45m Hỏi đường gấp khúc dài mét? Ta phải thực phép cộng: C 1,84 + 2,45 = 4,29 (m) 5m , 1,84m 184 Ta có: 1,84 m = 184 cm + A B 245 2,45 m = 245 cm 429 (cm) Vậy : 1,84 + 2,45 = 4,29 (m) 429cm = 4,29m Thông thường ta đặt tính làm sau: + 1,84 2,45 , (m) TOÁN CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN Làm việc lớp : Nhận xét điểm giống khác phép tính sau : 245 (cm) + 429 (cm) 184 (cm) + 2,45(m) 4,29(m) 1,84(m) TOÁN CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN + 1,84 2,45 4,29 (m) a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m đoạn thẳng BC dài 2,45m Hỏi đường gấp khúc dài mét? Ta phải thực phép cộng: m 1,84 + 2,45 = 4,29 (m) , 1,84m C Ta có: 1,84m = 184cm +184 2,45m = 245cm 245 A B 429 (cm) 429cm = 4,29m Vậy : 1,84 + 2,45 = 4,29 (m) Thơng thường ta đặt tính làm sau: • Thực phép cộng cộng số tự nhiên • Viết dấu phẩy tổng thẳng cột với dấu phẩy số hạng TOÁN CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN a) Ví dụ b) Ví dụ 15,9 + 8,75 = ? Ta đặt tính làm sau: + 15,9 8,75 ,6 Thảo luận nhóm đơi phút Đặt tính tính Muốn cộng hai số thập phân ta làm sau: - Viết số hạng số hạng cho chữ số hàng đặt thẳng cột với - Cộng cộng số tự nhiên - Viết dấu phẩy tổng thẳng cột với dấu phẩy số hạng TOÁN CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN LUYỆN TẬP Bài 1: Tính a) + 47,5 26,3 b) + 39,18 7,34 73,8 46,52 TOÁN: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN Bài 2: Đaịt tính roăi tính : a 7,8 + 9,6 b 34,82 + 9,75 + 7,8 9,6 17,4 + 34,82 9,75 44,57 LUYệN TậP TOÁN : CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN Bài 3: Nam cân nặng 32,6 kg Tiến cân nặng Nam 4,8 kg Hỏi Tiến cân nặng ki-lơ-gam ? Tóm tắt: Nam Bài giải: Số kg Tiến cân nặng là: 32,6kg 4,8kg Tiến 32,6 + 4,8 = 37,4(kg) Đáp số: 37,4kg ? Kg TRÒ CHƠI: Đúng ghi chữ Đ, sai ghi chữ S a) 47,5 + 23,3 70,8 Đ c) 4,39 + 4,2 8,59 Đ b) 31,2 + 5,41 d) + 8,53 S 2,6 0,05 2,65 Đ Trò Trò chơi chơi 1,1 + 1,9 CỬA CỬASỐ SỐ11 CỬA CỬASỐ SỐ33 + 10,5 + 3,8 Ơ ƠCỬA CỬA BÍ BÍMẬT MẬT + 2,2 CỬA CỬASỐ SỐ22 03 06 05 07 04 01 10 08 13 39 37 32 21 18 14 15 12 44 24 25 22 36 33 31 16 53 51 41 35 26 19 17 57 55 52 40 27 28 29 20 43 38 34 30 54 47 42 11 60 56 46 58 59 49 50 45 09 23 48 HẾT GIỜ Trò Trò chơi chơi 1,1 + 1,9 15,7 15,7 33 + 3,8 CỬA SỐ CỬA SỐ + 10,5 + 2,2 13,5 13,5 CỬA SỐ 19,5 19,5 Ơ CỬA BÍ MẬT Dặn dò tiết sau : Luyện tập : - Cộng số thập phân - Tính chất giao hốn phép cộng số thập phân ... CỬA CỬASỐ SỐ33 + 10 ,5 + 3,8 Ô ÔCỬA CỬA BÍ BÍMẬT MẬT + 2, 2 CỬA CỬASỐ S 22 03 06 05 07 04 01 10 08 13 39 37 32 21 18 14 15 12 44 24 25 22 36 33 31 16 53 51 41 35 26 19 17 57 55 52 40 27 28 29 20 43... 2, 45 , (m) TOÁN CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN Làm việc lớp : Nhận xét điểm giống khác phép tính sau : 2 45 (cm) + 429 (cm) 184 (cm) + 2, 45( m) 4 ,29 (m) 1,84(m) TOÁN CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN + 1,84 2, 45 4 ,29 ... TẬP Bài 1: Tính a) + 47 ,5 26 ,3 b) + 39,18 7,34 73,8 46 , 52 TỐN: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN Bài 2: Ñaịt tính roăi tính : a 7,8 + 9,6 b 34, 82 + 9, 75 + 7,8 9,6 17,4 + 34, 82 9, 75 44 ,57 LUYệN TậP TOÁN : CỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn