Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

12 12 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 19:34

Tốn: Bài 1: Tính: a) 15,32 + 41,69 + 8,44 b) 27,05 + 9,38 + 11,23 Toán: Trừ hai số thập phân a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29 m, đoạn thẳng AB dài 1,84 m Hỏi đoạn thẳng BC dài mét ? - Bài tốn cho gì? - Bài tốn u cầu gì? - Muốn biết đoạn thẳng BC dài mét ta làm nào? Ta phải thực phép trừ: 4,29 – 1,84 = ? (m) Toán: Trừ hai số thập phân a) Ví dụ 1: 4,29 – 1,84 = ? ( m) Ta có: 4,29 m 1,84 m = 429 cm = 184 cm - 429 184 ( cm ) 245 cm = 2,45 m Vậy : 4,29 – 1,84 = 2,45 ( m ) Thơng thường ta làm sau: * Đặt tính cho hai dấu phẩy thẳng cột, 4,29 chữ số hàng thẳng cột với 1,84 , (m) * Thực phép trừ trừ số tự nhiên * Viết dấu phẩy hiệu thẳng cột với dấu phẩy số bị trừ số trừ Toán: Trừ hai số thập phân a) Ví dụ 1: 4, 1, 2, b) Ví dụ 2: - 5, 9, 6,54 Ghi nhớ : Muốn trừ số thập phân cho số thập phân ta làm sau: - Viết số trừ số bị trừ cho chữ số hàng đặt thẳng cột với 45,8 –- 19,26 =? Trừ trừ số tự nhiên - Viết dấu phẩy hiệu thẳng với * Coi 45,8 45,80 trừ trừ số tựcột nhiên dấu phẩy số bị trừ số trừ * Viết dấu phẩy hiệu thẳng cột với dấu phẩy số bị trừ số trừ Toán: Trừ hai số thập phân BẢNG CON Bài : Tính : a) , 25,7 ,7 b) , 9,34 ,4 Toán: Trừ hai số thập phân Phiếu Phiếubài bàitập tập Bài : Đặt tính tính: a) , – , 72,1 30,4 41,7 b) ,1 – , 5,12 0,68 4,44 Toán: Trừ hai số thập phân Làm Bài 3: Một thùng đựng 28,75 kg đường Người ta lấy từ thùng Tóm tắt 10,5 kg đường, sau lại lấy kg đường Hỏi Có : 28,75 kg thùng ki-lơ-gam đường ? Lấy : 10,5 kg kg Còn : … kg ? Bàicho giải gì? - Bài toán Cách 1: - Bài toán cầu Số kg đường ngườiyêu ta lấy gì? là: 10,5 + = 18,5 ( kg ) Số kg đường lại thùng là: 28,75 – 18,5 = 10,25 ( kg ) Đáp số : 10,25 kg đường Bài giải Cách : Số kg đường thùng lại sau lấy 10,5 kg là: 28,75 – 10,5 = 18,25 ( kg ) Số kg đường lại thùng : 18,25 – = 10,25 ( kg ) Đáp số : 10,25 kg đường Toán: Trừ hai số thập phân a) Ví dụ 1: 4, 1, 2, b) Ví dụ 2: 5, 9, 6, Ghi nhớ : Muốn trừ số thập phân cho số thập phân ta làm sau: - Viết số trừ số bị trừ cho chữ số hàng đặt thẳng cột với - Trừ trừ số tự nhiên - Viết dấu phẩy hiệu thẳng cột với dấu phẩy số bị trừ số trừ Toán: Trừ hai số thập phân Củng cố: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Đúng chọn Đ, sai chọn S với phép trừ sau: a) 32,8 8,9 3,9 Đ b) 52,5 1,34 3,9 c) 45,8 96 ,2 S S 01 02 03 04 05 HẾT GIỜ d) 87 21,8 65,2 Đ Tốn: Trừ hai số thập phân Dặn dò: - Về nhà học - Xem trước bài: Luyện tập/trang 54 ... số : 10, 25 kg đường Toán: Trừ hai số thập phân a) Ví dụ 1: 4, 1, 2, b) Ví dụ 2: 5, 9, 6, Ghi nhớ : Muốn trừ số thập phân cho số thập phân ta làm sau: - Viết số trừ số bị trừ cho chữ số hàng... dấu phẩy số bị trừ số trừ * Viết dấu phẩy hiệu thẳng cột với dấu phẩy số bị trừ số trừ Toán: Trừ hai số thập phân BẢNG CON Bài : Tính : a) , 25 , 7 ,7 b) , 9,34 ,4 Toán: Trừ hai số thập phân Phiếu... trừ trừ số tự nhiên * Viết dấu phẩy hiệu thẳng cột với dấu phẩy số bị trừ số trừ Toán: Trừ hai số thập phân a) Ví dụ 1: 4, 1, 2, b) Ví dụ 2: - 5, 9, 6 ,54 Ghi nhớ : Muốn trừ số thập phân cho số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn