Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

15 9 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 19:34

Toán: Muốn cộng hai số thập phân ta làm nào? = ( 2,96 +3,04 )+ 4,58 = + 4,58 = 10,58 Tốn: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN Ví dụ : Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, đoạn thẳng AB dài 1,84m Hỏi đoạn thẳng BC dài mét ? Tóm tắt: ?m 1,84m A B 4,29m C 4,29 - 1,84 = ?(m) 4,29 - 1,84 = ?(m) Ta có: 4,29 m = ………… 429 cm 1,84 m = ……… 184 cm _ 429 184 (cm) 245 cm = …… 2,45 m Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45 (m) Thông thường ta đặt tính làm sau: 4,29 1,84 2,45 Ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ? Ta đặt tính làm sau: 45,8 - 19,26 26,54 Vậy: 45,8 – 19,26 = 26,54 Toán: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN Quy tắc: Muốn trừ số thập phân cho số thập phân ta làm sau: -Viết số trừ số bị trừ cho chữ số hàng đặt thẳng cột với - Trừ trừ số tự nhiên -Viết dấu phẩy hiệu thẳng cột với dấu phẩy số bị trừ số trừ Chú ý: Nếu số chữ số phần thập phân số bị trừ số chữ số phần thập phân số trừ, ta viết thêm số thích hợp chữ số vào bên phải phần thập phân số bị trừ, trừ trừ số tự nhiên Toán: Toán TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN Bài tập: Bài 1:Tính: a) 68,4 - 25,7 42,7 b) 46,8 - 9,34 37,46 c) 50,81 - 19,256 31,554 Bài 2: Đặt tính tính: a) 72,1 – 30,4 72,1 30,4 41,7 b) 5,12 – 0,68 5,12 0,68 4,44 c) 69 – 7,85 69,00 - 7,85 61,15 Bài 3: Một thùng đựng 28,75kg đường Người ta lấy từ thùng 10,5kg đường, sau lại lấy 8kg đường Hỏi thùng ki-lơ-gam đường ? Tóm tắt: 28,75 kg 10,5 kg kg ? kg Tóm tắt: 28,75 kg 10,5 kg kg ? kg Cách : Bài giải Số ki - lô - gam đường lấy tất : 10,5 + = 18,5(kg) Số ki - lô - gam đường lại thùng 28,75 - 18, = 10,25(kg) Đáp số : 10,25 kg Tóm tắt: 28,75 kg 10,5 kg Cách 2: Bài giải : Số ki – lơ – gam đường lại sau lấy 10,5 kg đường là: 28,75 – 10,5 = 18,25 (kg) Số ki – lơ – gam đường lại thùng là: 18,25 – = 10, 25 (kg ) Đáp số : 10, 25 kg kg ? kg Cách 3: Bài giải : Số ki – lô – gam đường lại sau lấy kg đường là: 28,75 – = 20,75 (kg) Số ki – lơ – gam đường lại thùng là: 20,75 – 10,5 = 10, 25 (kg) Đáp số : 10, 25 kg Toán: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN Củng cố – dặn dò: Muốn trừ số thập phân cho số thập phân ta làm nào? Chăm Ngoan Học Giỏi ... 2, 45 Ví dụ 2: 45, 8 – 19 ,26 = ? Ta đặt tính làm sau: 45, 8 - 19 ,26 26 ,54 Vậy: 45, 8 – 19 ,26 = 26 ,54 Toán: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN Quy tắc: Muốn trừ số thập phân cho số thập phân ta làm sau: -Viết số. .. phần thập phân số trừ, ta viết thêm số thích hợp chữ số vào bên phải phần thập phân số bị trừ, trừ trừ số tự nhiên Toán: Toán TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN Bài tập: Bài 1:Tính: a) 68,4 - 25 , 7 42, 7 b)... ki – lơ – gam đường lại thùng là: 20 , 75 – 10 ,5 = 10, 25 (kg) Đáp số : 10, 25 kg Toán: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN Củng cố – dặn dò: Muốn trừ số thập phân cho số thập phân ta làm nào? Chăm Ngoan Học Giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn