Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

11 17 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 18:41

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN GIÃ Mơn Tốn: Bài: Khái niệm số thập phân Toán: Kiểm tra cũ 1dm=……….m 3dm=…………m 4cm=…………m 1cm=……….m 6mm=……… m 1mm=………m a) Toán: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN m dm cm 0 m m 10 m viết thành 0,1 0,1 m m 0,1 đọc là:không phẩy 1 dm hay cm hay 100 0, 0, 01m m viết thành 01m 0,01 đọc là: Khơng phẩy khơng 1 m viết thành 0,001 0,001 m mm hay 1000 m 0,001 đọc là:khơng phẩy khơng khơng b) Tốn: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN m dm cm 0 m m dm hay 0 cm 10 hay m viết thành 0,5 100 m m viết thành 0, 07m m mm hay 1000 viết thành 0,009m Toán: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN 0,5 đọc là: Không phẩy năm 0,07 đọc là: Không phẩy không bảy phẩy khơng khơng chí 0,009 đọcKhơng là: Các số 0,5; 0,07; 0,009 gọi sốlàthập phân Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Toán: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Bài 1: Đọc phân số thập phân số thập phân vạch tia số: a) o 10 10 10 10 10 10 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 0,01 0,01 10 10 00 0,1 0,1 0,6 10 0,7 10 0,8 10 0,9 Toán: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN b) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,01 0,02 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,03 0,04 0,1 Hai số thập phân liên tiếp có số thập phân liền trước số thập phân liền sau số thập phân cho trước hay khơng? Tốn: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) dm = 10 5 dm = 10 mm = b) m = 0,7 m m =… m =… m 9cm= cm = mm = m 4g = 1000 100 100 m = 0,09 m m =… m m= … m kg = … kg 1000 1000 kg = … kg 6g = 1000 Toán: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Bài 3: Viết phân số thập phân số thập phân thích hợp vào chỗ (theo mẫu): d c chấmViết phân số thập m m m mm 5 0 0 Viết số thập phân phân 10 12 100 m 0,5m m 0,12m m … … 0,35 m … m … 0,0 m 10 09 100 … m 100 0375 … 100 m … 0,056 m … m 0,375 Hãy đọc số thập phân sau: 0,056; 123,78 Hãy viết số thập phân sau: Không phẩy năm mươi sáu - Tám mươi phẩy bốn trăm Hãy chuyển số thập phân sau thành phân số thập phân: 0,9; 0,16; Hãy điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: g = …….kg 90kg = ……tấn ... 1000 Toán: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Bài 3: Viết phân số thập phân số thập phân thích hợp vào chỗ (theo mẫu): d c chấmViết phân số thập m m m mm 5 0 0 Viết số thập phân phân 10 12 100 m 0,5m m 0,12m... là: Các số 0 ,5; 0,07; 0,009 gọi sốl thập phân Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 20 10 Toán: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Bài 1: Đọc phân số thập phân số thập phân vạch tia số: a) o 10 10 10 10 10 10 0 ,2 0,3... liên tiếp có số thập phân liền trước số thập phân liền sau số thập phân cho trước hay không? Toán: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) dm = 10 5 dm = 10 mm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn