Lí luận triết học đối với tư duy lí luận và thế giói quan 10

37 37 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 16:31

A. Më ®Çu 1. LÝ do chän ®Ò tµi 2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi 3. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi 3.1. Môc ®Ých 3.2. NhiÖm vô 4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 5. ý nghÜa ®Ò tµi 6. Bè côc ®Ò tµi B. Néi dung Ch­¬ng I. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn triÕt häc 1. Kh¸i niÖm triÕt häc 2. Sù ph¸t triÓn lÝ luËn cña triÕt häc tr­íc M¸c 2.1. §Æc ®iÓm vµ lÝ luËn triÕt häc ph­¬ng §«ng 2.1.1. TriÕt häc Ên §é 2.1.2. TriÕt häc Trung Quèc 2.2. §Æc ®iÓm lÝ luËn triÕt häc ph­¬ng T©y 2.2.1. TriÕt häc ph­¬ng T©y thêi cæ ®¹i 2.2.2. TriÕt häc ph­¬ng T©y thêi trung cæ 2.2.3 TriÕt häc ph­¬ng T©y thêi k× phôc h­ng 2.2.4. TriÕt häc ph­¬ng T©y thêi cËn ®¹i 3. Sù ph¸t triÓn lÝ luËn triÕt häc M¸c xÝt 3.1. Sù ra ®êi cña lÝ luËn häc thuyÕt triÕt häc M¸c xÝt 3.2. Lªnin b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn triÕt häc Ch­¬ng II. C¸c quan ®iÓm lÝ luËn cña triÕt häc trong cuéc sèng hiÖn nay 1. Quan ®iÓm tuyÖt ®èi ho¸ lÝ luËn cña triÕt häc 2.Quan ®iÓm xem th­êng vµ phñ nhËn triÕt häc 3. X¸c ®Þnh quan ®iÓm ®óng ®¾n vÒ lÝ luËn triÕt häc Ch­¬ng III. LÝ luËn triÕt häc víi cuéc sèng ngµy nay 1. LÝ luËn triÕt häc víi thÕ giíi quan khoa häc biÖn chøng 2. LÝ luËn triÕt häc víi quan niÖm duy vËt biÖn chøng 3. LÝ luËn triÕt häc víi ph­¬ng ph¸p khoa häc biÖn chøng 3.1. Kh¸i niÖm vÒ ph­¬ng ph¸p luËn 3.2. LÝ luËn, ph­¬ng ph¸p víi khoa häc biªn chøng 4. LÝ luËn triÕt häc víi khoa häc kh¸c 5. Sù cÇn thiÕt ph¶i häc tËp lÝ luËn triÕt häc C. KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o Môc lôc A Mở đầu chọn đề tài: Nh Ph.Ăng ghen nói Một dân tộc muốn đứng vững đỉnh cao khoa học không thĨ kh«ng cã t lÝ ln” (1) Nãi nh ngời muốn có hiểu biết sâu rộng trớc hết phải cần đến t luận mà để có t luận khác phải nghiên cứu triết học Triết học môn khoa học xuất vào loại sớm ngời (khoảng thÕ kØ VIII ®Õn thÕ kØ VI tríc CN) Tõ đến nay, triết học trải qua trình lịch sử lâu dài với nhiều đấu tranh trờng phái để tìm chân Trong quan điểm khác có đặc điểm chung lµ xem xÐt thÕ giíi tÝnh chØnh thĨ khái quát, tìm quy luật chi phối tính chỉnh bao gồm tự nhiên xã héi ngêi TriÕt häc ®êi tõ ®êi sèng xã hội tự nhiên nên lẽ dĩ nhiên triết học có vai trò quan trọng sống chất ngêi víi ®êi sèng Sù ®êi cđa triÕt học Mác Lênin vào cuối XIX đầu XX chấm dứt khủng hoảng dài t tởng triết học, giúp ngời có nhìn đắn vấn đề tự nhiên xã hội Đối với thời đại ngày luận triết học có vai trò quan trọng hai chức triết học chức giới quan chức phơng pháp luận hai điều kiện phát triển t nhận thức ngời Chúng ta nhận thấy tất quốc gia từ trờng học từ bậc THPT trở lên cho học sinh học triết học để có nhìn toàn diện biện chứng giới Becơli nói Triết học bắt đầu bùng nổ nỗi lo lắng sống động cá nhân ngời Còn G.Hêghen khẳng định Tôi biết nhiều nghành khoa học tuyệt vời nhng ngành khoa học tuyệt vời triết học Dù cố gắng mà không quan tâm đến triết học, Các khoa học khác thiếu sống, tinh thần chân (2) Nh triết học không đóng vai trò to lớn thân ngời mà đặc biệt quan trọng với ngời nghiên cứu Càng học lên cao tiếp xúc nghiên cứu ngời triết học lại đợc nhân cao chứng tỏ luận triết học đợc biĨu hiƯn râ ngêi vµ mèi quan hƯ cđa sống vô mật thiết với Bản thân sinh viên đầu khoá nhng học kĩ lịch sử triết học nội dung triết học trờng phổ thông trở thành sinh viên đại học, lại tiếp tục đợc nghiên cứu sâu luận triết học t lÝ ln vµ thÕ giãi quan” Qua viƯc häc tËp nghiên cứu triết học nh để nhìn cách cụ thể nên chọn đề tài luận triết học sống Tình hình nghiên cứu đề tài: Bàn vỊ “LÝ ln triÕt häc ®èi víi cc sèng hiƯn từ trớc đến có nhiều ngời Nhng xin trích số tiêu biểu - Cùng triết học vững bớc tiến vào kỉ nguyên (Bùi Quang Minh) Sản xuất 27/04/2003 Hà Nội Software Jsc - Triết học sống Lê Thi/ - chungta.com (7/9/2005) - TriÕt häc M¸c víi thêi kì ngày Mang Nguyên Chính (Ban nghiên cứu giảng dạy Triết học trờng Đảng TWĐCSTQ) - Vấn đề chức dự báo Triết học Nguyễn Tiến Dũng đăng tạp chí Triết học - Triết học đóng vai trò sống? GS.TS Lê Hữu Tầng Tạp chí Triết học (06/08/2006) - Vai trò định hớng Triết học nhận thức giải vấn đề toàn cầu thời đại Đặng Hữu Toàn Tạp chí Triết học (01/11/2006) nhà nớc đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế nhận thức lại luận triết học sống diễn Hà Nội Tôi không đợc may mắn dự hội thảo không đợc biết hết nội dung thảo luận Hay viết bàn luận triết học sông đợc diễn trình công nghiệp hoá xu toàn cầu hoá thời đại ngày nay, cha có khái quát đầy đủ hệ thống luận triết học sống Mục đích nhiệm vụ đề tài 3.1 Mục đích Trong bíc chun to lín cđa chđ nghÜa x· héi, thÕ giíi quan triÕt häc thĨ hiƯn tÇm vãc lín lao Chúng ta tìm đến đề cao vai trò luận triết học với ngời văn hoá chung nhân loại Nh lời C.Mác nói, t tởng triết học thời đại Sự kết tinh tinh thần thời đại Triết học không vốn thành t văn minh nhân loại có ý thức ý thức mà nhu cầu thiếu ngời từ xa đến Dù ngời thời đại trớc hay giới hôm phải tự tìm câu trả lời ý nghĩa sống, tơng lai mình, cách thức đấu tranh cho hạnh phúc cá nhân ngời ý tởng triết học kết luận sâu sắc, sáng tạo, toàn diện trả lời giới hạn cho vấn đề mà Tinh thần thời đại đặt đòi hỏi phải đợc giải Bài viết nhằm mục đích khái quát luận triết học sống cách đầy đủ khái quát khẳng định to lớn triết học nhiều mặt khác Trong khẳng định luận triết học mang định hớng giới quan phơng pháp luận triết học Mác Lênin 3.2.Nhiệm vụ Khái quát lại luận triết học sống đồng thời nhìn nhận đánh giá nhiều mặt triết học Phơng pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu thu thập tài liệu, đọc tài liệu thống kê so sánh, phân tích Trên sỏ vận dụng phơng pháp biện chứng vật xử tài liệu liên quan để làm rõ nội dung đề tài ý nghĩa đề tài Thấy đợc luận triết học nhận thức t duy, vận dụng luận triết học vào sống thân để góp phần phát triển triết học Mác Lênin vào sống kinh tê xã hội nớc ta: Công công nghiệp hoá - đại hoá xu toàn cầu qúa trình xây dựng chế độ chủ nghĩa xã hội ngày phát triển Bố cục đề tài Gồm ba chơng Mỗi chơng nêu cụ thể về: - Sự đời phát triển triết học - Quan điểm luận triÕt häc víi cc sèng hiƯn t¹i - LÝ ln triết học sống ngày Đợc nêu cụ thể nh sau: Chơng I: Sự đời phát triển triết học Khái niệm triết học Sự phát triển ln cđa triÕt häc tríc M¸c – Sù ph¸t triển luận triết học Mác - xít Chơng II: Quan điểtm luận triết học Quan điểm tuyệt đối hoá luận triết họcQuan ®iĨm phđ nhËn lÝ ln triÕt học Quan điểm đắn luận triết học Chơng III: luận triết học cc sèng hiƯn t¹i – LÝ ln triÕt häc víi thÕ giíi quan khoa häc biƯn chøng – luận triết học với phơng pháp luận khoa học biƯn chøng – LÝ ln triÕt häc ®èi víi ngành khoa học khác Sự cần thiết phải học tập triết học B Nội dung Chơng I: Sự đời phát triển triết học Khái niệm triết học F Becơn nói : “ Con ong khai th¸c vËt liƯu tõ hoa vờn ruộng động, nhng dụng biến đổi phù hợp với khả chủ định Công việc nhà triết học không khác công việc (1) Chúng ta biết triết học không đời với xuất loài ngời Nó đời nhận thức ngời phát triển đến mức cao nhận thức đợc vật tợng cách khái quát gián tiếp Nghĩa có phân chia lao động chân tay lao động trí óc Sự đời t tởng triết học nhà triết học ngẫu nhiên mà đợc hình thành điều kiện lịch sử kinh tế xã hội định Điều giải thích vào kỉ VIII VI trớc CN triết học lại đời quốc gia có văn minh tiên tiến nh ấn Độ, Trung Quốc Triết theo nghĩa Hán trí bao hàm hiểu biết nhận thức sâu rộng mặt đạo Theo ấn Độ triết đợc gọi darshana nghĩa chiêm ngỡng dựa trí đờng suy ngẫm để dẫn dắt ngời đến với lẽ phải phơng Tây, triết học bát nguồn từ hai chữ phileo sophia nghĩa lòng yêu mến thông thái Nhà triết học thông thái có khả nhận thức đợc chân lí, làm sáng tỏ chất vật (2) Từ ®êi cho ®Õn ®· cã rÊt nhiỊu ý kiến khác định nghĩa triết học trớc Có thể quy triết học theo nghĩa rộng vấn đề sau đây: biết gì? làm gì? hy vọng vào gì? ngời gì? theo giả thiết triết học Mác Lênin, triết học hệ thống luận chung ngời giới, thân ngời vị trí ngời giới Khái niệm cho thấy đặc điểm bật triết học mang tính chất khái quát trừu tợng Nó hình thái xã hội cổ xa nhng khác với khoa học, đạo đức nghệ thuật xem xÐt thÕ giíi mét chØnh thĨ, nhËn thøc chất giới, vạch động lực phát triển biến đổi giới Chính luận học Hạt nhân luận giới khách quan, giữ vai trò định hớng cho trình củng cố phát triển giới quan cá nhân cộng đồng lịch sử (3) Tuy nhiên triết học khẳng định vị trí đời sống mà trình triết học từ thời cổ đại đến cho thấy phức tạp thực đời sống đánh giá vấn đề Sự phát triển luận triết học trớc Mác Quá trình phát triển cđa hƯ thèng lÝ ln chung nhÊt vỊ ngêi giới đợc diễn trình phát triển lịch sử lâu dài lúc thuận lợi mà khó khăn trắc trở Chính điều làm nên đa dạng phong phú cho hệ thống nhân loại Quá trình tr- ớc Mác chia làm hai hệ thống là: triết học phơng Đông triết học phơng Tây 2.1 Đặc điểm luận triết học phơng Đông 2.1.1 Triết học ấn Độ ấn Độ nhà triết học tiêu biểu nhng thành chín trờng phái triết qua thời kì tri thức giới đồ sộ Đặc điểm triết học ấn Độ chịu ảnh hởng sâu sắc t tởng tôn giáo nghi lễ huyền bí Vì triết học tập trung nghiên cứu vấn đề nhân sinh quan tôn giáo dới góc nhìn tâm linh Mặc dù mang yếu tố tâm nhng phái ®a tri thøc, mang biÖn chøng cã sù ®ãng góp vào kho tàng tri thức Tiếu biểu cho phái phật giáo với t tởng tiến Phật giáo ngày naylà bốn tôn giáo lớn có ảnh hởng lớn tới sống 2.1.2 TriÕt häc Trung Quèc TriÕt häc Trung Quèc cæ đại xuất thời kì nô lệ tan rã chuyển sang chế độ nô lệ cát nêu giải vấn đề trị Triết học Trung Quốc kho tri thức khổng lồ đề cập đến vấn đề triết học nh vật chất, ý thức, luận, quan điểm triết học nhân sinh Những t tởng có vai trò quan trọng ảnh hởng sâu rộng đến vấn đề tri thức Trung Quốc nớc lân cận nh Việt Nam Kết luận Triết học phơng Đông xuất phát điểm nhà triết học trị gia nên họ u tiên giải vấn đề trị mang tính chất hớng nội Mặt khác trờng phái sau thừa nhận ngời trớc Đồng thời chịu ảnh hởng sâu sắc tôn giáo cuối tâm nhị nguyên luậntriết học phơng Đông có trì trệ, tạo nên sức ỳ thời gian dài Ngời ta nói Phơng Đông trớc sau 2.2 Đặc điểm luận triết học phơng Tây 2.2.1 Triết học phơng Tây thời cổ đại Khác với triết học phơng Đông, triết học phơng Tây mà tiêu biểu triết học Hi Lạp đề nhiều vấn đề giới quan vỊ b¶n chÊt lÝ ln, vỊ ngn gèc, sù tån t¹i, vỊ ngn gèc cđa thÕ giíi… Do cã hoà lẫn ngành khoa học nên triết học vật mang tính chất vật thô sơ chất phác, triết học tâm gắn liền với tôn giáo, tín ngỡng đa dạng: tâm khách quan, tâm hoài nghi, biết Giữa hai trờng phái có đấu tranh gay gắt không khoan nhợng biện chứng siêu hình Có thể khẳng định triết học Hi Lạp cổ đại đặt hầu hết vấn đề mà sau học thuyết khác bớc giải Triết học cổ đại đặt móng khoa học tự nhiên Đó thuyết nguyên tử Heraclit Lời đánh giá Các Mác Ngời Hi Lạp ngời thầy (1) cho thấy ảnh hởng lớn lao triết học Hi Lạp phát triển nhân loại 10 phù hợp van hoá đại ìtm mâu thuẫn giải cách phù hợp Một sè nhiƯm vơ quan träng cđa lÝ ln triÕt häc nghiên cứu giới khách quan với trình độ phát triển đại với sống lịch sử đòi hỏi mặt trí tuệ ngời hệ thống thông tin động phức tạp đợc thiết lập để tập hợp phân tích xử thông tin với mục đích tìm thông tin Cã thĨ thÊy r»ng phÐp biƯn chøng vËt chÝnh khoa học mối liên hệ phát triển Hiểu mối liên hệ phổ biến thấy đợc ràng buộc, quy định chuyển hoá lẫn mặt giới tự nhiên Đenông ngòi TP Elêthêi nói Triết học ban tặng cho ngời khinh thờng chết, Còn Antisphen nói Triết học đem lại khả đàm thoại với Quả nh vậy, ngêi cã mét thÕ giíi quan biƯn chøng hiĨu rõ vận động phát triển ngời có cách xử phù hợp với thời với điều kiện phát triển lịch sử ghi lại bao gơng sáng ứng xử mang tầm minh triết bậc vĩ đại Những vần thơ “NhËt kÝ tï” cho ta thÊy râ ®iỊu ®ã Bác tin tởng vào vận động phát triển ngời phù hợp với xu lên Hầu nh tác phẩm Nhật kí thể tính lạc quan, hình ảnh có vận động Nh Bác viết: Sự vật vần xoay định sẵn Hết ma nắng hửng lên 23 Hết khổ vui vốn lẽ đời Hoặc kho tàng tục ngữ dân gian ViƯt còng cho ta thÊy quan niƯm vỊ cc sống vô biện chứng Hầu nh có danh ngôn tục ngữ kèm giải thực sống: Không thầy đố mày làm nên, Học thầy không tày học bạn, Sinh sinh cha, sinh cháu giữ nhà sinh ônglà câu tục ngữ Những vần thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân tình thái đàm thoại với mìnhđể nhận rõ chất sống tình cảnh rối ren xã hội Triết học Mác xít giới quan giai cấp công nhân giai cấp tiến cách mạng thời đại Lần nhân dân lao động giới quan riêng cho Đó giới quan khoa học cách mạng vũ khí t tởng đấu tranh giai cấp, nhân dân lao động giải phóng nhân loại khỏi ¸p bøc KÕt luËn Nh vËy thÕ giíi quan cã vai trò đặc biệt quan trọng với thân ngời, giai cấp Mỗi ngời xã hội nói chung giới quan lăng kính xem xét nhìn nhận giới tiêu chí phát triển nhân cách ngời Với vai trò mang tính chất định hớng, triết học giúp ngời có mét thÕ giíi quan cã sù thèng nhÊt gi÷a tri thức, niềm tin tình cảm Vì mà có câu nói Các thiên tài có điểm chung niềm tin Chu Dung Cơ, Đẳng Tiến Bình, Hồ Chí Minh làm nên nghiệp vĩ đại niềm tin 24 vào thân mình, vào đờng chọn nên không ngừng đấu tranh không hỊ mƯt mái LÝ ln triÕt häc víi ph¬ng pháp khoa học biện chứng 3.1 Khái niệm phơng pháp luận Từ xa đến nay, tri thức triết học không giúp ngời nâng cao lực nhận thức mà giúp ngời nâng cao hành động Cantơ nói trí lực tốt mà lực hớng dẫn ngời Điều nghĩa rằng, trả lời vấn đề triết học phải có phơng pháp luận lớn Chính triết học cung cấp cho ngời quan niệm, nguyên tắc xuất phát phơng pháp để tiến hành hoạt động nhận thức cách hiểu Đê Cáctơ nói Thà không chịu tìm chân tìm mà phơng pháp (1) Đê môcrit nói Sự thông thái sinh ba lực đa quy định tuyệt vời, nói làm việc nên làm (2) Điều có nghĩa luận triết học phơng pháp việc quan trọng Nghĩa triết học xa xôi viễn vông mà ngợc l¹i nã cã quan hƯ thùc tÕ cc sèng hiƯn xuất phát từ lập trờng đắn ngời giải đắn vấn đề mà sống đặt Ngợc lại xuất phát từ quan niệm sai lầm ngời khó tránh khỏi hành động lầm Vì bên cạnh chức giới quan có chức phơng pháp luận 3.2 luận, phơng pháp luận với khoa học biện chứng 25 Khi triết học giúp ngời có nhìn tổng quát, có cách giải đắn chiều hớng biến động giới, xã hội thân triết học giúp ngời định hớng hành động củng cố tâm để hoàn thành mục tiêu đề với kết cao Phải xác định đợc chất xã hội, vạch hớng phát triển với tất yếu khách quan để tháo gỡ bế tắc tạo động lực phát triển xã hội Đó bớc tiến t mở bớc phát triển Tuy nhiên phơng pháp luận tập hợp tuỳ tiện đơn dùng ngành khoa học Phơng pháp luận phận thiếu đợc môn khoa học, học thuyết phơng pháp Vận dụng nguyến tắc phơng pháp vào thực tiễn đời sống nay, nắm đợc nhìn nhận vật tợng có quan hệ ràng buộc với Các tợng nằm trạng thái vận động biến ®ỉi, n»m khuynh híng chung cđa sù ph¸t triĨn Đó quy trình thay đổi chất vật tợng mối quan hệ với nhau, ảnh hởng ràng buộc đến nhau, đấu tranh mặt đối lập để giải mâu thuẫn nội chúng Chính phơng pháp luận làm khả t nhạy bén vừa tự nhận thức thân Chính phơng pháp luận giúp ngời rèn luyện phẩm chất lực vơn lên vừa nhận thức đắn xác hoàn cảnh khách quan dự báo đợc biến động giới mặt xã hội 26 Chẳng hạn xu toàn cầu nay, nớc ta thực công hoá đại hoá mà số nớc khu vực giới Đó khó khăn lớn đồng thời tạo thuận lợi định Đó thông qua kinh nghiệm thành công thất bại nớc thÕ giíi vµ khu vùc chóng ta cã thĨ rút học cho nghiệp xây dựng XHCN Nhiệm vụ nớc lãnh đạo hoạch định phải biết vận dụng phơng pháp luận, nghiên cứu ®Ĩ rót bµi häc bỉ Ých Vµ cã thĨ đa học tất yếu cho phát triển Vận dụng khoa học biện chứng công cụ đắc lực giúp ta nhận thức cải tạo sống mà áp dụng vào tởng mà Đảng Bác Hồ chọn Có thể lấy vị khác tiêu biểu vấn đề Khi nớc ta bị thực dân Pháp xâm lợc có nhiều phong trào yêu nớc với nhiều chí sĩ yêu nớc nhng có Nguyễn Quốc thành công chọn cho hớng riêng kh¸c víi c¸c bËc tiỊn bèi Cã thĨ nãi r»ng phơng pháp Nguyễn Quốc trở nên đắn phơng pháp phơng pháp theo bớc chung nh Mác, Ăng ghen Lênin trải qua Nguyễn Quốc biết ngời vô sản, tiếp thu học thuyết tiên tiiến thời đại tìm đờng giải phóng dân tộc xây dựng nớc Việt nam cộng hoà Đông Nam Đợc soi sáng luận triết học Bác Hồ dẫn dắt dân tộc ta thành công đờng giải phóng dân tộc t tởng phơng pháp luận cho nhà nớc ta công xây dựng đổi Kết luận 27 Với t cách lµ hƯ thèng tri thøc chung nhÊt cđa ngêi giới vai trò ngời giới với việc nghiên cứu vấn đề chung tự nhiên, xã hội t thực chức chung Trong luận triết học ngời vận dụng toàn diện quan điểm lịch sử, quan điểm phát triển nguyên tắc phơng pháp luận giúp ta có nhìn nhận thức hoạt động thực tiễn luận triết học vói khoa học khác Mặc dù luận triết học quan trọng hoạt động thực tiễn hoạt đọng nhận thức nhng triết học Mác Lênin không thay thÕ c¸c khoa häc vỊ nhËn thøc thÕ giíi TriÕt học Mác Lênin phủ nhận quan điểm Triết học khoa học khoa học Sự gắn bó luận triết học với khoa học khác điều kiện tiên cho phát triển triết học đời sau khoa học Thành khoa học cụ thể liệu ®Ĩ triÕt häc rót nh÷ng kÕt ln mang tÝnh chất cao Đồng thời phát triển tích cực môn khoa học chuyên ngành Đặc biệt kỉ nguyên công nghiệp với phơng pháp luận đắn đáp ứng đợc nhu cầu phát triển luận triết học giúp ngành khoa học, giúp nhà khoa học tìm hiểu vấn đề đa đợc nhiều ngời đến kết thú Chúng ta thấy rõ điều quay trở lại cuối kỉ XIV thành tựu vật đảo lộn giới quan điểm triết học lúc đời định nghĩa vật chất Lênin đánh lại nguỵ biện xảo trá CNDT Nó giải 28 khủng hoảng quan điểm vật chất Định nghĩa vật chất Lênin cổ vũ nghiên cứu sâu, tìm kết cấu để làm phong phú thêm kho tàng tri thức nhân loại Nh trình bày chơng I, thực tiễn phát triển khoa học đại chứng tỏ phơng pháp luận nh triết học Mác Lênin toàn luận triết học có phận luận nhận thức nh số tác giả khẳng định luận triết học đõng vai trò phổ biến phơng pháp đắn củakhó học đại xây dựng khái quát hoá từ thành tựu khoa học thực tiễn luận triết học Mác - Lênin vµ lÝ ln vËt biƯn chøng nh Ph.¡ng ghen rõ Chính phép biện chứng hình thức t quan trọng khoa học tự nhiên diễn tng đồng đem lại phơng pháp giải thích trình phát triển giới tự nhiên giải thích mối quan hệ chung, bớc đọ từ lĩnh vực nghiên cứu sang lĩnh vực nghiên cứu khácchỉ có phÐp biƯn chøng míi cã thĨ gióp cho khoa häc tự nhiên thoát khỏi vấn đề luận (1) Từ nguồn gốc đến phát triển tri thøc triÕt häc khoa häc ngêi ta thÊy chÝnh với t cách tạng phát triển khoa học làm cho khoa học không ngừng phát triển mà phát triển dự máy phạm trù triết học Nói nh bàn tới chức dự báo khoa học mà khả khuôn phạm trù cần thiÕt c¬ cÊu triÕt häc cđa nã: TriÕt häc có khả sáng tạo khuôn phạm trù cần thiÕt khoa häc tríc khoa häc 29 cßn cha điều khiển đợc đối tợng tơng ứng Việc ứng dụng phạm trù nghiên cứu cụ thể làm phát triển phong phú phạm trù Nhờ lĩnh hội đợc nội dung chúng, suy t triÕt häc vỊ t triÕt häc sÏ t¹o nên khía cạnh riêng biệt nhận thức Nhng dù điều kiện giả định cần thiết để phát triển khoa học, ngời ta không ví dụ chức dự báo triết học khoa học tự nhiên Chẳng hạn thuyết nguyên tử mũi tiến công chủ chốt khoa học tự nhiên đời từ buổi bình minh văn minh loài ngời phát triển nhiều trờng phái khoa học khác Sự đối chiến lịch sử triết học lịch sử khoa học tự nhiên cho phép khẳng định triết học có khả dự báo nghiên cứu khoa học đa trớc cấu trúc phạm trù cần thiết cho phát triển khoa học Sự cần thiết ph¶i häc tËp lÝ luËn triÕt häc Theo B.Ratxen nÕu Học triết học có giá trị ngời sinh viên triết học, lợi ích gián tiếp, thông qua ảnh hởng đến đời sống cảu ngời học luận học Giá trị luận tìm thấy lợi ích tinh thần mà (1) có không dửng dng với lợi ích có niềm tin học luận triết học không lãng phí thời gian luận triết học riêng cđa nhµ triÕt häc mµ nã cã mèi quan hƯ vô mật thiết với cá nhân Học 30 tập tri thức chuyên môn, nghiệp vụ điều vô quan trọng khiến ngời học trở thành nhân tài phơng diện để góp phần vào công xâydựng đất nớc Nhng ngành học có môn triết học? Bởi nh trình bày luận triết học giúp ngời nhận thức giới khách quan nâng cao tởng, niềm tin hoàn thiện đạo đức Nói cách khác triết học giúp ngời phát triển toàn diện nhận thức t tự nhiên xã hội Triết học giúp nhìn giới cách xác Con ngời khôg thể tách khỏi môi trờng sống tự nhiên xã hội nên cần phải có phơng pháp cách nghĩ xác để xử mâu thuẫn mối quan hệ ngời giới tự nhiên, ngời xã hội từ hình thành nhân sinh tích cùc NÕu kh«ng cã sù hiĨu biÕt vỊ thÕ giíi mò mẫm bóng tối nhận thức, không hiếu giá trị chân thiện mỹ, không nắm đợc quy luật phát triển Học tập luận triết học Mác Lênin giúp ngời giải phóng t tởng, biết tôn trọng thức tiễn dám nghĩ dám làm có ý nghĩ sáng tạo Đó điều quan trọng việc phat triển cá nhân Nếu không giới quan nhân sinh đắn mà trí tuệ uyên bác cá nhân gây xấu cho xã hội điều tránh Thế giới quan nhân sinh quan có ý nghĩa định đén giá trị vật nhân sinh cách tích cực tiến bộ, nhìn nhận ngời có giá trị nhận thức lên, không kiên định hẹp hòi, bảo thủ nhìn nhận vật tợng hành vi ngời nên cần 31 nắm vững quy luật sống để có cách ứng xử đắn phù hợp với sống ngày Học luận triết học giúp ta có phơng pháp t khoa học biện chứng, biết cách phân tích nhìn nhận vấn đề Chúng ta biến óc thành khối khổng lồ chứa nhiều tri thức mà cần óc tiếp nhận tri thức Muốn cần phải có luận t đắn, không nên máy móc mà vận dụng linh hoạt mềm dẻo giá trị nhận thức để biến óc ta thành có lợi cho cuéc sèng C KÕt luËn LÝ luËn triÕt häc Mác Lênin giới quan phơng pháp luận khoa học để nghiên cứu giải thích giới Đó điều mà thờng nói nhng cha làm luận triết học Mác Lênin giúp ta phơng hớng để hình thành kiến giải cho vấn đề sống đặt cần giải cách khoa học nhng không 32 cung cấp cho giải đáp có sẵn vấn đề cụ thể Nh Các Mác nói: Việc xây dựng tơng lai việc tuyên bố dứt khoát giải đáp có sẵn thời gian tới, công việc Biện chứng vật phát triển không ngừng Theo quy luật khách quan đó, nguyên cụ thể Mác Ăng ghen nêu lên lại chân cuối hoàn thiện đầy đủ mà không cần bổ sung phát triển hay thay đổi Không có thay đổi quy luật vận động, phát triển không ngừng viƯc häc tËp nghiªn cøu sÏ gióp chóng ta thÊy đợc vai trò cốt yếu Nh nh khứ, kỉ nguyên toàn cầu hóa, luận triết học không chỗ đứng dù phạm vi dân tộc hay bình diện nhân loại Triết học không giúp ngời có nhìn đắn mà giúp ngời có đánh giá biến động, gợi mở cách hớng vấn đề sống đặt liên quan đến cá nhân nh đến toàn xã hội Triết học vạch đờng mà ngời phải đối mặt, đồng thời thoát khỏi nghịch Nó vừa có chức phản ánh giới vừa có góp phần biến đổi giới hớng mục tiêu tất ngời hạnh phúc sống Nói nh Cantơ (1724-1804) triết học cần làm sáng tỏ điều trớc cha thể biết Những vấn đề liên quan thân thiết đến ngỡng mục đích tối hậu triết học 33 khác toàn vận mệnh ngời suy cho Tất vấn đề ngời Nghĩa luận triết học phải giúp ngời nhận địa vị sống xứng đáng với ngời 34 Tài liệu tham khảo 35 Mục lục Tran g A Mở đầu chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ đề tài 3.1 Mục đích 3.2 Nhiệm vụ Phơng pháp nghiên cứu ý nghĩa đề tài Bố cục đề tài B Nội dung Chơng I Sự đời phát triển triết học Kh¸i niƯm triÕt häc Sù ph¸t triĨn lÝ ln triết học trớc Mác 2.1 Đặc điểm luận triết học phơng Đông 2.1.1 Triết học ấn Độ 2.1.2 Triết học Trung Quốc 2.2 Đặc điểm luận triết học phơng Tây 2.2.1 Triết học phơng Tây thời cổ đại 2.2.2 Triết học phơng Tây thời trung cổ 2.2.3 Triết học phơng Tây thời kì phục hng 2.2.4 Triết học phơng Tây thời cận đại Sự phát triĨn lÝ ln triÕt häc M¸c xÝt 3.1 Sù ®êi cđa lÝ ln häc thut triÕt häc M¸c xÝt 3.2 Lênin bảo vệ phát triển triết học Chơng II Các quan điểm luận triết học sống Quan điểm tuyệt đối hoá luận triết học 2.Quan điểm xem thờng phủ nhận triết học Xác định quan điểm đắn luận triết học Chơng III luận triÕt häc víi cc sèng ngµy LÝ ln triÕt häc víi thÕ giíi quan khoa häc biƯn chøng LÝ ln triÕt häc víi quan niƯm vËt biện chứng luận triết học với phơng pháp khoa học biện chứng 3.1 Khái niệm phơng pháp luËn 1 3 4 6 7 8 9 10 10 10 11 13 13 14 15 16 17 17 20 20 36 3.2 luận, phơng pháp víi khoa häc biªn chøng LÝ ln triÕt häc với khoa học khác Sự cần thiết phải học tËp lÝ ln triÕt häc C KÕt ln Tµi liƯu tham kh¶o Mơc lơc 20 22 24 26 28 29 37 ... pháp luận triết học Mác Đó kết mục đích việc học tập nghiên cứu triết học nói chung triết học Mác Lênin nói riêng Chơng III Lí luận triết học sống ngày Nh trình bày trên, lí luận triết học vô... thiết phải học tập lí luận triết học Theo B.Ratxen Học triết học có giá trị ngời sinh viên triết học, lợi ích gián tiếp, thông qua ảnh hởng đến đời sống cảu ngời học lí luận học Giá trị lí luận tìm... nhng học kĩ lịch sử triết học nội dung triết học trờng phổ thông trở thành sinh viên đại học, lại tiếp tục đợc nghiên cứu sâu Lí luận triết học t lí luận giói quan Qua việc học tập nghiên cứu triết
- Xem thêm -

Xem thêm: Lí luận triết học đối với tư duy lí luận và thế giói quan 10, Lí luận triết học đối với tư duy lí luận và thế giói quan 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn